Upphävd författning

Förordning (2009:1036) om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2009-10-29
Ändring införd
SFS 2009:1036 i lydelse enligt SFS 2011:576
Ikraft
2009-12-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för utbildning enligt förordningen (2009:1035) om utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare. Förordning (2011:576).

Förutsättningar för statsbidrag

2 §  Statsbidrag enligt denna förordning får, i mån av tillgängliga medel, lämnas till den som är huvudman

  1. inom skolväsendet utom fritidshemmet, och
  2. för en svensk utlandsskola som avses i 9 § förordningen (1994:519) om statsbidrag för utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar. Förordning (2011:576).

3 §  Statsbidrag lämnas för ersättning för lön till lärare och förskollärare som

  1. är anställda hos huvudmannen tills vidare,
  2. deltar i utbildning enligt förordningen (2009:1035) om utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare eller motsvarande utbildning som anordnas av en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, och
  3. under studietiden fortsätter att fullgöra uppgifter som lärare eller förskollärare hos huvudmannen i en omfattning som motsvarar minst 20 procent av en heltidstjänstgöring.

[S2]Kravet i första stycket 3 gäller inte om en lärare eller en förskollärare är ledig på grund av sjukdom, ledig för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller är föräldraledig. Förordning (2011:576).

4 §  Statsbidrag lämnas under förutsättning att huvudmannen betalar lärarens eller förskollärarens lön för den tid då läraren eller förskolläraren deltar i utbildningen. Förordning (2011:576).

Beräkning och utbetalning av statsbidrag

5 §  Statsbidraget ska motsvara tre fjärdedelar av huvudmannens kostnad för lön enligt 4 §.

6 §  Kammarkollegiet beslutar om och betalar ut statsbidrag efter ansökan från huvudmannen.

7 §  Statsbidrag betalas ut efter rekvisition en gång per termin för den utbildning enligt 3 § första stycket 2 som avses bli genomförd under terminen. Förordning (2011:576).

Återkrav och omfördelning

8 §  En huvudman är återbetalningsskyldig, om

  1. en lärare eller en förskollärare som statsbidrag har lämnats för avbryter utbildningen,
  2. huvudmannen genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att statsbidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, eller
  3. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och huvudmannen borde ha insett detta.

[S2]Om en huvudman är återbetalningsskyldig enligt första stycket, får Kammarkollegiet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka utbetalat statsbidrag.

[S3]En upplysning om bestämmelserna i denna paragraf ska tas in i beslutet om statsbidrag Förordning (2011:576).

Redovisning och uppföljning

9 §  En huvudman som har ansökt om statsbidrag är skyldig att till Kammarkollegiet lämna de uppgifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

10 §  En huvudman som har tilldelats statsbidrag är skyldig att medverka i uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Bemyndigande

11 §  Kammarkollegiet får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

12 §  Kammarkollegiets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2009:1036) om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare

Ikraftträder
2009-12-15

Förordning (2010:1876) om ändring i förordningen (2009:1036) om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för förskollärare

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:576) om ändring i förordningen (2009:1036) om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för förskollärare

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
  2. Statsbidrag får lämnas enligt äldre bestämmelser för en person som är anställd som förskollärare och som före den 1 juli 2011 har påbörjat sin utbildning enligt förordningen (2009:1035) om utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare i dess lydelse den 30 juni 2011.
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 7, 8 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2013:458) om upphävande av förordningen (2009:1036) om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om statsbidrag för utbildning på forskarnivå av studenter som har rätt att slutföra sin utbildning enligt förordningen (2009:1035) om utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare i dess lydelse före den 1 juli 2013, dock längst till utgången av 2015.
Omfattning
upph.