Förordning (2009:1035) om utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2009-10-29
Ändring införd
SFS 2009:1035 i lydelse enligt SFS 2013:760
Ikraft
2009-12-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Tillämpningsområde

1 §  I denna förordning finns det bestämmelser om utbildning på forskarnivå som anordnas med särskilda medel och som syftar till att erbjuda lärare och förskollärare möjlighet att delta i utbildning på forskarnivå, så att de inom en sammanlagd tid av högst fyra år ska kunna uppnå en licentiatexamen. Förordning (2013:457).

2 §  Utbildningen ska bidra till att bygga upp skolans och förskolans kunskapsbas och öka antalet lärare och förskollärare med utbildning på forskarnivå i skolan och förskolan.

[S2]Utbildningen ska för lärare avse ett ämne som helt eller i huvudsak motsvarar ett undervisningsämne eller som avser ämnesdidaktik.

[S3]Utbildningen får för speciallärare och för lärare som har en examen som jämställs med speciallärarexamen enligt 1 kap. 5 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor även avse ett sådant specialpedagogiskt ämnesområde som har nära anknytning till undervisningen.

[S4]Utbildningen ska för förskollärare avse sådana ämnesområden som medför en förstärkning av förskollärarnas kunskaper och kompetens inom barns lärande och utveckling, särskilt barns språkliga och matematiska utveckling. Förordning (2013:457).

Tillämpliga bestämmelser

3 §  Högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) ska tillämpas på utbildningen, om inte något annat följer av denna förordning.

Behörighet

4 §  För behörighet till utbildning gäller

  1. krav på grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå enligt 7 kap. 39 § högskoleförordningen (1993:100),
  2. den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit,
  3. krav på att sökanden ska vara anställd tills vidare som lärare eller förskollärare hos en huvudman

[S2]a. inom skolväsendet utom fritidshemmet, och

[S3]b. för en svensk utlandsskola som avses i 9 § förordningen (1994:519) om statsbidrag för utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar, och

  1. krav på att sökanden har

[S4]a. en examen som lärare,

[S5]b. en speciallärarexamen eller en examen som enligt 1 kap. 5 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor jämställs med speciallärarexamen,

[S6]c. en examen som förskollärare,

[S7]d. en motsvarande äldre examen,

[S8]e. ett behörighetsbevis, eller

[S9]f. en legitimation för yrket.

[S10]Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från behörighetskraven enligt första stycket, om det finns särskilda skäl. Förordning (2013:457).

4 a § Har upphävts genom förordning (2013:457).

Utbildningens genomförande

5 §  Utbildningarna ska anordnas i en omfattning som motsvarar minst 50 procent av studier på heltid.

[S2]Den sammanlagda utbildningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

[S3]Utbildningens omfattning får ändras och utbildningstiden får förlängas om det finns särskilda skäl för det. Sådana skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet. Förordning (2013:760).

Redovisning av studier

6 §  Förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor ska tillämpas på utbildningen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2009:1035) om utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2009. Förordning (2011:575).
Ikraftträder
2009-12-15

Förordning (2010:1875) om ändring i förordningen (2009:1035) om utbildning på forskarnivå för förskollärare

Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:575) om ändring i förordningen (2009:1035) om utbildning på forskarnivå för förskollärare

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
  2. En förskollärare som är anställd för viss tid och som före den 1 juli 2011 har påbörjat en utbildning enligt denna förordning i dess äldre lydelse får trots kravet på en anställning tills vidare i 4 § första stycket 3 slutföra utbildningen.
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 4 §§, ikrafttr.; ny 4 a §, rubr. närmast före 4 a §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2013:457) om ändring i förordningen (2009:1035) om utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder ikraft den 1 juli 2013.
  2. En lärare eller förskollärare som senast den 30 juni 2012 har antagits till en utbildning enligt denna förordning har rätt att slutföra sin utbildning enligt de äldre föreskrifterna, dock längst till och med utgången av december 2015.
Omfattning
upph. 4 a §, rubr. närmast före 4 a §; ändr. 1, 2, 4, 5 §§
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2013:760) om ändring i förordningen (2009:1035) om utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2013. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 juli 2013.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2013-11-01