Inaktuell version

Förordning (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-11-19
Ändring införd
SFS 2009 i lydelse enligt SFS 2011:1192
Upphäver
Förordning (2007:843) med instruktion för Premiepensionsmyndigheten
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Uppgifter

1 §  Pensionsmyndigheten är förvaltningsmyndighet för ålderspensionssystemet inom socialförsäkringen och för andra förmåner och ersättningar som enligt lag eller förordning ska administreras av myndigheten.

2 §  Myndigheten ska

  1. ge allmänheten information om pensioner och andra förmåner som avses i 1 § och se till att denna ges utifrån den enskildes behov,
  2. informera och ge pensionssparare och pensionärer en samlad bild av hela pensionen samt informera om vilka faktorer som påverkar pensionens storlek, hur stor pensionen kan antas bli och tydliggöra vilka konsekvenser olika val kan få för pensionen,
  3. följa, analysera och förmedla ålderspensionssystemets utveckling och effekter för enskilda och samhälle,
  4. säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidragsbrott,
  5. verka för lagenlighet och enhetlighet vid rättstillämpningen för bestämmande av pensionsgrundande inkomst,
  6. medverka i EU-arbetet och annat internationellt samarbete samt vid behov representera Sverige inom sitt verksamhetsområde, och
  7. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet.

3 §  Myndigheten ska säkerställa att dess kostnader för olika försäkringsområden finansieras genom rätt finansieringskälla.

[S2]Myndigheten ska, när det gäller ålderspensionssystemet, senast den 15 maj varje år lämna en samlad redogörelse och en framställan om ersättning

  • för administrationen av inkomstpension och tilläggspension, som ska täckas genom uttag från Första–Fjärde AP-fonderna, och
  • för administrationen av premiepension som ska täckas genom avgifter som ska dras från pensionsspararnas premiepensionskonton.

[S3]Redogörelsen enligt andra stycket ska också innefatta de kostnader som Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Konjunkturinstitutet haft för administrationen av ålderspensionssystemet.

4 §  Myndigheten får bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

5 §  Myndigheten får utföra uppdrag relaterade till administrativa tjänster för Min Pension i Sverige AB och datorbearbetning inom ramen för myndighetens statistikuppdrag.

Samverkan

6 §  Myndigheten ska samverka med berörda myndigheter, kommuner och andra berörda parter för att bedriva en effektiv och rättssäker verksamhet.

Ledning

7 §  Myndigheten leds av en styrelse.

8 §  Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter.

9 §  Styrelsen utser vice ordförande.

Bisysslor

10 §  Den som är styrelseledamot eller anställd hos myndigheten får inte utan tillstånd vara ledamot eller suppleant i styrelsen för fondförvaltare som driver fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder eller i Sjunde AP- fonden. Ledamoten eller den anställde får inte heller vara anställd hos eller åta sig uppdrag för en sådan förvaltare.

[S2]Tillstånd enligt första stycket meddelas av regeringen i fråga om ledamot i styrelsen och av myndigheten i fråga om andra anställda hos myndigheten än generaldirektören.

Anställningar

11 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

12 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

14 §  Myndigheten ska ta ut avgifter för den verksamhet som anges i 4 §, besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna. Förordning (2011:1192).

15 §  Myndigheten får ta ut avgifter för verksamhet enligt 5 §.

Undantag från myndighetsförordningen

16 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]5 § om delegering,

21 §  3–5 om myndighetens beslut, i fråga om beslut som fattas genom automatiserad behandling.

[S2]Undantag från avgiftsförordningen

[S3]17 § Bestämmelserna i 25 a § avgiftsförordningen (1992:191) om över- och underskott ska inte tillämpas på myndighetens premiepensionsverksamhet. Förordning (2011:1192).

Ändringar

Förordning (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten

Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2011:1192) om ändring i förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten

Omfattning
ändr. 14 §; ny 17 §, rubr. närmast före 17 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:377) om ändring i förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten

Omfattning
ny 18 §, rubr. närmast före 18 §
Ikraftträder
2012-06-30

Förordning (2012:787) om ändring i förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten

Omfattning
ny 3 a §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:497) om ändring i förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2013-08-01

Förordning (2013:599) om ändring i förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2013-07-22

Förordning (2017:236) om ändring i förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten

Omfattning
upph. 18 §, rubr. närmast före 18 §
Ikraftträder
2017-05-01

Förordning (2019:216) om ändring i förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten

Omfattning
ändr. 2, 3 §§; ny 6 a §
Ikraftträder
2019-06-01