Förordning (2009:1175) med vissa bemyndiganden för Pensionsmyndigheten

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-11-19
Ändring införd
SFS 2009:1175 i lydelse enligt SFS 2020:1245
Ikraft
2010-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-05-01

1 §  Utöver de föreskrifter med bemyndiganden för Pensionsmyndigheten som finns i andra författningar gäller vad som föreskrivs i denna förordning.

2 §  Pensionsmyndigheten får meddela föreskrifter om i vilken utsträckning en enskild inom myndighetens verksamhetsområde får använda självbetjäningstjänster enligt 111 kap. 4 § socialförsäkringsbalken, samt om användningen av elektroniska underskrifter, certifikat och andra metoder för identifiering enligt 111 kap.5 och 6 §§ samma balk. Förordning (2016:588).

3 §  Pensionsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet av socialförsäkringsbalken när det gäller

 1. allmän ålderspension, särskilt pensionstillägg och inkomstpensionstillägg,
 2. efterlevandepension, efterlevandestöd och efterlevandeskydd i form av premiepension,
 3. äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg när det gäller
  • ansökningsförfarandet, utom när det gäller bostadstillägg till sjukersättning och aktivitetsersättning,
  • beräkning av bostadskostnad,
  • beräkning av årsinkomst,
  • beräkning av förmögenhet samt avkastning därav,
  • ändrad folkbokföring,
  • utbetalning,
  • anmälan om ändrade förhållanden när det gäller inkomster och förmögenhet enligt 110 kap. 46 §,
 4. bevis enligt 110 kap. 15 §.

[S2]Innan Pensionsmyndigheten meddelar föreskrifter om bostadstillägg eller bevis enligt första stycket 4 ska myndigheten inhämta ett yttrande från Försäkringskassan, om föreskrifterna gäller frågor som rör även den myndighetens verksamhet. Förordning (2020:1245).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2009:1175) med vissa bemyndiganden för Pensionsmyndigheten

Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1738) om ändring i förordningen (2009:1175) med vissa bemyndiganden för Pensionsmyndigheten

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Det som föreskrivs i 3 § tillämpas också i fråga om bestämmelserna i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken om samma förmåner samt om särskild efterlevandepension.
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2012:268) om ändring i förordningen (2009:1175) med vissa bemyndiganden för Pensionsmyndigheten

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2014:472) om ändring i förordningen (2009:1175) med vissa bemyndiganden för Pensionsmyndigheten

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2016:588) om ändring i förordningen (2009:1175) med vissa bemyndiganden för Pensionsmyndigheten

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2020:1245) om ändring i förordningen (2009:1175) med vissa bemyndiganden för Pensionsmyndigheten

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2021-02-01