Lag (2009:1254) om officiella veterinärer

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad
2009-11-12
Ändring införd
SFS 2009:1254 i lydelse enligt SFS 2018:836
Ikraft
2010-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna lag ska tillämpas på officiella veterinärer som inte är anställda av en förvaltningsmyndighet.

2 §  En veterinär får efter ansökan förordnas som officiell veterinär. Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som prövar ansökan.

[S2]Den som har förordnats enligt första stycket får utföra sådana förvaltningsuppgifter som ska utföras av en officiell veterinär enligt bestämmelser i EG-förordning eller enligt lag eller annan författning som har sin grund i gemenskapsrätten. Förvaltningsuppgifterna kan innefatta myndighetsutövning.

3 §  Följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900) tillämpas när en veterinär utför uppgifter som officiell veterinär:

 • 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
 • 10 § om partsinsyn,
 • 1618 §§ om jäv,
 • 23 § om utredningsansvaret,
 • 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
 • 25 § om kommunikation,
 • 27 § om dokumentation av uppgifter,
 • 31 § om dokumentation av beslut,
 • 32 § om motivering av beslut,
 • 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till,
 • 36 § om rättelse av skrivfel och liknande, och
 • 42 § om vem som får överklaga ett beslut. Lag (2018:836).

4 §  En veterinär som har förordnats enligt 2 § första stycket är skyldig att låta sin verksamhet som officiell veterinär inspekteras. Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som ansvarar för inspektioner enligt denna lag.

5 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. vad som krävs för att förordnas som officiell veterinär,
 2. skyldighet för en officiell veterinär att genomgå utbildning samt om avgifter för sådan utbildning,
 3. vilka övriga skyldigheter som officiella veterinärer har,
 4. återkallelse av ett förordnande som officiell veterinär, och
 5. avgifter för de uppgifter som utförs av en officiell veterinär.

6 §  Beslut om att återkalla ett förordnande får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S2]Andra beslut av en myndighet enligt denna lag eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen får inte överklagas.

[S3]Beslut om förordnande som officiell veterinär eller om återkallelse av sådant förordnande gäller omedelbart, om inte annat meddelas i beslutet.

Ändringar

Lag (2009:1254) om officiella veterinärer

Förarbeten
Rskr. 2009/10:27, Prop. 2008/09:211, Bet. 2009/10:MJU7
CELEX-nr
31996L0093
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2018:836) om ändring i lagen (2009:1254) om officiella veterinärer

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2018-07-01