Inaktuell version

Förordning (2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen

Version: 2009:1393

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2009-11-26
Ändring införd
SFS 2009
Upphäver
Förordning (2007:1046) med instruktion för Skogsstyrelsen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Uppgifter

1 §  Skogsstyrelsen är förvaltningsmyndighet för frågor om skogsbruket och har till uppgift att verka för att landets skogar sköts på ett sådant sätt att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan uppnås. Myndighetens lokala förankring är viktig.

2 §  Myndigheten ska

 1. utöva tillsyn över efterlevnaden av sådan lagstiftning för vilken Skogsstyrelsen har angetts som tillsynsmyndighet,
 2. ha tillsyn över virkesmätningen,
 3. ansvara för inventering, uppföljning och utvärdering av hur landets skogar sköts i förhållande till 1 §,
 4. bedriva rådgivning och information om hur landets skogar bör skötas enligt 1 §,
 5. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet,
 6. ansvara för samordning, utveckling, uppföljning, utvärdering, rapportering och information i fråga om miljökvalitetsmålet Levande skogar, samt
 7. medverka i frågor om samhällsplanering för en hållbar utveckling och hushållning med naturresurser.

3 §  Myndigheten ska se till att dess föreskrifter, allmänna råd och andra vägledande dokument är utformade på ett sådant sätt att de är kostnadseffektiva och enkla att följa och förstå för företag. Myndigheten ska även i sin verksamhet i övrigt underlätta företagens kontakter med myndigheten.

4 §  Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet.

[S2]Individbaserad statistik ska genomgående presenteras och analyseras med kön som övergripande indelningsgrund, om det inte finns särskilda skäl mot detta.

5 §  Myndigheten ska inom ramen för den egna verksamheten, och i samarbete med andra aktörer, bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling.

Särskilda uppgifter

6 §  Myndigheten ska i fråga om sitt miljömålsarbete enligt 2 §5 och 6 rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering som behövs.

7 §  Myndigheten får, med de begränsningar som följer av andra stycket, inom sitt verksamhets- och kompetensområde bedriva uppdragsverksamhet, om det bidrar till att uppnå de beslutade målen för skogspolitiken eller mål inom andra politikområden.

[S2]Uppdragsverksamhet enligt första stycket får endast bedrivas om det finns synnerliga skäl, om verksamheten innebär

 1. rotpoststämpling,
 2. skogsbruksåtgärder,
 3. avverkning inklusive gallring och röjning,
 4. skötseluppdrag för annan part med avseende på skogsproduktion,
 5. förhandlingar för annan part vid marklösen eller avtal om ersättning,
 6. upphandling av entreprenörer för annan part,
 7. ekonomiadministration för annan part, eller
 8. förmedling eller försäljning av virke för annan part.

8 §  Myndigheten får, inom ramen för full kostnadstäckning, bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

Myndighetens ledning

9 §  Myndigheten leds av en styrelse. Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter inklusive ordföranden.

Anställningar och uppdrag

10 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

11 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

13 §  Myndigheten får ta ut avgifter för varor och tjänster som får utföras enligt 7 och 8 §§.

[S2]Avgifterna för uppdragsverksamheten ska beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

[S3]Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifter för sådana varor och tjänster som avses i första stycket och grunder för hur avgifterna för sådana varor och tjänster ska beräknas.

Ändringar

Förordning (2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen

Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2011:90) om ändring i förordningen (2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen

Omfattning
ändr. 2, 6 §§
Ikraftträder
2011-03-01

Förordning (2011:540) om ändring i förordningen (2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen

Omfattning
ny 5 a §
CELEX-nr
32010R0995
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2016:107) om ändring i förordningen (2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen

Omfattning
upph. 5 a §; ändr. 2, 6, 8, 13 §§
Ikraftträder
2016-04-01