Upphävd författning

Förordning (2007:1046) med instruktion för Skogsstyrelsen

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1046 i lydelse enligt SFS 2008:1057
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2005:1160) med instruktion för Skogsstyrelsen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §  Skogsstyrelsen är förvaltningsmyndighet för frågor om skogsbruket och har i uppgift att verka för att landets skogar vårdas och brukas på ett sådant sätt att de beslutade målen för skogspolitiken kan uppnås.

2 §  Myndigheten ska

 1. verka för att skogen och skogsmarken utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den ger en uthålligt god avkastning,
 2. följa skogsbrukets utveckling och vidta lämpliga åtgärder för att följa skogsnäringen,
 3. leda och samordna de statliga åtgärderna på skogsbrukets område,
 4. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet,
 5. ansvara för samordning, utveckling, uppföljning, utvärdering, rapportering och information i fråga om miljökvalitetsmålet Levande skogar,
 6. utöva tillsyn över efterlevnaden av sådan lagstiftning för vilken Skogsstyrelsen angetts som tillsynsmyndighet,
 7. medverka i frågor om hushållning med naturresurser,
 8. medverka i den yttre rationaliseringen av skogsfastigheter,
 9. medverka i genomförandet av politiken för regional tillväxt,
 10. bedriva rådgivning samt informera om landets skogar och skogsbruk i syfte att främja ett rationellt skogsbruk och biologisk mångfald,
 11. utarbeta statistik och prognoser till ledning för skogsbruket och för samhällets och näringslivets planering på områden med anknytning till skogsbruket,
 12. verka för att skog och skogsmark skyddas mot skador av luftföroreningar, djur och sjukdomar,
 13. vidta åtgärder för att bevara den ärftliga variationen hos de inhemska skogsträden,
 14. verka för utveckling och tillämpning av skogsbruksmetoder anpassade till de naturgivna förutsättningarna,
 15. verka för en långsiktig och god försörjning med skogsodlingsmaterial,
 16. verka för aktivt svenskt deltagande i internationellt skogssamarbete och medverka i internationell rapportering,
 17. ha tillsyn över virkesmätningen,
 18. förvalta myndighetens fasta egendom och andra tillgångar,
 19. besluta om statligt stöd till skogsbruket, samt
 20. i den utsträckning tillgång på medel och personal medger utföra sådana tjänster åt skogsägare som bidrar till en hållbar utveckling av skogarna.

Särskilda uppgifter

3 §  Myndigheten ska i fråga om sitt miljömålsarbete enligt 2 §4 och 5 rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering som behövs.

3 a §  Skogsstyrelsen har inom sitt verksamhetsområde rätt att bedriva uppdragsverksamhet med de begränsningar som följer av andra stycket.

[S2]Uppdragsverksamhet enligt första stycket får endast bedrivas om det finns synnerliga skäl, om verksamheten innebär

 1. rotpoststämpling,
 2. skogsbruksåtgärder,
 3. avverkning inklusive gallring och röjning,
 4. skötseluppdrag för annan part med avseende på skogsproduktion,
 5. förhandlingar för annan part vid marklösen eller avtal om ersättning,
 6. upphandling av entreprenörer för annan part,
 7. ekonomiadministration för annan part, eller
 8. förmedling eller försäljning av virke för annan part. Förordning (2008:1057).

4 §  Myndigheten får, inom ramen för full kostnadstäckning, bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

Myndighetens ledning

5 §  Myndigheten leds av en styrelse. Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter inklusive ordföranden.

6 § Har upphävts genom förordning (2008:1057).
7 § Har upphävts genom förordning (2008:1057).

Anställningar och uppdrag

8 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

9 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 §  Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).

11 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på myndigheten.

Avgifter

12 §  Skogsstyrelsen får ta ut avgifter för varor och tjänster som rör skogsinventering, skogsbruksplanläggning, skogsvård, utsyning av skog, skogsvärdering, skogsväghållning, naturvård, kulturmiljövård samt utbildning, rådgivning, information och verksamhet i övrigt som är förenlig med myndighetens uppgifter.

[S2]Avgifter för uppdragsverksamhet ska beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

[S3]Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifter för sådana varor och tjänster som avses i första stycket och grunder för hur avgifterna för sådana varor och tjänster ska beräknas. Förordning (2008:1057).

Ändringar

Förordning (2007:1046) med instruktion för Skogsstyrelsen

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1057) om ändring i förordningen (2007:1046) med instruktion för Skogsstyrelsen

Omfattning
upph. 6, 7 §§, rubr. närmast 6 §; ändr. 12 §; ny 3 a §
Ikraftträder
2009-01-01

Ändring, SFS 2009:1393

Omfattning
upph.