Upphävd författning

Förordning (2009:146) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
2009-03-12
Ändring införd
SFS 2009:146 i lydelse enligt SFS 2015:584
Ikraft
2009-04-01
Upphäver
Förordning (2007:1116) med instruktion för Institutet för tillväxtpolitiska studier
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Myndigheten har till uppgift att ansvara för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Myndigheten ska utifrån olika perspektiv utvärdera, analysera och redovisa effekter av statens åtgärder för hållbar tillväxt, näringslivet och regioners utvecklingskraft i hela landet samt ge underlag och rekommendationer för omprövning och effektivisering av åtgärderna. Förordning (2013:882).

2 §  Myndigheten ska

  1. utifrån olika perspektiv identifiera hinder för och föreslå åtgärder som kan bidra till utveckling av näringslivet och hållbar tillväxt i alla delar av landet,
  2. genomföra utvärderingar av åtgärder och analyser av förutsättningar för utveckling och hållbar tillväxt i gles- och landsbygder, små och medelstora städer samt storstadsområden, inklusive tillgänglighet till kommersiell och offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden,
  3. årligen till Regeringskansliet i en rapport uppdatera och kommentera de indikatorer som används i budgetpropositionen inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt för att följa utvecklingen i landets regioner, och
  4. genomföra regelbundet återkommande utvärderingar av statens insatser för att möta företags behov av marknadskompletterande finansiering. Förordning (2013:882).

3 §  Myndigheten ska utveckla utvärderings och analysmetoder inom sitt verksamhetsområde.

3 a §  Myndigheten bör i betydande omfattning upphandla utvärderingar och analyser från andra aktörer. Förordning (2013:882).

4 §  I de utvärderingar och analyser där avancerade metoder används ska referensgrupper med företrädare från relevanta forskningsområden användas.

5 §  Myndigheten ska i sitt arbete beakta kvinnors och mäns villkor.

5 a §  Myndigheten ska, inom sitt verksamhetsområde, verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

[S2]Myndighetens ansvar omfattar uppföljning och analys av näringslivets miljöarbete och hur arbetet med att nå miljökvalitetsmålen påverkar näringslivets utveckling.

[S3]Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs. Förordning (2011:1585).

6 §  Myndigheten ska bedriva utlandsbaserad omvärldsbevakande, omvärldsanalyserande och kontaktskapande verksamhet i länder och inom politikområden som i ett brett perspektiv är tillväxtpolitiskt intressanta och strategiskt betydelsefulla. Myndighetens utlandsbaserade verksamhet ska inte överlappa övriga internationellt verksamma offentliga aktörers verksamhet. Förordning (2013:882).

7 §  Myndigheten ska svara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

[S2]Myndigheten ska i sitt statistikarbete även ansvara för sammanställning och redovisning av riskkapitalstatistik samt för insamling, förvaltning och utveckling av mikrodata kring statliga stöd till näringslivet.

[S3]Myndigheten ska dessutom ansvara för förvaltning och utveckling av system och verktyg, inklusive databaser, för tillgänglighetsanalyser respektive för regionala analys- och prognossystem. Förordning (2013:882).

8 §  Myndigheten ska årligen följa upp och till regeringen rapportera förekomsten av stöd till näringslivet i enlighet med de återrapporteringskrav som följer av Europeiska unionens och Världshandelsorganisationens bestämmelser om statligt stöd. Förordning (2013:882).

8 a §  Myndigheten ska, inom sitt verksamhetsområde, bistå Regeringskansliet i arbetet inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Förordning (2011:1585).

8 b §  Myndigheten ska vara nationell kontaktpunkt för strukturfondsprogrammet Espon inom målet Europeiskt territoriellt samarbete. Förordning (2015:584).

9 §  Myndigheten ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för företag och medborgare.

10 §  Myndigheten får inom sitt verksamhetsområde bedriva egen forskning utifrån statistiskt material.

Samverkan

11 §  Myndigheten ska bidra med statistiskt material samt sprida kunskap, erfarenheter och resultat från sina analyser och utvärderingar till myndigheter och andra aktörer som arbetar med hållbar tillväxt, näringsliv och utvecklingskraft i hela landet samt närliggande områden. Förordning (2013:882).

12 §  Myndigheten ska samverka med Tillväxtverket och berörda användare när det gäller utveckling och användning av databaser, analysverktyg och statistik samt i förekommande fall när det gäller dokumentation av de insatser som Tillväxtverket genomför så att dessa ska vara möjliga att utvärdera.

[S2]I frågor som rör myndighetens utlandsbaserade verksamhet ska myndigheten samverka med sina uppdragsgivare. Förordning (2013:882).

Ledning

13 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

13 a § Har upphävts genom förordning (2011:80).

Anställningar och uppdrag

14 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

15 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning SFS 2009:146

Avgifter

17 §  Myndigheten får utföra uppdrag åt andra under förutsättning att det inte påverkar förtroendet för myndighetens självständiga ställning. För uppdrag åt andra än regeringen ska avgift enligt avgiftsförordningen (1992:191) tas ut. Avgift ska dock inte tas ut av Tillväxtverket för uppdrag som avser statistiska bearbetningar som ska användas för uppföljning eller analyser i Tillväxtverkets löpande verksamhet.

Ändringar

Förordning (2009:146) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Ikraftträder
2009-04-01

Förordning (2010:217) om ändring i förordningen (2009:146) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Omfattning
ändr. 2, 6 §§
Ikraftträder
2010-05-01

Förordning (2010:796) om ändring i förordningen (2009:146) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2011:79) om ändring i förordningen (2009:146) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Omfattning
ny 13 a §, rubr. närmast före 13 a §
Ikraftträder
2011-02-15

Förordning (2011:80) om ändring i förordningen (2009:146) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Omfattning
upph. 13 a §, rubr. närmast före 13 a §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2011:1585) om ändring i förordningen (2009:146) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Omfattning
nya 5 a, 8 a §§
Ikraftträder
2012-02-01

Förordning (2013:882) om ändring i förordningen (2009:146) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Omfattning
ändr. 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 §§; ny 3 a §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2013:883) om ändring i förordningen (2011:80) om ändring i förordningen (2009:146) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Omfattning
ändr. ikrafttr.best. till 2011:80
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2015:584) om ändring i förordningen (2009:146) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Omfattning
ny 8 b §
Ikraftträder
2015-11-15

Ändring, SFS 2016:1048

Omfattning
upph.