Förordning (2009:1561) om extra ersättning till kommuner 2010 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AI
Utfärdad
2009-12-10
Ändring införd
SFS 2009:1561 i lydelse enligt SFS 2010:263
Ikraft
2010-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Extra ersättning enligt denna förordning lämnas till kommuner som senast den 31 mars 2010 träffar överenskommelser med Migrationsverket om flyktingmottagande enligt 1 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. som gäller för år 2010.

Extra ersättning lämnas utöver den ersättning som lämnas enligt förordningen om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

2 §  Extra ersättning lämnas för

 1. utlänningar som har överförts till Sverige med stöd av ett särskilt regeringsbeslut,
 2. utlänningar som har fått uppehållstillstånd och som har tagits emot i kommunen efter att ha varit registrerade vid en förläggning för asylsökande,
 3. andra utlänningar som har fått uppehållstillstånd med tillämpning av 5 kap.1 eller 6 §utlänningslagen (2005:716), och
 4. utlänningar som har fått uppehållstillstånd på grund av sin anknytning till en sådan utlänning som avses i 1–3, och som ansökt om uppehållstillstånd inom två år från det att den utlänningen först togs emot i en kommun.

3 §  Den extra ersättningen är

 1. 10 000 kronor för varje utlänning som tas emot för bosättning i en kommun under tiden den 1 januari–30 november 2010, och
 2. 20 000 kronor för varje utlänning som tas emot för bosättning i en kommun under tiden den 1 januari–30 november 2010 och som vid mottagandet fyllt 18 men inte 65 år och uppfyller något av villkoren enligt 4 §.

[S2]Migrationsverket beslutar om och betalar ut sådan ersättning.

4 §  Extra ersättning enligt 3 § första stycket 2 lämnas för personer som inom en tolvmånadersperiod

 1. har haft arbetspraktik eller arbete genom anställning i minst fem månader på minst halvtid, eller
 2. har uppnått minst betyget Godkänt i svenskundervisning för invandrare (sfi) eller motsvarande utbildning enligt 13 kap.skollagen (1985:1100) enligt
  1. kurs B på studieväg 1,
  2. kurs C på studieväg 2, eller
  3. kurs D på studieväg 3. Förordning (2010:263).

5 §  En tolvmånadersperiod enligt 4 § räknas från tidpunkten för mottagandet i den kommun som först tog emot utlänningen. Tidpunkten för mottagandet ska anses vara den dag då utlänningen togs emot från en förläggning, eller då utlänningen enligt uppgift i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet för första gången folkbokfördes i kommunen.

[S2]Om utlänningen flyttar till en ny kommun inom tre månader från mottagandet i den kommun som först tog emot utlänningen, ska tidsperioden räknas från tidpunkten då utlänningen enligt uppgift i folkbokföringsdatabasen enligt lagen om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet folkbokfördes i den nya kommun som utlänningen flyttat till.

6 §  Extra ersättning enligt 3 § första stycket 1 lämnas till den kommun där utlänningen är folkbokförd efter sex månader från tidpunkten för mottagandet i den kommun som först tog emot utlänningen.

[S2]Ersättningen ska betalas ut senast två månader efter det att rätten till ersättning har uppkommit.

7 §  Extra ersättning enligt 3 § första stycket 2 lämnas efter redovisning från kommunen till Migrationsverket av uppgifter som visar att något av villkoren enligt 4 § är uppfyllda. Sådan redovisning ska ske vid utgången av varje kvartal.

[S2]Ersättningen ska betalas ut senast två månader efter utgången av det kvartal under vilket redovisningen enligt första stycket har lämnats.

[S3]Ersättning får betalas ut efter redovisning som har skett senast den 31 december 2012.

8 §  Kommuner är skyldiga att lämna de uppgifter till Migrationsverket som krävs för att verket ska kunna pröva deras rätt till ersättning enligt denna förordning.

9 §  Ersättning som en kommun mottagit enligt denna förordning får krävas tillbaka helt eller delvis om den utbetalats till följd av att kommunen lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter.

10 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

11 §  Migrationsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (2009:1561) om extra ersättning till kommuner 2010 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:115, Prop. 2009/10:1, Bet. 2009/10:AU1
Ikraftträder
2010-02-01

Förordning (2010:263) om ändring i förordningen (2009:1561) om extra ersättning till kommuner 2010 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2010-06-28