Upphävd författning

Förordning (2009:27) om ekologisk produktion

Departement
Landsbygdsdepartementet
Utfärdad
2009-01-22
Ändring införd
SFS 2009:27
Ikraft
2009-02-05
Upphäver
Förordning (1995:702) om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

EG-bestämmelser som kompletteras av förordningen

1 §  Denna förordning kompletterar bestämmelserna i följande EG-förordningar (EG-bestämmelser)

  1. rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/911,
  2. kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll2, och
  3. kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 av den 8 december 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer3.

[S2]Denna förordning kompletterar också bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (EG-bestämmelser) i den utsträckning bestämmelserna är tillämpliga på de EG-bestämmelser som anges i första stycket.

Behöriga myndigheter

2 §  De uppgifter som en behörig myndighet eller en medlemsstat har enligt EG-bestämmelserna ska utföras av

  1. Livsmedelsverket i fråga om livsmedel,
  2. Statens jordbruksverk i fråga om produktion och hantering i övrigt av jordbruksprodukter, samt
  3. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll i fråga om att godkänna kontrollorgan enligt artikel 27.4 i rådets förordning (EG) nr 834/2007 och att utöva tillsyn över kontrollorgan enligt artiklarna 27.8, 27.9 a–b och 27.9 d i rådets förordning (EG) nr 834/2007.

[S2]De behöriga myndigheterna ska i den mån det behövs samråda om tillämpningen av förordningen.

[S3]Om kontroll finns särskilda bestämmelser i 3 och 4 §§.

Kontroll

3 §  Tullverket ska utföra den dokumentkontroll som ansvarig myndighet är skyldig att utföra enligt artiklarna 13 och 14 i kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008.

4 §  Kontrollen över efterlevnaden av EG-bestämmelserna ska utövas enligt följande.

[S2]Livsmedelsverket utövar kontroll i fråga om livsmedel.

[S3]Konsumentverket utövar kontroll i fråga om marknadsföring.

[S4]Jordbruksverket utövar kontroll över produktion och hantering i övrigt av jordbruksprodukter som är ekologiskt framställda.

5 §  Kontrollorgan som utför kontroll enligt EG-bestämmelserna får vid avvikelser och överträdelser endast återkalla utfärdat certifikat. Beslut om andra åtgärder enligt artikel 30 i rådets förordning (EG) nr 834/2007 med anledning av avvikelser och överträdelser fattas av Livsmedelsverket och Jordbruksverket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2009:27) om ekologisk produktion

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft 5 februari 2009. Förordningen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2009, utom när det gäller åtgärder vid överträdelser och oegentligheter och vid misstanke om överträdelser och oegentligheter.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1995:702) om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter.
CELEX-nr
32008R1235
Ikraftträder
2009-02-05

Ändring, SFS 2013:1059

Omfattning
upph.