Inaktuell version

Förordning (2009:315) om samtjänst vid medborgarkontor

Version: 2010:1737

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2009-04-23
Ändring införd
SFS 2009 i lydelse enligt SFS 2010:1737
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor.

Begränsningar avseende statlig verksamhet

2 §  Förvaltningsuppgifter som statliga myndigheter ansvarar för får innefatta myndighetsutövning endast i den utsträckning som anges i 3 §.

/Träder i kraft I: 2011-01-01/

3 §  En arbets- eller uppdragstagare som omfattas av ett särskilt avtal enligt 5 § lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor får i respektive statlig myndighets namn

  1. i enklare fall besluta i ärenden om äldreförsörjningsstöd eller bostadstillägg enligt socialförsäkringsbalken,
  2. i enklare fall besluta i ärenden om flyttningsbidrag i form av respenning enligt 8 § förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag, och
  3. i enklare fall besluta i ärenden om utfärdande av identitetskort enligt förordningen (2009:284) om identitetskort för folkbokförda i Sverige. Förordning (2010:1737).

Verksamhetsrapporter m.m.

4 §  Statliga myndigheter, en kommun eller ett landsting som har träffat ett samtjänstavtal ska, så snart avtalet har träffats eller ändrats, ge in en kopia av avtalet till Kammarkollegiet.

5 §  Statliga myndigheter som har träffat ett samtjänstavtal ska genom årliga verksamhetsrapporter redovisa hur verksamheten har bedrivits.

[S2]Verksamhetsrapporterna ska ges in till Kammarkollegiet.

Uppföljningsansvar m.m.

6 §  Kammarkollegiet ska, utifrån de samtjänstavtal och verksamhetsrapporter som ska ges in till myndigheten, löpande följa upp verksamhet som bedrivs enligt samtjänstavtalen.

[S2]Om Kammarkollegiet i sin uppföljning upptäcker brister i samtjänstavtalen eller verksamhet som bedrivs enligt lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor, ska myndigheten rapportera detta till regeringen.

7 §  Kammarkollegiet ska bistå statliga myndigheter, kommuner och landsting med råd och vägledning om hur samtjänstavtal och verksamhet som bedrivs enligt lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor kan utformas och bedrivas.

Bemyndigande

8 §  Kammarkollegiet får meddela närmare föreskrifter om den redovisning som enligt 5 § ska ges in till myndigheten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2009:315) om samtjänst vid medborgarkontor

Ikraftträder
2009-06-01

Förordning (2010:1737) om ändring i förordningen (2009:315) om samtjänst vid medborgarkontor

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidrag som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:1918) om ändring i förordningen (2009:315) om samtjänst vid medborgarkontor

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2011-02-01

Förordning (2011:6) om ändring i förordningen (2010:1918) om ändring i förordningen (2009:315) om samtjänst vid medborgarkontor

Omfattning
ändr. 3 § i 2010:1918

Förordning (2015:501) om ändring i förordningen (2009:315) om samtjänst vid medborgarkontor

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2015-09-01

Förordning (2015:928) om ändring i förordningen (2009:315) om samtjänst vid medborgarkontor

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2016-01-01