Upphävd författning

Förordning (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2009-01-29
Ändring införd
SFS 2009 i lydelse enligt SFS 2012:295
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och yrkesinriktad särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå (yrkesvux) samt viss teoretisk kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. När det gäller annan utbildning än sådan som avses i 7 b § tillämpas förordningen för utbildning som påbörjas under tiden 15 mars 2009–31 december 2013. Förordning (2012:295).

1 a §  Med yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå avses i denna förordning sådan kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som bedrivs enligt skollagen (2010:800) och förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och som består av

 1. orienteringskurser,
 2. nationella kurser inom ämnen som i gymnasieskolan utgör yrkesämnen inom yrkesprogram, eller
 3. sådana kurser som avses i 7 b §. Förordning (2012:295).

1 b §  Med viss teoretisk kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå avses i denna förordning sådan kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som bedrivs enligt skollagen (2010:800) och förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och som

 1. består av nationella kurser, och
 2. kan ge grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå eller behörighet till yrkeshögskoleutbildning. Förordning (2012:295).

1 c §  Med yrkesinriktad särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå avses i denna förordning sådan särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå som bedrivs enligt skollagen (2010:800) och förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och som består av kurser inom ämnen som i gymnasiesärskolan utgör yrkesämnen inom nationella program. Förordning (2012:295).

2 §  Statsbidrag lämnas för ett kalenderår i sänder med ett belopp per årsstudieplats eller, när det gäller sådan utbildning som avses i 7 b §, med ett belopp per deltagarplats i heltidsutbildning.

[S2]I stället för det som anges om en årsstudieplats i 2 kap. 2 § tredje stycket förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning gäller 7–7 b §§ denna förordning. Förordning (2012:295).

3 §  Bestämmelserna om urval i 3 kap. 7 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning ska inte tillämpas vid sådan utbildning enligt 1 a eller 1 b § som statsbidrag har lämnats för enligt denna förordning. I stället ska, om alla behöriga sökande inte kan tas emot till utbildningen, företräde ges till den som oavsett tidigare utbildning har en svag ställning på arbetsmarknaden. Förordning (2012:295).

Villkor för statsbidrag

4 §  Statsbidrag enligt denna förordning får, om det finns tillgång på medel, lämnas till en kommun för utbildning, om

 1. utbildningen planeras i samråd med Arbetsförmedlingen och med företag, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som utbildningen är avsedd för,
 2. kommunen kan visa på ett behov av utbildningen,
 3. kommunen erbjuder en möjlighet till strukturerad bedömning, värdering och dokumentation av en deltagares tidigare förvärvade kunskaper och kompetens,
 4. kommunen erbjuder studie- och yrkesvägledning samt vid planeringen och genomförandet av utbildningen tar till vara deltagarens tidigare förvärvade kunskaper och kompetens, och
 5. i fråga om utbildning enligt 1 a eller 1 b §, urvalsregeln i 3 § tillämpas på utbildningen.

[S2]Statsbidrag för viss teoretisk kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå får bara lämnas om deltagaren i sådan utbildning också deltar i yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå hos kommunen. Den teoretiska kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå får utgöra högst 25 procent av deltagarens utbildning enligt denna förordning. Förordning (2012:295).

Ansökan

5 §  Statsbidrag lämnas efter ansökan.

[S2]Ansökan ges in till Statens skolverk. Av ansökan ska det framgå

 1. vilken eller vilka kurser som kommunen ansöker om statsbidrag för,
 2. hur många årsstudieplatser eller deltagarplatser i heltidsutbildning och i förekommande fall verksamhetspoäng som utbildningen sammanlagt ska omfatta,
 3. om två eller flera kommuner samverkar om utbildningen,
 4. att utbildningen inbegriper en sådan möjlighet som avses i 4 § första stycket 3, om det finns deltagare som behöver den möjligheten,
 5. hur utbildningen har planerats, och
 6. vilket behov som finns av utbildningen.

[S3]Skolverket får meddela föreskrifter om inom vilken tid och på vilket sätt som ansökan ska ges in samt de ytterligare föreskrifter om ansökan som behövs. Förordning (2011:500).

Beslut om statsbidrag

6 §  Statens skolverk prövar frågor om statsbidrag.

[S2]Statsbidrag får inte lämnas för utbildningar eller utbildningsplatser som statsbidrag lämnas för på annat sätt. Bidrag får inte heller lämnas för utbildning som bedrivs enligt förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet. Förordning (2011:500).

Beräkning av statsbidrag

7 §  För utbildning i ämnen som i gymnasieskolan utgör yrkesämnen inom barn- och fritidsprogrammet, handels- och administrationsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet lämnas statsbidrag för en årsstudieplats som motsvarar minst 1 100 verksamhetspoäng.

[S2]För utbildning i ämnen som i gymnasieskolan utgör yrkesämnen inom bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, fordons- och transportprogrammet, hantverksprogrammet, hotell- och turismprogrammet, industritekniska programmet, naturbruksprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet lämnas statsbidrag för en årsstudieplats som motsvarar minst 800 verksamhetspoäng. Förordning (2012:295).

7 a §  För orienteringskurser och teoretiska kurser som kan ge grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå eller behörighet till yrkeshögskoleutbildning lämnas statsbidrag för en årsstudieplats som motsvarar 1 300 verksamhetspoäng. För orienteringskurser lämnas statsbidrag för högst 200 verksamhetspoäng per deltagare. Förordning (2010:2017).

7 b §  För de nationella kurser som ingår i en utbildning till yrkesförare för persontransporter eller godstransporter lämnas statsbidrag för en deltagarplats i heltidsutbildning. Förordning (2010:2017).

7 c §  För de kurser som ingår i en yrkesinriktad särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå lämnas statsbidrag för en årsstudieplats som vid heltidsstudier omfattar 40 veckors utbildning. Förordning (2012:295).

8 §  Statens skolverk får meddela föreskrifter om att en årsstudieplats ska motsvara fler verksamhetspoäng än vad som anges i 7 § och hur statsbidrag enligt 7 c § ska beräknas. Förordning (2010:2017).

Utbetalning

9 §  Statens skolverk betalar ut statsbidrag.

[S2]Statsbidraget betalas ut före utgången av var och en av månaderna juli och oktober 2009 med hälften av bidraget per gång och före utgången av var och en av månaderna januari, april, juli och oktober övriga år med en fjärdedel per gång.

Redovisning och uppföljning m.m.

10 §  Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska i maj och oktober varje år, med början i oktober 2009, till Statens skolverk lämna en redovisning av omfattningen av den utbildningsverksamhet för vilken statsbidrag lämnats enligt denna förordning.

11 §  Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska dessutom medverka i den uppföljning och utvärdering av utbildningsverksamheten som bestäms av Statens skolverk samt till Skolverket lämna de uppgifter som verket begär.

Återkrav och omfördelning

12 §  Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om någon bestämmelse eller något villkor som gäller för bidraget i väsentlig mån har åsidosatts.

[S2]Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket.

13 §  Statens skolverk får besluta att fördela de medel som har återbetalats enligt 12 § till en annan kommun som har ansökt om statsbidrag enligt denna förordning om kommunen

 1. inte har fått statsbidrag eller inte har fått statsbidrag för så många årsstudieplatser eller deltagarplatser i heltidsutbildning som kommunen har ansökt om, och
 2. har gett eller bedöms ha möjlighet att ge yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, viss teoretisk kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller yrkesinriktad särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå utöver vad kommunen tidigare har fått bidrag för enligt denna förordning. Förordning (2012:295).

Överklagande

14 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå

Ikraftträder
2009-03-15

Förordning (2009:1077) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 5, 7, 13 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:2017) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning m.m.

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13 §§; nya 1 a, 1 b, 1 c, 7 a, 7 b, 7 c §§
Ikraftträder
2011-01-28

Förordning (2011:500) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011. För bidrag som har beviljats före ikraftträdandet gäller 4 och 5 §§ i sin äldre lydelse.
Omfattning
ändr. 1 a, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:1601) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2012-01-30

Förordning (2012:295) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som har beviljats före ikraftträdandet samt för statsbidrag för utbildning som med stöd av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning bedrivs enligt förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning eller förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda.
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 1 a, 1 b, 1 c, 2, 3, 4, 7, 7 c, 13 §§
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2013:1114) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå

Omfattning
ändr. 1, 1 b, 3, 4, 5, 7 a, 7 c, 8, 9 §§
Ikraftträder
2014-01-20

Förordning (2014:1574) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå

Omfattning
ändr. 1, 11 §§
Ikraftträder
2015-02-01

Förordning (2015:1045) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå

Omfattning
ändr. 1, 7 a §§
Ikraftträder
2016-01-26

Förordning (2016:101) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå

Omfattning
ny 8 a §, rubr. närmast före 8 a §
Ikraftträder
2016-03-22

Förordning (2016:456) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå

Förarbeten
Rskr. 2014/15:246, Prop. 2014/15:85, Bet. 2014/15:UbU13
Omfattning
ändr. 1, 7 a §
Ikraftträder
2016-07-01

Ändring, SFS 2016:937

Omfattning
upph.