Upphävd författning

Förordning (2009:52) om kontaktpunkt och informationsförfaranden angående tillämpning av ömsesidigt erkännande av tekniska regler för produkter

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2009-02-05
Ändring införd
SFS 2009:52
Ikraft
2009-05-13
Upphäver
Förordning (1996:830) om information om nationella åtgärder som avviker från principen om fri rörlighet för varor inom Europeiska gemenskapen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 764/2008 av den 9 juli 2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat och om upphävande av Europaparlamentets och rådets beslut 95/3052/EG.

Kontaktpunkten och dess uppgifter

2 §  Kommerskollegium ska vara kontaktpunkt enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 764/2008.

3 §  Kommerskollegium ska

  1. utföra de uppgifter som ankommer på kontaktpunkten enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 764/2008,
  2. meddela Europeiska gemenskapernas kommission om fattade beslut enligt artikel 6.2 i förordning (EG) nr 764/2008,
  3. fullgöra den årliga rapportering till Europeiska gemenskapernas kommission som följer av artikel 12.1 i förordning (EG) nr 764/2008, och
  4. hålla regeringen och behöriga myndigheter underrättade om statistik samt om information av betydelse som kollegiet får i anledning av tillämpningen av förordning (EG) nr 764/2008.

Definitioner

4 §  Med behöriga myndigheter avses statliga och kommunala myndigheter som, i enlighet med gällande författningar, har behörighet att besluta om åtgärder som omfattas av förordning (EG) nr 764/2008.

[S2]Med samordnande myndigheter avses statliga myndigheter som, i enlighet med gällande författningar, har det centrala ansvaret för tillsynsvägledning eller samordning inom ett visst sakområde.

Underrättelser

5 §  En behörig statlig myndighet ska lämna information till Kommerskollegium om de meddelanden och underrättelser som den har lämnat till berörda ekonomiska aktörer enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 764/2008.

[S2]Länsstyrelser ska dock lämna information till den samordnande myndigheten om de meddelanden och underrättelser som den har lämnat till berörda ekonomiska aktörer enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 764/2008.

[S3]Den samordnande myndigheten ska informera Kommerskollegium om dessa meddelanden och underrättelser.

6 §  En behörig kommunal myndighet ska lämna information till den samordnande myndigheten om de meddelanden och underrättelser som den har lämnat till berörda ekonomiska aktörer enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 764/2008.

[S2]Information från en behörig kommunal myndighet behöver inte samtidigt lämnas till länsstyrelser. Den samordnande myndigheten ska informera Kommerskollegium om dessa meddelanden och underrättelser.

7 §  En behörig myndighet som beslutar om tillfälligt förbud enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 764/2008 ska underrätta Kommerskollegium och, i tilllämpliga fall, samordnande myndighet i samband med att myndigheten underrättar den ekonomiska aktören och Europeiska gemenskapernas kommission om den vidtagna åtgärden.

8 §  Informationslämnandet enligt 5, 6 och 7 §§ ska ske utan dröjsmål.

Samråd m.m.

9 §  Behöriga myndigheter och samordnande myndigheter får samråda med Kommerskollegium angående frågor som regleras i förordning (EG) nr 764/ 2008.

10 §  Behöriga myndigheter och samordnande myndigheter ska till Kommerskollegium lämna den information som behövs för att kollegiet ska kunna fullgöra de uppgifter som följer av artikel 10 i förordning (EG) nr 764/2008.

Bemyndigande

11 §  Kommerskollegium får meddela de föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning.

Ändringar

Förordning (2009:52) om kontaktpunkt och informationsförfaranden angående tillämpning av ömsesidigt erkännande av tekniska regler för produkter

CELEX-nr
32008R0764
Ikraftträder
2009-05-13

Ändring, SFS 2014:1039

Omfattning
upph.