Lag (2009:866) om överlåtbara fiskerättigheter

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad
2009-06-17
Ändring införd
SFS 2009:866 i lydelse enligt SFS 2015:1025
Ikraft
2009-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag syftar till att främja att fartygsstrukturen i den svenska fiskeflottan medverkar till att bevara fiskeresurserna och till ett fiske som i övrigt är hållbart i ekonomiskt, miljömässigt och socialt hänseende. Lag (2014:1025).

Prop. 2013/14:184: Ändringen innebär i huvudsak att det inte längre anges att lagen avser endast det yrkesmässiga pelagiska fisket. Detta sammanhänger med förslaget om att de fisken för vilka systemet med överförbara fiskerättigheter är tillämpligt ska anges av regeringen i förordning. I övrigt görs en mindre språklig justering.

Ändringarna i lagen kommenteras närmare i avsnitt 12.

Prop. 2008/09:169: Paragrafen har utformats i enlighet med vad Lagrådet föreslagit. I paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 5.1, anges att syftet med lagen är att främja fartygsstrukturen i den svenska fiskeflottan i det yrkesmässiga pelagiska fisket så att flottans struktur medverkar till bevarandet av ...

2 §  I denna lag betyder

  1. fiskelicens: ett sådant tillstånd för användning av fiskefartyg som avses i artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006, och
  2. nationell fiskekvot: den kvot som i fråga om fiske är tillgänglig för fördelning till svenska fartyg enligt EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken. Lag (2014:1025).

Prop. 2008/09:169: Paragrafen har utformats i enlighet med vad Lagrådet föreslagit. Paragrafen kommenteras i avsnitt 5.1. I paragrafen definieras vissa begrepp som förekommer i lagen.

För det första anges de pelagiska fiskarter som är aktuella i sammanhanget. Det är någon av arterna sill, skarpsill, makrill, taggmakrill, blåvitling och tobis. För det andra anges att fartygstillstånd är ett tillstånd ...

Fiskerättigheter

3 §  Av den del av den nationella fiskekvoten som görs tillgänglig för fiske genom individuella kvoter får Havs- och vattenmyndigheten för en innehavare av fiskelicens bestämma en överlåtbar andel (fiskerättigheter). Andelens storlek ska fastställas med ledning av omfattningen av fiskelicensinnehavarens tidigare fiske under en referensperiod. Lag (2014:1025).

Prop. 2008/09:169: Paragrafen har utformats i enlighet med vad Lagrådet föreslagit. Paragrafen kommenteras i avsnitt 5.1. Bestämmelsen innebär att Fiskeriverket får tilldela yrkesfiskare med fartygstillstånd en överlåtbar andel av den del av den nationella fiskekvoten som görs tillgänglig för pelagiskt fiske genom individuella kvoter. Andelens storlek ska fastställas med ledning av omfattningen av yrkesfiskarens tidigare fiske under ...

Överlåtelse av fiskerättigheter

4 §  Fiskerättigheter får överlåtas till en annan fiskelicensinnehavare, om överlåtelsen inte motverkar syftet med lagen.

[S2]Överlåtelsen ska godkännas av Havs- och vattenmyndigheten.

[S3]Havs- och vattenmyndigheten ska i sitt beslut om godkännande fastställa parternas innehav av fiskerättigheter. Lag (2014:1025).

Prop. 2008/09:169: Paragrafen kommenteras i avsnitt 5.2 och innebär att en överlåtelse av fiskerättigheter enligt 3 § får ske under förutsättning att överlåtelsen inte motverkar syftet med lagen. Överlåtelsen ska godkännas av Fiskeriverket. Om bedömningen är att en överlåtelse strider mot syftet är det en avslagsgrund som kan anges vid verkets prövning enligt lagen. Av vad som har redovisats i <a href="https://lagen.nu/prop/2008/09:169#S5-2" ...

5 §  En fiskelicensinnehavare får ha fiskerättigheter för högst två fartyg samtidigt.

[S2]En fiskelicensinnehavares innehav av fiskerättigheter får motsvara högst tio procent av den del av den nationella fiskekvoten som görs tillgänglig för fiske genom individuella kvoter.

[S3]Om det finns särskilda skäl, får Havs- och vattenmyndigheten godkänna en överlåtelse trots att fiskelicensinnehavaren efter förvärvet har ett större innehav av fiskerättigheter än vad som är tillåtet enligt första och andra styckena. Lag (2014:1025).

Prop. 2008/09:169: Paragrafen kommenteras i avsnitt 5.2. Enligt första stycket ska en yrkesfiskare tillåtas inneha fiskerättigheter för högst två fartyg. Fiskerättigheterna får vidare enligt andra stycket motsvara högst tio procent av den del av den nationella fiskekvoten som görs tillgänglig för pelagiskt fiske genom individuella kvoter. Syftet är att motverka en alltför stor ägarkoncentration. Enligt tredje stycket ...

Fiskerättigheters giltighetstid m.m.

6 §  Fiskerättigheter gäller i tio år från dagen för Havs- och vattenmyndighetens beslut om att fastställa fiskerättigheterna.

[S2]Fiskerättigheter som fastställs i ett beslut om att godkänna en överlåtelse gäller endast under den tid som återstår av de ursprungliga fiskerättigheternas giltighetstid. Lag (2011:618).

Prop. 2008/09:169: Paragrafen kommenteras i avsnitt 5.3. I paragrafen regleras giltighetstiden för fiskerättigheter. Bestämmelsen i första stycket innebär att fiskerättigheter gäller för en tid av tio år från det att beslut om att fastställa andelen fattades. Enligt andra stycket ska fiskerättigheter som har överlåtits gäller under den tid som återstår av tioårsperioden. Bestämmelsen innebär alltså att alla fiskerättigheter ...

7 §  Havs- och vattenmyndigheten får besluta att dra in eller begränsa fiskerättigheter om innehavarens fiskelicens har återkallats eller begränsats. Lag (2014:1025).

Prop. 2008/09:169: Paragrafen kommenteras i avsnitt 5.3. Bestämmelsen innebär att Fiskeriverket får besluta att fiskerättigheter ska dras in eller begränsas om innehavarens fartygstillstånd återkallas eller begränsas.

8 §  Fiskerättigheter som har dragits in får tilldelas en annan fiskelicensinnehavare. Sådana fiskerättigheter gäller under den tid som återstår av de ursprungliga fiskerättigheternas giltighetstid. Lag (2014:1025).

Prop. 2008/09:169: Paragrafen kommenteras i avsnitt 5.3. Fiskeriverket ska kunna tilldela en annan yrkesfiskare med fartygstillstånd fiskerättigheter som har dragits in. Fiskerättigheterna gäller därvid under rättigheternas återstående giltighetstid.

Bemyndigande

9 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

  1. hur fiskerättigheterna ska beräknas, och
  2. grunderna för fördelningen av indragna fiskerättigheter.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om vilka fiskarter som fiskerättigheter får bestämmas för. Lag (2014:1025).

Prop. 2013/14:184: Genom ändringarna anpassas bestämmelserna till det föreslagna nya fiskelicenssystemet samt till förslaget att överlåtbara fiskerättigheter i framtiden även ska kunna avse annat fiske än det pelagiska fisket. I detta syfte införs i 9 § ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om vilka fisken som omfattas av systemet.

Prop. 2008/09:169: Paragrafen kommenteras i avsnitt 5.4. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får enligt punkten 1 meddela föreskrifter om hur fiskerättigheterna ska beräknas. Sådana föreskrifter kan t.ex. avse den referensperiod som enligt 3 § ska vara vägledande för fiskerättigheternas ...

Överklagande

10 §  Havs- och vattenmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt. Lag (2011:618).

Prop. 2008/09:169: Paragrafen kommenteras i avsnitt 5.5. Ett beslut av Fiskeriverket enligt den föreslagna lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Paragrafen motsvarar 51 § fiskelagen om överklagande av Fiskeriverkets beslut.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2009:866) om överlåtbara fiskerättigheter

Förarbeten
Rskr. 2008/09:289, Prop. 2008/09:169, Bet. 2008/09:MJU23
Ikraftträder
2009-08-01

Lag (2011:618) om ändring i lagen (2009:866) om överlåtbara fiskerättigheter

Förarbeten
Rskr. 2010/11:257, Prop. 2010/11:86, Bet. 2010/11:MJU25
Omfattning
ändr. 3, 4, 5, 6, 7, 10 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2014:1025) om ändring i lagen (2009:866) om överlåtbara fiskerättigheter

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2014.
  2. Ett fartygstillstånd som har meddelats med stöd av 21 § fiskelagen (1993:787) i dess lydelse före den 1 oktober 2014 gäller som en fiskelicens med de begränsningar till en viss giltighetstid, ett visst fiske eller andra villkor som följer av fartygstillståndet.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:364, Prop. 2013/14:184, Bet. 2013/14:MJU29
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 §§
CELEX-nr
32009R1224
Ikraftträder
2014-10-01