Förordning (2009:968) med instruktion för Försvarsunderrättelsedomstolen

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2009-10-15
Ändring införd
SFS 2009:968 i lydelse enligt SFS 2013:403
Ikraft
2009-12-01
Upphäver
Förordning (2008:924) med instruktion för Signalspaningsnämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Uppgifter m.m.

1 §  Bestämmelser om Försvarsunderrättelsedomstolens uppgifter, sammansättning och domförhet finns i lagen (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol.

Myndighetsförordningens tillämpning

2 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska tillämpas på Försvarsunderrättelsedomstolen:

[S2]3 och 4 §§ om ledningens ansvar,

[S3]6 § om allmänna uppgifter,

[S4]8 § om myndighetens arbetsgivarpolitik,

[S5]19 § om kostnadsmässiga konsekvenser, och

[S6]21 § om myndighetens beslut.

[S7]Det som i dessa bestämmelser sägs om myndighetens ledning ska avse domstolens ordförande i enlighet med bestämmelsen i 11 §. Bestämmelsen i 21 § myndighetsförordningen ska tillämpas endast i administrativa ärenden.

Organisation och ledning

3 §  Vid domstolen finns ett kansli.

4 §  I Försvarsunderrättelsedomstolen ska, förutom ordförande, vice ordförande och de särskilda ledamöter som anges i lagen (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol, en kanslichef finnas.

[S2]Försvarsunderrättelsedomstolens ordförande är domstolens administrative chef.

[S3]Kanslichefen ska ansvara för beredningsverksamheten i domstolen.

5 §  Försvarsunderrättelsedomstolen får i arbetsordning meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta om domstolens organisation och formerna för domstolens verksamhet.

Handläggningen av målen

6 §  Bestämmelser om handläggningen av ansökningar om tillstånd till signalspaning finns i lagen (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol och i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

7 §  Målen tas upp till beredning och föredragning i den ordning som de kommit in, om inte omständigheterna motiverar en annan ordning. Ett mål eller fråga som kommit upp i ett mål ska handläggas med förtur om målet eller frågan av någon särskild anledning bör handläggas skyndsamt.

8 §  I fråga om anteckningar vid muntlig förhandling i mål vid Försvarsunderrättelsedomstolen, registrering av inkomna mål och aktbildning samt vad som hänger samman därmed gäller förordningen (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol i tillämpliga delar. Förordning (2013:403).

9 §  Domstolens beslut ska expedieras till ansökande myndighet och till Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten.

10 §  Försvarsunderrättelsedomstolen får i arbetsordning meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta om vem hos domstolen som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden samt utföra andra förberedande åtgärder i målen.

Handläggningen av administrativa ärenden

11 §  Administrativa ärenden avgörs av domstolens ordförande om inte annat följer av arbetsordningen.

Anställningar m.m.

12 §  Bestämmelser om utnämning av ordförande i Försvarsunderrättelsedomstolen finns i lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare. Bestämmelser om förordnande av vice ordförande och särskilda ledamöter finns i lagen (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol.

[S2]Försvarsunderrättelsedomstolen ska anmäla till Domarnämnden när det finns en ledig anställning som ordförande som behöver tillsättas.

[S3]Anställningen som kanslichef beslutas av regeringen. Kanslichefen ska vara lagfaren. Andra anställningar beslutas av Försvarsunderrättelsedomstolen.

[S4]För andra anställningar vid domstolen än anställning av ordförande behöver inte 6 § anställningsförordningen (1994:373) tillämpas. Förordning (2010:1811).

13 §  Endast den som är svensk medborgare får vara anställd vid Försvarsunderrättelsedomstolen.

Ändringar

Förordning (2009:968) med instruktion för Försvarsunderrättelsedomstolen

Ikraftträder
2009-12-01

Förordning (2010:1811) om ändring i förordningen (2009:968) med instruktion för Försvarsunderrättelsedomstolen

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2013:403) om ändring i förordningen (2009:968) med instruktion för Försvarsunderrättelsedomstolen

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2013-07-01