Upphävd författning

Förordning (2009:982) om statligt stöd inom det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2009-10-22
Ändring införd
SFS 2009:982
Ikraft
2009-12-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2009:982 har iakttagits.

Inledande bestämmelser

1 §  Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF- rådet) är förvaltande och attesterande myndighet för det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007– 2013 (det nationella strukturfondsprogrammet).

[S2]Denna förordning tillämpas på sådant statligt stöd för utbildning i företag som beslutas inom ramen för det nationella strukturfondsprogrammet.

2 §  Stöd enligt denna förordning lämnas som ett stöd av mindre betydelse i enlighet med de förutsättningar som anges i kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse.

[S2]Stöd enligt denna förordning får även lämnas i enlighet med de förutsättningar som anges i kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning).

Innebörden av vissa begrepp

3 §  Med stödnivå avses i denna förordning bruttobeloppsstöd uttryckt i procent av projektets stödberättigande kostnader. Stöd som betalas ut i omgångar ska diskonteras till sitt värde vid tidpunkten för stödets beviljande med tillämpning av den då gällande referensräntan.

4 §  Med arbetstagare med sämre förutsättningar avses i denna förordning en person som

 1. inte har haft någon ordinarie avlönad anställning under de senaste sex månaderna,
 2. inte har gymnasiekompetens eller yrkesutbildning,
 3. är över 50 år,
 4. lever ensam och har vårdnaden om ett eller flera barn,
 5. arbetar inom en sektor eller ett yrke där obalansen mellan könen är minst 25 procent högre än den genomsnittliga könsobalansen inom alla ekonomiska sektorer i landet och som tillhör det underrepresenterade könet, eller
 6. är medlem av en etnisk minoritet och som måste förbättra sina språkkunskaper, sin yrkesutbildning eller sin arbetslivserfarenhet för att förbättra sina möjligheter att få fast anställning.

5 §  Med arbetstagare med funktionsnedsättning avses i denna förordning en person som enligt svensk lag erkänns ha en sådan nedsättning av den fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsförmågan att nedsättningen innebär en begränsning för personen.

6 §  Med allmän utbildning avses i denna förordning utbildning som inbegriper undervisning, som inte endast eller inte i huvudsak kan användas i arbetstagarens nuvarande eller framtida anställning i företaget, men som ger färdigheter som i stor utsträckning kan överföras till andra företag eller arbetsområden.

7 §  Med särskild utbildning avses i denna förordning utbildning som omfattar undervisning som direkt och i huvudsak kan användas i arbetstagarens nuvarande eller framtida anställning i företaget och som ger färdigheter som inte alls eller endast i begränsad utsträckning kan överföras till andra företag eller arbetsområden.

8 §  Med små företag avses i denna förordning fristående företag och företag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag har

 1. färre än 50 anställda, och
 2. antingen en omsättning eller en balansomslutning som motsvarar högst 10 miljoner euro per år.

9 §  Med små och medelstora företag avses i denna förordning fristående företag och företag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag har

 1. färre än 250 anställda, och
 2. antingen en årsomsättning som motsvarar högst 50 miljoner euro eller en balansomslutning som motsvarar högst 43 miljoner euro per år.

10 §  Med partnerföretag avses i denna förordning företag som är förbundna med varandra genom att ett företag ensamt eller tillsammans med ett eller flera anknutna företag innehar minst 25 procent av kapitalet eller rösterna i ett annat företag.

[S2]Under förutsättning att investerarna inte enskilt eller tillsammans är anknutna till det berörda företaget gäller detta dock inte sådana företag som ägs av

 1. sådana offentliga investeringsbolag, riskkapitalbolag eller fysiska personer eller grupper av fysiska personer som regelbundet ägnar sig åt riskkapitalinvesteringar och som investerar kapital i företag vars aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad, förutsatt att deras sammanlagda investering i ett och samma företag inte överstiger ett belopp som motsvarar 1 250 000 euro,
 2. universitet, högskolor och forskningsorganisationer utan vinstsyfte, eller
 3. institutionella investerare, inklusive regionala utvecklingsfonder.

11 §  Med anknutna företag avses i denna förordning företag där

 1. ett företag innehar en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i ett annat företag,
 2. ett företag har rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i ett annat företags styrelse, ledning eller tillsynsorgan,
 3. ett företag har rätt att utöva ett bestämmande inflytande över ett annat företag enligt ett avtal som är slutet med detta eller enligt en bestämmelse i det företagets stadgar, eller
 4. ett företag som är aktieägare eller delägare i ett annat företag till följd av en överenskommelse med andra aktieägare eller delägare i företaget ensamt förfogar över en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i det företaget.

[S2]Detsamma gäller företag som upprätthåller sådana förbindelser som avses i första stycket 1–4 med ett annat företag genom

 1. ett eller flera andra företag,
 2. sådana investerare som avses i 10 § andra stycket, eller
 3. en fysisk person eller en grupp av fysiska personer i samverkan, om företagen helt eller delvis bedriver sin verksamhet på samma eller angränsande marknader.

12 §  Företag vars kapital eller röstandel till minst 25 procent direkt eller indirekt kontrolleras av ett eller flera offentliga organ, individuellt eller gemensamt, anses som små och medelstora företag enligt 9 § endast om de kontrolleras av offentliga organ som anges i 10 § andra stycket.

13 §  Med stora företag avses i denna förordning företag som inte uppfyller kriterierna i 812 §§.

Allmänna bestämmelser om stöd

14 §  Stöd lämnas i form av bidrag. Stöd får avse hela eller delar av ett projekt. Ett beslut om stöd får förenas med de villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

15 §  Stöd får inte beviljas om sökanden är i ekonomiska svårigheter. Med ekonomiska svårigheter avses i denna förordning att sökanden inte med egna finansiella medel eller med medel från ägare, aktieägare eller långivare kan hejda förluster som utan ingripanden från offentliga myndigheter med största sannolikhet leder till att sökanden försätts i konkurs.

[S2]Stöd får inte heller beviljas företag som har oreglerade återbetalningskrav till följd av ett tidigare beslut från Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den gemensamma marknaden.

Särskilda bestämmelser om stöd av mindre betydelse

16 §  Det totala stöd som lämnas, av Svenska ESF-rådet eller andra givare, får inte överskrida 200 000 euro per företag under en period om tre beskattningsår. För ett företag som är verksamt inom vägtransportsektorn får stödet inte överskrida 100 000 euro under en period om tre beskattningsår.

[S2]Inom fiske- och vattensektorn samt jordbrukssektorn gäller särskilda begränsningar för stöd av mindre betydelse.

17 §  Beloppsgränserna i 16 § gäller oavsett om det stöd som beviljas helt eller delvis finansieras med medel som härrör från gemenskapen.

18 §  Stöd får inte lämnas till ett företag som för samma utbildningsprojekt beviljats annat offentligt stöd, inklusive stöd enligt andra gemenskapsbestämmelser, om detta leder till att den tillåtna stödnivån enligt andra gemenskapsbestämmelser överskrids.

19 §  Innan stöd beviljas ska det stödmottagande företaget lämna en skriftlig redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som företaget fått under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret. Redogörelsen ska därutöver innehålla information om eventuellt annat stöd som företaget ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som är aktuella för det nya stödet av mindre betydelse.

[S2]Stöd får inte lämnas förrän det kontrollerats att det inte medför att det totala stödet av mindre betydelse som företaget får under det innevarande beskattningsåret och de två föregående beskattningsåren överskrider beloppsgränserna i 16 §.

20 §  I samband med att stöd lämnas ska Svenska ESF-rådet upplysa företaget om att stödet har karaktären av stöd av mindre betydelse genom att uttryckligen hänvisa till kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse och offentliggörandet av den i Europeiska unionens officiella tidning (EUT L 379, 28.12.2006, s. 5).

Särskilda bestämmelser om stöd enligt den allmänna gruppundantagsförordningen

21 §  Stöd får lämnas med högst 2 miljoner euro per företag och utbildningsprojekt.

22 §  Stödnivån får inte överskrida

 1. 25 procent av de stödberättigande kostnaderna för särskild utbildning, och
 2. 60 procent av de stödberättigande kostnaderna för allmän utbildning.

[S2]Stödnivån får trots första stycket höjas upp till 80 procent av de stödberättigande kostnaderna enligt de förutsättningar som anges i tredje stycket.

[S3]Stödet får höjas

 1. med 10 procentenheter om utbildningen avser arbetstagare med funktionshinder eller arbetstagare med sämre förutsättningar,
 2. med 10 procentenheter om stödet ges till medelstora företag, och
 3. med 20 procentenheter om stödet ges till små företag.

23 §  Om stöd beviljas inom sjötransportsektorn, får en stödnivå på 100 procent av de stödberättigande kostnaderna godkännas oavsett om utbildningsprojektet avser särskild eller allmän utbildning, under förutsättning att

 1. den som deltar i utbildningen inte är en aktiv besättningsmedlem utan ingår i reservbesättning ombord, och
 2. utbildningen sker ombord på fartyg som är registrerade i gemenskapen.

24 §  Om utbildningsprojektet omfattar både särskild och allmän utbildning som inte kan särskiljas vid beräkningen av stödnivån, eller om det inte är möjligt att fastställa om utbildningsprojektet är av särskild eller allmän karaktär, ska de stödnivåer som gäller särskild utbildning tillämpas.

25 §  Med stödberättigande kostnader i ett utbildningsprojekt avses

 1. personalkostnader för lärare,
 2. resekostnader för lärare och deltagare, inklusive logikostnader,
 3. andra löpande utgifter, såsom material och utrustning som har ett direkt samband med projektet,
 4. avskrivning av hjälpmedel och utrustning i den utsträckning de används uteslutande för utbildningsprojektet,
 5. kostnader för vägledning och rådgivning i samband med utbildningsprojektet, och
 6. allmänna indirekta kostnader (administrativa kostnader, hyra, allmänna omkostnader) upp till 20 procent av totalbeloppet för de övriga stödberättigande kostnader som anges i 1–5.

26 §  Endast stöd som har en stimulanseffekt får beviljas.

[S2]Stöd som beviljas små och medelstora företag ska anses ha en stimulanseffekt om stödmottagaren har lämnat in en ansökan om stöd innan arbetet med projektet eller verksamheten inleds.

[S3]Stöd som beviljas stora företag ska anses ha en stimulanseffekt om stödmottagaren har lämnat in en ansökan om stöd innan arbetet med projektet eller verksamheten inleds och Svenska ESF-rådet har kontrollerat att den dokumentation som stödmottagaren har utarbetat uppfyller ett eller flera av följande kriterier

 1. projektets eller verksamhetens omfattning ökar påtagligt genom stödet,
 2. det sammanlagda belopp som stödmottagaren investerat i projektet eller verksamheten ökar påtagligt genom stödet, eller
 3. slutförandet av projektet eller verksamheten i fråga har påskyndats påtagligt.

27 §  Sökanden ska i samband med ansökan upplysa om annat stöd som har sökts eller erhållits för samma utbildningsprojekt. När stödnivåer bestäms ska hänsyn tas till annat offentligt stöd som har lämnats för samma utbildningsprojekt. Det sammanlagda stödet får inte överskrida de nivåer som anges i 2124 §§.

[S2]Stödnivåerna ska fastställas för varje stödmottagare.

[S3]De stödnivåer som fastställs gäller oavsett om ett stödberättigat projekt finansieras med statliga medel eller om det delfinansieras av gemenskapen.

Återbetalning och återkrav

28 §  Mottagaren av ett stöd enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stödet har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller
 3. villkor i beslutet om stöd inte har följts.

29 §  Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 28 §, ska Svenska ESF-rådet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl, får Svenska ESF-rådet efterge kravet på återbetalning helt eller delvis.

30 §  Ett beslut om återkrav enligt 29 § ska fattas inom tio år från det att stödet betalades ut.

[S2]På det återkrävda beloppet ska ränta tas ut enligt räntelagen (1975:635).

[S3]Om det finns särskilda skäl, får Svenska ESF-rådet besluta att sätta ned räntekravet helt eller delvis.

Bemyndigande

31 §  Svenska ESF-rådet får meddela de närmare föreskrifter som krävs för verkställighet av denna förordning.

Överklagande

32 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2009:982) om statligt stöd inom det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning

CELEX-nr
32008R0800
Ikraftträder
2009-12-01

Ändring, SFS 2015:61

Omfattning
upph.