Inaktuell version

Lag (2010:1010) om kreditvärderingsinstitut

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2010-07-01
Ändring införd
SFS 2010
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelse

1 §  I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut. Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse som i förordningen.

Behörig myndighet

2 §  Finansinspektionen är behörig myndighet enligt förordning (EG) nr 1060/2009.

Prop. 2009/10:217: Paragrafen innebär att Finansinspektionen, för svenskt vidkommande, är den behöriga myndighet som avses i förordningen.

Bistånd till behörig myndighet i annan medlemsstat

3 §  Om en behörig myndighet i en annan medlemsstat begär bistånd när det gäller kontroller på plats eller utredningar, får Finansinspektionen vidta de åtgärder som följer av artikel 28 i förordning (EG) nr 1060/2009.

Prop. 2011/12:40: Förslaget behandlas i avsnitt 5.1.5.

Paragrafen är ny. I den finns bestämmelser om handräckning vid genomförande av platsundersökningar. Av nya artikel 23d i förordningen framgår att det endast är i de fall som Esma beslutat om en platsundersökning som olika företag är skyldiga att underkasta sig en sådan undersökning och som handräckning kan komma i fråga. Även de platsundersökningar som t.ex. Finansinspektionen ...

Prop. 2009/10:217: Av paragrafen framgår att behöriga myndigheter i andra medlemsstater kan begära bistånd från Finansinspektionen när det gäller platsundersökningar eller utredningar. Finansinspektionen kan då välja att t.ex. själv utföra kontrollen eller låta den behöriga myndighet som lämnat begäran själv utföra kontrollen. Finansinspektionen har också en möjlighet att utse revisorer eller andra sakkunniga för att utföra kontrollen eller utredningen.

Tillsyn

4 §  För tillsynen över att bestämmelserna i förordning (EG) nr 1060/2009 följs, får Finansinspektionen förelägga

  1. ett företag eller någon annan att tillhandahålla uppgifter, handlingar eller annat, och
  2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken att inställa sig till förhör på tid och plats som inspektionen bestämmer.

[S2]Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet skulle strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.

[S3]Finansinspektionens befogenheter enligt första stycket gäller endast i förhållande till kreditvärderingsinstitut, personer som medverkar i kreditvärderingsverksamhet, kreditvärderade enheter och anknutna tredje parter, de tredje parter till vilka kreditvärderingsinstituten ger i uppdrag att utföra vissa uppgifter eller viss verksamhet och andra personer som på annat sätt har samband med eller är knutna till kreditvärderingsinstitut eller kreditvärderingsverksamhet.

Prop. 2011/12:40: Förslaget behandlas i avsnitt 5.2.

Paragrafen är ny. I bestämmelsen utses Kronofogdemyndigheten till ansvarig myndighet för äkthetskontroll av Esmas beslut om böter eller vite enligt nya artikel 36d.3. Med ”böter” avses i förordningen en administrativ sanktion, inte en straffrättslig.

Kronofogdemyndigheten ska pröva om beslutet är äkta. Efter ansökan av den som vill få verkställighet ...

5 §  Finansinspektionen får när det är nödvändigt genomföra en undersökning på plats hos kreditvärderingsinstitut och andra som anges i 4 § tredje stycket.

Prop. 2009/10:217: Av paragrafen framgår att Finansinspektionen när det är nödvändigt får genomföra undersökningar på plats hos t.ex. kreditvärderingsinstitut, kreditvärderade enheter och anknutna tredje parter. Exempelvis kan det bli nödvändigt för Finansinspektionen att studera rutiner på plats. Artikel 23.3 c har inte tolkats som att den också innefattar en rätt för Finansinspektionen att göra inspektioner i bostadsutrymmen och utrymmen med endast privat eller övervägande privat användningsområde. Genom bestämmelsen ...

6 §  Om ett kreditvärderingsinstitut har åsidosatt sina skyldigheter enligt förordning (EG) nr 1060/2009, får Finansinspektionen, utöver vad som följer av 4 och 5 §§ samt artikel 24 i förordningen, förelägga institutet att inom viss tid vidta en viss åtgärd för att komma till rätta med situationen eller att låta bli att verkställa ett beslut.

7 §  Om Finansinspektionen beslutar ett föreläggande enligt denna lag, får inspektionen förena föreläggandet med vite.

Anmärkning och straffavgift

8 §  Om ett kreditvärderingsinstitut har åsidosatt sina skyldigheter enligt förordning (EG) nr 1060/2009, får Finansinspektionen besluta om anmärkning.

9 §  Om Finansinspektionen har beslutat om anmärkning enligt 8 §, får inspektionen även besluta att kreditvärderingsinstitutet ska betala en straffavgift.

[S2]Avgiften tillfaller staten.

10 §  Straffavgiften ska uppgå till lägst 5 000 kronor och högst 50 miljoner kronor.

[S2]Avgiften får inte överstiga tio procent av kreditvärderingsinstitutets omsättning närmast föregående räkenskapsår. Om överträdelsen har skett under kreditvärderingsinstitutets första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får omsättningen uppskattas.

[S3]När straffavgiftens storlek fastställs, ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig den överträdelse är som föranlett anmärkningen och hur länge överträdelsen har pågått.

11 §  En straffavgift ska betalas till Finansinspektionen inom trettio dagar efter det att beslutet om den har vunnit laga kraft eller den längre tid som anges i beslutet.

12 §  Finansinspektionens beslut om straffavgift får verkställas enligt utsökningsbalkens bestämmelser, om avgiften inte har betalats inom den tid som anges i 11 §.

13 §  Om straffavgiften inte har betalats inom den tid som anges i 11 §, ska Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för indrivning.

Bestämmelser om indrivning av statliga fordringar finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

14 §  En straffavgift som har beslutats faller bort i den utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet vann laga kraft.

Bemyndigande

15 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådana avgifter som den behöriga myndigheten får ta ut enligt förordning (EG) nr 1060/2009.

Överklagande m.m.

16 §  Finansinspektionens beslut enligt denna lag eller förordning (EG) nr 1060/2009 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Finansinspektionen får bestämma att ett beslut ska gälla omedelbart, om annat inte följer av den nämnda förordningen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2010:1010) om kreditvärderingsinstitut

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 7 september 2010.
  2. Anmärkning och straffavgift får beslutas endast för överträdelser som har skett efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:373, Prop. 2009/10:217, Bet. 2009/10:FiU31
CELEX-nr
32009R1060
Ikraftträder
2010-09-07

Lag (2012:44) om ändring i lagen (2010:1010) om kreditvärderingsinstitut

Förarbeten
Rskr. 2011/12:116, Prop. 2011/12:40, Bet. 2011/12:FiU13
Omfattning
upph. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 3, 4, 8, 15, 16 §§; nya 3, 4 §§, rubr. närmast före 3, 4 §§
Ikraftträder
2012-03-01