Lag (2010:1010) om kreditvärderingsinstitut

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
2010-07-01
Ändring införd
SFS 2010:1010 i lydelse enligt SFS 2012:44
Ikraft
2010-09-07
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelse

1 §  I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut. Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse som i förordningen.

Behörig myndighet

2 §  Finansinspektionen är behörig myndighet enligt förordning (EG) nr 1060/2009.

Prop. 2009/10:217: Paragrafen innebär att Finansinspektionen, för svenskt vidkommande, är den behöriga myndighet som avses i förordningen.

Handräckning

3 §  Finansinspektionen får begära handräckning av Kronofogdemyndigheten för att en kontroll på plats ska kunna genomföras enligt artikel 23d i förordning (EG) nr 1060/2009.

[S2]Vid handräckning gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller avhysning. Om Finansinspektionen begär det, ska Kronofogdemyndigheten inte i förväg underrätta den hos vilken kontrollen ska genomföras. Lag (2012:44).

Prop. 2011/12:40: Förslaget behandlas i avsnitt 5.1.5.

Paragrafen är ny. I den finns bestämmelser om handräckning vid genomförande av platsundersökningar. Av nya artikel 23d i förordningen framgår att det endast är i de fall som Esma beslutat om en platsundersökning som olika företag är skyldiga att underkasta sig en sådan undersökning och som handräckning kan komma i fråga. Även de platsundersökningar som t.ex. Finansinspektionen ...

Prop. 2009/10:217: Av paragrafen framgår att behöriga myndigheter i andra medlemsstater kan begära bistånd från Finansinspektionen när det gäller platsundersökningar eller utredningar. Finansinspektionen kan då välja att t.ex. själv utföra kontrollen eller låta den behöriga myndighet som lämnat begäran själv utföra kontrollen. Finansinspektionen har också en möjlighet att utse revisorer eller andra sakkunniga för att utföra kontrollen eller utredningen.

Verkställighet

4 §  Kronofogdemyndigheten är ansvarig myndighet för äkthetskontroll av beslut enligt artikel 36d i förordning (EG) nr 1060/2009.

[S2]Beslut om böter eller viten enligt förordningen får verkställas enligt utsökningsbalkens bestämmelser på samma sätt som en svensk dom som har vunnit laga kraft, om inte något annat följer av förordningen. Lag (2012:44).

Prop. 2011/12:40: Förslaget behandlas i avsnitt 5.2.

Paragrafen är ny. I bestämmelsen utses Kronofogdemyndigheten till ansvarig myndighet för äkthetskontroll av Esmas beslut om böter eller vite enligt nya artikel 36d.3. Med ”böter” avses i förordningen en administrativ sanktion, inte en straffrättslig.

Kronofogdemyndigheten ska pröva om beslutet är äkta. Efter ansökan av den som vill få verkställighet ...

5 § Har upphävts genom lag (2012:44).
6 § Har upphävts genom lag (2012:44).
7 § Har upphävts genom lag (2012:44).
8 § Har upphävts genom lag (2012:44).
9 § Har upphävts genom lag (2012:44).
10 § Har upphävts genom lag (2012:44).
11 § Har upphävts genom lag (2012:44).
12 § Har upphävts genom lag (2012:44).
13 § Har upphävts genom lag (2012:44).
14 § Har upphävts genom lag (2012:44).
15 § Har upphävts genom lag (2012:44).
16 § Har upphävts genom lag (2012:44).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2010:1010) om kreditvärderingsinstitut

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 7 september 2010.
  2. Anmärkning och straffavgift får beslutas endast för överträdelser som har skett efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:373, Prop. 2009/10:217, Bet. 2009/10:FiU31
CELEX-nr
32009R1060
Ikraftträder
2010-09-07

Lag (2012:44) om ändring i lagen (2010:1010) om kreditvärderingsinstitut

Förarbeten
Rskr. 2011/12:116, Prop. 2011/12:40, Bet. 2011/12:FiU13
Omfattning
upph. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 3, 4, 8, 15, 16 §§; nya 3, 4 §§, rubr. närmast före 3, 4 §§
Ikraftträder
2012-03-01