Vägsäkerhetsförordning (2010:1367)

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad
2010-11-25
Ändring införd
SFS 2010:1367 i lydelse enligt SFS 2021:1250
Ikraft
2010-12-19
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om tillämpningen av vägsäkerhetslagen (2010:1362).

2 §  Begrepp som används i denna förordning har samma betydelse som i vägsäkerhetslagen (2010:1362).

Tillsynsmyndighet

3 §  Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt 11 § vägsäkerhetslagen (2010:1362).

Trafiksäkerhetsanalys

4 §  En trafiksäkerhetsanalys ska innehålla en beskrivning av

 1. den aktuella trafiksäkerhetssituationen,
 2. de trafiksäkerhetsmässiga problemen, och
 3. de mål som ska uppnås med vägprojektet.

[S2]I trafiksäkerhetsanalysen ska även ingå en konsekvensanalys av de alternativ som föreslås, en jämförelse av alternativen och en beskrivning av det bästa alternativet.

Trafiksäkerhetsgranskning

5 §  En trafiksäkerhetsgranskning ska omfatta hela vägprojektet från den inledande planeringen till dess att vägen öppnas för trafik. I granskningen ska en studie över vägprojektets genomförbarhet och detaljutformning ingå.

Trafiksäkerhetsgranskare

6 §  Utbildning till trafiksäkerhetsgranskare sker genom särskild grundutbildning. Den som genomgått sådan utbildning och i övrigt uppfyller de krav som följer av föreskrifter som avses i 9 § ska godkännas som trafiksäkerhetsgranskare. Transportstyrelsen ska utfärda ett behörighetsbevis till den som godkänts som trafiksäkerhetsgranskare.

7 §  En trafiksäkerhetsgranskare ska genomgå regelbunden fortbildning i enlighet med föreskrifter som avses i 9 §.

Uppföljning av nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningar

8 §  För att följa upp resultatet av en nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömning enligt 9 § vägsäkerhetslagen (2010:1362) ska väghållaren, om avhjälpande åtgärder inte vidtas direkt,

 1. genomföra riktade vägsäkerhetsinspektioner av de vägsträckor där säkerheten behöver förbättras, och
 2. upprätta en säkerhetsdokumentation som underlag för att systematiskt och fortlöpande kunna vidta åtgärder.

[S2]Säkerhetsdokumentationen ska innehålla en beskrivning och en analys av säkerhetsstandarden och en plan för de åtgärder som bör prioriteras.

[S3]Till den del säkerhetsdokumentationen avser andra statliga vägar än nationella stamvägar ska den överlämnas till berörd region enligt förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur. Förordning (2021:1250).

Bemyndiganden

9 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

 1. upprättande av och innehållet i en trafiksäkerhetsanalys,
 2. genomförande av trafiksäkerhetsgranskning och upprättande av granskningsrapporter,
 3. utbildning, godkännande och behörighetsbevis avseende trafiksäkerhetsgranskare,
 4. trafiksäkerhetsgranskarnas verksamhet och uppgifter,
 5. förfarandet vid vägsäkerhetsinspektioner,
 6. nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningar,
 7. rapportering av säkerhetsklassning,
 8. uppföljning av nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningar,
 9. rapportering av dödsolyckor i trafiken,
 10. tillsyn, och
 11. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt vägsäkerhetslagen (2010:1362) och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

[S2]Transportstyrelsen ska inhämta synpunkter från berörda tunnelhållare enligt lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar innan styrelsen meddelar föreskrifter om sådana vägsäkerhetsinspektioner som anges i 8 § andra stycket vägsäkerhetslagen.

[S3]Transportstyrelsen får även meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av vägsäkerhetslagen och denna förordning. Förordning (2021:1250).

Rapportering

10 §  Väghållaren ska till Transportstyrelsen lämna uppgifter om säkerhetsklassning enligt 8 a § andra stycket vägsäkerhetslagen (2010:1362). Förordning (2021:1250).

11 §  Transportstyrelsen ska till Europeiska kommissionen anmäla sådana förteckningar som anges i artikel 1.4 tredje stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/96/EG av den 19 november 2008 om förvaltning av vägars säkerhet, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1936. Transportstyrelsen ska också fullgöra den rapporteringsskyldighet som anges i artikel 11a.1 i direktivet. Förordning (2021:1250).

Ändringar

Vägsäkerhetsförordning (2010:1367)

CELEX-nr
32008L0096
Ikraftträder
2010-12-19

Förordning (2021:1250) om ändring i vägsäkerhetsförordningen (2010:1367)

Omfattning
ändr. 8, 9 §§, rubr. närmast före 8 §; nya 10, 11 §§, rubr. närmast före 10 §
Ikraftträder
2022-02-01