Vägsäkerhetslag (2010:1362)

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2010-11-25
Ändring införd
SFS 2010:1362 i lydelse enligt SFS 2021:1093
Ikraft
2010-12-19
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-08-01

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om väghållares skyldigheter i vissa fall och syftar till att öka säkerheten för vägtrafikanter.

Prop. 2009/10:230: I paragrafen finns en inledande bestämmelse om lagens innehåll och syfte. Begreppet ”väghållare” definieras i 2 §. Begreppet ”vägtrafikant” ges ingen egen definition, men ansluter till begreppet ”trafikant” i 2 § förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.

Paragrafen har behandlats i avsnitt ...

2 §  I denna lag betyder

 1. i fråga om allmän väg, den som enligt väglagen (1971:948) ansvarar för väghållningen,
 2. i fråga om gata som inte är allmän väg, den som enligt plan- och bygglagen (2010:900) ansvarar för gatuhållningen,
 3. i fråga om väg som är gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen (1973:1149), samfälligheten, och
 4. i fråga om annan väg, vägens ägare,
  • vägprojekt: ett projekt som omfattar nyanläggning av väg eller betydande förändring av befintlig väg som påverkar trafikflödet,
  • trafiksäkerhetsanalys: en strategisk, jämförande analys av de effekter ett vägprojekt har på vägnätets säkerhet,
  • trafiksäkerhetsgranskning: en oberoende, ingående, systematisk och teknisk säkerhetskontroll av utformningen av ett vägprojekt. Lag (2021:1093).

Prop. 2021/22:9: – TEN-T-vägnätet: det vägnät som definieras i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU och som illustreras med hjälp av kartor eller beskrivs i bilaga I, avsnitt 1.4, till förordningen,

Prop. 2009/10:230: I paragrafen finns definitioner av vissa centrala begrepp. Det transeuropeiska vägnätet (TEN-T) definieras med en direkt hänvisning till Europaparlamentets och rådets beslut om TEN-T-vägnätet. Eftersom lagen inte föreslås gälla andra vägar eller gator än de inom TEN-Tvägnätet behövs ingen definition av ”väg”.

”Väghållare” definieras i fyra olika punkter beroende på vilken slags väg det är fråga om: Enligt punkt 1 är väghållare i fråga om allmän väg den som enligt <a href="https://lagen.nu/1971:948" ...

Tillämpningsområde

3 §  Denna lag gäller vägar eller vägprojekt som

 1. ingår i TEN-T-vägnätet i Sverige,
 2. ingår i det nationella stamvägnätet, eller
 3. är eller avser en motorväg.

[S2]Lagen gäller också vägar eller vägprojekt som färdigställs med ekonomiskt bidrag från Europeiska unionen, om vägen i fråga är belägen utanför tättbebyggt område och inte huvudsakligen betjänar fastigheter i direkt anslutning till den. En väg omfattas dock endast om den är avsedd och öppen för allmän trafik med motorfordon.

[S3]Lagen gäller inte vägtunnlar som omfattas av lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar. Lag (2021:1093).

Prop. 2021/22:9: 3. är eller avser en motorväg. Lagen gäller också vägar eller vägprojekt som färdigställs med ekonomiskt bidrag från Europeiska unionen, om vägen i fråga är belägen utanför tättbebyggt område och inte huvudsakligen betjänar fastigheter i direkt anslutning till den. En väg omfattas dock endast om den är avsedd och öppen för allmän trafik med motorfordon.

Lagen gäller inte vägtunnlar som omfattas av lagen ( <a ...

Prop. 2009/10:230: I paragrafen anges lagens tillämpningsområde. Paragrafen genomför artikel 1.2 och 1.4 i direktivet. En definition av ”TEN-T-vägnätet” finns i 2 §. TEN-T-vägnätet utgörs för Sveriges del av E4, E6, E10, E14, E18, E20 delen Örebro-Stockholm och delen Göteborg-riksgränsen på Öresundsbron, E22, E65, E45 delen Göteborg-Gällivare/Malmberget samt väg 40.

De tunnlar som omfattas av lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar ...

Trafiksäkerhetsanalys

4 §  För varje vägprojekt ska väghållaren göra en trafiksäkerhetsanalys. Analysen ska innehålla en beskrivning av de överväganden som gjorts i fråga om trafiksäkerheten.

[S2]Första stycket gäller inte om en motsvarande analys ingår i en översikts- eller detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900). Lag (2010:1363).

Prop. 2009/10:230: I paragrafens första stycke ställs krav på en trafiksäkerhetsanalys för alla vägprojekt. Skyldigheten åvilar väghållaren. Tidpunkten för analysen får avgöras mot bakgrund av det innehåll analysen ska ha, vilket kommer att framgå av föreskrifter på lägre författningsnivå. Det är väghållaren som ansvarar och beslutar om när under vägbyggnadsprocessen analysen ...

Trafiksäkerhetsgranskare och trafiksäkerhetsgranskning

5 §  För varje vägprojekt ska väghållaren utse en trafiksäkerhetsgranskare som ska följa den fysiska planeringen av vägprojektet, göra en trafiksäkerhetsgranskning och upprätta granskningsrapporter.

Prop. 2009/10:230: I paragrafen föreskrivs att väghållaren ska utse en trafiksäkerhetsgranskare för varje vägprojekt och att denne ska göra en trafiksäkerhetsgranskning av vägprojektet och upprätta granskningsrapporter. När det gäller tidpunkten för granskningen hänvisas till resonemanget avseende trafiksäkerhetsanalys i närmast föregående paragraf.

I direktivet används benämningarna ”trafiksäkerhetsrevisor” respektive ”trafiksäkerhetsrevisioner”, men i lagen bör i stället ”trafiksäkerhetsgranskare” ...

Godkännande av trafiksäkerhetsgranskare

6 §  En trafiksäkerhetsgranskare ska vara godkänd av tillsynsmyndigheten. Ett godkännande som trafiksäkerhetsgranskare får meddelas den som har genomgått särskild grundutbildning och i övrigt är lämplig för uppgifterna. En godkänd trafiksäkerhetsgranskare är skyldig att genomgå en sådan fortbildning som föreskrivs med stöd av 16 §.

Prop. 2009/10:230: Paragrafen, som genomför artikel 4.2 och 9, innehåller bestämmelser om att trafiksäkerhetsgranskaren ska vara godkänd av tillsynsmyndigheten och att ett godkännande får meddelas den som genomgått särskild grundutbildning och i övrigt är lämplig för uppgifterna. Vidare att en godkänd trafiksäkerhetsgranskare är skyldig att genomgå en sådan fortbildning som föreskrivs med stöd av 16 §. Innehållet i utbildningens olika delar i form av grundutbildning och fortbildning kommer att framgå på lägre författningsnivå. ...

7 §  Tillsynsmyndigheten får återkalla ett godkännande som trafiksäkerhetsgranskare om

 1. han eller hon inte genomgår sådan fortbildning som avses i 6 §,
 2. han eller hon själv begär det, eller
 3. det annars finns någon särskild anledning att återkalla godkännandet.

Prop. 2009/10:230: I paragrafen föreskrivs att tillsynsmyndigheten får återkalla ett godkännande som trafiksäkerhetsgranskare under vissa förutsättningar. Enligt punkt 1 kan återkallelse ske om granskaren inte genomgått en sådan fortbildning som avses i 6 §. Formuleringen följer Lagrådets förslag som är en följd av formuleringen av 6 §.

Enligt punkt 2 kan återkallelse ske om trafiksäkerhetsgranskaren själv begär det och enligt punkt 3 om det annars finns någon särskild ...

Vägsäkerhetsinspektioner

8 §  Väghållaren ska genom regelbundna vägsäkerhetsinspektioner undersöka behovet av underhåll, reparationer eller andra åtgärder för att kunna upprätthålla säkerheten i sitt vägnät.

[S2]Dessutom ska vägsäkerhetsinspektioner genomföras minst vart sjätte år på de sträckor i vägnätet som gränsar till en tunnel som omfattas av lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar. Sådana inspektioner ska genomföras gemensamt av väghållaren och tunnelhållaren. Lag (2021:1093).

Prop. 2021/22:9: Dessutom ska vägsäkerhetsinspektioner genomföras minst vart sjätte år på de sträckor i vägnätet som gränsar till en tunnel som omfattas av lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar. Sådana inspektioner ska genomföras gemensamt av väghållaren och tunnelhållaren. ...

Prop. 2009/10:230: I paragrafen regleras väghållarens ansvar att genomföra säkerhetsinspektioner av vägar, kartlägga vägarnas säkerhetsstandard och upprätta en plan för åtgärder som bör vidtas för att öka säkerheten på vägarna. Närmare föreskrifter kommer att lämnas med stöd av bemyndigande i 16 §. Begreppet ”säkerhetsstandard” innebär att både t.ex. olyckstäthet och vägens säkerhet ska ligga till grund för kartläggningen.

Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag på förtydligande. ...

Nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningar

8 a §  Väghållaren ska på grundval av varje vägs tekniska egenskaper och antalet allvarliga olyckor som inträffat på den göra en nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömning av sitt vägnät. I vägsäkerhetsbedömningen ska risken för sådana olyckor och risken för allvarliga kollisioner utvärderas. Resultatet ska ligga till grund för en säkerhetsklassning, där alla sträckor i vägnätet klassificeras i kategorier utifrån deras säkerhetsnivå. En nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömning ska göras tillräckligt ofta för att säkerhetsnivån i vägnätet ska kunna säkerställas. Bedömningen ska dock göras minst vart femte år.

[S2]Väghållaren ska rapportera säkerhetsklassningen till den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2021:1093).

Prop. 2021/22:9: Väghållaren ska rapportera säkerhetsklassningen till den myndighet som regeringen bestämmer.

Paragrafen är ny och handlar om nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningar. Genom paragrafen genomförs artikel 5.1 och delar av artiklarna 5.2, 5.6 och 11a.1 i direktivet i dess lydelse enligt direktiv (EU) 2019/1936.

I ...

Uppföljning av nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningar

9 §  Väghållaren ska följa upp resultatet av den nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningen genom att

 1. identifiera de vägsträckor där säkerheten behöver förbättras,
 2. upprätta en plan för åtgärder som bör prioriteras, och
 3. systematiskt och fortlöpande vidta de åtgärder som behövs för att förebygga allvarliga personskador till följd av användningen av vägarna.

[S2]Åtgärder som avhjälper den omedelbara risken för allvarliga personskador ska vidtas först.

[S3]Skyldigheten att vidta åtgärder enligt första stycket 3 gäller i den utsträckning som kan anses skälig. Vid bedömningen av vad som kan anses skäligt ska det särskilt beaktas om nyttan av åtgärderna uppväger kostnaderna och om risken för skador kan minskas genom andra åtgärder. Lag (2021:1093).

Prop. 2021/22:9: 3. systematiskt och fortlöpande vidta de åtgärder som behövs för att förebygga allvarliga personskador till följd av användningen av vägarna.

Åtgärder som avhjälper den omedelbara risken för allvarliga personskador ska vidtas först.

Skyldigheten att vidta åtgärder enligt första stycket 3 gäller i den utsträckning som kan anses skälig. Vid bedömningen av vad som kan anses skäligt ska det särskilt ...

Prop. 2009/10:230: I paragrafens första stycke regleras väghållarens ansvar att systematiskt och fortlöpande vidta de åtgärder som behövs för att förebygga allvarliga personskador till följd av användningen av vägarna. Åtgärder för att avhjälpa den omedelbara risken för sådana skador ska vidtas först.

Med begreppet ”systematiskt och fortlöpande” avses för det första att åtgärderna ska vidtas som ett led i ett planerat och större sammanhang och med ett visst längre tidsperspektiv i åtanke. ...

Olycksrapporter

10 §  Väghållaren ska upprätta en olycksrapport för varje dödsolycka i trafiken som inträffat på en väg som anges i 3 § första stycket. Lag (2021:1093).

Prop. 2021/22:9: Paragrafen behandlar kravet på väghållaren att upprätta en olycksrapport för varje dödsolycka i trafiken. Paragrafen genomför artikel 7.1 i direktivet i dess lydelse enligt direktiv (EU) 2019/1936.

Kravet i sig är oförändrat, men utökningen av lagens tillämpningsområde innebär att den tidigare hänvisningen till TEN-T-vägnätet ändras till att avse vägar som anges i 3 § första stycket. Där anges, förutom TEN-T-vägnätet, vägar som ingår i stamvägnätet och motorvägar. Vägar som ...

Prop. 2009/10:230: Enligt paragrafen ska väghållaren upprätta en olycksrapport för varje dödsolycka som inträffat på en väg som ingår i TEN-T-vägnätet. Härmed avses samma tillämpningsområde som anges i 3 §. Föreskrifter om utformningen av och innehållet i olycksrapporterna kommer att meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer med stöd av bemyndigandet i 16 §.

I förtydligande syfte har bestämmelsen utformats i närmare anslutning till direktivets lydelse, vilket Lagrådet ...

Tillsyn

11 §  Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över efterlevnaden av denna lag och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Prop. 2009/10:230: I paragrafen klargörs att det ska finnas en myndighet med uppgift att utöva tillsyn över att lagen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen efterlevs. Med den valda formuleringen avses föreskrifter på såväl förordningsnivå – både med stöd av bemyndigande och restkompetens liksom i form av verkställighetsföreskrifter – som myndighetsnivå. Vidare överlämnas till regeringen att bestämma vilken myndighet som ska vara tillsynsmyndighet.

Paragrafen har behandlats ...

12 §  Tillsynsmyndigheten har rätt att få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

[S2]Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och villkor som behövs för att denna lag och de föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen ska efterlevas.

Prop. 2009/10:230: I paragrafen ges tillsynsmyndigheten möjlighet att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de föreskrifter som omfattas av tillsynen efterlevs.

I lagrådsremissen ingick ett förslag om att kunna förena ett föreläggande med vite. Efter Lagrådets yttrande härvidlag fullföljer regeringen dock inte förslaget vilket redovisas i avsnitt 6.1.6.

Paragrafen, som ...

Överklagande

13 §  Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 2009/10:230: De beslut som tillsynsmyndigheten fattar enligt lagen är beslut om att godkänna eller inte godkänna en trafiksäkerhetsgranskare enligt 6 §, beslut att återkalla ett godkännande enligt 7 § samt beslut om föreläggande eller villkor enligt 12 § andra stycket. För besluten gäller den allmänna bestämmelsen om överklagande i 22 § förvaltningslagen (1986:223), dvs. att beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått ...

14 §  Om en myndighet eller en kommun överklagar tillsynsmyndighetens beslut, ska tillsynsmyndigheten vara klagandens motpart sedan handlingarna i målet överlämnats till domstolen.

Prop. 2009/10:230: I paragrafen föreskrivs att om en myndighet eller en kommun överklagar tillsynsmyndighetens beslut ska tillsynsmyndigheten vara klagandens motpart sedan handlingarna i ärendet överlämnats till domstolen.

I 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) föreskrivs att om en enskild överklagar en förvaltningsmyndighets beslut, ska den myndighet som först beslutade i saken vara den enskildes motpart sedan handlingarna ...

Verkställighet

15 §  Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Prop. 2009/10:230: I paragrafen klargörs att utgångspunkten är att beslut som har meddelats enligt lagen eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen gäller omedelbart. Om det i ett visst ärende finns behov av det, får dock något annat beslutas. Beslut som gäller omedelbart kan enligt 28 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) inhiberas av allmän förvaltningsdomstol.

Paragrafen är en nationell kompletterande bestämmelse ...

Bemyndiganden

16 §  Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. upprättande av och innehållet i en trafiksäkerhetsanalys,
 2. genomförande av trafiksäkerhetsgranskning och upprättande av granskningsrapporter,
 3. utbildning av trafiksäkerhetsgranskare,
 4. godkännande och behörighetsbevis avseende trafiksäkerhetsgranskare,
 5. trafiksäkerhetsgranskarnas verksamhet och uppgifter,
 6. förfarandet vid vägsäkerhetsinspektioner,
 7. nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningar,
 8. rapportering av säkerhetsklassning,
 9. uppföljning av nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningar,
 10. rapportering av dödsolyckor i trafiken,
 11. tillsyn, och
 12. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Lag (2021:1093).

Prop. 2021/22:9: 9. uppföljning av nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningar, 10. rapportering av dödsolyckor i trafiken,

11. tillsyn, och 12. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

I paragrafen finns bemyndiganden till regeringen att meddela föreskrifter ...

Prop. 2009/10:230: I paragrafen ges bemyndigande till regeringen att meddela föreskrifter inom ett antal områden som reglerats i lagen. Regeringen får överlåta åt en förvaltningsmyndighet att meddela föreskrifter i dessa avseenden. Uttrycket ”föreskrifter meddelade med stöd av lagen” omfattar dessa former av föreskrifter.

Paragrafen har behandlats löpande i de delavsnitt i avsnitt 6 som behandlar huvudfrågorna. Den ”ärendehandläggning” ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Vägsäkerhetslag (2010:1362)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 19 december 2010.
 2. Bestämmelserna i 4 och 5 §§ gäller endast vägprojekt som påbörjats efter lagens ikraftträdande.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:33, Prop. 2009/10:230, Bet. 2010/11:TU3
Ikraftträder
2010-12-19

Lag (2010:1363) om ändring i vägsäkerhetslagen (2010:1362)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:33, Prop. 2009/10:230, Bet. 2010/11:TU3
Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2011-05-02

Lag (2021:1093) om ändring i vägsäkerhetslagen (2010:1362)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2022.
 2. Den första nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningen ska genomföras senast den 31 december 2024.
 3. För vägprojekt som avser en väg utanför TEN-T-vägnätet tillämpas 4 och 5 §§ endast om vägprojektet har påbörjats efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:40, Prop. 2021/22:9, Bet. 2021/22:TU2
Omfattning
ändr. 2, 3, 8, 9, 10, 16 §§, rubr. närmast före 8, 9 §§; ny 8 a §, rubr. närmast före 8 a §
Ikraftträder
2022-02-01