Förordning (2010:1745) om bilstöd till personer med funktionshinder

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2010-12-02
Ändring införd
SFS 2010:1745 i lydelse enligt SFS 2018:1382
Ikraft
2011-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  I denna förordning finns föreskrifter om bilstöd enligt socialförsäkringsbalken.

2 §  I beslut om bidrag ska det anges när bidraget tidigast kan betalas ut.

3 §  Bilstödet betalas ut genom insättning på konto som anvisas av den försäkrade. Bidraget får betalas ut på annat sätt om särskilda förhållanden föranleder det.

4 §  Inför bedömningen av behovet av att anpassa ett fordon ska Försäkringskassan höra Trafikverket eller annan med motsvarande kompetens om det inte är uppenbart obehövligt.

[S2]Trafikverket ska göra sådana funktionskontroller som avses i 52 kap. 22 a § socialförsäkringsbalken. Sådana funktionskontroller får även utföras av annan med motsvarande kompetens. Förordning (2017:2).

4 a §  För att Försäkringskassan ska kunna bedöma anpassningsbidragets storlek ska den försäkrade ge in ett kostnadsförslag för anpassningen, upprättat av den som gör sådana anpassningar som det kan lämnas bidrag för. Om Försäkringskassan begär det, ska den försäkrade lämna minst två kostnadsförslag upprättade av olika utförare som gör anpassningar av det aktuella slaget.

[S2]I ett kostnadsförslag ska det anges arbetskostnad och materialkostnad för respektive anpassningsåtgärd samt de övriga kostnader som är förenade med de åtgärder som avses i 52 kap. 8 § första stycket 2 och 3 socialförsäkringsbalken. Förordning (2017:2).

4 b §  En personbil klass I som uppfyller villkoren under punkten 1 i bilagan till denna förordning ska anses som särskilt lämpad enligt 52 kap. 18 b § socialförsäkringsbalken. Förordning (2017:2).

4 c §  Tilläggsbidrag enligt 52 kap. 18 c § socialförsäkringsbalken lämnas med de belopp som anges under punkten 2 i bilagan till denna förordning för respektive särskild originalmonterad anordning. Förordning (2017:2).

4 d §  Trafikverket ska senast före oktober månads utgång varje år till Regeringskansliet (Socialdepartementet) lämna ett underlag som kan ligga till grund för en revision av förteckningen som anges under punkten 2 i bilagan till denna förordning.

[S2]Trafikverket ska i övrigt inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag och stöd för tillämpningen av 52 kap.socialförsäkringsbalken. Förordning (2017:2).

5 §  Till en ansökan om bilstöd ska det fogas ett läkarutlåtande om funktionshindret och dess inverkan på förflyttningsmöjligheterna. Om ansökan görs av en sådan person med funktionshinder som avses i 52 kap. 10 § första stycket 1–4 socialförsäkringsbalken, i avsikt att sökanden ska använda fordonet som förare, ska det av läkarutlåtandet även framgå om han eller hon uppfyller de medicinska kraven för att inneha körkort.

6 §  Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelserna om bilstöd i socialförsäkringsbalken och denna förordning.

Bilaga

 1. Villkor för särskilt lämpad personbil klass I
I fall enligt 52 kap. 18 b § 1 socialförsäkringsbalken gäller följande.
 1. Höjden i den av fordonets dörröppningar där rullstolen ska föras in och ut ur fordonet ska uppgå till minst 1 200 millimeter.
 2. Fordonets invändiga höjd i den sektion där den som har ett funktionshinder ska sitta ska uppgå till minst 1 250 millimeter.
 3. Fordonets inre golv ska vara plant, eller i det närmaste plant, i den del som är aktuell.
I fall enligt 52 kap. 18 b § 2 socialförsäkringsbalken gäller följande.
 1. Höjden i den av fordonets dörröppningar som ska användas för i- och urlastning av en motordriven rullstol eller annat jämförbart hjälpmedel för förflyttningar ska överstiga 1 100 millimeter.
 2. Det utrymme i fordonet där den motordrivna rullstolen eller annat jämförbart hjälpmedel ska transporteras ska vara tillräckligt stort för att inrymma rullstolen eller hjälpmedlet.
 1. Vissa särskilda originalmonterade anordningar i personbil klass I
Nedanstående belopp gäller för tilläggsbidrag för särskilda originalmonterade anordningar.
AnordningBidragsbelopp
Automatisk växellåda16 400 kronor
Automatisk öppning och stängning av baklucka6 300 kronor
Elmanövrerad förarstol, 6-vägsjustering eller mer (med möjlighet till justering framåt/bakåt, uppåt/nedåt samt framåt/bakåt av ryggstöd)8 400 kronor
Elmanövrerad förarstol med utökade ergonomiska egenskaper (stol med samma justeringsmöjligheter som för ovan angivna elmanövrerade förarstol med 6-vägsjustering men med ännu fler ergonomiska egenskaper)13 900 kronor
Automatisk öppning och stängning av skjutdörr7 800 kronor per dörr
Helläderklädsel (samtliga hela sittytor klädda med läder)11 500 kronor
Nyckellöst system för start av motor och låsning/upplåsning av dörrar5 500 kronor
Backkamera4 600 kronor
Fjärrmanövrerad bränsledriven kupévärmare14 000 kronor
Elektriskt uppvärmd vindruta3 900 kronor
Förordning (2018:1382).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2010:1745) om bilstöd till personer med funktionshinder

Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2017:2) om ändring i förordningen (2010:1745) om bilstöd till personer med funktionshinder

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 13 februari 2017.
 2. De nya bestämmelserna i 44 c §§ ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2017 och endast när en ansökan om bilstöd har kommit in till Försäkringskassan efter den 31 december 2016.
Omfattning
ändr. 4 §; nya 4 a, 4 b, 4 c, 4 d §§, bil.
Ikraftträder
2017-02-13

Förordning (2018:1382) om ändring i förordningen (2010:1745) om bilstöd till personer med funktionshinder

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.
 2. De nya föreskrifterna tillämpas första gången i ärenden där ansökan har kommit in till Försäkringskassan efter den 31 juli 2018.
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2018-08-01