Upphävd författning

Förordning (2010:1921) om statsbidrag till musiklivet

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2010-12-16
Ändring införd
SFS 2010:1921
Ikraft
2011-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-12-22

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till musiklivet.

[S2]Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

Statsbidragets syfte

2 §  Syftet med statsbidraget är att främja ett varierat musikaliskt utbud i hela landet som präglas av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet.

Villkor för statsbidrag

3 §  Bidrag får lämnas i form av projektbidrag till juridiska och fysiska personer som är verksamma inom musikområdet.

4 §  Bidrag får lämnas till samarbetsprojekt av professionell art och av nationellt intresse.

[S2]Samarbetsprojekten kan innefatta aktörer inom det fria musiklivet, myndigheter och institutioner. En förutsättning för bidrag är att Statens musikverk medverkar i projektet genom stödjande insatser i form av information, rådgivning och samordning eller andra.

5 §  Vid fördelning av bidrag ska det fria musiklivet, musikalisk mångfald och barn- och ungdomsperspektivet prioriteras.

6 §  Bidrag får inte lämnas till den som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Ärendenas handläggning

7 §  Det konstnärliga rådet vid Statens musikverk prövar frågor om bidrag enligt denna förordning.

8 §  Ansökan om bidrag ska göras skriftligen och ges in till Statens musikverk.

9 §  Beslut om bidrag får förenas med villkor. Dessa ska framgå av beslutet.

Redovisning

10 §  Den som har fått bidrag ska redovisa till Statens musikverk hur medlen har använts.

Återbetalning och återkrav

11 §  Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

  1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
  2. bidraget av något annat skäl än vad som avses i 1 har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
  3. bidraget inte använts för det ändamål som det har beviljats för,
  4. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 10 §, eller
  5. villkor i beslutet inte har följts.

12 §  Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 11 §, ska Statens musikverk besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget, inklusive ränta enligt räntelagen (1975:635). Om det finns särskilda skäl för det, får Statens musikverk besluta att efterge återkrav helt eller delvis.

Bemyndigande

13 §  Statens musikverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

14 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2010:1921) om statsbidrag till musiklivet

Ikraftträder
2011-05-01

Förordning (2021:1276) om upphävande av förordningen (2010:1921) om statsbidrag till musiklivet

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.
  2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för bidrag som har beviljats före utgången av 2021.
  3. Det som i den upphävda förordningen gäller för Statens musikverk ska efter den 31 december 2021 i stället gälla för Statens kulturråd.
Omfattning
upph.
Ikraftträder
2022-01-01