Förordning (2010:1925) om åldersgränser för film som ska visas offentligt

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2010-12-09
Ändring införd
SFS 2010:1925 i lydelse enligt SFS 2017:77
Ikraft
2011-01-01
Upphäver
Förordning (1990:992) om granskning och kontroll av filmer och videogram
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt.

[S2]Med framställning i film avses detsamma som i 2 § lagen om åldersgränser för film som ska visas offentligt.

2 §  Ansökan om godkännande av en framställning i en film som ska visas offentligt för barn under 15 år ska ges in skriftligen till Statens medieråd. Ansökan ska innehålla uppgift om

  1. framställningens titel och längd,
  2. distributörens namn,
  3. den åldersgräns som godkännandet ska avse, och
  4. framställningens innehåll.

[S2]Till ansökan ska den framställning som ansökan avser bifogas. För framställningar på andra språk än svenska får Statens medieråd kräva att den svenska översättningen ska finnas inlagd på framställningen eller att det till ansökan bifogas en fullständig förteckning över de texter som framställningen är avsedd att visas med. Förordning (2017:77).

3 § Har upphävts genom förordning (2017:77).

Anslag om åldersgräns

4 §  Genom tydliga anslag ska det anges vilken åldersgräns som gäller för tillträde till en visning av en framställning i en film vid en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.

Ändringar

Förordning (2010:1925) om åldersgränser för film som ska visas offentligt

Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2017:77) om ändring i förordningen (2010:1925) om åldersgränser för film som ska visas offentligt

Omfattning
upph. 3 §, rubr. närmast före 3 §; ändr. 2 §
Ikraftträder
2017-03-01