Upphävd författning

Förordning (1990:992) om granskning och kontroll av filmer och videogram

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1990-11-08
Ändring införd
SFS 1990:992 i lydelse enligt SFS 1995:993
Ikraft
1991-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Innehåll

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter för tillämpningen av lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram.

Ansökan

2 §  Den som vill begära granskning av framställningen i en film eller ett videogram skall skriftligen ansöka om detta hos Statens biografbyrå. Ansökan skall innehålla.

 1. framställningens titel och längd,
 2. distributörens namn,
 3. uppgift om framställningen önskas tillåten även för barn under sju år, under elva år eller under femton år, och
 4. redogörelse för framställningens innehåll.

[S2]Biografbyrån får medge befrielse från skyldigheterna enligt första stycket 4 om det finns särskilda skäl.

[S3]Till ansökan skall bifogas den film eller det videogram ansökan avser. För filmer och videogram på andra språk än svenska får Biografbyrån kräva att den svenska översättningen skall finnas inlagd på filmen eller videogrammet eller att det till ansökan bifogas en fullständig förteckning över de texter med vilka filmen eller videogrammet är avsedd att visas. Förordning (1995:993).

Tillståndskort

3 §  När biografbyrån godkänt framställningen i en film eller ett videogram skall den utfärda det antal tillståndskort som sökanden begär. Av tillståndskortet skall framgå

 1. distributörens namn,
 2. det registreringsnummer som framställningen har fått hos biografbyrån,
 3. en kortfattad beskrivning av framställningen och av vad som eventuellt uteslutits,
 4. uppgifter om framställningens längd vid granskningen och dess längd sedan något eventuellt uteslutits, samt
 5. om framställningen godkänts för visning för barn under sju år, under elva år, eller under femton år.

[S2]Tillståndskortet skall innehålla en erinran om att kortet skall finnas tillgängligt då framställningen visas vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Anslag om åldersgränser

4 §  Genom tydliga anslag skall utmärkas i vad mån barn får medges tillträde till allmän sammankomst eller offentlig tillställning där visning av en framställning i film eller videogram förekommer.

Tillsyn

5 §  Tillsynsverksamheten enligt lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram skall bedrivas så att minsta olägenhet eller skada orsakas den som utsätts för kontrollen.

6 §  Om biografbyrån begär att få granska handlingar enligt 12 § lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram eller om byrån tar om hand ett exemplar av en framställning enligt 13 § samma lag, skall protokoll föras. Av protokollet skall framgå vilka åtgärder som har vidtagits.

[S2]Den som utför åtgärden skall legitimera sig.

7 §  Om biografbyrån har omhändertagit ett exemplar av en framställning enligt 13 § lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram, skall den som bevis om detta lämna en kopia av protokollet till den som utsatts för åtgärden. Beviset skall innehålla upplysning om den tid omhändertagandet kan omfatta.

Register över videogramdistributörer

8 §  Anmälan för registrering i biografbyråns register över videogramdistributörer skall innehålla

 1. fysisk persons namn,
 2. firma,
 3. postadress och telefonnummer,
 4. person- eller organisationsnummer, samt
 5. adress till uthyrnings- och försäljningsställen, kontor, lager och andra lokaler där verksamheten bedrivs.

[S2]Beträffande juridisk person skall också anges namn och telefonnummer för den som företräder den juridiska personen.

9 §  Om någon uppgift som företagaren har lämnat till registret ändras, skall besked om ändringen lämnas till biografbyrån utan dröjsmål.

Ändringar

Förordning (1990:992) om granskning och kontroll av filmer och videogram

Förordning (1995:993) om ändring i förordningen (1990:992) om granskning och kontroll av filmer och videogram

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1995-09-01

Ändring, SFS 2010:1925

Omfattning
upph.