Lag (2010:1933) om auktorisation av delgivningsföretag

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
2010-12-16
Ändring införd
SFS 2010:1933 i lydelse enligt SFS 2014:648
Ikraft
2011-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

Inledande bestämmelse

1 §  Med ett delgivningsföretag avses i denna lag ett företag som yrkesmässigt utför delgivning enligt delgivningslagen (2010:1932).

Prop. 2009/10:237: Paragrafen innehåller en inledande bestämmelse. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Övervägandena finns i avsnitt 15.1.

Auktorisation

2 §  Auktorisation får beviljas endast om det med hänsyn till organisation, ledning och ägande kan antas att företagets verksamhet kommer att bedrivas i överensstämmelse med lag och på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt.

[S2]Polismyndigheten ska ges tillfälle att yttra sig innan auktorisation beviljas. Lag (2014:648).

Godkännande av personal

3 §  All personal hos ett auktoriserat delgivningsföretag ska vara godkänd med avseende på laglydnad och lämplighet i övrigt för en anställning i ett sådant företag. Detsamma gäller den som leder verksamheten samt ledamöter och suppleanter i delgivningsföretagets styrelse.

Prop. 2009/10:237: Paragrafen innehåller bestämmelser om godkännande av personal m.fl. hos ett auktoriserat delgivningsföretag. Övervägandena finns i avsnitt 15.2.

Utbildning av personal

4 §  Ett auktoriserat delgivningsföretag ska se till att personalen får nödvändig utbildning.

Prop. 2009/10:237: Paragrafen innehåller en bestämmelse om utbildning av de auktoriserade delgivningsföretagens personal. Övervägandena finns i avsnitt 15.3.

Tillsynsmyndighet

5 §  Ett auktoriserat delgivningsföretag står under tillsyn av en länsstyrelse. Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som är tillsynsmyndigheter och om deras tillsynsområden.

Prop. 2009/10:237: Av paragrafen framgår att ett auktoriserat delgivningsföretag står under tillsyn och att en länsstyrelse är tillsynsmyndighet. Vilka länsstyrelser som är tillsynsmyndigheter framgår av de föreskrifter som regeringen meddelar. Regeringen kan koncentrera uppgiften till ett fåtal länsstyrelser. Regeringen meddelar även föreskrifter om tillsynsmyndigheternas respektive tillsynsområden.

6 §  Tillsynsmyndigheten prövar frågor om auktorisation och godkännande samt återkallelse av auktorisation och godkännande enligt denna lag.

Tillsyn

7 §  Ett auktoriserat delgivningsföretag ska lämna tillsynsmyndigheten de upplysningar om verksamheten som den begär för sin tillsyn. Ett sådant företag ska årligen före mars månads utgång till tillsynsmyndigheten ge in en redogörelse för verksamheten under föregående år.

Prop. 2009/10:237: Paragrafen innehåller bestämmelser om delgivningsföretagens skyldighet att lämna information till tillsynsmyndigheten. Övervägandena finns i avsnitt 15.4.

8 §  Tillsynsmyndigheten har rätt att inspektera ett auktoriserat delgivningsföretag och att ta del av samtliga handlingar som rör företagets verksamhet avseende stämningsmannadelgivning.

Prop. 2009/10:237: Av paragrafen framgår att tillsynsmyndigheten har rätt att företa inspektioner och att i samband därmed få tillgång till handlingar. Tillsynsmyndigheten har rätt att ta del av samtliga handlingar som rör stämningsmannaverksamheten. Det kan t.ex. vara fråga om avtal och korrespondens med uppdragsgivare, fakturor för utförda uppdrag och handlingar med anknytning till enskilda delgivningsuppdrag.

9 §  Tillsynsmyndigheten får meddela ett auktoriserat delgivningsföretag de förelägganden som behövs för att denna lag ska efterlevas. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

Återkallelse av auktorisation och godkännande

10 §  Auktorisation och godkännande enligt denna lag kan återkallas när det inte längre finns förutsättningar för auktorisation respektive godkännande eller när det i övrigt finns särskild anledning till återkallelse.

[S2]Ett godkännande ska återkallas när den som godkännandet avser har lämnat sin anställning eller sitt uppdrag hos ett auktoriserat delgivningsföretag och inte inom tre månader därefter har visat att han eller hon har fått en ny anställning eller ett nytt uppdrag hos ett sådant företag.

[S3]Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte annat anges i beslutet.

Prop. 2009/10:237: Paragrafen innehåller bestämmelser om återkallelse av auktorisation och godkännande. Övervägandena finns i avsnitt 15.5.

Tystnadsplikt

11 §  Den som är eller har varit verksam i ett auktoriserat delgivningsföretag eller som har eller haft uppdrag för ett sådant företag får inte obehörigen avslöja eller utnyttja vad han eller hon i samband med anställningen eller uppdraget har fått veta om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden.

Prop. 2009/10:237: Paragrafen innehåller en bestämmelse om tystnadsplikt. Övervägandena finns i avsnitt 15.9.

Avgifter

12 §  Avgift får tas ut för tillsyn och för prövning av ansökningar om auktorisation och godkännande av personal.

Prop. 2009/10:237: Paragrafen innehåller en bestämmelse som ger rätt att ta ut avgifter av delgivningsföretagen. Övervägandena finns i avsnitt 15.7.

Överklagande

13 §  Beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Polismyndigheten får överklaga beslut att bevilja auktorisation.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt. Lag (2014:648).

Prop. 2009/10:237: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av beslut enligt denna lag. Övervägandena finns i avsnitt 15.10.

Bemyndiganden

14 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om auktorisation och godkännande samt om utbildning av personal. Regeringen får meddela föreskrifter om storleken på de avgifter som får tas ut enligt 12 §.

Prop. 2009/10:237: Paragrafen innehåller bemyndiganden. Övervägandena finns i avsnitten 15.1–15.3 och 15.6.

Ändringar

Lag (2010:1933) om auktorisation av delgivningsföretag

Förarbeten
Rskr. 2010/11:30, Prop. 2009/10:237, Bet. 2010/11:JuU2
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2014:648) om ändring i lagen (2010:1933) om auktorisation av delgivningsföretag

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 2, 13 §§
Ikraftträder
2015-01-01