Förordning (2010:2021) om tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2010-12-22
Ändring införd
SFS 2010:2021 i lydelse enligt SFS 2018:1507
Ikraft
2011-01-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-03-01

Tillämpningsområde

1 §  I denna förordning finns det bestämmelser om tillträde till högskoleutbildning på grundnivå som leder fram till en sådan yrkeslärarexamen som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100).

Tillämpliga bestämmelser

2 §  Högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) ska tillämpas i fråga om tillträde till utbildningen, om inte något annat följer av denna förordning.

Särskild behörighet

3 §  För särskild behörighet till utbildningen gäller 4 § i denna förordning i stället för bestämmelserna om särskild behörighet i 7 kap.811 och 25 §§högskoleförordningen (1993:100).

4 §  Särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen har den som genom yrkeserfarenhet, högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning har tillägnat sig kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper.

[S2]Universitets- och högskolerådet får meddela närmare föreskrifter om vad som är kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper.

[S3]Bestämmelserna om undantag från något eller några behörighetsvillkor i 7 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100) gäller även behörighetsvillkor enligt denna förordning. Förordning (2012:733).

Urval

5 §  Vid urval ska hänsyn tas till den sökandes meriter och förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. I stället för bestämmelserna om urval i 7 kap. 12 § andra stycket, 12 a19, 23, 26 och 27 §§högskoleförordningen (1993:100) får universitetet eller högskolan meddela föreskrifter om vilka urvalsgrunder som ska användas. Förordning (2018:1507).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2010:2021) om tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2011 och ska tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter den 31 maj 2011.
Ikraftträder
2011-01-15

Förordning (2012:733) om ändring i förordningen (2010:2021) om tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2018:1507) om ändring i förordningen (2010:2021) om tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.
  2. Förordningen tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av maj 2022.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:331, Prop. 2017/18:204
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2022-01-01