Upphävd författning

Förordning (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
2010-05-20
Ändring införd
SFS 2010
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare. Med nyanländ avses en person som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, dock utan begränsning till viss ålder.

Mottagningsbehov

2 §  Migrationsverket ska beräkna hur många nyanlända som omfattas av 1 § och som har behov av plats för bosättning i en kommun under det kommande året (mottagningsbehov). Migrationsverket ska göra en ny beräkning av mottagningsbehovet när det finns skäl för det.

Länstal och kommuntal

3 §  Arbetsförmedlingen ska, efter samråd med länsstyrelserna och Migrationsverket, fastställa en fördelning av mottagningsbehovet i varje län (länstal). Arbetsförmedlingen ska fastställa nya länstal när det finns skäl för det.

4 §  Länsstyrelsen ska träffa överenskommelser med kommuner inom länet om mottagande för bosättning av sådana nyanlända som avses i 1 § (kommuntal). Länsstyrelsen ska hålla Arbetsförmedlingen och Migrationsverket underrättade om kommuntalen.

5 §  Vid fastställandet av länstal och vid överenskommelser om kommuntal ska förutsättningarna för förvärvsarbete vara en utgångspunkt. När det gäller kommuntal ska det också säkerställas att det finns kapacitet för att ta emot personer med särskilda behov av vård eller rehabilitering.

Anvisning av plats för bosättning i en kommun

6 §  Arbetsförmedlingen ska vid behov anvisa en nyanländ som har rätt till en etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare plats för bosättning i en kommun som har träffat överenskommelse med en länsstyrelse om mottagande för bosättning. Detsamma gäller innan det är klarlagt att den nyanlände har rätt till en etableringsplan.

[S2]Första stycket gäller även andra nyanlända som avses i 1 § och som ingår i samma hushåll som, eller är nära anhörig till och avser att bo tillsammans med, en nyanländ som har rätt till en etableringsplan.

[S3]Utgångspunkten när Arbetsförmedlingen anvisar en plats för bosättning ska vara dels vad som framkommit vid etableringssamtal med den nyanlände enligt förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, dels förutsättningarna för arbete inom pendlingsavstånd.

[S4]En nyanländ får anmäla behov av plats för bosättning i en kommun till Arbetsförmedlingen, dock senast inom sex månader från den dag då han eller hon beviljades uppehållstillstånd.

7 §  Det som sägs i 6 § gäller inte nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716). För dessa ska Migrationsverket anvisa plats för bosättning i en kommun som har träffat överenskommelse med en länsstyrelse om mottagande för bosättning. Detsamma gäller övriga nyanlända som inte omfattas av 6 § och som har behov av anvisning av plats för bosättning.

8 §  En anvisning av plats för bosättning i en kommun ska göras snarast möjligt efter det att behovet av plats kommit fram.

Överklagande

9 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare

Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2013:1170) om ändring i förordningen (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare

Omfattning
ändr. 6, 7, 8 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraftträder
2014-02-01

Ändring, SFS 2016:39

Omfattning
upph.