Upphävd författning

Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet I
Utfärdad
2010-03-18
Ändring införd
SFS 2010:197 i lydelse enligt SFS 2017:358
Ikraft
2010-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Lagens innehåll och syfte

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om ansvar och insatser som syftar till att underlätta och påskynda vissa nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Insatserna ska ge de nyanlända förutsättningar för egenförsörjning och stärka deras aktiva deltagande i arbets- och samhällslivet.

Målgrupp

2 §  Lagen gäller en nyanländ som har fyllt 20 men inte 65 år och som har beviljats ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring, om uppehållstillståndet har beviljats enligt

 1. 5 kap. 1, 2, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716),
 2. 12 kap. 18 § utlänningslagen,
 3. 21 eller 22 kap.utlänningslagen, eller
 4. 16 d, 16 f eller 16 h § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Lag (2017:357).

Prop. 2012/13:26: I paragrafens första stycke har en ändring av redaktionell karaktär gjorts. Ingen ändring i sak avses. Paragrafens andra stycke om nyanlända som har beviljats ett uppehållstillstånd på grund av anknytning, har förts över till en ny 2 a §. Paragrafens tredje stycke har förts över till en ny 2 b §.

2 a §  Lagen gäller också en nyanländ som har fyllt 20 men inte 65 år och som har

 1. beviljats ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring på grund av anknytning till en person som har beviljats uppehållstillstånd med stöd av någon av de bestämmelser som anges i 2 §, och
 2. ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från det att den person som den nyanlände har anknytning till först togs emot i en kommun.

[S2]Första stycket gäller inte om den person som den nyanlände har anknytning till var svensk medborgare vid tidpunkten för den nyanländes ansökan om uppehållstillstånd. Lag (2013:1083).

Prop. 2012/13:26: Paragrafen är ny och reglerar de villkor som gäller för att en nyanländ som har beviljats ett uppehållstillstånd på grund av anknytning ska omfattas av lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Innehållet i paragrafens första stycke framgick med en annan redaktionell utformning tidigare av andra stycket i 2 §. Ingen förändring i sak avses.

I paragrafens andra stycke föreskrivs ett undantag från regeln i första stycket om att en anhörig ska ha ansökt om ...

Prop. 2012/13:188: Förslaget behandlas i avsnitt 5. Av paragrafen framgår vilka nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd på grund av anknytning som omfattas av lagens målgrupp. I första stycket 2 föreskrivs en tidsgräns inom vilken en anhörig ska ha ansökt om uppehållstillstånd för att omfattas av etableringslagen. Den nyanlände ska ha ansökt inom sex år från det att anknytningspersonen först togs emot i en kommun. I förarbetena ...

2 b §  Lagen gäller också en nyanländ som har fyllt 18 men inte 20 år, när uppehållstillstånd som anges i 2 eller 2 a § beviljats, förutsatt att han eller hon saknar föräldrar här i landet. Lag (2012:1000).

Prop. 2012/13:26: Paragrafen är ny. Bestämmelsen framgick med i allt väsentligt samma lydelse tidigare av tredje stycket i 2 §. Ingen förändring i sak avses.

Ansvariga myndigheter m.m.

3 §  Arbetsförmedlingen ska samordna etableringsinsatser enligt denna lag och vara stödjande och pådrivande i förhållande till berörda parter.

4 §  Länsstyrelserna ska främja samverkan mellan berörda kommuner och myndigheter, företag och organisationer som anordnar aktiviteter för nyanlända.

5 §  Varje kommun är skyldig att se till att nyanlända erbjuds samhällsorientering.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om samhällsorienteringens innehåll och omfattning.

Etableringsinsatser

6 §  Arbetsförmedlingen ska upprätta en individuell plan med insatser för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering (etableringsplan).

[S2]En nyanländ har rätt att få en etableringsplan inom ett år efter att han eller hon första gången folkbokfördes i en kommun. Denna rätt gäller inte en nyanländ som

 1. har ett förvärvsarbete på heltid,
 2. går i gymnasieskola, eller
 3. på grund av sjukdom eller någon annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan är förhindrad att delta i etableringsinsatser på minst 25 procent av heltid.

7 §  Etableringsplanen ska utformas tillsammans med den nyanlände och i samverkan med berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer.

[S2]Planen ska minst innehålla

 1. kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen (2010:800),
 2. samhällsorientering, och
 3. aktiviteter för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i arbetslivet. Lag (2015:484).

8 §  En etableringsplan ska omfatta högst 24 månader. Av etablerings-planen ska det framgå under vilken tid den gäller, vilka aktiviteter som ingår i insatserna och de olika aktiviteternas omfattning och längd. Aktiviteterna i planen ska tillsammans motsvara verksamhet på heltid om det inte föreskrivs något annat. Planen ska vid behov revideras av Arbetsförmedlingen.

[S2]En etableringsplan får förlängas utöver 24 månader om planen har omfattat aktiviteter på 75 procent av heltid på grund av att den nyanlände har vårdat barn med föräldrapenning enligt 12 kap.socialförsäkringsbalken. Planen får förlängas med den tid som sammantaget motsvarar tiden för vård av barn, dock högst åtta månader. Lag (2014:952).

9 §  Etableringsplanen upphör att gälla när

 1. tiden för etableringsplanen har löpt ut,
 2. den nyanlände har haft ett förvärvsarbete på heltid minst sex månader,
 3. den nyanlände påbörjar en utbildning på högskolenivå för vilken det kan lämnas studiemedel enligt studiestödslagen (1999:1395) eller utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå, eller
 4. den nyanlände utan godtagbart skäl avvisar ett erbjudet lämpligt arbete om han eller hon har arbete eller arbetssökande som huvudsaklig aktivitet enligt sin etableringsplan. Lag (2016:704).

Prop. 2015/16:142: I paragrafen anges under vilka förutsättningar en etableringsplan upphör att gälla. När en etableringsplan upphör har den nyanlända inte längre

rätt till etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning enligt 15 §.

I tredje punkten har det gjorts ett tillägg. Av tillägget framgår det att en etableringsplan upphör ...

10 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela

 1. närmare föreskrifter om etableringsplaner, och
 2. föreskrifter om vad som ska anses utgöra godtagbart skäl och lämpligt arbete enligt 9 § 4.

[S2]Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om undantag från 7 § andra stycket om etableringsplanens innehåll för nyanlända med tidsbegränsade uppehållstillstånd. Lag (2016:754).

11 § Har upphävts genom lag (2015:849).
12 § Har upphävts genom lag (2015:849).
13 § Har upphävts genom lag (2015:849).

Tystnadsplikt

14 §  Den som är eller har varit verksam inom en yrkesmässigt bedriven verksamhet för nyanlända får inte obehörigen röja vad han eller hon då har fått veta om enskildas personliga förhållanden.

Ersättning till nyanlända

15 §  En nyanländ som deltar i aktiviteter enligt en etableringsplan har rätt till etableringsersättning och under vissa förutsättningar även etableringstillägg och bostadsersättning. Detsamma gäller en nyanländ som medverkar till upprättandet av en etableringsplan och som inte har rätt till bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om ersättning till nyanlända som omfattas av denna lag.

Uppgiftsskyldighet

16 §  Anordnare av aktiviteter för nyanlända ska till den myndighet som regeringen föreskriver lämna de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av denna lag och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om en anordnares skyldighet att lämna uppgifter enligt första stycket. Regeringen meddelar föreskrifter om till vilken myndighet denna skyldighet ska fullgöras.

Överklagande

17 §  Beslut i fråga om rätt till etableringsplan, upphörande av etableringsplan enligt 9 § 4, etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2014:952).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2010 i fråga om 1113 §§ och i övrigt den 1 december 2010.
 2. De nya bestämmelserna ska tillämpas på nyanlända som har rest in i landet efter utgången av november 2010 och som har uppehållstillstånd vid inresan, samt på nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd efter utgången av oktober 2010. Bestämmelserna ska även tillämpas på nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd före utgången av oktober 2010, om de är registrerade vid och vistas på en förläggning för asylsökande den 30 november 2010.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:208, Prop. 2009/10:60, Bet. 2009/10:AU7
Ikraftträder
2010-05-01

Lag (2010:858) om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 2 december 2010.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande till utgången av juni 2012.
 3. Svenskundervisning för invandrare ska även anses omfatta motsvarande utbildning enligt 13 kap.skollagen (1985:1100).
Förarbeten
Rskr. 2009/10:370, Prop. 2009/10:165, Bet. 2009/10:UbU21
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2010-12-02

Lag (2012:1000) om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Förarbeten
Rskr. 2012/13:122, Prop. 2012/13:26, Bet. 2012/13:AU1
Omfattning
ändr. 2 §; nya 2 a, 2 b §§
Ikraftträder
2013-02-01

Lag (2013:1083) om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
 2. För nyanlända som har ansökt om uppehållstillstånd före den 1 januari 2014 gäller 2 a § i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:110, Prop. 2012/13:188, Bet. 2013/14:AU1
Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2014:952) om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.
 2. För förhållanden som har inträffat före ikraftträdandet gäller 9 § i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:368, Prop. 2013/14:104, Bet. 2013/14:AU9
Omfattning
ändr. 7, 8, 9, 10, 17 §§
Ikraftträder
2014-08-01

Lag (2015:484) om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
 2. Lagen tillämpas från och med den 1 juli 2016.
 3. Äldre bestämmelser ska fortsätta att gälla till utgången av juni 2016.
Förarbeten
Rskr. 2014/15:246, Prop. 2014/15:85, Bet. 2014/15:UbU13
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2015:849) om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Förarbeten
Rskr. 2015/16:57, Prop. 2015/16:30, Bet. 2015/16:AU1
Omfattning
upph. 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 11 §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2016:704) om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Förarbeten
Rskr. 2015/16:267, Prop. 2015/16:142, Bet. 2015/16:UbU22
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2016-07-15

Lag (2016:754) om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Förarbeten
Rskr. 2015/16:303, Prop. 2015/16:174, Bet. 2015/16:SfU16
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2016-07-20

Lag (2017:357) om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Förarbeten
Rskr. 2016/17:239, Prop. 2016/17:133, Bet. 2016/17:SfU19
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2017-06-01

Lag (2017:358) om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Förarbeten
Rskr. 2016/17:239, Prop. 2016/17:133, Bet. 2016/17:SfU19
Omfattning
utgår genom 2017:584

Ändring, SFS 2017:584

Omfattning
upph.