Upphävd författning

Förordning (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2010-05-20
Ändring införd
SFS 2010:409 i lydelse enligt SFS 2016:666
Ikraft
2010-12-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om etableringssamtal samt om etableringsinsatser och anordnares uppgiftsskyldighet enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

[S2]I lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning finns bestämmelser om att en kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning. I förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare finns bestämmelser om ersättning enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

[S3]Med nyanländ avses en person som omfattas av lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Förordning (2016:666).

Etableringssamtal

2 §  Arbetsförmedlingen ska genomföra etableringssamtal med en nyanländ snarast möjligt efter det att han eller hon har beviljats uppehållstillstånd. Förordning (2014:102).

2 a §  Vid etableringssamtalet ska Arbetsförmedlingen kartlägga den nyanländes utbildningsbakgrund, tidigare arbetslivserfarenhet, behov av utbildning och andra insatser samt andra förhållanden av betydelse för hans eller hennes etablering på arbetsmarknaden. Etableringssamtalet ska även omfatta frågan om framtida boende. Förordning (2014:102).

Etableringsinsatser

3 §  Arbetsförmedlingen ska, utom i fall som anges i 3 a §, upprätta en etableringsplan för en nyanländ senast två månader

  1. från dagen för inresan i landet eller från dagen för det första etableringssamtalet för den som har uppehållstillstånd vid inresan, och
  2. från dagen för beslutet om uppehållstillstånd för den som har beviljats uppehållstillstånd efter inresan.

[S2]Om det finns särskilda skäl får en etableringsplan upprättas senare, dock senast ett år efter det att den nyanlände första gången folkbokfördes i en kommun. Förordning (2014:102).

3 a §  Arbetsförmedlingen ska inte upprätta någon etableringsplan under den tid som en nyanländ vistas i ett anläggningsboende hos Migrationsverket, utan först sedan den nyanlände har tagits emot för bosättning i en kommun. Etableringsplanen ska upprättas senast en månad efter det att den nyanlände tagits emot i kommunen. Om det finns särskilda skäl får en etableringsplan upprättas senare.

[S2]Etableringsplanen ska dock upprättas senast ett år efter att den nyanlände första gången folkbokfördes i en kommun. Detta gäller även om den nyanlände då fortfarande vistas i ett anläggningsboende hos Migrationsverket. Förordning (2014:102).

4 §  Etableringsplanen ska utformas med utgångspunkt i den kartläggning som gjorts under etableringssamtalet. Vid utformningen av planen ska hänsyn tas till den nyanländes familjesituation och hälsa.

[S2]Det ska framgå av planen vem som ansvarar för varje aktivitet. Förordning (2014:102).

5 §  Etableringsplanen ska omfatta aktiviteter på heltid. Etableringsplanen får dock omfatta aktiviteter på 75, 50 eller 25 procent av heltid, om den nyanlände är förhindrad att delta på heltid på grund av

  1. styrkt sjukdom eller någon annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan, eller
  2. vård av barn med föräldrapenning enligt 12 kap.socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1743).

6 §  Vid förlängning av etableringsplanen ska det bortses från tid då den nyanlände har varit förhindrad att delta i aktiviteter enligt etableringsplanen på grund av styrkt sjukdom eller vård av barn med föräldrapenning enligt 12 kap.socialförsäkringsbalken. En förutsättning är dock att hindret har varat under en sammanhängande tid av minst 30 kalenderdagar. Den tid som inte ska räknas in i etableringsplanen får sammanlagt omfatta högst tolv månader. Förordning (2014:957).

Anmälnings- och uppgiftsskyldighet

7 §  En nyanländ som har en etableringsplan är skyldig att till Arbetsförmedlingen lämna uppgifter och anmäla förändringar i fråga om förhållanden som kan antas påverka rätten till etableringsplan.

8 §  Anordnare av aktiviteter för nyanlända ska till Arbetsförmedlingen lämna de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och denna förordning.

9 §  Migrationsverket ska till Arbetsförmedlingen lämna andra uppgifter om en nyanländ än uppgifter om utbildningsbakgrund och tidigare arbetslivserfarenhet, om de är av betydelse för den nyanländes etablering på arbetsmarknaden och behövs i ett ärende om etableringsinsatser enligt denna förordning. Förordning (2016:666).

Omprövning och överklagande

10 §  Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som beslutet gäller. Vid omprövningen får beslutet inte ändras till den enskildes nackdel.

[S2]En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska ges in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av beslutet.

11 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än omprövningsbeslut enligt 10 § får inte överklagas.

[S2]Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet anses som en begäran om omprövning.

[S3]I fråga om överklagande av beslut om rätt till etableringsplan finns bestämmelser i 17 § lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Bemyndigande

12 §  Arbetsförmedlingen får meddela närmare föreskrifter om etableringssamtal och etableringsplan enligt 26 §§ och om anmälnings- och uppgiftsskyldighet enligt 79 §§. Arbetsförmedlingen ska höra med Migrationsverket innan myndigheten meddelar föreskrifter om sådan anmälnings- och uppgiftsskyldighet som avses i 9 §.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Ikraftträder
2010-12-01

Förordning (2010:1743) om ändring i förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2014:102) om ändring i förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014 och tillämpas för nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd efter utgången av mars 2014.
Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§; nya 2 a, 3 a §§
Ikraftträder
2014-04-01

Förordning (2014:957) om ändring i förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2014-08-01

Förordning (2016:666) om ändring i förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Omfattning
ändr. 1, 9 §§
Ikraftträder
2016-07-15

Ändring, SFS 2017:820

Omfattning
upph.