Upphävd författning

Tillkännagivande (2010:53) av tröskelvärden vid offentlig upphandling

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2010-01-21
Ändring införd
SFS 2010:53
Ikraft
2010-02-16
Upphäver
Tillkännagivande (2008:32) av tröskelvärden vid offentlig upphandling
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vid tillämpning av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster gäller följande tröskelvärden i euro och svenska kronor enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 1177/2009, och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster, senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 1177/2009, samt kommissionens meddelande (2009/C 292/01) om motvärden till tröskelvärdena i Europarlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG och 2009/81/EG.

Upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av
-3 kap. 1 § första stycket 1 a och 1 b och 14 kap. 2 § första stycket 1:
125 000 euro1 243 375 kronor

Upphandling enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av
-3 kap. 1 § första stycket 1 och 13 kap. 2 § första stycket:
387 000 euro3 849 489 kronor
-3 kap. 1 § första stycket 2:
4 845 000 euro48 193 215 kronor

Ändringar

Tillkännagivande (2010:53) av tröskelvärden vid offentlig upphandling

CELEX-nr
32009R1177
Ikraftträder
2010-02-16

Ändring, SFS 2011:1037

Omfattning
upph.