Inaktuell version

Förordning (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter

Version: 2011:304

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2010-06-17
Ändring införd
SFS 2010 i lydelse enligt SFS 2011:304
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Stipendier lämnas enligt denna förordning av de statliga universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434).

[S2]Syftet med stipendierna är att främja rekryteringen av särskilt kvalificerade studieavgiftsskyldiga studenter.

[S3]Stipendierna lämnas i mån av medel.

2 §  I denna förordning betyder

[S2]högskola: de universitet och högskolor som avses i 1 §, och

[S3]studieavgiftsskyldig: den som ska betala studieavgift enligt förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor.

3 §  Ett stipendium får avse hela eller en del av studieavgiften och får beviljas under förutsättning att mottagaren

  1. är studieavgiftsskyldig, och
  2. inte kan få stipendier från stipendieprogram riktat till studenter från länder med vilka Sverige har ett långsiktigt utvecklingssamarbete.

[S2]Högskolan får meddela ytterligare föreskrifter om förutsättningarna för beviljande av stipendium.

4 §  Ansökan om stipendium ska göras skriftligen till den högskola som anordnar den utbildning som stipendiet avses finansiera.

5 §  Högskolan beslutar om vilka som ska få stipendium och om beloppets storlek.

[S2]I stället för att betala ut ett beviljat stipendium till mottagaren, får högskolan sätta ned mottagarens studieavgift på det sätt som anges i 6 § tredje stycket förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor. Förordning (2011:304).

6 §  Högskolan ska senast den 1 juni varje år till Internationella programkontoret för utbildningsområdet lämna de uppgifter som programkontoret begär i fråga om beviljade stipendier.

7 §  Om mottagaren av ett stipendium enligt denna förordning inte längre är studieavgiftsskyldig, är mottagaren återbetalningsskyldig i fråga om den del av stipendiet som avser den del av utbildningen som han eller hon inte är avgiftsskyldig för.

[S2]Högskolan får meddela föreskrifter om återbetalningsskyldighet i andra fall än som avses i första stycket.

8 §  Om mottagaren av ett stipendium är återbetalningsskyldig enligt 7 § eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 § andra stycket, ska högskolan besluta att kräva tillbaka den del av stipendiet som återbetalningsskyldigheten avser.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får högskolan efterge återkrav helt eller delvis.

9 §  Högskolan får meddela de föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning.

10 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.
  2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om ansökningar om stipendium för utbildning som avses bedrivas efter den 31 juli 2011.
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2011:304) om ändring i förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2011-04-12

Förordning (2012:731) om ändring i förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2014:234) om ändring i förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2014-06-01