Förordning (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2010-06-17
Ändring införd
SFS 2010:718 i lydelse enligt SFS 2014:234
Ikraft
2010-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Stipendier lämnas enligt denna förordning av de statliga universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434).

[S2]Syftet med stipendierna är att främja rekryteringen av särskilt kvalificerade studieavgiftsskyldiga studenter.

[S3]Stipendierna lämnas i mån av medel.

2 §  I denna förordning betyder

[S2]högskola: de universitet och högskolor som avses i 1 §, och

[S3]studieavgiftsskyldig: den som ska betala studieavgift enligt förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor.

3 §  Ett stipendium får avse hela eller en del av studieavgiften och får beviljas under förutsättning att mottagaren är studieavgiftsskyldig.

[S2]Högskolan får meddela ytterligare föreskrifter om förutsättningarna för beviljande av stipendium. Förordning (2014:234).

4 §  Ansökan om stipendium ska göras skriftligen till den högskola som anordnar den utbildning som stipendiet avses finansiera.

5 §  Högskolan beslutar om vilka som ska få stipendium och om beloppets storlek.

[S2]I stället för att betala ut ett beviljat stipendium till mottagaren, får högskolan sätta ned mottagarens studieavgift på det sätt som anges i 6 § tredje stycket förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor. Förordning (2011:304).

6 §  Högskolan ska senast den 1 juni varje år till Universitets- och högskolerådet lämna de uppgifter som myndigheten begär i fråga om beviljade stipendier. Förordning (2012:731).

7 §  Om mottagaren av ett stipendium enligt denna förordning inte längre är studieavgiftsskyldig, är mottagaren återbetalningsskyldig i fråga om den del av stipendiet som avser den del av utbildningen som han eller hon inte är avgiftsskyldig för.

[S2]Högskolan får meddela föreskrifter om återbetalningsskyldighet i andra fall än som avses i första stycket.

8 §  Om mottagaren av ett stipendium är återbetalningsskyldig enligt 7 § eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 § andra stycket, ska högskolan besluta att kräva tillbaka den del av stipendiet som återbetalningsskyldigheten avser.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får högskolan efterge återkrav helt eller delvis.

9 §  Högskolan får meddela de föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning.

10 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.
  2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om ansökningar om stipendium för utbildning som avses bedrivas efter den 31 juli 2011.
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2011:304) om ändring i förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2011-04-12

Förordning (2012:731) om ändring i förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2014:234) om ändring i förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014.
  2. Bestämmelsen i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om stipendium för utbildning som bedrivs efter den 31 juli 2014.
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2014-06-01