Upphävd författning

Tillkännagivande (2011:1037) av tröskelvärden vid offentlig upphandling

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2011-09-29
Ändring införd
SFS 2011:1037
Ikraft
2011-10-11
Upphäver
Tillkännagivande (2010:53) av tröskelvärden vid offentlig upphandling
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vid tillämpning av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller följande tröskelvärden i euro och svenska kronor enligt
  1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG,
  2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG,
  3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG, och
  4. kommissionens meddelande (2009/C 292/01) om motvärden till tröskelvärdena i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG och 2009/81/EG.

Upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av
125 000 euro1 243 375 kronor
  • 3 kap. 1 § första stycket 2 och andra stycket, 3 kap. 2 § första stycket 2 och 14 kap. 2 § första stycket 2 a och 2 b:
193 000 euro1 919 771 kronor
  • 3 kap. 1 § första stycket 3, 3 kap. 2 § första stycket 1, 13 kap. 1 § första stycket och 13 kap. 5 § första stycket:
4 845 000 euro48 193 215 kronor

Upphandling enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av
387 000 euro3 849 489 kronor
3 kap. 1 § första stycket 2:
4 845 000 euro48 193 215 kronor

Upphandling enligt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av
  • 3 kap. 1 § första stycket 1:
387 000 euro3 849 489 kronor
– 3 kap. 1 § första stycket 2:
4 845 000 euro48 193 215 kronor

Ändringar

Tillkännagivande (2011:1037) av tröskelvärden vid offentlig upphandling

CELEX-nr
32009L0081
Ikraftträder
2011-10-11

Ändring, SFS 2011:1575

Omfattning
upph.