Förordning (2011:1060) om kontroll vid export av livsmedel

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2011-09-29
Ändring införd
SFS 2011:1060
Ikraft
2011-11-01
Upphäver
Kungörelse (1974:271) om kontroll vid utförsel av livsmedel
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  En behörig myndighet får efter ansökan besluta att en anläggning som bedriver sådan verksamhet som avses i 3 § livsmedelslagen (2006:804) för export till ett land som inte är medlem i Europeiska unionen, ska ställas under särskild kontroll med anledning av importbestämmelser i det landet.

[S2]Med medlemsland i Europeiska unionen jämställs

  1. Island i fråga om fiskvaror, och
  2. Andorra, Liechtenstein, Färöarna, Norge och Schweiz i fråga om samtliga animaliska livsmedel.

[S3]Behörig myndighet enligt denna förordning är den myndighet som enligt 23 § livsmedelsförordningen (2006:813) är behörig att pröva frågor om godkännande av livsmedelsanläggningar eller att registrera livsmedelsanläggningar.

2 §  Den behöriga myndigheten utövar den kontroll som behövs för att kunna utfärda sådana intyg som avses i 3 §.

3 §  Livsmedel som exporteras från en exportkontrollerad anläggning ska åtföljas av ett exportintyg om det krävs enligt mottagarlandets importbestämmelser.

[S2]Exportintyget ska utfärdas av den behöriga myndigheten och innehålla de uppgifter som mottagarlandet behöver för importen.

[S3]Om mottagarlandet kräver det, ska exportintyget utfärdas på en särskild blankett.

4 §  Livsmedelsverket ska tillhandahålla sådana särskilda blanketter som avses i 3 §.

[S2]Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om de särskilda blanketterna.

5 §  Innehavaren av en exportkontrollerad anläggning ska betala en avgift till den behöriga myndigheten för kontroll samt för utfärdandet av exportintyg och andra intyg enligt denna förordning.

[S2]Den behöriga myndigheten prövar frågor om sådana avgifter.

[S3]Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om de avgifter som en statlig kontrollmyndighet ska ta ut.

[S4]I andra fall beslutar kommunen om avgiftens storlek och om hur avgiften ska betalas.

6 §  I 31 och 32 §§livsmedelslagen (2006:804) finns det bestämmelser om överklagande av beslut enligt denna förordning.

Ändringar

Förordning (2011:1060) om kontroll vid export av livsmedel

Ikraftträder
2011-11-01