Förordning (2011:1134) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2012

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2011-11-17
Ändring införd
SFS 2011:1134
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för år 2012.

[S2]/Tabellen är inte med här/

2 §  Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatten för år 2012 ska utgöra

  1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,
  2. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i skepp som används för sjöfart och som har en bruttodräktighet om minst 400, när skeppet ligger i hamn och spänningen på den elektriska kraft som överförs till skeppet är minst 380 volt,
  3. 19,2 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1 och 2 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi, och
  4. 29,0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.

[S2]Första stycket 2 gäller inte när skeppet används för privat ändamål eller när skeppet är upplagt eller på ett varaktigt sätt är taget ur trafik.

3 §  Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Ändringar

Förordning (2011:1134) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2012