Lag (1994:1776) om skatt på energi

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994:1776 i lydelse enligt SFS 2021:1151
Ikraft
1995-01-01
Upphäver
Lag (1961:372) om bensinskatt
Lag (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter
Lag (1957:262) om allmän energiskatt
Lag (1990:582) om koldioxidskatt
Lag (1990:587) om svavelskatt
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-12-08
Övrigt
Rättelseblad 2004:1038, 2006:1508 och 2010:1824 har iakttagits.

Lagens tillämpningsområde

[K1]1 §  Skatt skall betalas till staten enligt denna lag för bränslen och elektrisk kraft.

[K1]2 §  Energiskatt ska betalas för bränslen som anges i 2 kap.1, 1 a, 3 och 4 §§. Koldioxidskatt ska betalas för bränslen som anges i 2 kap.1, 3 och 4 §§. Svavelskatt ska betalas på svavelinnehållet i bränslen som anges i 3 kap. 1 §. Bestämmelser om dessa skatter finns i 2–10 kap.

[S2]Bestämmelser om skatt på elektrisk kraft finns i 11 kap.Lag (2009:1494).

Prop. 2005/06:125: Paragrafens första stycke kompletteras med hänvisningar till det nya skattepliktiga bränslet i 2 kap. 4 a §. Energiskatt och koldioxidskatt skall därmed betalas för bränslet.

Innebörden av vissa uttryck

[K1]2 a §  Med KN-nr förstås nummer i Kombinerade nomenklaturen enligt kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om gemensamma tulltaxan.

[S2]För vissa produkter i denna lag finns uppdateringar av hänvisningarna till KN-nr till följd av ändringar av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 i

Prop. 2006/07:13: Skattepliktiga produkter enligt energiskattedirektivet (2003/96/EG) identifieras i stor utsträckning genom det tulltaxenummer enligt EU:s gemensamma tulltaxa enligt vilket de klassificeras (s.k. KN-nr). Motsvarande ordning gällde enligt det tidigare mineraloljedirektivet (92/81/EEG).

Eftersom produkter på flera ställen i lagen (<a href="https://lagen.nu/1994:1776" ...

[K1]3 §  Med energiprodukter förstås produkter enligt

 1. KN-nr 1507-1518, när produkterna är avsedda att förbrukas som bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle,
 2. KN-nr 2701, 2702 samt 2704-2715,
 3. KN-nr 2901 och 2902,
 4. KN-nr 2905 11 00, som inte är av syntetiskt ursprung, när produkterna är avsedda att förbrukas som bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle,
 5. KN-nr 3403,
 6. KN-nr 3811,
 7. KN-nr 3817,
 8. KN-nr 3824 90 99, när produkterna är avsedda att förbrukas som bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle. Lag (2006:1508).

[K1]3 a §  I enlighet med vad som särskilt anges i denna lag tillämpas vissa förfaranderegler för energiprodukter enligt följande KN-nr

 1. KN-nr 1507–1518, när produkterna är avsedda att förbrukas som bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle,
 2. KN-nr 2707 10, 2707 20, 2707 30 och 2707 50,
 3. KN-nr 2710 11–2710 19 69,
 4. KN-nr 2711, dock inte KN-nr 2711 11, 2711 21 och 2711 29,
 5. KN-nr 2901 10,
 6. KN-nr 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 och 2902 44,
 7. KN-nr 2905 11 00, som inte är av syntetiskt ursprung, när produkterna är avsedda att förbrukas som bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle,
 8. KN-nr 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 och 3811 90 00, samt
 9. KN-nr 3824 90 99, när produkterna är avsedda att förbrukas som bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle.

[S2]I fråga om produkter enligt KN-nr 2710 11 21, 2710 11 25 och 2710 19 29 gäller första stycket endast vid yrkesmässiga bulktransporter. Lag (2012:836).

Prop. 2006/07:13: I första stycket anges för vilka produkter den s.k. suspensionsordningen enligt cirkulationsdirektivet (92/12/EEG) skall tillämpas. Det gäller således de särskilda kontrollbestämmelserna om övervakning och flyttning av produkter som följer av avdelningarna II och III i detta direktiv. Paragrafen motsvaras av artikel 20.1 i energiskattedirektivet (2003/96/EG). Motsvarande ordning, med en begränsad grupp produkter som omfattas av suspensionsordningen, har tidigare gällt för mineraloljor enligt regler ...

Prop. 2012/13:27: Genom införandet av en ny punkt 8 kommer produkter med KN-nr 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 och 3811 90 00 att omfattas av uppskovsförfarandet. Härigenom undviks bl.a. dubbelbeskattning av dessa produkter. Som följd härav numreras den tidigare punkten 8 om. Övrig ändring är endast redaktionell.

[K1]4 §  En verksamhet är yrkesmässig, om den

 1. utgör näringsverksamhet enligt 13 kap.inkomstskattelagen (1999:1229), eller
 2. bedrivs i former som är jämförliga med en till sådan näringsverksamhet hänförlig rörelse och ersättningen för omsättningen i verksamheten under ett kalenderår överstiger 30 000 kronor. Lag (1999:1289).

 • HFD 2012 not 20:Energiskatt (ekonomisk förening ansågs bedriva yrkesmässig verksamhet och vara skattskyldig när föreningen producerade vindkraft och levererade den till sina medlemmar) / Energiskatt (ekonomisk förening ansågs bedriva yrkesmässig verksamhet och vara skattskyldig när föreningen producerade vindkraft och levererade den till sina medlemmar, förhandsbesked)

[K1]5 §  Fordonsbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Lag (2001:569).

[K1]6 §  Med skepp avses i denna lag fartyg vars skrov har en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter. Med båtar avses andra fartyg. Lag (2017:1057).

Prop. 2016/17:205: Paragrafen ändras. I paragrafen görs ett förtydligande för att markera att indelningen av fartyg i skepp och båtar avser lagen och att den indelningen skiljer sig från den som föreslås gälla enligt sjölagen. Anledningen till att den nuvarande indelningen här behålls är att beskattningen av fartygsbränsle i annat fall indirekt skulle komma att ändras.

Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2016/17:205#S6-2" ...

[K1]7 §  Med införsel förstås att en produkt förs in till Sverige eller tas emot här i landet.

[S2]Med import avses att en produkt förs in till Sverige från tredje land under förutsättning att produkten inte omfattas av sådant suspensivt tullförfarande eller suspensivt tullarrangemang som avses i artikel 4.6 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG. Med import avses även att produkten frisläpps från ett sådant förfarande eller arrangemang. Med export avses att en produkt förs ut till tredje land från Sverige eller via ett annat EU-land.

[S3]Med EU eller ett EU-land förstås de områden som tillhör Europeiska unionens punktskatteområde. Med tredje land förstås länder och områden utanför detta skatteområde. Lag (2011:287).

8 § Har upphävts genom lag (2009:1497).

[K1]9 §  Med biomassa förstås den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter från jordbruk (inklusive material av vegetabiliskt och animaliskt ursprung), skogsbruk och därmed förknippad industri, samt den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall.

[S2]Med biogas förstås ett vätskeformigt eller gasformigt bränsle som framställts av biomassa och vars energiinnehåll till övervägande del härrör från metan.

[S3]Med biogasol förstås ett vätskeformigt eller gasformigt bränsle som framställts av biomassa och vars energiinnehåll till övervägande del härrör från propan eller butan. Lag (2020:1045).

Prop. 2006/07:13: Begreppet ”biomassa” förekommer i 2 kap. 11 § 1 samt i 7 kap. 3 § för att definiera ursprunget till vissa produkter. Den definition som ges i paragrafen motsvaras av artikel 16.1 tredje stycket i energiskattedirektivet (2003/96/EG). I rådsdokument den 14 oktober 2003, 13253/03

ADD 1 har kommissionen och rådet gjort vissa uttalanden till rådets protokoll ...

Prop. 2009/10:144: Genom ändringen införs i ett nytt andra stycke i paragrafen en definition av begreppet biogas. Det framgår genom definitionen att biogas är ett vätskeformigt eller gasformigt bränsle som framställts av biomassa och vars energiinnehåll till övervägande del härrör från produktens innehåll av metan. Med övervägande del avses här att gasen beräknat på energiinnehåll till mer än hälften ska bestå av metan som framställts av biomassa. Dock ska även produkten i sin helhet ha framställts av biomassa. ...

[K1]10 §  Med kraftvärmeproduktion förstås samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en och samma process, om

 1. den värme som uppkommer nyttiggörs, och
 2. elverkningsgraden uppgår till minst 15 procent. Lag (2009:1495).

Prop. 2007/08:121: Begreppet ”kraftvärmeproduktion” förekommer i 6 a kap. 1 § 17 samt i 3 och 3 b §§. Vissa skattelättnader gäller för bränslen som används för att framställa värme genom en sådan process. Definitionen stämmer överens med de kriterier som tidigare gällt enligt 6 a kap. 3 § första respektive tredje styckena för att skattelättnader skulle kunna komma i fråga (jfr prop. 2005/06:125 s. 72 f). Av förenklingsskäl ställs dessa ...

[K1]11 §  Med användning av luftfartyg, skepp och båtar för privat ändamål avses annan användning än

 1. transport av passagerare eller varor mot ersättning eller tillhandahållande av andra tjänster mot ersättning,
 2. offentliga myndigheters användning eller användning för offentliga myndigheters räkning,
 3. frivilliga försvarsorganisationers användning,
 4. sjöräddning, brandövervakning och liknande verksamhet, eller övning och utbildning för sådan verksamhet, som utförs av ideella organisationer, eller
 5. yrkesmässigt fiske. Lag (2015:214).

Prop. 2014/15:40: Paragrafen är ny och innehåller en definition av vad som avses med användning för privat ändamål. Definitionen görs genom en uppräkning av de användningsområden som är att anse som annan användning än för privat ändamål. Uppräkningen syftar till att klargöra tillämpningsområdet för skattebefrielsen avseende både flygbränsle och bränsle som används i skepp och båtar. Skattebefrielsen följer av reglerna i 6 a kap. 1 § LSE. Begreppet privat ändamål används också i 4 kap. 3 § första stycket 2 LSE, ...

/Upphör att gälla U: 2022-01-01/

11 a §  I fråga om energiskatt och koldioxidskatt på bränslen samt energiskatt på elektrisk kraft förstås med stödordning sådant statligt stöd enligt artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som utgörs av skattebefrielse för vart och ett av de ändamål som anges i följande bestämmelser i denna lag:

 1. 6 a kap. 1 § 9 a och 17 a,
 2. 6 a kap. 1 § 9 b,
 3. 6 a kap. 1 § 10,
 4. 6 a kap. 1 § 11,
 5. 6 a kap. 1 § 17 b,
 6. 6 a kap. 2 a § första stycket 1,
 7. 6 a kap. 2 a § första stycket 2,
 8. 6 a kap. 2 c §,
 9. 7 kap. 3 a och 3 b §§,
 10. 7 kap. 4 §,
 11. 9 kap. 5 och 5 a §§,
 12. 11 kap. 9 § första stycket 6 och 14 §,
 13. 11 kap. 9 § första stycket 7 och 15 §,
 14. 11 kap. 9 § första stycket 8,
 15. 11 kap. 10 §,
 16. 11 kap. 12 §,
 17. 11 kap. 12 a §,
 18. 11 kap. 12 b §. Lag (2020:1045).

/Träder i kraft I: 2022-01-01/

[K1]11 a §  I fråga om energiskatt och koldioxidskatt på bränslen samt energiskatt på elektrisk kraft förstås med stödordning sådant statligt stöd enligt artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som utgörs av skattebefrielse för vart och ett av de ändamål som anges i följande bestämmelser i denna lag:

 1. 6 a kap. 1 § 8 och 11 a,
 2. 6 a kap. 1 § 11 b,
 3. 6 a kap. 2 a § första stycket 1,
 4. 6 a kap. 2 a § första stycket 2,
 5. 6 a kap. 2 c §,
 6. 7 kap.3 a och 3 b §§,
 7. 7 kap. 4 §,
 8. 9 kap.5 och 5 a §§,
 9. 11 kap. 9 § första stycket 6 och 14 §,
 10. 11 kap. 9 § första stycket 7 och 15 §,
 11. 11 kap. 9 § första stycket 8,
 12. 11 kap. 10 §,
 13. 11 kap. 12 §,
 14. 11 kap. 12 a §,
 15. 11 kap. 12 b §. Lag (2021:410).

Prop. 2015/16:159: Ändringen föranleds av förslagen i avsnitt 6 Svenska stödordningar på bränsleskatteområdet som omfattas av ändringsförslagen.

I paragrafen, som är ny, anges de bestämmelser som innehåller sådana skattebefrielser på bränsleskatteområdet som utgör statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. De olika kategorierna av skattestöd definieras som stödordningar. ...

/Upphör att gälla U: 2022-01-01/

11 b §  Stödmottagare för skattebefrielse enligt denna lag är den som

 1. förbrukat bränsle för något av de ändamål som avses i 11 a § 1–9,
 2. i Sverige producerat motorbränslet eller fört in motorbränslet till Sverige genom införsel från annat EU-land eller import från tredjeland i fall som avses i 11 a § 10 eller 11,
 3. förbrukat elektrisk kraft eller bränsle för framställning av värme eller kyla som levererats för något av de ändamål som avses i 11 a § 12, eller
 4. förbrukat elektrisk kraft för något av de ändamål som avses i 11 a § 13–19. Lag (2017:1208).

/Träder i kraft I: 2022-01-01/

[K1]11 b §  Stödmottagare för skattebefrielse enligt denna lag är den som

 1. förbrukat bränsle för något av de ändamål som avses i 11 a § 1-5,
 2. i Sverige producerat motorbränslet eller fört in motorbränslet till Sverige genom införsel från annat EU-land eller import från tredjeland i fall som avses i 11 a §6 eller 7,
 3. förbrukat elektrisk kraft eller bränsle för framställning av värme eller kyla som levererats för något av de ändamål som avses i 11 a § 8, eller
 4. förbrukat elektrisk kraft för något av de ändamål som avses i 11 a § 9-15. Lag (2021:410).

Prop. 2015/16:159: Ändringen föranleds av förslagen i avsnitt 7 Stödmottagare.

Paragrafen är ny. Genom den införs en definition av begreppet stödmottagare. Av första punkten framgår att stödmottagaren i de flesta fallen är den som förbrukat bränslet. Av andra punkten framgår att det i vissa fall är producenten eller den som fört in eller importerat motorbränslet till Sverige som är stödmottagare. Det rör ...

[K1]12 §  Med företag utan rätt till statligt stöd avses

 1. företag i ekonomiska svårigheter enligt artikel 2.18 i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, och
 2. företag som är föremål för betalningskrav på grundval av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden. Lag (2016:505).

Prop. 2015/16:159: Ändringen föranleds av förslagen i avsnitt 8 Statligt stöd i form av skattebefrielse medges inte till företag i svårigheter.

Paragrafen är ny. Genom den införs begreppet ”företag utan rätt till statligt stöd” i lagstiftningen i enlighet med de krav som kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt ...

/Upphör att gälla U: 2021-07-01/

12 a §  Ett företag ska inte anses vara ett sådant företag utan rätt till statligt stöd som avses i 12 § 1, om företaget fick ekonomiska svårigheter under perioden 1 mars 2020-30 juni 2021 men inte befann sig i sådana svårigheter den 29 februari 2020.

Första stycket gäller endast företag som för den angivna perioden

 1. yrkar avdrag eller ansöker om återbetalning, eller
 2. begär omprövning av beslut avseende ett sådant yrkande eller en sådan ansökan.

Första stycket gäller inte företag som har försatts i konkurs vid yrkandet, ansökan eller begäran enligt andra stycket. Lag (2021:165).

[K1]13 §  Med uppgifter om stödmottagare avses uppgift om

 1. vilken typ av företag (små eller medelstora respektive stora) stödmottagaren hör till enligt bilaga I till den förordning som avses i 12 §,
 2. den region där stödmottagande företag är beläget på NUTS 2-nivå enligt bilaga 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS) i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 868/2014 av den 8 augusti 2014 om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts), och
 3. stödmottagande företags verksamhetsområde på Nace-gruppnivå enligt bilaga 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90, i den ursprungliga lydelsen. Lag (2016:505).

Prop. 2015/16:159: Ändringen föranleds av förslagen i avsnitt 9.6 Den stödmottagare som söker återbetalning av skatt är skyldig att lämna uppgifter.

Paragrafen är ny. Genom den införs uttrycket ”uppgifter om stödmottagare” i lagstiftningen. Det sker för att det ska vara möjligt att tillgodose de informationskrav, som följer av GBER eller någon av de andra relevanta EU-rättsakterna, dvs. kommissionens förordning (EU) ...

Prop. 2021/22:165: Paragrafen innehåller bestämmelser vad som avses med uppgifter om stödmottagare som ska lämnas för att en stödmottagare ska kunna få

skattenedsättning genom återbetalning. Paragrafen utformas enligt Lagrådets förslag.

Andra stycket, som är nytt, utvidgar uppgifter om stödmottagare inom yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet ...

[K1]14 §  Med datorhall avses en anläggning

 1. där en näringsidkare, som huvudsakligen bedriver informationstjänstverksamhet, informationsbehandling eller uthyrning av serverutrymme och tillhörande tjänster, utövar sådan verksamhet, och
 2. vars sammanlagda installerade effekt uppgår till minst 0,1 megawatt.

[S2]Effekten för kyl- och fläktanläggningar får inte räknas med i den installerade effekten enligt första stycket. Lag (2017:1208).

[K1]15 §  Med landström avses elektrisk kraft som förbrukas i skepp som används för sjöfart och som har en bruttodräktighet om minst 400, när skeppet ligger i hamn och spänningen på den elektriska kraft som överförs till skeppet är minst 380 volt. Som landström anses inte elektrisk kraft som förbrukas när skeppet används för privat ändamål eller när skeppet är upplagt eller på ett varaktigt sätt är taget ur trafik. Lag (2016:1072).

[K1]16 §  De belopp i euro som anges i denna lag ska för varje kalenderår omräknas enligt den kurs i svenska kronor för euro som gällde den första vardagen i oktober året innan och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Lag (2016:505).

Prop. 2015/16:159: Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i avsnitt 9.6 Den stödmottagare som söker återbetalning av skatt är skyldig att lämna uppgifter.

I bestämmelsen regleras hur omräkning ska ske från euro till svenska kronor när det i LSE anges belopp i euro. Den växelkurs för euro som används är den som följer av artikel 13.2 i rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen ...

[K1]17 §  Med nätinnehavare avses den som överför elektrisk kraft med stöd av en koncession enligt 2 kap.ellagen (1997:857). Lag (2016:1073).

[K1]17 a §  Med koncessionspliktigt nät avses ett ledningsnät som omfattas av en nätkoncession som meddelats med stöd av 2 kap.ellagen (1997:857). Lag (2018:1887).

[K1]18 §  Med elektrisk kraft framställd från förnybara källor avses kraft som framställs från

 • sol, vind, vågor, tidvatten eller jordvärme,
 • vattenbaserad energi som är alstrad i vattenkraftverk,
 • biomassa eller produkter som framställs från biomassa, eller
 • bränsleceller. Lag (2017:408).

2 kap. Energiskatt och koldioxidskatt på bränslen

Ändrad: SFS 1999:1063 (Budgetpropositionen för år 2000), 2015:747 (Budgetpropositionen för 2016), 2017:1231 (Budgetpropositionen för 2018), 2000:1155 (Budgetpropositionen för 2001), 2003:810 (Budgetproposition för 2004), 2001:962 (Budgetpropositionen för 2002), 1999:431 (Tullagens överklaganderegler, m.m.), 2004:1038 (Budgetpropositionen för 2005), 2002:1142 (Budgetproposition för 2003), 2006:1508 (Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m.), 1995:912 (Finansiering av medlemskapet i Europeiska unionen), 2006:592 (Beskattning av visst hushållsavfall som förbränns, m.m.), 2007:1387 (Vissa punktskattefrågor m.m. med anledning av budgetpropositionen för 2008), 1998:1699 (Vissa punktskatte- och tullfrågor), 1995:611 (Ändringar av vissa förfaranderegler m.m. för punktskatter), 1995:1525 (Vissa punktskatte- och tullfrågor), 2001:518 (Inköp av bränsle och alkohol utan punktskatt m.m.), 1999:1323 (Införsel av beskattade varor), 2009:1497 (Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010), 2009:1496 (Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010), 2009:1495 (Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010), 2010:1823 (Upplagshavare för flygfotogen på flygplats samt kompletterande bestämmelser om skattefrihet för biogas), 2019:447 (Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin), 2019:1244 (Sänkt skatt på drivmedel), 2007:779 (Ändringar av förbudet mot märkt olja i fordonstank), 2020:1155 (Pausad BNP-indexering för drivmedel)

Skattepliktens omfattning och skattebelopp m.m.

[K2]1 §  Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra stycket eller 1 b §, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

KN-nrSlag av bränsleSkattebelopp EnergiskattKoldioxidskattSumma skatt
1.2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49Bensin som uppfyller krav för
a) miljöklass 1
– motorbensin – alkylatbensin 2 kr 08 öre b) miljöklass 2 4 kr 16 öre4 kr 13 öre per liter per liter per liter2 kr 61 öre per liter 2 kr 61 öre per liter 2 kr 61 öre per liter6 kr 74 öre per liter 4 kr 69 öre per liter 7 kr 66 öre per liter
2. 2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59Annan bensin än som avses under 1 eller 7 5 kr 05 öreper liter2 kr 61 öre per liter7 kr 66 öre per liter
3. 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 412710 19 49 eller 2710 19 612710 19 69Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som
a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C, b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig909 kr per m33 444 kr per m34 353 kr per m3
miljöklass 12 478 kr per m32 262 kr per m34 740 kr per m3
miljöklass 2 miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass2 797 kr per m3 2 962 kr per m32 262 kr per m3 2 262 kr per m35 059 kr per m3 5 224 kr per m3
4. 2711 12 112711 19 00Gasol m.m. som används för a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg b) annat ändamål än som avses under a0 kr per 1 000 kg 1 168 kr per 1 000 kg3 624 kr per 1 000 kg 3 624 kr per 1 000 kg3 624 kr per 1 000 kg 4 792 kr per 1 000 kg
5. 2711 11 00, 2711 21 00Naturgas som används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg b) annat ändamål än som avses under a0 kr per 1 000 m3 1 005 kr per 1 000 m32 579 kr per 1 000 m3 2 579 kr per 1 000 m32 579 kr per 1 000 m3 3 584 kr per 1 000 m3
6. 2701, 2702 eller 2704Kol och koks692 kr per 1 000 kg2 997 kr per 1 000 kg3 689 kr per 1 000 kg
7. 2710 11 31Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter4 kr 16 öre per liter2 kr 61 öre per liter6 kr 77 öre per liter

[S2]I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 samt 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika användningssätt.

[S3]I fall som avses i 4 kap. 1 § 10 a och b och 12 § 5 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar

 1. skatten som gäller för bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt första stycket 3 a har förvärvats utan skatt,
 2. skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a respektive bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt första stycket 3 a har förvärvats med skatt,
 3. skatten som gäller för annat bränsle enligt första stycket, om sådant bränsle i annat fall än som avses i 1 har förvärvats utan skatt,
 4. skatten som gäller för det bränsle enligt första stycket som det använda bränslet anses likvärdigt med enligt 3 eller 4 §, om bränsle enligt 3 eller 4 § har förvärvats utan skatt, och
 5. skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a respektive bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt 3 eller 4 § har förvärvats med skatt som motsvarar skatten som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a.

[S4]I fall som avses i 4 kap. 1 § 10 c tillämpas tredje stycket 1-3 avseende flygfotogen (KN-nr 2710 19 21). Lag (2020:1155).

Prop. 2006/07:13: Ändringar i tabellen i första stycket är främst ändringar till följd av att nya KN-nr och i vissa fall beteckningar gäller för olika bränslen. Under punkten 5 anges numera endast naturgas – i linje med att en minimiskattesats för detta bränsle är fastlagd i energiskattedirektivet (2003/96/EG) – med uttryckliga skattesatser. Metan beskattas, enligt regeln i 3 § andra stycket, i nivå med likvärdigt bränsle, vilket bör anses vara naturgas. Motsvarande beskattningsordning gäller för petroleumkoks, ...

Prop. 2018/19:94: Ändringen behandlas i avsnitt 5.2.

I paragrafen regleras energi- och koldioxidskattebelopp för vissa bränslen, däribland bensin och diesel. Av tabellen i första stycket framgår de skattebelopp som gäller för dessa bränslen när skattskyldighet inträder fr.o.m. ikraftträdandet, dvs. den 1 juli 2019 t.o.m. den 31 december 2019. De skattebelopp som gäller under perioden 1 januari t.o.m. 30 juni 2019 ...

Prop. 2007/08:11: Ändringarna i första stycket innebär höjningar av skattesatserna. Höjningen av koldioxidskattesatserna behandlas i avsnitt 4.1 och de höjda energiskattesatserna för diesel i miljöklass 1 och 2 utvecklas i avsnitt 4.2. Samtliga skattesatser räknas upp med hänsyn till förändringen i konsumentprisindex mellan juni månad 2006 och juni månad 2007, ...

Prop. 2006/07:123: Ändringen i första stycket punkten 3 från märkämnen till märk- och färgämnen följer av de ändringar som görs i bestämmelserna om märkning och färgning av vissa oljeprodukter (se under 2 kap. 8

 • a §§).

Prop. 2019/20:24: Ändringen föranleds av förslagen i avsnitt 4.2.

I paragrafen regleras koldioxid- och energiskattebeloppen för vissa bränslen, däribland bensin och diesel. Ändringarna i första stycket innebär att skattebeloppen ändras fr.o.m. ikraftträdandet, dvs. den 1 januari 2020. Skattesatserna anges med belopp inklusive den årliga omräkningen med hänsyn till förändringar i konsumentprisindex och med det ...

Prop. 2020/21:29: Övervägandena finns i avsnitt 2.2.

I paragrafen regleras koldioxid- och energiskattebeloppen för vissa bränslen, däribland bensin och diesel. Av tabellen i första stycket framgår de ändrade skattebelopp som gäller för dessa bränslen när skattskyldighet inträder fr.o.m. ikraftträdandet, dvs. den 1 januari 2021. Vid uträkning av de skattesatser som anges i tabellen har hänsyn tagits till faktiska ...

Prop. 2021/22:84: I paragrafen regleras energi- och koldioxidskattebelopp för vissa bränslen, däribland bensin och diesel.

Ändringen i första stycket innebär att de aktuella skattebeloppen justeras ned med 40 öre per liter fr.o.m. den 1 maj 2022. För tiden dessförinnan framgår skattebeloppen av förordningen (2021:1077) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2022.

Övervägandena ...

Ändrad: SFS 1999:1063 (Budgetpropositionen för år 2000), 2015:747 (Budgetpropositionen för 2016), 2017:1231 (Budgetpropositionen för 2018), 2013:970 (Budgetpropositionen för 2014), 2013:1004 (Budgetpropositionen för 2014), 2000:1155 (Budgetpropositionen för 2001), 1996:1220 (Budgetproposition för 1997), 2003:810 (Budgetproposition för 2004), 2001:962 (Budgetpropositionen för 2002), 2004:1038 (Budgetpropositionen för 2005), 2002:1142 (Budgetproposition för 2003), 1999:1324 (Vissa punktskatte- och tullfrågor, m.m.), 1999:1324 (Vissa punktskatte- och tullfrågor, m.m.), 2009:1492 (Det nya punktskattedirektivet), 2006:1508 (Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m.), 2012:681 (Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet), 2012:680 (Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet), 1997:450 (1997 års ekonomiska vårproposition), 1995:912 (Finansiering av medlemskapet i Europeiska unionen), 1996:687 (Ekonomisk-politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet), 1995:1525 (Vissa punktskatte- och tullfrågor), 2001:518 (Inköp av bränsle och alkohol utan punktskatt m.m.), 2009:1497 (Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010), 2009:1496 (Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010), 2009:1495 (Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010), 2009:1492 (Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010), 2010:1822 (Upplagshavare för flygfotogen på flygplats samt kompletterande bestämmelser om skattefrihet för biogas), 2010:1821 (Upplagshavare för flygfotogen på flygplats samt kompletterande bestämmelser om skattefrihet för biogas), 2019:447 (Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin), 2019:1244 (Sänkt skatt på drivmedel), 2007:779 (Ändringar av förbudet mot märkt olja i fordonstank), 2020:1155 (Pausad BNP-indexering för drivmedel), 2002:684 (Sänkt skatt på alkylatbensin)

[K2]1 a §  Energiskatt skall även betalas för råtallolja (KN-nr 3803 00 10) med en skattesats som motsvarar den sammanlagda skatt som tas ut på bränsle enligt 1 § första stycket 3 a.Lag (1998:1699).

/Upphör att gälla U: 2021-11-01/

1 b §  För kalenderåret 2022 och efterföljande kalenderår ska energiskatt och koldioxidskatt betalas med belopp som motsvarar de i 1 § angivna skattebeloppen efter en årlig omräkning enligt andra stycket. Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som ska tas ut för påföljande kalenderår.

För bränslen som avses i

 1. 1 § första stycket 3 a samt 4-6 ska energiskatt och koldioxidskatt betalas med belopp som motsvarar de i 1 § angivna skattebeloppen multiplicerade med jämförelsetalet enligt tredje stycket,
 2. 1 § första stycket 1, 2, 3 b och 7 ska
  1. koldioxidskatt betalas med belopp som motsvarar de i 1 § angivna koldioxidskattebeloppen multiplicerade med jämförelsetalet enligt tredje stycket, och
  2. energiskatt betalas med belopp som motsvarar summan av de i 1 § angivna energiskatte- och koldioxidskattebeloppen multiplicerade med jämförelsetalet enligt tredje stycket med ett årligt tillägg av två procentenheter, med avdrag för det omräknade koldioxidskattebeloppet enligt a.

Med jämförelsetal avses det värde, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2020.

Beloppen enligt andra stycket 1, 2 a och 2 b avrundas var för sig till hela kronor och ören. Lag (2020:1155).

/Träder i kraft I: 2021-11-01/

[K2]1 b §  För kalenderåret 2022 och efterföljande kalenderår ska energiskatt och koldioxidskatt betalas med belopp som motsvarar de i 1 § angivna skattebeloppen efter en årlig omräkning enligt andra stycket. Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som ska tas ut för påföljande kalenderår.

[S2]För bränslen som avses i

 1. 1 § första stycket 3 a samt 4-6 ska energiskatt och koldioxidskatt betalas med belopp som motsvarar de i 1 § angivna skattebeloppen multiplicerade med jämförelsetalet enligt tredje stycket,
 2. 1 § första stycket 1, 2, 3 b och 7 ska energiskatt och koldioxidskatt betalas med belopp som motsvarar de i 1 § angivna skattebeloppen multiplicerade med jämförelsetalet enligt tredje stycket.

[S3]Med jämförelsetal avses det värde, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2020.

[S4]Beloppen enligt andra stycket 1, 2 a och 2 b avrundas var för sig till hela kronor och ören. Lag (2021:882).

Prop. 2018/19:94: Ändringen behandlas i avsnitt 5.2.

I paragrafen regleras en årlig omräkning av de skattebelopp som anges i 1 §. Omräkningen sker med stöd av denna paragraf för kalenderåret 2020 och efterföljande kalenderår.

Prop. 2019/20:24: Ändringen föranleds av förslagen i avsnitt 4.2.

Ändringen innebär att en omräkning görs av skattebeloppen som anges i 1 § för kalenderåret 2021 och efterföljande kalenderår.

Prop. 2020/21:29: Övervägandena finns i avsnitt 2.2.

I paragrafen finns bestämmelser om omräkning av skattebeloppen på bränslen i 2 kap. 1 § efter faktiska förändringar i konsumentprisindex (KPI).

I första stycket ändras det år från och med vilket den årliga omräkningen ska göras till 2022. Ändringen innebär att en omräkning görs av skattebeloppen som anges i 1 § för kalenderåret 2022 och efterföljande ...

Prop. 2021/22:84: I paragrafen anges hur skattebeloppen för energiskatt och koldioxidskatt årligen ska räknas om.

Ändringen i första stycket innebär att omräkningen avser kalenderår 2023 och efterföljande kalenderår.

I paragrafens tredje stycke anges det s.k. jämförelsetalet som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni för det s.k. basåret. Ändringen innebär att basåret ändras ...

/Träder i kraft I: 2022-11-01/

1 b §  För kalenderåret 2023 och efterföljande kalenderår ska energiskatt och koldioxidskatt betalas med belopp som motsvarar de i 1 § angivna skattebeloppen efter en årlig omräkning enligt andra stycket. Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som ska tas ut för påföljande kalenderår.

För bränslen som avses i

 1. 1 § första stycket 3 a samt 4-6 ska energiskatt och koldioxidskatt betalas med belopp som motsvarar de i 1 § angivna skattebeloppen multiplicerade med jämförelsetalet enligt tredje stycket,
 2. 1 § första stycket 1, 2, 3 b och 7 ska
  1. koldioxidskatt betalas med belopp som motsvarar de i 1 § angivna koldioxidskattebeloppen multiplicerade med jämförelsetalet enligt tredje stycket, och
  2. energiskatt betalas med belopp som motsvarar summan av de i 1 § angivna energiskatte- och koldioxidskattebeloppen multiplicerade med jämförelsetalet enligt tredje stycket med ett årligt tillägg av två procentenheter, med avdrag för det omräknade koldioxidskattebeloppet enligt a.

Med jämförelsetal avses det värde, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2020.

Beloppen enligt andra stycket 1, 2 a och 2 b avrundas var för sig till hela kronor och ören. Lag (2021:883).

[K2]2 §  För bränslen som beskattas enligt 1 § första stycket1-3 eller enligt 1 a § gäller angivna skattebelopp bränslets volym vid en temperatur av 15 C. Om en skattskyldig visar att bränslet när skattskyldigheten inträder har en annan temperatur får volymen räknas om till 15 C. Om skattskyldighet inträder vid leverans till en köpare som inte är registrerad som skattskyldig för bränslen, får dock omräkning göras endast om detta särskilt avtalats mellan säljaren och köparen.

[S2]För bränslen som beskattas enligt 1 § första stycket 5 skall de angivna skattebeloppen beräknas på volymen vid en temperatur av 0°C och ett tryck av 101,325 kilopascal. Lag (2006:1508).

Prop. 2006/07:13: Bestämmelserna om volymomräkning grundar sig på artikel 12 i energiskattedirektivet (2003/96/EG) (jfr motsvarande artikel 3 i det tidigare mineraloljedirektivet [92/81/EEG]).

Ändringen i andra stycket är en följdändring av att numera endast naturgas anges med uttryckliga skattesatser i tabellen i 1 § första stycket. Metan beskattas således numera enligt 3 § andra stycket i nivå med likvärdigt bränsle, som bör anses vara naturgas. Volymberäkningen vid viss temperatur och tryck ...

[K2]2 a §  Om både biogas och andra skattepliktiga gasformiga bränslen levereras via rörledning, ska skatt beräknas särskilt för vart och ett av bränslena.

[S2]Den skattskyldige får utifrån avtal eller vid egenförbrukning fördela vart och ett av bränslena mellan olika användningsområden.

[S3]Bränslen som inte har fördelats enligt andra stycket ska av den skattskyldige fördelas mellan olika användningsområden i förhållande till den andel av de bränslen som tillförts rörledningen av den skattskyldige eller för hans räkning. Lag (2010:1089).

Prop. 2009/10:144: I första stycket slås fast att om både biogas och andra skattepliktiga gasformiga bränslen levereras via rörledning ska skatt inte beräknas på hela gasblandningen utan särskilt för vart och ett av bränslena. Att biogas enligt 2 kap. 3 § andra stycket beskattas i nivå med likvärdigt bränsle, som bör vara naturgas, saknar härvid betydelse. Uttrycket beräkningen av skatt har en vidare innebörd än själva skattesatserna och omfattar hela beskattningsordningen, som t.ex. avdragsmöjligheter. En ...

[K2]3 §  Energiskatt och koldioxidskatt ska betalas även för andra energiprodukter än sådana som avses i 1 §, om en sådan produkt är avsedd att förbrukas, säljs eller förbrukas som

 1. bränsle för uppvärmning,
 2. motorbränsle,
 3. tillsats till motorbränsle, eller
 4. medel för att öka motorbränslets volym.

[S2]Skatt ska i fall som avses i första stycket betalas med de skattebelopp som gäller för likvärdigt bränsle enligt 1 §. Lag (2012:836).

Prop. 2006/07:13: Ändringen från mineraloljeprodukter till energiprodukter är en direkt följd av det ändrade tillämpningsområdet för det gemenskapsrättsliga regelverket, som tillkommit genom energiskattedirektivet (2003/96/EG) (jfr under 1 kap. 3 §). Principen om beskattning av andra mineralolje-

produkter än sådana för vilka en uttrycklig skattesats är angiven i 1 § ...

Prop. 2012/13:27: I paragrafen regleras skatteplikten för andra energiprodukter än de som är direkt skattepliktiga enligt 1 §. I enlighet med vad som följer av EUdomstolens dom C-517/07 den 18 december 2008 har skatteplikten enligt första stycket utvidgats till att även omfatta energiprodukter som är avsedda att förbrukas, säljs eller förbrukas som tillsats till motorbränsle eller som medel för att öka motorbränslets volym. För att göra paragrafen lättare att läsa har det första stycket även ändrats redaktionellt. ...

[K2]4 §  Energiskatt och koldioxidskatt skall betalas även för andra produkter än som avses i 1, 1 a och 3 §§, om en sådan produkt

 1. är avsedd att förbrukas, säljs eller förbrukas som motorbränsle eller som tillsats till motorbränsle eller som medel för att öka motorbränslets volym, eller
 2. innehåller annat kolväte än torv och är avsedd att förbrukas, säljs eller förbrukas som bränsle för uppvärmning.

[S2]Skatt skall i fall som avses i första stycket betalas med de skattebelopp som gäller för likvärdigt bränsle enligt 1 §. Skatt enligt första stycket 2 skall dock betalas endast för den del av produkten som består av kolväten. Lag (2006:1508).

Prop. 2006/07:13: Första stycket 1 grundar sig på artikel 2.3 andra stycket i energiskattedirektivet (2003/96/EG) och motsvarande tidigare regel på mineraloljeområdet enligt artikel 2.3 första stycket första ledet i mineraloljedirektivet (92/81/EEG). I likhet med den ändring som i motsvarande mån görs i 3 § första stycket sker en anpassning till energiskattedirektivets regler så till vida att skatt skall betalas för en produkt inte endast när den ”säljs eller förbrukas som motorbränsle... ” utan också redan när ...

Prop. 2005/06:125: I paragrafens första stycke införs en hänvisning till 2 kap. 1 a §. Ändringen åtgärdar ett förbiseende i det tidigare lagstiftningsarbetet avseende råtallolja.

4 a § Har upphävts genom lag (2009:1494).

Indelning av oljeprodukter i miljöklasser

[K2]5 §  Kraven för miljöklass 1 och 2 för bränslen som beskattas enligt 1 § första stycket 1 anges i 46 och 12 §§drivmedelslagen (2011:319).

[S2]Kraven för miljöklass 1, 2 och 3 för bränslen som beskattas enligt 1 § första stycket 3 b anges i 810 och 1315 §§drivmedelslagen. Lag (2011:321).

Prop. 2001/02:31: Ändringarna i paragrafen följer av att de bilagor till miljöbalken som innehåller bestämmelser om kraven för miljöklassning av bränslen överförs till lagen om motorfordons avgasrening och om motorbränslen. Någon ändring i sak är inte avsedd.

Angående ikraftträdande, se avsnitt 8....

6 § Har upphävts genom lag (1999:1323).

[K2]7 §  Miljöklass för bränsleblandningar enligt 3 eller 4 § som innehåller oljor som erhållits ur petroleum eller ur bituminösa mineral och som beskattas enligt 1 § första stycket 1 eller 3 b, bestäms med ledning av hela bränsleblandningens egenskaper.

Märk- och färgämnen

[K2]8 §  Skatt enligt 1 § första stycket 3 b skall inte tas ut om oljeprodukten har försetts med märk- och färgämnen som avses i 1 § första stycket 3 a

 1. vid import av den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 b § första stycket 1 eller 2 senast när produkten deklareras för övergång till fri omsättning, eller
 2. i annat fall än som avses under 1 senast när skattskyldighet för produkten inträder enligt 5 kap.

[S2]Märkning och färgning enligt första stycket får i Sverige göras endast på en depå som är godkänd för detta ändamål av Tullverket i fall som avses i 1 och på ett skatteupplag som är godkänt av beskattningsmyndigheten för märkning och färgning i fall som avses i 2. Lag (2007:779).

Prop. 2005/06:125: I andra stycket punkten 1 tas hänvisningen till 4 kap. 12 a § första stycket 3 a eller b bort. I 4 kap. 12 a § regleras skattskyldigheten för andra bränslen än som avses i 1 kap. 3 a § LSE. De oljeprodukter som enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a förses med märkämnen – och alltså omfattas av regleringen i 2 kap. 8 § andra stycket – utgörs dock av bränslen som avses i 1 kap. 3 a §. Vem som vid vissa fall av import är skattskyldig för dessa bränslen regleras i 4 kap. 1 b §. Anledning saknas därför ...

Prop. 2003/04:41: Förslaget innebär att punkten 1 i andra stycket begränsas till sådan import som inte görs med stöd av ett mellanstatligt enhetstillstånd. Därmed faller sådan import som sker med stöd av ett sådant tillstånd in under punkten 2. Märkningen skall alltså ha gjorts senast när skattskyldighet i Sverige uppkommit. I punkten 1 föreslås även att ”anmälan till förtullning” ändras till ”deklaration för övergång till fri omsättning”. Detta utgör inte en ändring i sak, utan enbart en anpassning av terminologin ...

Prop. 2006/07:123: Upplysningen om att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om märkämnen flyttas från hittillsvarande första stycket till en ny lydelse av 9 a §, jfr vad som anförs under denna paragraf.

I paragrafens andra och tredje stycken anges att tillsats av såväl märk- som färgämne krävs för att skatt enligt 1 § första stycket 3 a, och inte den högre skattesatsen enligt 1 § första stycket 3 b, skall tas ut. Detta är ingen förändring i sak i förhållande ...

Förbud mot användning av märkta oljeprodukter m.m.

[K2]9 §  Bränsletank som förser motor på motordrivet fordon eller båt med bränsle får inte innehålla oljeprodukt som är försedd med märkämne eller från vilken märkämnet har avlägsnats. Detta gäller dock inte båtar för vilka fiskelicens som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten har meddelats enligt fiskelagen (1993:787).

[S2]Första stycket gäller inte om oljeprodukten har förts in till Sverige i bränsletanken och har fyllts på i ett land där bränsletanken får innehålla en sådan produkt.

[S3]Beskattningsmyndigheten kan medge att bränsletank på båt som disponeras av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Kustbevakningen eller annan statlig myndighet får innehålla oljeprodukt som är försedd med märkämne. Om det finns särskilda skäl kan sådant medgivande också lämnas för annan båt, om den används uteslutande för annat än privat ändamål.

[S4]Beslut om ett medgivande enligt tredje stycket får återkallas, om förutsättningarna för det inte längre finns. Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2015:747).

Prop. 2006/07:123: Inledningsvis bör påpekas att det vid tillämpningen av paragrafen saknar betydelse om aktuell bränsletank är fastsatt på det motordrivna fordonet eller på till fordonet kopplad släpvagn, under förutsättning att den förser en motor på det motordrivna fordonet med bränsle. Denna motor kan vara den som driver fordonet framåt men även vara en motor som driver kylaggregat och liknande på det motordrivna fordonet. Om en bränsletank är fastsatt på en släpvagn och endast driver en motor på släpvagnen, ...

Prop. 1997/98:18: Genom ändringen blir det tillåtet för båtar med fartygstillstånd enligt fiskelagen (1993:787) att använda märkta oljeprodukter.

 • RÅ 1999:66:Särskilda skäl för befrielse från avgift enligt 10 kap. 5 § lagen (1994:1776) om skatt på energi har ansetts föreligga då det saknas anledning att ifrågasätta ny ägares uppgift om att märkt bränsle honom ovetande funnits i tanken vid överlåtelsen.

[K2]9 a §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om märkämne som avses i 1 § första stycket 3 a och 9 § samt färgämne som avses i 1 § första stycket 3 a.Lag (2007:779).

Prop. 2006/07:123: I den föreslagna lydelsen av paragrafen finns en upplysning om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om märk- respektive färgämne enligt 1 § första stycket 3 a och 9 §. Lydelsen justeras i förtydligande syfte. Det märkämne som avses är det EU-gemensamma märkämnet, som enligt kommissionens beslut 2001/574/EG är N-etyl-N-[2-(1-isobutoxietoxi)etyl]-4-(fenylazo)anilin till en mängd av minst 6 och högst 9 milligram per liter olja. Märkämnet benämns vanligen ...

10 § Har upphävts genom lag (2009:1492).

Undantag från skatteplikt

[K2]11 §  Energiskatt och koldioxidskatt ska inte betalas för

 1. bränslen enligt KN-nr 4401 och 4402,
 2. bränslen enligt KN-nr 2705, som uppkommit vid en process som avses i 6 a kap. 1 § 1 eller i 11 kap. 9 § 2, när dessa är avsedda att förbrukas, säljs eller förbrukas som bränsle för uppvärmning,
 3. bränsle som tillhandahålls i en särskild förpackning om högst en liter,
 4. bränsle enligt 1 kap. 3 a § som under ett uppskovsförfarande blivit fullständigt förstört eller oåterkalleligen gått förlorat och därigenom blivit oanvändbart som punktskattepliktigt bränsle på grund av
  1. bränslets beskaffenhet,
  2. oförutsedda händelser eller force majeure. Den som gör gällande att bränsle fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorat, ska på ett tillfredsställande sätt visa detta för Skatteverket om förstörelsen eller förlusten
 5. har skett i Sverige, eller
 6. upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett.

[S2]Första stycket 4 och andra stycket gäller även beskattat bränsle under flyttning från ett annat EU-land till mottagare i Sverige

 1. under förutsättning att den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första stycket 5 har fullgjort de skyldigheter som föreskrivs i 4 kap. 11 § eller i 26 kap. 37 § skatteförfarandelagen (2011:1244) eller 2. vid distansförsäljning, under förutsättning att säljaren har ställt säkerhet för skatten enligt 4 kap.9 eller 9 b § eller mottagare som avses i 4 kap. 10 § fullgjort deklarationsskyldigheten enligt 26 kap. 37 § skatteförfarandelagen. Lag (2012:678).

[S3]12 § har upphävs genom lag (2014:285).

Prop. 2006/07:13: Första stycket 1 Bestämmelsen utvecklas i avsnitt 4.4.1 och bygger på artikel 16 i energiskattedirektivet (2003/96/EG). Begreppet ”biomassa” definieras i 1 kap. 9 §.

Första stycket 2 Bestämmelsen utvecklas i avsnitt 4.4.3.

Den hittillsvarande lydelsen av punkten 2 syftade till att skattebefria trädbränslen ...

Prop. 2005/06:125: Bestämmelsen i första stycket andra punkten har på samma vis som 6 a kap. 3 § anpassats till kraftvärmedirektivets (2004/8/EG) terminologi, se vidare avsnitt 6.7.

Prop. 2011/12:155: Följdändring med hänsyn till omnumreringen i 4 kap. 1 §.

Prop. 2010/11:52: Ändringarna är en anpassning till att Lissabonfördraget har trätt i kraft.

[K3]1 §  Svavelskatt skall betalas för svavelinnehållet i

 1. torvbränsle ur KN-nr 2703,
 2. bränsle som avses i 2 kap.1, 3 och 4 §§.

[K3]2 §  För fasta eller gasformiga bränslen tas svavelskatt ut med 30 kronor per kilogram svavel i bränslet.

[S2]För flytande bränslen tas svavelskatt ut med 27 kronor per kubikmeter för varje tiondels viktprocent svavel i bränslet. Vid bestämning av skatten på grund av svavelinnehållet, mätt som viktprocent svavel i bränslet, skall avrundning göras uppåt till närmaste tiondels viktprocent. Om svavelinnehållet överstiger 0,05 viktprocent men inte 0,2 viktprocent skall dock avrundning göras till 0,2 viktprocent.

[S3]Svavelskatt tas inte ut för ett flytande eller gasformigt bränsle om dess svavelinnehåll är högst 0,05 viktprocent. Lag (2006:1508).

Prop. 2006/07:13: I syfte att uppnå samstämmighet mellan de begrepp som används i första och andra styckena av paragrafen, ändras första stycket till att generellt gälla för fasta eller gasformiga bränslen. Justeringen som görs i paragrafen innebär således några ändringar i sak.

[K3]3 §  För flytande bränslen gäller beloppet enligt 2 § andra stycket bränslet vid en temperatur av 15°C. Om en skattskyldig visar att bränslet när skattskyldigheten inträder har en annan temperatur, får volymen räknas om till 15°C. Om skattskyldighet inträder vid leverans till en köpare som inte är registrerad som skattskyldig för bränslen, får dock omräkning göras endast om detta särskilt avtalats mellan säljaren och köparen.

[K3]4 §  Svavelskatt skall inte betalas för svavelinnehållet i bränsle som avses i t2 kap. 11 §.

[K3a]1 §  I denna lag avses med

[S2]uppskovsförfarande: att skattskyldighetens inträde skjuts upp vid tillverkning, bearbetning, förvaring eller flyttning inom EU av bränsle,

[S3]släpps för konsumtion: att bränsle

 1. avviker från ett uppskovsförfarande,
 2. innehas utanför ramen för ett uppskovsförfarande,
 3. tillverkas utanför ramen för ett uppskovsförfarande, eller
 4. importeras utan att omedelbart efter importen hänföras till ett uppskovsförfarande,

[S4]beskattat bränsle: bränsle som släppts för konsumtion i ett EU-land och för vilket skattskyldighet för punktskatt därigenom inträtt i det landet. Lag (2011:287).

[K3a]2 §  Under uppskovsförfarande får bränsle som avses i 1 kap. 3 a § flyttas endast

 1. från ett skatteupplag till
  1. ett annat skatteupplag,
  2. en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare i ett annat EU-land,
  3. en plats där det skattepliktiga bränslet lämnar EU, eller
  4. antingen
  • en beskickning eller ett konsulat i ett annat EU-land, en medlem av den diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller ett sådant konsulat, eller
  • en internationell organisation med säte i ett annat EU-land, en medlemsstats ombud vid en sådan organisation eller en person med tjänst hos eller uppdrag av en sådan organisation,
 2. från platsen för import till någon av de destinationer som avses i 1, om bränslet avsänds av en registrerad avsändare.

[S2]Första stycket 1 d gäller endast i den omfattning frihet från bränsleskatt gäller i det andra EU-landet.

[S3]Bränsle får även flyttas under uppskovsförfarande från ett skatteupplag eller platsen för import till en annan plats än den plats som avses i första stycket 1 a eller b (direkt leveransplats), om denna plats i förväg har anmälts till den behöriga myndigheten av den mottagande upplagshavaren eller den registrerade varumottagaren. Lag (2011:287).

[K3a]3 §  För flyttning under uppskovsförfarande krävs att det bränsle som flyttas omfattas av

 1. sådant elektroniskt administrativt dokument som avses i 6 kap. 4 § eller av sådant ersättningsdokument som avses i 6 kap. 9 §, och
 2. sådan säkerhet för skatten som avses i 4 kap.4 § första och andra styckena eller 4 kap. 8 §.

[S2]Kravet i första stycket 1 gäller inte flyttningar som sker enbart på svenskt territorium och där bränslets slutdestination är belägen på svenskt territorium om bränslet avsänds av någon annan än en registrerad avsändare. Lag (2013:1075).

[K3a]4 §  En flyttning under uppskovsförfarande avslutas när mottagaren tagit emot bränslet på en sådan destination som avses i 2 §. Vid export avslutas flyttningen när varorna lämnat EU. Lag (2011:287).

[K3a]5 §  Bränsle som flyttas enligt artiklarna 17–28 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG, och där flyttningen inte har påbörjats i Sverige, omfattas av bestämmelserna om flyttning under uppskovsförfarande i denna lag när bränslet befinner sig på svenskt territorium. Lag (2009:1493).

4 kap. Skattskyldighet m.m.

Införd: SFS 2000:1426 (En ny tullag), 2013:1075 (Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter), 2009:1493 (Det nya punktskattedirektivet)
Ändrad: SFS 2015:747 (Budgetpropositionen för 2016), 2011:287 (Följdändringar inom skatte- och tullområdet med anledning av Lissabonfördraget), 1997:359 (Ändringar i skatteregisterlagen, m.m.), 2002:422 (Punktskatternas infogning i skattekontosystemet, m.m.), 2016:266 (En ny tullag), 2000:1426 (En ny tullag), 2018:1887 (Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet), 2013:1075 (Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter), 2013:1074 (Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter), 2009:1493 (Det nya punktskattedirektivet), 2006:1508 (Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m.), 1999:1006 (Vissa alkoholfrågor, med mera.), 2002:884 (Straffrättsliga sanktioner mot överträdelser av EG:s punktskatteregler för alkohol, tobak och mineraloljor), 2012:678 (Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet), 2004:121 (Möjlighet till förenklat tullförfarande), 2010:107 (Enhetstillstånd för förenklade förfaranden - nya bestämmelser i EG:s tullagstiftning), 2011:101 (Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet vid proviantering), 1995:611 (Ändringar av vissa förfaranderegler m.m. för punktskatter), 1995:1525 (Vissa punktskatte- och tullfrågor), 2001:518 (Inköp av bränsle och alkohol utan punktskatt m.m.), 2021:1151 (Ändrat alkoholskattedirektiv och vissa andra ändringar)

Bränslen som avses i 1 kap. 3 a §

Vem som är skattskyldig

[K4]1 §  Skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt (skattskyldig) för bränslen som avses i 1 kap. 3 a § är den som

 1. i egenskap av godkänd upplagshavare enligt 3 § hanterar bränsle enligt uppskovsförfarandet,
 2. i egenskap av godkänd varumottagare enligt 6 eller 7 § tar emot bränsle som flyttats enligt uppskovsförfarandet,
 3. säljer bränsle till Sverige genom distansförsäljning enligt 9 eller 9 b §,
 4. tar emot beskattat bränsle enligt 10 §,
 5. för in eller tar emot beskattat bränsle från ett annat EU-land till Sverige enligt 11 §,
 6. i Sverige yrkesmässigt tillverkar eller bearbetar bränsle utanför ett skatteupplag,
 7. förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt ska betalas när bränslet används för ett visst ändamål men som använder bränslet för ett annat ändamål som medför att skatt ska betalas med högre belopp,
 8. förvärvat bränsle som ger mindre destillat än 85 volymprocent vid 350ºC och som använder bränslet för drift av motordrivna fordon,
 9. i annat fall än som avses i 1–8, innehar skattepliktigt bränsle utanför ett uppskovsförfarande utan att skatten för bränslet har redovisats här,
 10. förvärvat bränsle för vilket antingen ingen skatt har betalats eller skatt har betalats enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a och som använder bränslet
  1. i skepp, när skeppet används för privat ändamål,
  2. i båt, för vilken medgivande enligt 2 kap. 9 § har lämnats eller fiskelicens som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten har meddelats enligt fiskelagen (1993:787), när båten används för privat ändamål, eller
  3. i luftfartyg, när luftfartyget används för privat ändamål. Lag (2015:747).

Prop. 2011/12:155: Punkt 2 har ändrats för att tydligare beskriva att skattskyldighet för en registrerad varumottagare enligt denna bestämmelse enbart uppkommer när denne i sin egenskap av varumottagare tar emot bränsle som flyttats enligt uppskovsförfarandet. Om den som godkänts som registrerad varumottagare hanterar bränsle på annat sätt kan denne vara skattskyldig enligt andra bestämmelser. Som exempel kan nämnas det fall där den som godkänts som registrerad varumottagare för in eller tar emot beskattat ...

Prop. 1998/99:127: Ändringarna i punkterna 4 och 5 i första stycket görs för att lydelsen av nämnda punkter skall stämma överens med lydelsen av motsvarande bestämmelser i LTS och LAS. Att rekvisitet ”om bränslet skall användas för annat än privat ändamål” tagits bort från den nya lydelsen av punkten 5 innebär att skattskyldighet föreligger för all införsel av mineraloljor från annat EG-land om inte någon av förutsättningarna i 1 a § föreligger. Genom den nu föreslagna ändringen saknas behov av den särskilda ...

Prop. 1997/98:18: I lagrådsremissen uttalade regeringen att enligt nuvarande regler skall när olja förbrukats i skepp som använts för privat ändamål skatt tas ut enligt den högre nivå som gäller för omärkt olja och föreslog att denna ordning även skulle gälla för båtar med fartygstillstånd enligt fiskelagen. Förslaget föranledde en ändring i andra stycket.

Lagrådet har yttrat att det kan ifrågasättas om andra stycket över ...

 • NJA 2013 s. 1162:Att en bestämmelse, som utgjorde resultatet av ett genomförande av ett EU-direktiv, genom en dom från EU-domstolen visat sig vara inte helt förenlig med direktivbestämmelsen har inte ansetts innebära att den svenska bestämmelsen - vid en straffrättslig bedömning - inte får tillämpas i de delar där den är förenlig med direktivet.

[K4]1 a §  Från skattskyldighet enligt 1 §5 och 9 undantas

 1. bränsle som förs in till Sverige under sådana omständigheter att förutsättningar skulle finnas att medge återbetalning av skatten enligt 9 kap. 1 §,
 2. motorbränsle som förs in till Sverige i normal bränsletank på motordrivet fordon eller till fordonet kopplad släpvagn, fartyg eller luftfartyg som används yrkesmässigt om bränslet är avsett att användas i motor på fordonet, släpvagnen, fartyget eller luftfartyget under transporten,
 3. bränsle som förs in till Sverige av en enskild person som har förvärvat bränslet i ett annat EU-land och som själv transporterar bränslet hit, om bränslet är avsett för dennes eller dennes familjs personliga bruk.

[S2]Första stycket 3 gäller inte

 1. motorbränsle som förs in till Sverige på annat sätt än i fordonstank, bränsletank på fartyg eller luftfartyg eller i reservdunk som rymmer högst 10 liter,
 2. flytande bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3, och som
  1. är avsett att förbrukas för uppvärmning här i landet, och
  2. förs in hit på annat sätt än i tankfordon som används vid yrkesmässig handel med sådant bränsle. Lag (2012:678).

Prop. 2008/09:48: Det undantag från skattskyldighet som enligt artikel 8 i cirkulationsdirektivet ska gälla när enskilda personer själva för in varor för eget personligt bruk genomförs fullt ut i lagen genom den nya lydelsen av första stycket punkt 3. Undantaget från skattskyldighet förutsätter att den en-

skilda personen har förvärvat bränslet i ett annat ...

Prop. 2011/12:155: Följdändring med hänsyn till omnumreringen i 1 §.

Prop. 1998/99:127: I den nya paragrafen samlas de fall då införsel skall vara skattefri trots att den sker enligt 4 kap. 1 § första stycket 5 och 6. Tidigare fanns dessa fall angivna i 4 kap. 1 § tredje stycket och 4 kap. 11 § första stycket 2.

Till punkten 1 har flyttats den skattefria införsel för diplomater m.fl. som tidigare reglerades i 4 kap. 1 § tredje stycket 2.

Punkten 2 motsvarar tidigare 4 kap. 1 § tredje stycket 1. För att lydelsen av förevarande punkt skall stämma ...

 • NJA 2013 s. 1162:Att en bestämmelse, som utgjorde resultatet av ett genomförande av ett EU-direktiv, genom en dom från EU-domstolen visat sig vara inte helt förenlig med direktivbestämmelsen har inte ansetts innebära att den svenska bestämmelsen - vid en straffrättslig bedömning - inte får tillämpas i de delar där den är förenlig med direktivet.

/Upphör att gälla U: 2022-01-01/

1 b §  Skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för import av bränslet som avses i 1 kap. 3 a § är,

 1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen,
 2. om importen avser en unionsvara eller om bränslet ska deklareras för övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagt med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om bränslet hade varit tullbelagt.

Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.

Från skattskyldighet enligt första stycket undantas bränsle som, vid bränslets övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013, avsänds av en registrerad avsändare och flyttas enligt 3 a kap. 2 och 3 §§. Lag (2016:266).

/Träder i kraft I: 2022-01-01/

[K4]1 b §  Skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för import av bränslet som avses i 1 kap. 3 a § är,

 1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen,
 2. om importen avser en unionsvara eller om bränslet ska deklareras för övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagt med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om bränslet hade varit tullbelagt,
 3. om en tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha uppkommit om bränslet hade varit belagt med tull, till följd av att en tulldeklaration ges in i det landet med stöd av ett sådant tillstånd för centraliserad klarering som avses i artikel 179 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen: den som är eller skulle ha varit skyldig att betala tullen i det andra EU-landet.

[S2]Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i förordning (EU) nr 952/2013.

[S3]Från skattskyldighet enligt första stycket undantas bränsle som, vid bränslets övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013, avsänds av en registrerad avsändare och flyttas enligt 3 a kap.2 och 3 §§. Lag (2021:1151).

Prop. 2011/12:155: I paragrafen anges vem som är skattskyldig för import av sådant bränsle som omfattas av punktskattedirektivets bestämmelser om flyttning. Av 5 kap. 5 § följer att det är Tullverket som beslutar om skatt i dessa fall.

Av ett nytt tredje stycke följer att från skattskyldighet vid import undantas varor som avsänds av en registrerad avsändare och flyttas enligt 3 a kap. 2 och 3 §§. Bestämmelsen utgör ett undantag från huvudregeln om skattskyldighet vid import. För att varorna ...

Prop. 2003/04:41: Förslaget innebär att när ett tillstånd från ett annat EG-lands tullmyndighet att använda ett lokalt klareringsförfarande används för att sätta bränsle som fysiskt befinner sig i Sverige i fri omsättning så är det tillståndshavaren som blir skyldig att betala eventuell energiskatt i Sverige. Förslaget är uppbyggt på samma sätt som förslaget till ändring i 1 kap. 2 § mervärdesskattelagen.

Prop. 2021/22:23: I paragrafen regleras vem som är skattskyldig vid import av bränslen som avses i 1 kap. 3 a §. I paragrafen görs vissa ändringar som innebär en anpassning till möjligheten i tullagstiftningen att med stöd av ett tillstånd till centraliserad klarering lämna tulldeklaration i ett annat EU-land för import av bränsle till Sverige.

Ändringen i första stycket, innebär att en ny tredje punkt införs, se vidare kommentaren till 9 c § lagen om tobaksskatt, <a href="https://lagen.nu/prop/2021/22:23#S11-2" ...

Beskattning vid oegentligheter

[K4]2 §  Om bränsle, som flyttas under ett uppskovsförfarande, inte når angiven destination på grund av en oegentlighet som innebär att bränslet släpps för konsumtion, ska bränslet beskattas här i landet om oegentligheten har

 1. begåtts i Sverige, eller
 2. upptäckts här och det inte går att fastställa var oegentligheten har begåtts.

[S2]Skatt enligt första stycket ska betalas av

 1. den eller dem som ställt säkerhet för skatten under flyttningen, eller
 2. varje annan person som medverkat i den otillåtna avvikelsen från uppskovsförfarandet och som varit medveten om eller rimligen borde ha varit medveten om att avvikelsen var otillåten.

[S3]Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då bränslet släpptes för konsumtion. Lag (2009:1493).

[K4]2 a §  Om bränsle, som flyttas under ett uppskovsförfarande, inte når angiven destination och ingen oegentlighet som innebär att bränslet släpps för konsumtion har konstaterats under flyttningen, ska en oegentlighet anses ha begåtts här i landet och bränslet beskattas här om

 1. bränslet avsänts från ett skatteupplag eller en importplats i Sverige, och
 2. det inte inom fyra månader från den tidpunkt då flyttningen inleddes enligt 3 a kap. 2 § på ett tillfredsställande sätt visas
  1. att flyttningen har avslutats i enlighet med 3 a kap. 4 § eller motsvarande reglering i mottagarlandets lagstiftning, eller
  2. på vilken plats oegentligheten har begåtts.

[S2]Skatt enligt första stycket ska betalas av den som ställt säkerhet för skatten under flyttningen. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då flyttningen inleddes. Lag (2017:1208).

[K4]2 b §  Om beskattat bränsle som flyttas till eller via Sverige inte når angiven mottagare, ska bränslet beskattas här om det beror på en oegentlighet som har

 1. begåtts i Sverige, eller
 2. upptäckts här och det inte går att fastställa var oegentligheten har begåtts.

[S2]Skatt enligt första stycket ska betalas av den som ställt säkerhet för skatten eller av varje annan person som medverkat i oegentligheten. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då oegentligheten begicks respektive upptäcktes. Lag (2017:1208).

Upplagshavare och skatteupplag

[K4]3 §  Som upplagshavare får godkännas den som i yrkesmässig verksamhet i Sverige avser att

 1. tillverka eller bearbeta bränslen,
 2. på flygplats lagra flygfotogen (KN-nr 2710 19 21), som flyttats under ett uppskovsförfarande, för försäljning till förbrukning i luftfartyg när luftfartyget inte används för privat ändamål, eller
 3. i större omfattning hålla bränslen i lager.

[S2]För godkännande enligt första stycket krävs att den som ansöker om att bli upplagshavare

 1. är lämplig som upplagshavare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt, och
 2. disponerar över ett utrymme beläget i Sverige som kan godkännas som skatteupplag.

[S3]Upplagshavares hantering av skattepliktigt bränsle ska, för att omfattas av ett uppskovsförfarande, äga rum i godkänt skatteupplag.

[S4]Som skatteupplag får inte godkännas ett utrymme som används som eller är avsett att användas som bostad.

[S5]Den som godkänns som upplagshavare ska samtidigt godkännas som registrerad avsändare. Lag (2017:1208).

Prop. 2006/07:13: Ändringen innebär att punkten 2 b slopas. Detta är en följd av att metan inte ryms i den uppräkning av bränslen i artikel 20 i energiskattedirektivet (2003/96/EG) som skall hanteras inom EU:s suspensionsordning. Reglerna om upplagshavare och hantering i skatteupplag m.m. skall alltså inte längre tillämpas för metan. I stället gäller de nationella förfarandereglerna enligt 4 kap. 12...

 • §§, vilka bl.a. innehåller möjligheter för en näringsidkare som hanterar metan

Prop. 2010/11:12: Genom första stycket andra punkten, som är ny, möjliggörs för den som avser att yrkesmässigt lagra och återförsälja flygfotogen på flygplats att godkännas som upplagshavare utan krav på att kunna lagra flygfotogen i viss omfattning (jfr punkt 3). Givetvis krävs att samtliga befintliga föreskrivna förutsättningar för att godkännas som upplagshavare är uppfyllda. Det innebär bl.a. att verksamheten ska vara yrkesmässig. Av 1 kap. 4 § följer att en verksamhet är yrkesmässig om den utgör näringsverksamhet ...

[K4]3 a §  En upplagshavare skall för varje skatteupplag löpande bokföra affärshändelser och varurörelser som rör skattepliktigt bränsle samt regelbundet inventera lagret av sådant bränsle. Lag (2001:518).

[K4]3 b §  En upplagshavare som tar emot bränsle som flyttas under uppskovsförfarandet ska göra det på det skatteupplag eller den direkta leveransplats som angetts i det elektroniska administrativa dokumentet eller ersättningsdokumentet. Bränsle som flyttas till ett skatteupplag ska vid mottagandet tas in i skatteupplaget. Lag (2013:1075).

[K4]4 §  En upplagshavare som avser att flytta bränsle enligt 3 a kap. 2 § ska ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras upplagshavaren i Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen av bränslet.

[S2]Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttning påbörjas och uppgå till ett belopp som motsvarar den skatt som i medeltal belöper på de bränslen som upplagshavaren flyttar under ett dygn. Vid beräkningen av medeltalet ska hänsyn endast tas till de dygn under ett år då flyttningar av bränsle enligt 3 a kap. 2 § sker. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en upplagshavare påförts skatt i ett annat EU-land får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

[S3]Upplagshavare ska ställa säkerhet för betalning även av den skatt som kan påföras upplagshavaren enligt 5 kap. 1 § 1 eller 1 b §. Säkerheten ska lägst uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av skatten på de bränslen som upplagshavaren vid varje tidpunkt förvarar i sina skatteupplag. Säkerheten ska dock inte understiga ett belopp som motsvarar 75 procent av det högsta belopp som en sådan beräkning medfört under de senaste tre kalendermånaderna. Vid beräkningen får bortses från bränslen som beredskapslagras enligt lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid.

[S4]Säkerheterna ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag beslutet om återkallelse blir gällande, om godkännandet som upplagshavare återkallas. Säkerheten enligt första och andra styckena får efter återkallelsen sänkas till ett belopp som motsvarar skatten på de bränslen för vilka flyttningen ännu inte har avslutats enligt 3 a kap. 4 §. Lag (2018:1887).

[K4]5 §  Godkännande av upplagshavare eller av skatteupplag får återkallas om

 1. förutsättningarna för godkännande inte längre finns,
 2. ställd säkerhet inte längre är godtagbar, eller
 3. upplagshavaren begär det.

[S2]Om ett godkännande av upplagshavare återkallas omfattar beslutet även godkännandet av dennes skatteupplag och godkännandet som registrerad avsändare.

[S3]Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2009:1493).

[K4]5 a §  Om en godkänd upplagshavare försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för bränsle för vilket skattskyldighet enligt 5 kap. 1 § 1 eller 1 b § inträder efter konkursbeslutet.

[S2]Om sådant bränsle som avses i första stycket ägs av någon annan än konkursgäldenären och bränslet inte ingår i konkursen, är ägaren skattskyldig för bränslet i stället för konkursboet. Skattskyldigheten för ägaren inträder vid den tidpunkt då skattskyldighet skulle ha inträtt för upplagshavaren enligt 5 kap. 1 § 1 eller 1 b §.

[S3]Kravet i 4 § tredje stycket gäller inte konkursboet. Lag (2013:1075).

Registrerad varumottagare

[K4]6 §  Den som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot bränslen som flyttas enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land, får godkännas som registrerad varumottagare. För godkännande krävs att den som ansöker om att bli godkänd är lämplig att vara registrerad varumottagare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

[S2]En registrerad varumottagare ska till Skatteverket ange den adress där varumottagaren kommer att ta emot bränslen som flyttas under uppskovsförfarande (ordinarie mottagningsplats).

[S3]En registrerad varumottagare ska hos Skatteverket ställa säkerhet för betalning av skatten på de bränslen som tas emot. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid. Säkerheten ska kunna tas i anspråk av Skatteverket under minst sex månader från den dag beslutet om återkallelse blir gällande, om godkännandet som registrerad varumottagare återkallas.

[S4]En registrerad varumottagare som tar emot varor som flyttas under uppskovsförfarandet ska göra det på sin ordinarie mottagningsplats eller den direkta leveransplats som angetts i det elektroniska administrativa dokumentet eller ersättningsdokumentet.

[S5]Bestämmelserna i 5 § första och tredje styckena om återkallelse tillämpas även på registrerad varumottagare. Lag (2018:1887).

[K4]6 a §  Säkerheten enligt 6 § ska lägst uppgå till ett belopp som motsvarar den skatt som i medeltal har beslutats för

 1. de tolv senaste redovisningsperioder för vilka beslut om skatt har fattats, eller
 2. det lägre antal redovisningsperioder för vilka beslut om skatt har fattats, om det ännu inte har fattats beslut för tolv redovisningsperioder.

[S2]Vid beräkning av medeltalet ska den sammanlagda skatt som beslutats för redovisningsperioderna delas med det antal av redovisningsperioderna för vilka skatt har beslutats till mer än noll kronor.

[S3]Om det belopp som säkerheten lägst ska uppgå till vid en sådan beräkning är noll kronor, ska säkerheten i stället lägst uppgå till ett belopp som vid varje tidpunkt motsvarar skatten på de bränslen som vid denna tidpunkt är under flyttning till varumottagaren under uppskovsförfarandet.

[S4]Om den registrerade varumottagaren har en redovisningsperiod för energi- och koldioxidskatt på bränslen som avses i 1 kap. 3 a § som är ett beskattningsår, ska säkerheten, i stället för vad som gäller enligt första–tredje styckena, lägst uppgå till ett belopp som motsvarar det högsta av

 1. den skatt som beslutats för den senaste redovisningsperioden, och
 2. skatten på de bränslen som vid varje tidpunkt är under flyttning till varumottagaren under uppskovsförfarandet. Lag (2013:1075).

[K4]7 §  Den som avser att endast vid ett enstaka tillfälle i Sverige yrkesmässigt ta emot bränsle som flyttas enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land ska godkännas som tillfälligt registrerad varumottagare. Godkännandet ska i dessa fall begränsas till att gälla mottagande av bränsle vid denna särskilt angivna flyttning.

[S2]En tillfälligt registrerad varumottagare ska till Skatteverket ange den adress där varumottagaren kommer att ta emot det bränsle som flyttas under uppskovsförfarandet.

[S3]Ett godkännande enligt första stycket ska ges när säkerhet ställts för skatten på bränslet. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan bränslet flyttas från det andra EU-landet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

[S4]Bestämmelserna i 5 § första och tredje styckena om återkallelse tillämpas även på tillfälligt registrerade varumottagare. Lag (2013:1074).

[K4]7 a §  Om en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för bränsle för vilket skattskyldighet enligt 5 kap. 2 § 1 inträder efter konkursbeslutet.

[S2]Om sådant bränsle som avses i första stycket ägs av någon annan än konkursgäldenären och bränslet inte ingår i konkursen, är ägaren skattskyldig för bränslet i stället för konkursboet. Skattskyldigheten för ägaren inträder vid den tidpunkt då skattskyldighet skulle ha inträtt för varumottagaren enligt 5 kap. 2 § 1.Lag (2013:1075).

Registrerad avsändare

[K4]8 §  Den som avser att i Sverige yrkesmässigt avsända bränsle under ett uppskovsförfarande, vid bränslets övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013, får godkännas som registrerad avsändare. För godkännande krävs att den som ansöker om att bli godkänd är lämplig att vara registrerad avsändare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

[S2]Bestämmelserna om säkerhet för skatten i 4 § första, andra och fjärde styckena och om återkallelse i 5 § första och tredje styckena tillämpas även på registrerad avsändare. Lag (2018:1887).

Prop. 1996/97:116: Se kommentaren till 15 § tobaksskattelagen.

Prop. 2015/16:79: I första stycket ändras en hänvisning till gemenskapstullkodexen till motsvarande hänvisning till unionstullkodexen. I detta stycke finns en bestämmelse om att den som i Sverige avser att yrkesmässigt avsända bränsle under ett uppskovsförfarande, vid bränslets övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i unionstullkodexen, får godkännas som registrerad avsändare. Det är därför ändamålsenligt att hänvisningen till unionstullkodexen är dynamisk, dvs. avser EU-förordningen i den vid varje ...

Prop. 2017/18:294: Se kommentaren till 15 § lagen om tobaksskatt, avsnitt 8.1.

Jämkning av säkerhetsbelopp

[K4]8 a §  Om leverans av bränsle enligt 4 § första stycket eller 8 § sker med fartyg eller via rörledning får Skatteverket medge att upplagshavaren eller den registrerade avsändaren inte behöver ställa säkerhet för betalning av skatten. Ett sådant medgivande får endast lämnas om det är förenligt med överenskommelser mellan Sverige och övriga berörda medlemsstater.

[S2]I fall som avses i 4 § tredje stycket och 6 § får Skatteverket medge att säkerhet inte behöver ställas eller att den får uppgå till ett lägre belopp än vad som följer av nämnda bestämmelser, om det finns skäl till detta med hänsyn till den skattskyldiges ekonomiska förhållanden eller andra särskilda omständigheter. Lag (2011:101).

Prop. 1996/97:116: Se kommentaren till 4 kap 4 § och 15 a § tobaksskattelagen.

Prop. 2010/11:48: Bestämmelsen i första stycket har tidigare grundats på artikel 15.3 i cirkulationsdirektivet och grundas nu på artikel 18.4 b i punktskattedirektivet. Enligt artikel 18.4 b får avsändarmedlemsstaten göra undantag från kravet på garantiförbindelse för flyttningar av energiprodukter till sjöss eller via fasta rörledningar inom gemenskapen, om övriga berörda medlemsstater samtycker till detta. Kravet på samtycke från övriga berörda medlemsstater är en nyhet i förhållande till den tidigare bestämmelsen ...

Distansförsäljning

[K4]9 §  Om någon som inte bedriver självständig ekonomisk verksamhet förvärvar beskattat bränsle och bränslet transporteras hit från ett annat EU-land av säljaren eller av någon annan för säljarens räkning (distansförsäljning), är säljaren skattskyldig.

[S2]Säljaren ska hos Skatteverket ställa säkerhet för betalning av skatten på det bränsle som sänds från det andra EU-landet. Säkerheten ska uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av den beräknade årliga skatten på bränslet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

[S3]Bestämmelserna i första och andra styckena samt i 9 b § omfattar även sådana överföringar av bränsle som sker utan vinstsyfte och som inte utgör gåvoförsändelser. Lag (2011:287).

Prop. 2002/03:10: Genom ändringarna i aktuella paragrafer och upphävandet av 10 § kommer distansförsäljning att regleras på samma sätt som i lagen (1994:1563) om tobaksskatt och lagen (1994:1564) om alkoholskatt. Syftet är att ordalydelserna i de tre lagarna så långt möjligt skall vara identiska. Det rör sig alltså om en anpassning av ordalydelsen.

Bestämmelsen i ...

[K4]9 a §  Vid distansförsäljning enligt 9 § ska säljaren företrädas av en representant som är etablerad i Sverige. Representanten ska vara godkänd av Skatteverket. Sådant godkännande får ges när säljaren ställt säkerhet för skatten. Representanten ska enligt fullmakt av säljaren som ombud för denne svara för redovisningen av skatt och i övrigt företräda säljaren i frågor som gäller skatt enligt denna lag. Underlag för kontroll av skatteredovisningen ska finnas tillgängligt hos representanten.

[S2]Bestämmelserna om återkallelse i 5 § första stycket 1 och 3 och tredje stycket tillämpas även på representant som avses i första stycket. Lag (2009:1493).

[K4]9 b §  Den som endast vid ett enstaka tillfälle säljer bränsle till någon i Sverige genom distansförsäljning ska, i stället för vad som anges i 9 och 9 a §§, innan bränslet avsänds från det andra EU-landet anmäla sig till Skatteverket och ställa säkerhet för skatten på bränslet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid. Lag (2011:287).

[K4]10 §  Den som tar emot bränsle som avsänts till Sverige enligt 9 eller 9 b § ska vara skattskyldig i stället för säljaren, om säljaren inte ställt säkerhet för skatten i Sverige. Lag (2009:1493).

Övriga skattskyldiga

[K4]11 §  Den som för in eller tar emot beskattat bränsle på annat sätt än genom distansförsäljning ska, innan bränslet flyttas från det andra EU-landet, anmäla bränslet till Skatteverket och ställa säkerhet för betalning av skatten på bränslet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

[S2]Första stycket gäller inte de fall som är undantagna från skattskyldighet enligt 1 a §. Lag (2011:287).

Prop. 1998/99:127: Till 11 § har flyttats den bestämmelse som tidigare fanns i 4 kap. 1 § fjärde stycket. Vissa redaktionella ändringar har gjorts för att få enhetlighet med motsvarande bestämmelser i 17 § LTS och 16 § LAS.

5 kap. 2 och 3 §§ och 6 kap. 2 §

Det rör sig i samtliga fall om rena följdändringar med anledning av att punkterna 4 och 5 i 4 kap. 1 § första stycket byter ...

 • NJA 2013 s. 1162:Att en bestämmelse, som utgjorde resultatet av ett genomförande av ett EU-direktiv, genom en dom från EU-domstolen visat sig vara inte helt förenlig med direktivbestämmelsen har inte ansetts innebära att den svenska bestämmelsen - vid en straffrättslig bedömning - inte får tillämpas i de delar där den är förenlig med direktivet.

Övriga bränslen

[K4]12 §  Skattskyldig för energiskatt för råtallolja samt för energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för bränslen enligt 2 kap. 1 § första stycket 5 och 6, andra bränslen enligt 3 § än sådana som avses i 1 kap. 3 a §, bränslen enligt 4 § samt vad gäller svavelskatt även bränslen enligt 3 kap. 1 § 1 är den som

 1. godkänts som lagerhållare enligt 15 §,
 2. i annat fall än som avses i 1 utvinner, tillverkar eller bearbetar bränsle,
 3. i annat fall än som avses i 1 och 2 för in bränsle till Sverige från ett annat EU-land eller tar emot en sådan leverans,
 4. förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt ska betalas när bränslet används för visst ändamål men som använder bränslet för ett ändamål som medför att skatt ska betalas med högre belopp, och
 5. förvärvat bränsle för vilket antingen ingen skatt har betalats eller skatt har betalats enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a och som använder bränslet
  1. i skepp, när skeppet används för privat ändamål, eller
  2. i båt, för vilken medgivande enligt 2 kap. 9 § har lämnats eller fiskelicens som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten har meddelats enligt fiskelagen (1993:787), när båten används för privat ändamål. Lag (2015:747).

Prop. 2006/07:13: I första stycket ändras hänvisningen till punkter i 2 kap. 1 § första stycket till följd av ändringar i den paragrafen. Vidare görs en mer korrekt beskrivning av bränslen enligt 3 och 4 §§, eftersom bränslen som avses i 1 kap. 3 a § endast ryms inom 3 § och inte inom tillämpningsområdet för 4 §. I övrigt görs i stycket vissa smärre redaktionella ändringar.

Sverige har valt att behålla hittillsvarande nationella regler om ett slags förenklat system för skattesuspension, genom ...

Prop. 2005/06:125: I första stycket punkten 1 byts 4 kap. 12 b § ut mot 4 kap. 15 §. Ändringen sker till följd av att beteckningen på 4 kap. 12 b § byts ut mot 4 kap. 15 § för att ge utrymme åt en ny 4 kap. 14 §.

[K4]12 a §  Ny beteckning 4 kap. 13 § genom lag (2006:592).

Prop. 2003/04:41: Förslaget innebär att när ett tillstånd från ett annat EG-lands tullmyndighet att använda ett lokalt klareringsförfarande används för att sätta bränsle som fysiskt befinner sig i Sverige i fri omsättning så är det tillståndshavaren som blir skyldig att betala eventuell energiskatt i Sverige. Förslaget är uppbyggt på samma sätt som förslaget till ändring i 1 kap. 2 § mervärdesskattelagen.

/Upphör att gälla U: 2022-01-01/

13 §  Skattskyldig

 1. för energiskatt för import av råtallolja,
 2. för energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för import av bränslen enligt 2 kap. 1 § första stycket 5 och 6, andra bränslen enligt 3 § än sådana som avses i 1 kap. 3 a § samt av bränslen enligt 4 §, och
 3. för svavelskatt för import av bränslen som avses i 3 kap. 1 § 1 är,
  1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen,
  2. om importen avser en unionsvara eller om bränslet ska deklareras för övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagt med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om bränslet hade varit tullbelagt.

Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.

Från skattskyldighet enligt första stycket undantas bränsle som, vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013, ägs av en godkänd lagerhållare enligt 15 §. Lag (2016:266).

/Träder i kraft I: 2022-01-01/

[K4]13 §  Skattskyldig

 1. för energiskatt för import av råtallolja,
 2. för energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för import av bränslen enligt 2 kap. 1 § första stycket 5 och 6, andra bränslen enligt 3 § än sådana som avses i 1 kap. 3 a § samt av bränslen enligt 4 §, och
 3. för svavelskatt för import av bränslen som avses i 3 kap. 1 § 1 är,
  1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen,
  2. om importen avser en unionsvara eller om bränslet ska deklareras för övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagt med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om bränslet hade varit tullbelagt,
  3. om en tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha uppkommit om bränslet hade varit belagt med tull, till följd av att en tulldeklaration ges in i det landet med stöd av ett sådant tillstånd för centraliserad klarering som avses i artikel 179 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen: den som är eller skulle ha varit skyldig att betala tullen i det andra EU-landet.

[S2]Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i förordning (EU) nr 952/2013.

[S3]Från skattskyldighet enligt första stycket undantas bränsle som, vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013, ägs av en godkänd lagerhållare enligt 15 §. Lag (2021:1151).

Prop. 2006/07:13: Ändringarna i första stycket 2 är desamma som görs av motsvarande bestämmelser i 12 § första stycket, jfr kommentaren avseende dessa ändringar.

Prop. 2011/12:155: I paragrafen regleras bl.a. skattskyldigheten för import av sådant bränsle som inte omfattas av punktskattedirektivets bestämmelser om flyttning.

Av ett nytt tredje stycke följer att från skattskyldighet vid import från tredje land undantas bränsle som vid importen ägs av en godkänd lagerhållare. I dessa fall kommer skattskyldighet i stället att uppkomma enligt övriga bestämmelser om skattskyldighet för lagerhållare. Bestämmelsen utgör ett undantag från huvudregeln om ...

Prop. 2021/22:23: I paragrafen regleras vem som är skattskyldig vid import inom det nationella förfarandet. I paragrafen görs vissa ändringar som innebär en anpassning till möjligheten i tullagstiftningen att med stöd av ett tillstånd till centraliserad klarering lämna tulldeklaration i ett annat EU-land för import av bränsle till Sverige.

Ändringen i första stycket innebär att en ny punkt c införs, se vidare kommentaren till 9 c § lagen om tobaksskatt, <a href="https://lagen.nu/prop/2021/22:23#S11-2" ...

14 § Har upphävts genom lag (2009:1494).

[K4]15 §  Som lagerhållare får godkännas den som avser att

 1. utvinna, tillverka eller bearbeta bränsle, eller
 2. i större omfattning
  1. hålla bränsle i lager, eller
  2. återförsälja eller förbruka gasformiga kolväten,

[S2]om han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som lagerhållare.

[S3]Godkännande av lagerhållare skall återkallas om förutsättningarna för godkännande inte längre finns eller om lagerhållaren begär det. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2006:1508).

Prop. 2006/07:13: Ändringen följer av det tillägg som har gjorts i 12 § 2 om att någon som utvinner bränsle jämställs med tillverkare. Eftersom i anledning av detta särregleringen av den som tar upp (utvinner) torv slopats i 12 § andra stycket, anges nu i 15 § första stycket 1 att också den som utvinner bränsle kan godkännas som lagerhållare. Hittills har detta automatiskt följt genom den nu slopade regeln i 12 § andra stycket. Bestämmelsen om utvinning av bränslen torde för svenskt vidkommande främst ha betydelse ...

[K4]16 §  Om en godkänd lagerhållare försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för bränsle för vilket skattskyldighet enligt 5 kap. 3 § 3 inträder efter konkursbeslutet. Lag (2013:1075).

[K5]1 §  Skattskyldigheten inträder för

 1. upplagshavare som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 1 när
  1. bränsle tas ut från ett skatteupplag utan att flyttas enligt 3 a kap.2 och 3 §§,
  2. bränsle tas emot på en direkt leveransplats,
  3. bränsle tas i anspråk i skatteupplaget eller lagerbrister uppkommer, eller
  4. godkännandet av skatteupplaget återkallas, och
 2. den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 9, när bränslet kom att innehas utanför ett uppskovsförfarande. Lag (2012:678).

Prop. 2011/12:155: I bestämmelsen anges när skattskyldigheten inträder.

Den andra punkten har tagits bort med hänsyn till att skattskyldigheten för registrerade avsändare i 4 kap. 1 § 3 har tagits bort.

Punkten 3 har fått nummer 2.

[K5]1 a §  Skattskyldighet enligt 1 § 1 b inträder inte för bränsle som mottagaren för in i skatteupplag i Sverige. Lag (2009:1493).

[K5]1 b §  Skattskyldighet inträder för upplagshavare som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 1 när bränsle som flyttats under uppskovsförfarande tas emot av upplagshavaren, om

 1. bränslet tas emot på en plats i direkt anslutning till det skatteupplag som anges i det elektroniska administrativa dokumentet eller ersättningsdokumentet, och
 2. mottagande av bränslet accepteras genom mottagningsrapport enligt 6 kap. 8 § eller genom pappersdokument enligt 6 kap. 10 §, men
 3. bränslet inte tas in i skatteupplaget. Lag (2013:1075).

/Upphör att gälla U: 2022-01-01/

2 §  Skattskyldigheten inträder

 1. för varumottagare som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 2, vid mottagandet av bränslet,
 2. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 5 eller 12 § 3, när bränslet förs in till Sverige, och
 3. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 b § eller 13 §, vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om det funnits skyldighet att betala tull. Lag (2016:266).

/Träder i kraft I: 2022-01-01/

[K5]2 §  Skattskyldigheten inträder

 1. för varumottagare som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 2, vid mottagandet av bränslet,
 2. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 5 eller 12 § 3, när bränslet förs in till Sverige,
 3. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 b § första stycket 1 eller 2 eller 13 § första stycket a eller b, vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer i Sverige enligt tullagstiftningen, eller skulle ha uppkommit om bränslet hade varit belagt med tull, och
 4. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 b § första stycket 3 eller 13 § första stycket c, vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer eller skulle ha uppkommit i det andra EU-landet. Lag (2021:1151).

Prop. 2006/07:13: Ändringen i punkten 1 är redaktionell medan ändringen i punkten 3 är en följd av att andra stycket slopas i 4 kap. 12 §.

Prop. 2005/06:125: De två hänvisningarna till 4 kap. 12 a § i punkten 4 ersätts med hänvisningar till 4 kap. 13 §, eftersom den förra paragrafen nu har fått en ny beteckning.

Prop. 2011/12:155: Hänvisningen i den tredje punkten fyller inte någon funktion och bör därmed tas bort.

Prop. 2003/04:41: Förslaget avser ett förtydligande av tidpunkten för skattskyldighetens inträde i de fall ett mellanstatligt enhetstillstånd som utfärdats i ett annat EG-land används. Förslaget är utformat på samma sätt som förslaget till ändring i 1 kap. 5 § mervärdesskattelagen.

Prop. 2010/11:52: Ändringarna är en anpassning till att Lissabonfördraget har trätt i kraft.

Prop. 2021/22:23: I paragrafen anges tidpunkten för skattskyldighetens inträde. I paragrafen görs vissa ändringar som innebär en anpassning till möjligheten i tullagstiftningen att med stöd av ett tillstånd till centraliserad klarering lämna tulldeklaration i ett annat EU-land för import av varor till Sverige.

I punkt 3 läggs orden ”i Sverige” till. Bestämmelsen avser import till Sverige där tullskulden uppkommer i Sverige. Den nya punkt 4 innehåller en bestämmelse om skattskyldighetens ...

[K5]3 §  Skattskyldigheten inträder

 1. för säljare eller mottagare vid distansförsäljning som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 3 respektive 4, när bränslet förs in till Sverige,
 2. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 7, 8 eller 10 eller enligt 4 kap. 12 § 4 eller 5, när bränslet används för ett ändamål som medför att skatt ska betalas med högre belopp, och
 3. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 12 § 1 när
  1. bränsle av honom levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare eller till eget försäljningsställe för detaljförsäljning som inte utgörs av depå eller tas i anspråk för annat ändamål än försäljning, eller
  2. han upphör att vara godkänd som lagerhållare, varvid han är skyldig att betala skatt för det bränsle som då ingår i hans lager. Lag (2015:747).

Prop. 2006/07:13: Ändringarna i punkterna 2 och 3 följer av att andra stycket slopats i 4 kap. 12 § vartill hänvisningar görs i dessa punkter.

Prop. 2011/12:155: Följdändring med hänsyn till omnumreringen i 4 kap. 1 §.

Prop. 2012/13:27: Bestämmelsens punkt 2 har tidigare erhållit denna lydelse genom SFS 2001:518 (se prop. 2000/01:118). Av misstag har denna ändring kommit att falla bort vid senare ändringar av bestämmelsen. Ändringen är en följd av ändringar som genom prop. 2000/01:118 gjordes i 4 kap. 1 och 12 §§ LSE (se prop. ...

[K5]4 §  Skattskyldigheten inträder för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 6 eller 12 § 2, när bränslet utvinns, tillverkas eller bearbetas. Lag (2012:678).

[K5]4 a §  Skattskyldigheten för den som är skattskyldig enligt 4 kap. inträder inte när

 1. biogas i gasform övergår i vätskeform, om biogasen då befinner sig i ett skatteupplag,
 2. biogas i vätskeform övergår i gasform, om biogasen då hanteras av en lagerhållare, eller
 3. biogas i gasform övergår i vätskeform eller biogas i vätskeform övergår i gasform, om skattskyldighet för bränslet tidigare har inträtt. Lag (2010:1820).

Prop. 2010/11:12: Paragrafen är ny. Biogas är till sin karaktär sådan att gasen under vissa förhållanden ändrar form från gas till vätska eller omvänt. Biogas är energiprodukter med olika KN-nr beroende på i vilken fysisk form biogasen befinner sig. Det innebär att biogas, beroende på vilken form gasen befinner sig i, kommer att omfattas av olika förfaranderegler. Det innebär i sin tur att skattskyldighet enligt huvudreglerna i 5 kap. normalt kommer att inträda för biogas när gasen ändrar form. Genom de föreslagna ...

Prop. 2005/06:125: I paragrafen, som är ny, anges när skattskyldigheten inträder för den som förbränner visst hushållsavfall.

[K5]5 §  Tullverket beslutar om skatt för den som enligt 4 kap.1 b och 13 §§ är skattskyldig vid import. Skatten ska betalas till Tullverket. Lag (2012:678).

Prop. 2011/12:155: Av bestämmelsen i sin nya lydelse följer att Tullverket beslutar om skatten för den som är skattskyldig vid import enligt 4 kap. 1 b och 13 § § och att skatten ska betalas till Tullverket. Detta utgör ett undantag från den generella ordningen att beslut om skatt fattas av Skatteverket. Av 6 kap. 1 § femte stycket framgår att för skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen. Skatteförfarandelagen ...

[K6]1 §  I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses i andra stycket och 1 a §, bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244).

[S2]För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2016:253). Lag (2016:266).

Prop. 2013/14:224: Sista meningen i bestämmelsen ska rätteligen stå i ett eget andra stycke, vilket nu åtgärdas.

Prop. 2001/02:29: Syftet med hänvisningen till 2 kap. 5 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter (LPP) är att peka ut Riksskatteverket som beskattningsmyndighet vid beskattning enligt 4 kap. 2 § (se prop. 2000/01:118 s. 135). Hänvisningen är dock felaktig. Rätt paragraf i LPP är 1 ...

Prop. 2009/10:40: Se kommentaren till 34 § LTS.

 • HFD 2018:16:Skatteförfarandelagens regler om rätt till ersättning för kostnader har inte ansetts tillämpliga i ett mål om återkallelse av ett godkännande som skattebefriad förbrukare enligt energiskattelagen.

[K6]1 a §  Skatteverket beslutar om skatt som avses i 4 kap.22 b §§. Skatten ska betalas inom den tid som Skatteverket bestämmer.

[S2]Bestämmelserna i 37 kap.9 och 10 §§ och 41 kap.skatteförfarandelagen (2011:1244) ska gälla i tillämpliga delar vid inhämtande av uppgifter som är av betydelse för beslut om skatt enligt 4 kap. 2, 2 a eller 2 b § av någon annan än den som föreläggs eller revideras.

[S3]I övrigt ska bestämmelserna i 3 kap. 4 §, 43 kap., 45–47 kap., 57 kap. 1 §, 59 kap. 11 §, 1321 §§, 26 och 27 §§, 60 kap., 62 kap. 2 §, 63 kap. 2 §,

[S4]46 §§, 810 §§ samt 15, 16, 22 och 23 §§, 65 kap.24 §§, 7, 8 och

[S5]1315 §§ och 66–71 kap.skatteförfarandelagen gälla i tillämpliga delar.

[S6]Om den som är skattskyldig enligt 4 kap. 2, 2 a eller 2 b § har betalat in skatt och den inbetalda skatten överstiger vad som enligt beslut av Skatteverket eller domstol ska betalas, ska det överskjutande beloppet återbetalas till den skattskyldige.

[S7]Före utbetalning av ett överskjutande belopp enligt fjärde stycket ska sådan skatt enligt denna lag för vilken den skattskyldige står i skuld räknas av. Skattebelopp som den skattskyldige har fått anstånd med att betala ska dock inte räknas av. Lag (2017:1208).

Det datoriserade systemet

[K6]2 §  I det datoriserade system som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor (det datoriserade systemet), ska följande dokument och uppgifter hanteras:

 1. elektroniska administrativa dokument enligt 4 § första stycket,
 2. administrativa referenskoder enligt 4 § andra stycket,
 3. uppgifter om ändrad destination enligt 6 §,
 4. mottagningsrapporter enligt 8 § första stycket, och
 5. exportrapporter enligt 8 § andra stycket.

[S2]Bestämmelser om behandlingen av uppgifter i det datoriserade systemet finns i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

[S3]När det datoriserade systemet inte är tillgängligt gäller bestämmelserna i 9 och 10 §§.

[S4]Bestämmelserna i 47 och 9 §§ om avsändande av bränsle gäller upplagshavare och registrerade avsändare.

[S5]När en flyttning under uppskovsförfarande sker enbart på svenskt territorium och bränslets slutdestination är belägen på svenskt territorium gäller inte bestämmelserna i 411 §§ om bränslet avsänds av någon annan än en registrerad avsändare. Lag (2013:1075).

[K6]3 §  Den som upprättar elektroniskt administrativt dokument, mottagningsrapport eller exportrapport via det datoriserade systemet, ska kunna verifieras genom ett tekniskt förfarande.

[S2]Uppgifter som lämnats för en juridisk person i det datoriserade systemet ska anses ha lämnats av denne, om det inte är uppenbart att uppgiftslämnaren saknat behörighet att företräda den juridiska personen. Lag (2009:1493).

[K6]4 §  Innan en sådan flyttning av bränsle som avses i 3 a kap. 2 § påbörjas, ska avsändaren via det datoriserade systemet lämna ett elektroniskt administrativt dokument till Skatteverket. Avsändaren får återkalla dokumentet innan flyttningen av bränslet påbörjas. Skatteverket ska göra en elektronisk kontroll av det elektroniska administrativa dokumentet. Är uppgifterna i dokumentet giltiga, ska Skatteverket tilldela det en administrativ referenskod och meddela koden till avsändaren. Är uppgifterna i dokumentet inte giltiga, ska Skatteverket utan dröjsmål underrätta avsändaren om det. Lag (2009:1493).

[K6]5 §  Avsändaren ska lämna den person som medför bränslet ett dokument som innehåller den administrativa referenskod som avses i 4 § andra stycket. Koden ska på begäran kunna uppvisas för behörig myndighet under hela bränsleflyttningen. Lag (2009:1493).

[K6]6 §  Den som avsänt bränsle under ett uppskovsförfarande får via det datoriserade systemet ändra flyttningens destination. Den nya destinationen måste vara en sådan destination som avses i 3 a kap. 2 § första stycket 1 a, b eller c, eller en direkt leveransplats. Lag (2009:1493).

[K6]7 §  Vid flyttning av bränsle till mottagare som avses i 3 a kap. 2 § första stycket 1 d, ska bränslet åtföljas av ett intyg om att skattefrihet gäller för bränslet i det andra EU- landet. Lag (2011:287).

[K6]8 §  Den som på en sådan destination som avses i 3 a kap. 2 § tar emot bränsle som flyttats under ett uppskovsförfarande, ska utan dröjsmål och senast inom fem dagar efter mottagandet, via det datoriserade systemet lämna en rapport till Skatteverket om att bränslet tagits emot (mottagningsrapport).

[S2]Vid flyttning enligt 3 a kap. 2 § första stycket 1 c ska Skatteverket, efter det att ett intyg har erhållits från Tullverket om att bränslet lämnat EU, via det datoriserade systemet lämna en rapport om att bränslet har exporterats (exportrapport). Lag (2011:287).

[K6]8 a §  Mottagningsrapport och exportrapport utgör bevis på att flyttningen avslutats på en sådan destination som avses i 3 a kap. 2 §.

[S2]Om det av andra skäl än de som anges i 10 § inte är möjligt för den som tar emot bränsle att lämna en mottagningsrapport via det datoriserade systemet, får det på annat sätt visas för Skatteverket att bränslet nått den angivna destinationen (alternativt bevis).

[S3]När Skatteverket erhållit ett tillfredsställande alternativt bevis, ska verket intyga att flyttningen avslutats. Skatteverket ska informera den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset och om att flyttningen avslutats.

[S4]Andra och tredje styckena gäller i tillämpliga delar när en exportrapport inte kan utfärdas via det datoriserade systemet. I sådant fall ska Tullverket till Skatteverket lämna ett intyg enligt 8 § andra stycket.

[S5]När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EU-land tagit emot ett alternativt bevis som intygats på sådant sätt som avses i tredje stycket, ska Skatteverket avsluta flyttningen i det datoriserade systemet. Lag (2011:287).

Reservsystemet

[K6]9 §  När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, får en bränsleflyttning under uppskovsförfarande påbörjas om

 1. bränslet åtföljs av ett pappersdokument som innehåller samma uppgifter som det elektroniska administrativa dokumentet skulle ha innehållit om det kunnat upprättas (ersättningsdokument), och
 2. avsändaren genom att lämna in en kopia av ersättningsdokumentet informerar Skatteverket om flyttningen innan den påbörjas.

[S2]Om avsändaren är förhindrad att fullgöra informationsskyldigheten på det sätt som föreskrivs i första stycket 2, får Skatteverket informeras på annat sätt innan flyttningen påbörjas. En kopia av ersättningsdokumentet ska därefter lämnas in till Skatteverket snarast möjligt efter det att flyttningen påbörjats.

[S3]När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, får avsändaren på annat sätt informera Skatteverket om en sådan ändring av destinationen som avses i 6 §. Informationen ska lämnas till Skatteverket innan destinationen ändras. Lag (2009:1493).

[K6]10 §  Om mottagningsrapport inte kan lämnas inom den tidsfrist som anges i 8 § för att det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska mottagaren i stället rapportera att bränslet tagits emot genom att lämna in ett pappersdokument till Skatteverket. Dokumentet ska innehålla samma uppgifter som mottagningsrapporten skulle ha innehållit om den kunnat upprättas och ett intygande om att flyttningen avslutats.

[S2]Första stycket gäller även när den som tar emot bränslet, på grund av att det datoriserade systemet tidigare inte varit tillgängligt, inte fått ett elektroniskt administrativt dokument avseende den aktuella bränsleflyttningen.

[S3]Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar när exportrapport inte kan lämnas. I sådant fall ska Skatteverket, efter det att ett intyg enligt 8 § andra stycket har erhållits från Tullverket, upprätta rapporten. Lag (2011:101).

[K6]11 §  När det datoriserade systemet åter är tillgängligt ska följande dokument och uppgifter snarast lämnas i systemet:

 1. Den som avsänt bränsle enligt 3 a kap. 2 § ska lämna ett elektroniskt administrativt dokument.
 2. Den som ändrat flyttningens destination enligt 6 § ska lämna uppgifter om denna åtgärd.
 3. Den som tagit emot bränsle som flyttats enligt 3 a kap. 2 § ska lämna en mottagningsrapport.
 4. Skatteverket ska lämna en exportrapport.

[S2]Mottagnings- eller exportrapport ska dock inte lämnas via det datoriserade systemet förrän det elektroniska administrativa dokumentet för den aktuella bränsleflyttningen tagits emot via systemet.

[S3]Till dess det elektroniska administrativa dokumentet kontrollerats och tilldelats en administrativ referenskod enligt 4 § andra stycket anses flyttningen äga rum under ett uppskovsförfarande med stöd av ersättningsdokumentet. Lag (2011:101).

Flyttning av beskattat bränsle

[K6]12 §  Den som ansvarar för en flyttning av beskattat bränsle som avses i 1 kap. 3 a § ska upprätta ett förenklat ledsagardokument när bränslet flyttas till

 1. ett annat EU-land under sådana förhållanden att skattskyldighet inträder i det andra landet, eller
 2. en svensk ort via ett annat EU-land.

[S2]Förenklat ledsagardokument som avses i första stycket ska åtfölja bränslet under flyttningen i enlighet med vad regeringen föreskriver. Sådant ledsagardokument krävs dock inte vid distansförsäljning av beskattat bränsle som sänds från Sverige. Lag (2011:287).

13 § Har upphävts genom lag (2009:1505).
14 § Har upphävts genom lag (2009:1505).
15 § Har upphävts genom lag (2012:678).

6 a kap. Skattebefriade användningsområden m.m.

Prop. 2001/02:3: Riksdagen beslutade före sommaren om en systematisk förändring av reglerna om skattebefrielse i lagen (1994:1776) om skatt på energi (prop. 2000/01:118, bet. 2000/01SkU126, rskr 2000/01:240, SFS 2001:518) Förändringen trädde i kraft den 1 oktober 2001. Genom förändringen har i stort sett alla de situationer som kan medföra skattebefrielse samlats i ett nytt ...

/Upphör att gälla U: 2021-07-01/

1 §  Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall med undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt enligt följande, om inte annat anges.

ÄndamålBränsle som inte ger befrielseBefrielse från energiskatt svavelskattBefrielse från koldioxidskattBefrielse från
1. Förbrukning
a) för annat ändamål än som motorbränsle eller som bränsle för uppvärmning100 procent100 procent100 procent
b) i metallurgiska processer under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar förändras kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur förändras eller bibehålls i skänkar eller liknande kärl100 procent100 procent100 procent
c) i annat fall än som avses i a eller b, då bränslet i en och samma process används både som bränsle för uppvärmning och för annat ändamål än som motorbränsle eller bränsle för uppvärmning100 procent100 procent100 procent
2. Förbrukning i tåg eller annat spårbundet färdmedelBensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b100 procent100 procent100 procent
3. Förbrukning i skepp, när skeppet inte används för privat ändamålBensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b100 procent100 procent100 procent
4. Förbrukning i båt för vilken medgivande lämnats enligt 2 kap. 9 § eller för vilken fiskelicens som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten meddelats enligt fiskelagen (1993:787), när båten inte används för privat ändamålBensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b100 procent100 procent100 procent
5. Förbrukning i
a) luftfartyg, när luftfartyget inte används för privat ändamålAndra bränslen än flygfotogen (KN-nr 2710 19 21)100 procent100 procent100 procent
b) luftfartygsAndra motorer i provbädd eller i liknande anordningbränslen än flygbensin (KN-nr 2710 11 31) och flygfotogen100 procent100 procent100 procent
6. Förbrukning vid framställning av energiprodukter eller andra produkter för vilka skatteplikt har inträtt för tillverkaren100 procent100 procent100 procent
7. Förbrukning för framställning av skattepliktig elektrisk kraftBränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b100 procent100 procent-
8. -
9. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhetBensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b
a) i en anläggning för vilken utsläppsrätter ska överlämnas enligt 16 § lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser70 procent100 procent-
b) i andra fall än som avses under a70 procent
10. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon i yrkesmässig vattenbruksverksamhet, dock inte förbrukning i skepp eller båtBensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b70 procent
11. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon i yrkesmässig jordbruks eller skogsbruksverksamhet, dock inte förbrukning i skepp eller båtBensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b70 procent--
12. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning i sodapannor eller i lutpannor- procent-100
13. -
14. -
15. -
16. Förbrukning i processer för framställning av andra mineraliska ämnen än metaller under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar förändras kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur förändras100 procent100 procent100 procent
17. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för framställning av värme i en anläggning för vilken utsläppsrätter ska överlämnas enligt 16 § lagen om vissa utsläpp av växthusgaserRåtallolja och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b
a) i kraftvärmeproduktion- procent9-
b) i annan värmeproduktion Lag (2020:1176).- procent9-

/Träder i kraft I: 2021-07-01/

[K6a]1 §  Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall med undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt enligt följande, om inte annat anges.

ÄndamålBränsle som inte ger befrielseBefrielse från energiskatt svavelskattBefrielse från koldioxidskattBefrielse från
1. Förbrukning
a) för annat ändamål än som motorbränsle eller som bränsle för uppvärmning100 procent100 procent100 procent
b) i metallurgiska processer under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar förändras kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur förändras eller bibehålls i skänkar eller liknande kärl100 procent100 procent100 procent
c) i annat fall än som avses i a eller b, då bränslet i en och samma process används både som bränsle för uppvärmning och för annat ändamål än som motorbränsle eller bränsle för uppvärmning100 procent100 procent100 procent
2. Förbrukning i tåg eller annat spårbundet färdmedelBensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b100 procent100 procent100 procent
3. Förbrukning i skepp, när skeppet inte används för privat ändamålBensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b100 procent100 procent100 procent
4. Förbrukning i båt för vilken medgivande lämnats enligt 2 kap. 9 § eller för vilken fiskelicens som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten meddelats enligt fiskelagen (1993:787), när båten inte används för privat ändamålBensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b100 procent100 procent100 procent
5. Förbrukning i
a) luftfartyg, när luftfartyget inte används för privat ändamålAndra bränslen än flygfotogen (KN-nr 2710 19 21)100 procent100 procent100 procent
b) luftfartygsAndra motorer i provbädd eller i liknande anordningbränslen än flygbensin (KN-nr 2710 11 31) och flygfotogen100 procent100 procent100 procent
6. Förbrukning vid framställning av energiprodukter eller andra produkter för vilka skatteplikt har inträtt för tillverkaren100 procent100 procent100 procent
7. Förbrukning för framställning av skattepliktig elektrisk kraftBränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b100 procent100 procent-
8. -
9. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhetBensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b
a) i en anläggning för vilken utsläppsrätter ska överlämnas enligt 16 § lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser35 procent100 procent-
b) i andra fall än som avses under a35 procent
10. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon i yrkesmässig vattenbruksverksamhet, dock inte förbrukning i skepp eller båtBensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b35 procent
11. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon i yrkesmässig jordbruks eller skogsbruksverksamhet, dock inte förbrukning i skepp eller båtBensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b35 procent--
12. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning i sodapannor eller i lutpannor- procent-100
13. -
14. -
15. -
16. Förbrukning i processer för framställning av andra mineraliska ämnen än metaller under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar förändras kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur förändras100 procent100 procent100 procent
17. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för framställning av värme i en anläggning för vilken utsläppsrätter ska överlämnas enligt 16 § lagen om vissa utsläpp av växthusgaserRåtallolja och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b
a) i kraftvärmeproduktion- procent9-
b) i annan värmeproduktion Lag (2021:409).- procent9-

Prop. 2001/02:3: Skattefriheten för bränsle som förbrukas i luftfartyg, när luftfartyget inte används för privat ändamål, omfattar inte längre skattebefriad omärkt olja, t.ex. omärkt flygfotogen (jfr 1 § 5 a med 7 kap. 5 a § i dess lydelse enligt 1995:1525). Skattebefrielse medges alltså numer endast för märkt olja. Detta var ingen avsedd effekt. Den som använder bränsle för något skattebefriat användningsområde måste i de allra flesta fall använda märkt olja för att få del av skattebefrielsen, se t.ex. bestämmelserna ...

Prop. 2006/07:13: Punkten 1 I denna punkt, som ingående behandlas i avsnitt 5.1, anpassas reglerna för skattefrihet i de aktuella fallen till den gemenskapsrättsliga ram som numera gäller enligt artikel 2.4 b första och andra strecksatserna i energiskattedirektivet (2003/96/EG).

Prop. 2005/06:125: I sjunde punkten ersätts i förtydligande syfte ordet ”vid” med ”för”. Vidare frikopplas punkten – som en konsekvens av de ändringar som vidtagits i 6 a kap. 3 § – från sistnämnda bestämmelse och avser bara skattebefrielse vid elproduktion när värmen inte nyttiggörs.

Prop. 2007/08:11: Punkten 14 Som framgår av avsnitt 4.7 kompenseras förbrukare av diesel för drift av arbetsmaskiner (andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar) inom yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet för den höjda energiskatten på diesel. Detta sker genom att den procentuella befrielsen från koldioxidskatt för sådan bränsleförbrukning höjs från dagens 77 procent till 79 procent. ...

Prop. 2007/08:121: Punkten 7 Ändringen i punkten 7 hänger samman med de justeringar som, i förenklingssyfte, görs av bestämmelserna i den tidigare 3 §. Som närmare utvecklas under 3 §, regleras där inte nu längre skattebefrielse för bränslen som används för att framställa skattepliktig el vid kraftvärmeproduktion. Avsikten är i stället att 1 § 7 ska omfatta all framställning av skattepliktig el oberoende av om det är fråga om elproduktion vid samtidigt nyttiggörande av den värme som uppkommer eller att värme inte ...

Prop. 2005/06:44: Utformningen av punkterna 14 och 15 i paragrafens tabell avviker från Lagrådets förslag, se närmare under avsnitt 6. Befrielsen för skatt på diesel som används i arbetsmaskiner inom skogsbruket i de stormdrabbade länen regleras i punkten 15. I punkten anges även den geografiska avgränsningen. Punkten 14 är oförändrad i förhållande till tidigare lydelse.

Prop. 2015/16:159: Ändringen föranleds av förslagen i avsnitt 6 Svenska stödordningar på bränsleskatteområdet som omfattas av ändringsförslagen samt avsnitt 9.3 Slopad möjlighet för den som bedriver yrkesmässig växthusodling att vara skattebefriad förbrukare.

I bestämmelsen framgår merparten av de skattebefrielser som gäller för olika förbrukningsändamål. ...

Prop. 2007/08:122: Genom ändringen i punkt 5 a reglerar bestämmelsen endast skattebefrielsen för kommersiell flygverksamhet som sker med flygfotogen. Regler om skattebefrielsen för andra bränslen som används i sådan verksamhet finns i 9 kap. 3 §. Att bestämmelsen endast reglerar flygfotogen innebär också att möjlighet att leverera t.ex. flygbensin utan skatt direkt till ett flygplan inte längre finns, jfr 7 kap. 1 §. Dessutom finns inte längre förutsättningarna för att godkännas som skattebefriad förbrukare ...

Ändrad: SFS 2012:797 (Budgetpropositionen för 2013), 2012:796 (Budgetpropositionen för 2013), 2015:747 (Budgetpropositionen för 2016), 2017:1225 (Budgetpropositionen för 2018), 2016:1072 (Budgetpropositionen för 2017), 2016:1079 (Budgetpropositionen för 2017), 2013:969 (Budgetpropositionen för 2014), 2013:1004 (Budgetpropositionen för 2014), 2004:223 (Budgetproposition för 2004), 2020:1176 (Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter), 2001:962 (Budgetpropositionen för 2002), 2004:1038 (Budgetpropositionen för 2005), 2002:1142 (Budgetproposition för 2003), 2019:491 (Vårändringsbudget för 2019), 2006:1508 (Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m.), 2006:592 (Beskattning av visst hushållsavfall som förbränns, m.m.), 2007:1387 (Vissa punktskattefrågor m.m. med anledning av budgetpropositionen för 2008), 2014:1024 (Ändringar i fiskelagen), 2014:1023 (Ändringar i fiskelagen), 2005:1189 (Särskilda skatteåtgärder på grund av stormen Gudrun), 2008:562 (Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter), 2009:1497 (Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010), 2009:1496 (Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010), 2009:1495 (Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010), 2016:505 (Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet), 2016:506 (Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet), 2008:204 (Beskattning av flygbränsle för privat ändamål), 2021:410 (Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer), 2021:409 (Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer)

/Träder i kraft I: 2022-01-01/

1 §  Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall med undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt enligt följande, om inte annat anges.

ÄndamålBränsle som inte ger befrielseBefrielse från energiskatt svavelskattBefrielse från koldioxidskattBefrielse från
1. Förbrukning
a) för annat ändamål än som motorbränsle eller som bränsle för uppvärmning100 procent100 procent100 procent
b) i metallurgiska processer under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar förändras kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur förändras eller bibehålls i skänkar eller liknande kärl100 procent100 procent100 procent
c) i annat fall än som avses i a eller b, då bränslet i en och samma process används både som bränsle för uppvärmning och för annat ändamål än som motorbränsle eller bränsle för uppvärmning100 procent100 procent100 procent
2. Förbrukning i tåg eller annat spårbundet färdmedelBensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b100 procent100 procent100 procent
3. Förbrukning i skepp, när skeppet inte används för privat ändamålBensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b100 procent100 procent100 procent
4. Förbrukning i båt för vilken medgivande lämnats enligt 2 kap. 9 § eller för vilken fiskelicens som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten meddelats enligt fiskelagen (1993:787), när båten inte används för privat ändamålBensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b100 procent100 procent100 procent
5. Förbrukning i
a) luftfartyg, när luftfartyget inte används för privat ändamålAndra bränslen än flygfotogen (KN-nr 2710 19 21)100 procent100 procent100 procent
b) luftfartygsAndra motorer i provbädd eller i liknande anordningbränslen än flygbensin (KN-nr 2710 11 31) och flygfotogen100 procent100 procent100 procent
6. Förbrukning vid framställning av energiprodukter eller andra produkter för vilka skatteplikt har inträtt för tillverkaren100 procent100 procent100 procent
7. Förbrukning för framställning av skattepliktig elektrisk kraftBränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b100 procent100 procent-
8. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet i en anläggning för vilken utsläppsrätter ska överlämnas enligt 16 § lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaserBensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b-100 procent-
9. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning i sodapannor eller i lutpannor--100 procent
10. Förbrukning i processer för framställning av andra mineraliska ämnen än metaller under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar förändras kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur förändras100 procent100 procent100 procent
11. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för 3 b framställning av värme i en anläggning för vilken utsläppsrätter ska överlämnas enligt 16 § lagen om vissa utsläpp av växthusgaserRåtallolja och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket
a) i kraftvärmeproduktion- procent9-
b) i annan värmeproduktion Lag (2021:410).- procent9-

/Upphör att gälla U: 2021-07-01/

2 §  Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9 b–11 medges befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 procent av den energiskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9 a medges befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 procent av den energiskatt och 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 17 a medges befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 procent av den energiskatt och 89 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 17 b, medges befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 9 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a. Lag (2017:1220).

/Träder i kraft I: 2021-07-01/

[K6a]2 §  Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9 b-11 medges befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 35 procent av den energiskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

[S2]Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9 a medges befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 35 procent av den energiskatt och 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

[S3]Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 17, medges befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 9 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.Lag (2021:409).

/Träder i kraft I: 2022-01-01/

2 §  Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 8 medges befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 11, medges befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 9 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a. Lag (2021:410).

[K6a]2 a §  För drift av skepp och båtar utan medgivande enligt 2 kap. 9 § samt andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar medges befrielse från koldioxidskatt med 1 930 kronor per kubikmeter bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, om det förbrukas i yrkesmässig

 1. jordbruks- eller skogsbruksverksamhet, eller
 2. vattenbruksverksamhet.

[S2]När det gäller skepp och båtar för vilka fiskelicens som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten meddelats enligt fiskelagen (1993:787) medges skattebefrielse enligt första stycket också för bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a.Lag (2019:447).

Prop. 2018/19:94: Ändringen behandlas i avsnitt 4.2.

I paragrafen regleras koldioxidskattelättnader för diesel som förbrukas i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet. Ändringen i första stycket innebär att befrielsen från koldioxidskatt ökas till 1 930 kronor per kubikmeter.

Prop. 2015/16:159: Ändringen föranleds av förslagen i avsnitt 6 Svenska stödordningar på bränsleskatteområdet som omfattas av ändringsförslagen.

I bestämmelsen regleras befrielse från koldioxidskatten på dieselbränsle som förbrukas i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet för drift av andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar, dvs. i arbetsmaskiner och liknande. Ändringen innebär ...

2 b § Har upphävts genom lag (2020:1045).

/Upphör att gälla U: 2022-01-01/

2 c §  För biogas eller biogasol som förbrukas som bränsle för uppvärmning medges befrielse från energiskatt med 100 procent och från koldioxidskatt med 100 procent.

Första stycket gäller endast om bränslet vid skattskyldighetens inträde omfattas av ett anläggningsbesked enligt 3 a kap. lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Lag (2020:1045).

/Träder i kraft I: 2022-01-01/

[K6a]2 c §  För biogas eller biogasol som förbrukas som bränsle för uppvärmning medges befrielse från energiskatt med 100 procent och från koldioxidskatt med 100 procent.

[S2]Första stycket gäller endast om bränslet vid skattskyldighetens inträde omfattas av ett anläggningsbesked enligt 3 a kap. lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen.

[S3]Om bränslet förbrukas i en sådan anläggning som avses i 1 kap. 3 a § lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen, gäller första stycket dessutom endast om förbrukaren vid förbrukningstillfället innehar ett hållbarhetsbesked som omfattar bränslet enligt 3 kap. samma lag. Lag (2021:669).

Prop. 2015/16:159: Ändringen föranleds av förslagen i avsnitt 9.4 Skattebefrielse för annan än skattskyldig som förbrukar biogas eller flytande biobränsle som bränsle för uppvärmning.

Paragrafen är ny och motsvarar delvis tidigare lydelse av 7 kap. 4 §. Av bestämmelsen framgår att fullständig befrielse från energiskatt och koldioxidskatt medges för biogas som förbrukas som bränsle för uppvärmning. För en producents egenförbrukning ...

[K6a]3 §  Vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en och samma process, när den värme som uppkommer nyttiggörs, ska fördelning av bränslet som förbrukas för framställning av värme, skattepliktig elektrisk kraft respektive sådan elektrisk kraft som inte är skattepliktig ske genom proportionering i förhållande till respektive energiproduktion. Om olika bränslen förbrukas, ska proportioneringen avse varje bränsle för sig.

[S2]Om det förutom sådan elproduktion som nämns i första stycket också sker samtidig kondenskraftproduktion från samma bränsle, ska bränslet fördelas också på kondenskraftproduktionen. Lag (2019:491).

Prop. 2005/06:125: Av första stycket följer att 3 § självständigt reglerar skattebefrielse vid kraftvärmeproduktion, dvs. vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en och samma process och där den värme som uppkommer nyttiggörs. I första stycket första punkten anges att skattebefrielsen, som medges för den del av bränslet som förbrukas för framställning av värme, återfinns i paragrafens andra och tredje stycken. Första stycket andra punkten reglerar skattebefrielsen vid framställning av ...

Prop. 2007/08:121: I första stycket renodlas bestämmelserna till att endast omfatta den del av bränslet vid kraftvärmeproduktion som förbrukas för framställning av värme. Kraftvärmeproduktion inom handelssystemet regleras i 1 § 17 a, varför det nu aktuella stycket således behandlar kraftvärmeproduktion utanför handelssystemet. Som anförts i avsnitt 4 torde dock i princip all svensk kraftvärmeproduktion i dag ske i anläggningar inom ...

/Upphör att gälla U: 2022-01-01/

3 a §  För bränslen som förbrukas för framställning av ånga eller hetvatten som tappas av från ång- eller hetvattensystemet före ångturbinen eller annan utrustning för utvinning av mekanisk energi ur ånga eller hetvatten vid kraftvärmeproduktion medges inte någon skattebefrielse enligt 1 § 17 a. Lag (2019:491).

/Träder i kraft I: 2022-01-01/

[K6a]3 a §  För bränslen som förbrukas för framställning av ånga eller het-vatten som tappas av från ång- eller hetvattensystemet före ångturbinen eller annan utrustning för utvinning av mekanisk energi ur ånga eller hetvatten vid kraftvärmeproduktion medges inte någon skattebefrielse enligt 1 § 11.Lag (2021:410).

Prop. 2007/08:121: Bestämmelsen rör råtallolja och motsvarar, utan materiella ändringar, tidigare 3 § fjärde stycket. Råtallolja som förbrukas för framställning av skattepliktig el i kraftvärmeproduktion omfattas numera av den allmänna regeln för elproduktion i 1 § 7.

[K6a]3 b §  Har betecknats 6 a kap. 3 § genom lag (2019:491).

Prop. 2007/08:121: Under remissbehandlingen av promemorian har Skatteverket efterlyst ett förtydligande av vad som gäller för förbrukningen av den del av bränslet som vid elproduktion är hänförlig till produktion av icke skattepliktig el. Bestämmelserna fanns tidigare i 3 § femte stycket. Bestämmelserna i första stycket har därför kompletterats enligt detta önskemål så att det nu uttryckligen framgår att även icke skattepliktig el ingår vid proportioneringen.

I ett andra stycke behandlas ...

[K6a]3 c §  Har betecknats 6 a kap. 3 a § genom lag (2019:491).

Prop. 2007/08:121: Paragrafen behandlar inskränkningar i skattelättnaderna för det fall bränsle förbrukas för framställning av ånga eller hetvatten som tappas av från ång- eller hetvattensystemet före ångturbinen eller annan utrustning för utvinning av mekanisk energi ur ånga eller hetvatten vid kraftvärmeproduktion. Dessa regler fanns tidigare i 3 § sjätte stycket andra meningen och flyttas av tydlighetsskäl nu till en egen paragraf.

[K6a]4 §  Skattebefrielse enligt 1 § 7 gäller också för bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft i en gasturbinanläggning som har en sammanlagd installerad generatoreffekt av minst fem megawatt, under förutsättning att värme inte samtidigt nyttiggörs. Lag (2008:561).

Prop. 2005/06:125: Bestämmelsen innebär en utvidgning av skattebefrielsen enligt 1 § 7 i vissa fall. Eftersom 1 § 7 nu begränsas till att endast avse framställning av skattepliktig elektrisk kraft när värmen inte nyttiggörs, saknas behov av motsvarande begränsning i denna paragraf.

Prop. 2007/08:121: Justeringen beror på att 1 § 7 har ändrats för att endast elproduktion, som sker utan att värme samtidigt nyttiggörs, även fortsättningsvis ska regleras i denna paragraf. Om ingen justering hade gjorts skulle även elproduktion där värme nyttiggörs ha omfattats.

[K6a]5 §  De begränsningar av skattebefrielsen i 1 § som gäller bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b ska även gälla för bränsle som avses i 2 kap.3 och 4 §§ och som beskattas på samma sätt. Lag (2019:491).

Prop. 2001/02:3: Enligt 7 kap. 7 § i dess lydelse enligt 1997:479 skulle vad som föreskrivs om avdrag för skatt på bensin och omärkt olja även tillämpas på bränsle för vilket motsvarande skatt skall betalas enligt 2 kap. 3 eller 4 §§. Exempel på bränslen som beskattas enligt dessa paragrafer är etanol och andra produkter som används som motorbränsle, men även vissa flytande och gasformiga kolväten som förbrukas för uppvärmning. Riksdagen beslutade i samma ärende som redogjorts för ovan att 7 kap. 7 § skulle upphävas ...

Prop. 2006/07:13: Ändringen är av språklig art i syfte att uppnå en större överensstämmelse med den officiella svenska översättningen av artikel 2.3 i energiskattedirektivet (jfr kommentarerna i anslutning till 2 kap. 3 §).

Prop. 2005/06:125: Som en följdändring av att 3 § nu självständigt, utan koppling till 1 §, reglerar bestämmelserna för beskattning av bränslen vid kraftvärmeproduktion, har en hänvisning till 3 § sjätte stycket lagts till i 5 §. Paragrafens innebörd är att den begränsningen av skattelättnaderna i 3 § till att inte gälla för omärkt olja, också gäller för andra produkter som beskattas på samma sätt som dessa.

Prop. 2007/08:121: I paragrafen görs en följdändring på grund av ändringarna i 3 §.

7 kap. Avdrag

/Upphör att gälla U: 2022-01-01/

1 §  Den som är skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränsle

 1. som av den skattskyldige exporterats till tredjeland eller förts till en frizon för annat ändamål än att förbrukas där,
 2. som av den skattskyldige förbrukats på ett sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6 a kap.,
 3. som har tagits emot av en skattebefriad förbrukare i enlighet med vad som framgår av dennes godkännande,
 4. som har tagits emot för förbrukning i skepp eller luftfartyg med de undantag i fråga om vissa bränslen som anges i 6 a kap. 1 § 3 och 5,
 5. som har tagits emot för förbrukning i båtar som avses i 6 a kap. 1 § 4 med de undantag i fråga om vissa bränslen som anges i denna punkt.

Avdrag för skatt på bränsle som den skattskyldige förbrukat på ett sätt som ger rätt till skattebefrielse med stöd av 6 a kap. 1 § 9, 10, 11 eller 17 eller med stöd av 6 a kap. 2 a eller 2 c § får dock göras endast om den skattskyldige inte är ett företag utan rätt till statligt stöd. Lag (2020:1045).

/Träder i kraft I: 2022-01-01/

[K7]1 §  Den som är skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränsle

 1. som av den skattskyldige exporterats till tredjeland eller förts till en frizon för annat ändamål än att förbrukas där,
 2. som av den skattskyldige förbrukats på ett sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6 a kap.,
 3. som har tagits emot av en skattebefriad förbrukare i enlighet med vad som framgår av dennes godkännande,
 4. som har tagits emot för förbrukning i skepp eller luftfartyg med de undantag i fråga om vissa bränslen som anges i 6 a kap. 1 § 3 och 5,
 5. som har tagits emot för förbrukning i båtar som avses i 6 a kap. 1 § 4 med de undantag i fråga om vissa bränslen som anges i denna punkt.

[S2]Avdrag för skatt på bränsle som den skattskyldige förbrukat på ett sätt som ger rätt till skattebefrielse med stöd av 6 a kap. 1 § 8 eller 11 eller med stöd av 6 a kap.2 a eller 2 c § får dock göras endast om den skattskyldige inte är ett företag utan rätt till statligt stöd. Lag (2021:410).

Prop. 2015/16:159: Ändringen föranleds av förslagen i avsnitt 8 Statligt stöd i form av skattebefrielse medges inte till företag i svårigheter.

I paragrafen regleras under vilka förutsättningar den som är skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränslet. Andra stycket är nytt och innebär ett tilläggskrav för att medges avdrag, i de fall då den aktuella skattebefrielsen är att anse som statligt stöd. Det föreskrivs ...

Prop. 2012/13:27: Ändringarna i första stycket innebär att tidigare punkt 1 och 2 tas bort och att övriga punkter numreras om. Se även kommentaren till 1 a §. I tidigare punkt 4 förtydligas att det är fråga om bränsle som har förbrukats av den skattskyldige (se prop. 2000/01:118 s. 139).

I ...

[K7]1 a §  En upplagshavare får göra avdrag för skatt på bränsle för vilket skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som förts in i upplagshavarens skatteupplag.

[S2]Den som godkänts som lagerhållare får göra avdrag för skatt på bränsle för vilket skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som

 1. innehas av lagerhållaren vid tidpunkten för godkännandet, eller
 2. har förvärvats från någon som inte är godkänd lagerhållare. Lag (2012:836).

Prop. 2012/13:27: Paragrafen, som är ny, ersätter tidigare 1 § första stycket punkt 1 och 2.

I första stycket tydliggörs att avdragsrätten för en upplagshavare förutsätter att bränslet förs in i ett skatteupplag, dvs. att bränslet tas in i uppskovsförfarandet igen.

I andra stycket tydliggörs att avdragsrätt för en godkänd lagerhållare föreligger om bränslet förvärvats från någon som inte är godkänd lagerhållare. Avdragsrätt föreligger även för skatt på bränsle ...

[K7]2 §  En skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränsle som avses i 1 kap. 3 a § och som levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 c § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som frihet från bränsleskatt föreligger i det EU-landet. Lag (2015:890).

Prop. 1997/98:18: Ä ndringen i andra stycket 1 innebär att det blir möjligt att göra avdrag för skatt på bränsle som förbrukats eller sålts för förbrukning i båt med fartygstillstånd enligt fiskelagen.

I lagrådsremissen uttalade regeringen att det i enlighet med vad som i dag gäller för skepp inte får göras avdrag för skatt på bensin och omärkt olja.

Lagrådet har yttrat att avdragsförbudet för omärkt olja ...

Prop. 2010/11:28: I paragrafen görs en följdändring med anledning av den nya punkten 3 a i 3 kap. 30 a § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200).

Se vidare avsnitt 6.3.1.

[K7]2 a §  Bestämmelserna i 1 § första stycket 1 och 2 § gäller inte skatt på bränsle som flyttats enligt uppskovsförfarande till sådan destination som avses i 3 a kap. 2 § 1 c och d. Lag (2012:836).

Prop. 2009/10:40: Paragrafen är ny. Se kommentarerna till 32 § LTS.

Prop. 2012/13:27: I paragrafen görs en följdändring med anledning av omnumreringen av punkterna i 7 kap. 1 § första stycket.

[K7]3 §  Den som är skattskyldig får göra avdrag för energiskatt med 100 procent och för koldioxidskatt med 100 procent på bränsle som avses i 6 a kap. 2 c § och som sålts som bränsle för uppvärmning till någon som inte är en stödmottagare. Lag (2020:1045).

Prop. 2006/07:13: I den nya paragrafen regleras att skatteavdrag får göras dels för de nämnda, rena biobränslena, dels när biobränslena är inblandade i andra

bränslen, jfr avsnitt 4.4.1. Produkter enligt KN-nr 3824 90 99 består ofta av blandningar som delvis innehåller produkter som framställts ...

Prop. 2015/16:159: Ändringen föranleds av förslagen i avsnitt 9.4 Skattebefrielse för annan än skattskyldig som förbrukar biogas eller flytande biobränsle som bränsle för uppvärmning.

I paragrafen regleras under vilka förutsättningar den som är skattskyldig får göra avdrag för skatt på biogas eller angivna flytande biobränslen som sålts som bränsle för uppvärmning till någon som inte är ...

[K7]3 a §  För bränslen som anges i 2 kap. 1 § första stycket 1, 2 eller 3 och som till mer än 98 volymprocent framställts av biomassa och som en skattskyldig har förbrukat eller sålt som motorbränsle får den skattskyldige, på den andel av motorbränslet som utgörs av en eller flera beståndsdelar som framställts av biomassa, göra avdrag för energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent. Lag (2017:1231).

[K7]3 b §  För andra bränslen än biogas, biogasol eller de som anges i 2 kap. 1 § första stycket 1, 2 eller 3 får en skattskyldig som har förbrukat eller sålt bränslet som motorbränsle göra avdrag för

 1. energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent på den andel av motorbränslet som framställts av biomassa och som utgör fettsyrametylester (Fame) enligt KN-nr 3824 90 99,
 2. energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent på den andel av ett motorbränsle för gnisttända motorer enligt KN-nr 3824 90 99 som framställts av biomassa och som utgör etanol, och
 3. energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent på den andel av motorbränslet som utgörs av någon annan beståndsdel än som anges i 1 eller 2 och som framställts av biomassa. Lag (2020:1045).

/Upphör att gälla U: 2022-01-01/

3 c §  Avdrag enligt 3 a och 3 b §§ medges endast om

 1. motorbränslet eller beståndsdelen omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen och av ett anläggningsbesked enligt 3 a kap. samma lag,
 2. stödmottagaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd, och
 3. uppgift lämnas om avdragets fördelning på stödmottagare. Lag (2017:1231).

/Träder i kraft I: 2022-01-01/

[K7]3 c §  Avdrag enligt 3 a och 3 b §§ medges endast om

 1. motorbränslet eller beståndsdelen omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen och av ett anläggningsbesked enligt 3 a kap. samma lag,
 2. stödmottagaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd, och
 3. uppgift lämnas om avdragets fördelning på stödmottagare. Lag (2021:669).

3 d § Har upphävts genom lag (2017:1231).

/Upphör att gälla U: 2022-01-01/

4 §  En skattskyldig får göra avdrag för energiskatt med 100 procent och för koldioxidskatt med 100 procent på biogas och biogasol som den skattskyldige har förbrukat eller sålt som motorbränsle.

Första stycket gäller endast om

 1. stödmottagaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd,
 2. uppgift lämnas om avdragets fördelning på stödmottagare, och
 3. biogasen eller biogasolen omfattas av ett anläggningsbesked enligt 3 a kap. lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Om biogasen eller biogasolen förbrukats eller sålts som motorbränsle för transportändamål, gäller skattebefrielse enligt denna paragraf endast om biogasen eller biogasolen dessutom omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Lag (2020:1045).

/Träder i kraft I: 2022-01-01/

[K7]4 §  En skattskyldig får göra avdrag för energiskatt med 100 procent och för koldioxidskatt med 100 procent på biogas och biogasol som den skattskyldige har förbrukat eller sålt som motorbränsle.

[S2]Första stycket gäller endast om

 1. stödmottagaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd,
 2. uppgift lämnas om avdragets fördelning på stödmottagare, och
 3. biogasen eller biogasolen omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen och av ett anläggningsbesked enligt 3 a kap. samma lag. Lag (2021:669).

Prop. 1999/2000:105: Ändringen i första stycket föranleds av att det område där skattelättnader enligt paragrafen får tillämpas genom avdrag utvidgas och föreslås omfatta yrkesmässig jord-, skogs- och vattenbruksverksamhet. Som närmare utvecklats i tidigare avsnitt bör som generell utgångspunkt för innebörden av dessa begrepp gälla att den aktuella verksamheten är näringsgrenskodad enligt SNI 01, 02 eller 05.02. Skattelättnaderna bör dock inte tillämpas för sådana företag, som visserligen statistiskt är klassade ...

Prop. 2015/16:38: I andra stycket uppställs, utöver det krav på ett hållbarhetsbesked som redan i dag gäller för avdragsrätt, också ett krav på att bränslet omfattas av ett anläggningsbesked. Se i övrigt kommentaren till 3 d §.

Prop. 2015/16:159: Ändringen föranleds av förslagen i avsnitt 8 Statligt stöd i form av skattebefrielse medges inte till företag i svårigheter och avsnitt 9.8 Skyldighet för den som gör avdrag för skatt på biodrivmedel att lämna uppgift om avdragets fördelning på stödmottagare.

Paragrafen reglerar i och med ändringen i första stycket endast ...

Prop. 1997/98:18: Ä ndringen i första stycket innebär att bestämmelsen inte längre omfattar högbeskattad, omärkt olja.

För att ett försäkranssystem skall fungera krävs det att möjligheten att mot försäkran köpa bränsle enligt en lägre skattenivå motsvaras av en möjlighet till avdrag för de som är skattskyldiga. I ett nytt andra stycke föreslås därför att avdragsrätten utvidgas så att den till skillnad från i dag inte enbart omfattar bränsle som förbrukats för växthusuppvärmning vid yrkesmässig ...

[K7]4 a §  En skattskyldig som gör avdrag för skatt på bränsle enligt 3 a, 3 b eller 4 § är skyldig att till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer på begäran lämna de uppgifter som regeringen behöver för sin rapportering till Europeiska kommissionen när det gäller frågan om huruvida det statliga stöd som genom skattebefrielsen ges för bränslet medför överkompensation i strid med reglerna om statligt stöd i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

[S2]Första stycket gäller även den som medges skattebefrielse med stöd av 6 a kap. 2 c §.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas. Lag (2020:1045).

[K7]5 §  Om en skattskyldig har begränsat utsläppet av svavel genom reningsåtgärd eller genom bindning i någon produkt eller i aska i samband med förbrukning av det skattepliktiga bränslet, får avdrag göras med 30 kronor per kilogram svavel som utsläppet har minskat. Lag (2001:518).

[S2]5 a § har upphävs genom lag (2014:285).

[K7]5 b §  En skattskyldig som fört ut annat bränsle än som avses i 1 kap. 3 a § från Sverige till ett annat EU-land får göra avdrag för skatten på bränslet. Lag (2011:287).

[K7]6 §  En upplagshavare får göra avdrag för skatt på bränsle som har beskattats i ett annat EU-land i sådana fall som avses i 4 kap. 2 § under förutsättning att det andra EU-landets skatteanspråk är befogat. Lag (2011:287).

7 § Har upphävts genom lag (2001:518).

/Upphör att gälla U: 2022-01-01/

1 §  Som skattebefriad förbrukare får godkännas den som förbrukar bränsle för ändamål som anges i 6 a kap. 1 § 1–5, 12 eller 16 om förbrukaren med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig.

Ett godkännande enligt första stycket får meddelas för viss tid eller tills vidare. Godkännande tills vidare får meddelas den som tidigare hanterat obeskattat bränsle utan anmärkning. Ett godkännande får förenas med villkor.

Den som godkänts som skattebefriad förbrukare får från en skattskyldig ta emot bränsle utan skatt, eller med nedsatt skatt, i den omfattning bränslet enligt 6 a kap. är befriat från skatt. Lag (2016:505).

/Träder i kraft I: 2022-01-01/

[K8]1 §  Som skattebefriad förbrukare får godkännas den som förbrukar bränsle för ändamål som anges i 6 a kap. 1 § 1-5, 9 eller 10 om förbrukaren med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig.

[S2]Ett godkännande enligt första stycket får meddelas för viss tid eller tills vidare. Godkännande tills vidare får meddelas den som tidigare hanterat obeskattat bränsle utan anmärkning. Ett godkännande får förenas med villkor.

[S3]Den som godkänts som skattebefriad förbrukare får från en skattskyldig ta emot bränsle utan skatt, eller med nedsatt skatt, i den omfattning bränslet enligt 6 a kap. är befriat från skatt. Lag (2021:410).

Prop. 2006/07:13: Genom ändringen i första stycket kan även inköp för förbrukning för sådana ändamål som regleras i 6 a kap. 1 § 16 ske skattefritt av någon som godkänts som skattebefriad förbrukare. Det rör sig alltså om förbrukning i mineralogiska processer, jfr vidare avsnitt 5.2.

Prop. 2015/16:159: Ändringen föranleds av förslagen i avsnitt 9.3 Slopad möjlighet för den som bedriver yrkesmässig växthusodling att vara skattebefriad förbrukare.

Ändringen i första stycket innebär att hänvisningen till 6 a kap. 1 § 10 tas bort. Detta innebär att det inte längre är möjligt för den som bedriver yrkesmässig växthusodling att vara skattebefriad förbrukare, se närmare <a href="https://lagen.nu/prop/2015/16:159#S9-3" ...

[K8]2 §  En skattebefriad förbrukare skall löpande bokföra inköp och förbrukning av bränsle helt eller delvis befriat från skatt och på lämpligt sätt se till att det finns underlag för kontroll av att bränsle som köpts in helt eller delvis befriat från skatt använts för det ändamål som var förutsättning för skattebefrielsen. Lag (2001:518).

[K8]3 §  Godkännande av skattebefriad förbrukare får återkallas om

 1. förutsättningarna för godkännande inte längre finns,
 2. bränslet används för annat ändamål än som anges i godkännandet,
 3. förbrukaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 2 §,
 4. förbrukaren inte medverkar vid revision enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), eller
 5. förbrukaren begär det.

[S2]Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2011:1370).

3 a § Har upphävts genom lag (2001:518).
4 § Har upphävts genom lag (2001:518).
4 a § Har upphävts genom lag (2001:518).
5 § Har upphävts genom lag (2001:518).

9 kap. Återbetalning av skatt m.m.

Prop. 2009/10:40: Se kommentaren till 29 § LTS.

Införd: SFS 2017:1208 (Budgetpropositionen för 2018), 2006:1508 (Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m.), 1998:1680 (Vissa punktskatte- och tullfrågor), 1997:1130 (Utvidgade möjligheter till inköp mot försäkran enligt lagen om skatt på energi, m.m.)
Ändrad: SFS 2017:1208 (Budgetpropositionen för 2018), 2020:1045 (Budgetpropositionen för 2021), 2000:1155 (Budgetpropositionen för 2001), 2003:810 (Budgetproposition för 2004), 2000:484 (Vissa punktskattefrågor), 2011:287 (Följdändringar inom skatte- och tullområdet med anledning av Lissabonfördraget), 2004:1038 (Budgetpropositionen för 2005), 2019:491 (Vårändringsbudget för 2019), 2009:1493 (Det nya punktskattedirektivet), 2006:1508 (Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m.), 1995:912 (Finansiering av medlemskapet i Europeiska unionen), 2007:1387 (Vissa punktskattefrågor m.m. med anledning av budgetpropositionen för 2008), 1998:1699 (Vissa punktskatte- och tullfrågor), 1997:1130 (Utvidgade möjligheter till inköp mot försäkran enligt lagen om skatt på energi, m.m.), 2001:518 (Inköp av bränsle och alkohol utan punktskatt m.m.), 2005:1189 (Särskilda skatteåtgärder på grund av stormen Gudrun), 2009:1497 (Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010), 2009:1495 (Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010), 2016:505 (Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet), 1997:479 (Höjning av koldioxidskatt för industrin och växthusnäringen), 1996:1408 (Vissa punktskattefrågor), 2021:410 (Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer)
Upphävd: SFS 2002:422 (Punktskatternas infogning i skattekontosystemet, m.m.), 2009:1497 (Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010)

[K9]1 §  Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan återbetalning av energiskatt och koldioxidskatt på bränsle som har förvärvats av

 1. utländsk beskickning, karriärkonsulat i Sverige eller sådan internationell organisation, som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,
 2. medlem av den diplomatiska personalen vid utländska beskickningar i Sverige och karriärkonsul vid utländskt konsulat i Sverige, under förutsättning att denne inte är svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige.

[S2]Medlemsstaters ombud vid en internationell organisation med säte i Sverige och personal hos en sådan organisation har på ansökan rätt till återbetalning enligt första stycket, om Sverige har träffat överenskommelse med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation om detta. Lag (1996:1324).

/Upphör att gälla U: 2022-01-01/

2 §  Om någon som inte är skattskyldig eller skattebefriad förbrukare har förbrukat bränsle på ett sådant sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6 a kap., medger beskattningsmyndigheten efter ansökan från förbrukaren återbetalning av skatten på bränslet.

Återbetalning med stöd av 6 a kap. 1 § 9, 10, 11 eller 17 eller med stöd av 6 a kap. 2 a eller 2 c § medges endast om sökanden inte är ett företag utan rätt till statligt stöd. I dessa fall krävs även att sökanden lämnar uppgifter om stödmottagare för sin verksamhet, om återbetalning söks med belopp som medför att sökandens sammanlagda återbetalning inom stödordningen per kalenderår uppgår till minst

 1. 15 000 euro i fall som avses i 6 a kap. 1 § 10 eller 2 a § första stycket 2, eller
 2. 200 000 euro i övriga fall.

Återbetalning med stöd av 6 a kap. 2 c § medges endast i den utsträckning avdragsrätt inte följer av 7 kap. 3 §. Lag (2020:1045).

/Träder i kraft I: 2022-01-01/

[K9]2 §  Om någon som inte är skattskyldig eller skattebefriad förbrukare har förbrukat bränsle på ett sådant sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6 a kap., medger beskattningsmyndigheten efter ansökan från förbrukaren återbetalning av skatten på bränslet.

[S2]Återbetalning med stöd av 6 a kap. 1 § 8 eller 11 eller med stöd av 6 a kap.2 a eller 2 c § medges endast om sökanden inte är ett företag utan rätt till statligt stöd. I dessa fall krävs även att sökanden lämnar uppgifter om stödmottagare för sin verksamhet, om återbetalning söks med belopp som medför att sökandens sammanlagda återbetalning inom stödordningen per kalenderår uppgår till minst

 1. 15 000 euro i fall som avses i 6 a kap. 2 a § första stycket 2, eller
 2. 200 000 euro i övriga fall.

[S3]Återbetalning med stöd av 6 a kap. 2 c § medges endast i den utsträckning avdragsrätt inte följer av 7 kap. 3 §. Lag (2021:410).

Prop. 1999/2000:105: För icke skattskyldiga förbrukare kan skattelättnader enligt lagen om skatt på energi erhållas genom antingen inköp mot försäkran eller återbetalning. Av 8 kap. 3 a § framgår att annan än den som är registrerad som skattskyldig får köpa bränsle utan energiskatt och hälften av koldioxidskatten om bränslet skall användas för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling. Den andra gruppen förbrukare, som i dag har rätt till motsvarande skattelättnader, är de som förbrukat bränsle vid tillverkningsprocessen ...

Prop. 2015/16:159: Ändringen föranleds av förslagen i avsnitt 8 Statligt stöd i form av skattebefrielse medges inte till företag i svårigheter och avsnitt 9.6 Den stödmottagare som söker återbetalning av skatt är skyldig att lämna uppgifter. ...

Prop. 1997/98:18: Ä ndringarna i första stycket innebär dels att bestämmelsen inte längre skall omfatta växthusnäringen, dels att det inte längre skall vara möjligt att få återbetalning av skatt på omärkt olja.

Det införs ett nytt andra stycke som gör det möjligt för industriföretag, som har meddelats ett beslut om preliminär skattesats enligt 0,8-procentsregeln, att få återbetalning enligt den lägre skattesats som följer av beslutet.

Prop. 2021/22:165: Paragrafen innehåller bestämmelser om förutsättningarna för den som varken är skattskyldig eller skattebefriad förbrukare att få återbetalning av skatt på bränsle som förbrukats för de skattebefriade ändamål som anges i 6 a kap.

Ändringen i andra stycket innebär att sökanden, om återbetalningsbeloppet uppgår till 15 000 euro per kalenderår inom yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet, måste lämna sådana uppgifter om stödmottagare som avses i 1 kap. 13 § för ...

[K9]3 §  Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan återbetalning av skatten på bränsle om någon har

 1. förbrukat bensin i skepp, när skeppet inte använts för privat ändamål,
 2. förbrukat bensin i båt för vilken fiskelicens, som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten, meddelats enligt fiskelagen (1993:787), när båten inte använts för privat ändamål,
 3. förbrukat annat bränsle än sådant som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a i båt utan fiskelicens, som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten, när båten inte använts för privat ändamål,
 4. förbrukat annat bränsle än flygfotogen (KN-nr 2710 19 21), dock inte annan bensin än flygbensin (KN-nr 2710 11 31), i luftfartyg, när luftfartyget inte använts för privat ändamål. Lag (2014:1023).

Prop. 2007/08:122: Den som flyger med exempelvis flygbensin kommer endast att kunna köpa in beskattat bränsle. Den nya punkten, punkt 4, innebär att när annat bränsle än flygfotogen förbrukas i luftfartyg kan, efter ansökan, återbetalning medges av Skatteverket när luftfartyget inte använts för privat ändamål. Som framgår av avsnitt 5.2 kan den som påstår att en flygning ...

Prop. 1997/98:18: I paragrafen regleras möjligheten till återbetalning av skatt på bränsle som förbrukats i fartyg, när fartygen inte används för privat ändamål. För närvarande kan återbetalning ske för bensin som förbrukats i skepp och för bränsle som förbrukats i båt. I likhet med vad som i dag gäller för skepp kommer inte båtar med fartygstillstånd enligt fiskelagen att kunna köpa bensin mot försäkran. Ä ven fortsättningsvis får alltså de som använder ...

4 § Har upphävts genom förordning (2015:747).

/Upphör att gälla U: 2021-07-01/

5 §  Beskattningsmyndigheten medger, i den omfattning som anges i andra-fjärde styckena, efter ansökan från förbrukaren återbetalning av skatt på elektrisk kraft och bränsle som denne förbrukat för framställning av värme eller kyla som levererats för ändamål som ger skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 1, 6, 9, 10, 11 eller 16 eller enligt 11 kap. 9 § första stycket 2, 3 eller 5. Med förbrukning för framställning av värme eller kyla avses i fråga om återbetalning av skatt på elektrisk kraft även sådan förbrukning som skett i samband med framställningen för drift av pumpar, fläktar och andra hjälpanordningar som är nödvändiga för driften av anläggningen.

Återbetalning medges vid leverans för

 1. tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, för
  1. elektrisk kraft med den del av energiskatten som överstiger 0,6 öre per kilowattimme,
  2. råtallolja med ett energiskattebelopp som motsvarar 70 procent av den energiskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a,
  3. andra bränslen än råtallolja med 70 procent av energiskatten,
 2. annat ändamål än som avses under 1, med hela energiskatten på elektrisk kraft och med hela energiskatten, koldioxidskatten och svavelskatten på bränsle.

Om leverans skett för tillverkningsprocessen i sådan industriell verksamhet som tillhör en verksamhetskategori som anges i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG, medges dock återbetalning enligt

 1. andra stycket 1 b med ett energiskattebelopp som motsvarar 70 procent av den energiskatt och 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a, och
 2. andra stycket 1 c med 70 procent av energiskatten och 100 procent av koldioxidskatten.

För bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b medges inte någon återbetalning av skatt enligt denna paragraf. Lag (2020:1045).

/Träder i kraft I: 2021-07-01/

[K9]5 §  Beskattningsmyndigheten medger, i den omfattning som anges i andra-fjärde styckena, efter ansökan från förbrukaren återbetalning av skatt på elektrisk kraft och bränsle som denne förbrukat för framställning av värme eller kyla som levererats för ändamål som ger skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 1, 6, 9, 10, 11 eller 16 eller enligt 11 kap. 9 § första stycket 2, 3 eller 5. Med förbrukning för framställning av värme eller kyla avses i fråga om återbetalning av skatt på elektrisk kraft även sådan förbrukning som skett i samband med framställningen för drift av pumpar, fläktar och andra hjälpanordningar som är nödvändiga för driften av anläggningen.

[S2]Återbetalning medges vid leverans för

 1. tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, för
  1. elektrisk kraft med den del av energiskatten som överstiger 0,6 öre per kilowattimme,
  2. råtallolja med ett energiskattebelopp som motsvarar 35 procent av den energiskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a,
  3. andra bränslen än råtallolja med 35 procent av energiskatten,
 2. annat ändamål än som avses under 1, med hela energiskatten på elektrisk kraft och med hela energiskatten, koldioxidskatten och svavelskatten på bränsle.

[S3]Om leverans skett för tillverkningsprocessen i sådan industriell verksamhet som tillhör en verksamhetskategori som anges i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG, medges dock återbetalning enligt

 1. andra stycket 1 b med ett energiskattebelopp som motsvarar 35 procent av den energiskatt och 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a, och
 2. andra stycket 1 c med 35 procent av energiskatten och 100 procent av koldioxidskatten.

[S4]För bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b medges inte någon återbetalning av skatt enligt denna paragraf. Lag (2021:409).

Prop. 1999/2000:105: Ändringen föranleds av att det område där skattelättnader enligt paragrafen får tillämpas genom avdrag utvidgas och föreslås omfatta yrkesmässig jord-, skogs- och vattenbruksverksamhet. I likhet med vad som utvecklats ovan under 7 kap. 4 § saknas genom ändringen längre anledning att specifikt i lagtexten ange ändamålet växthusuppvärmning för yrkesmässig växthusodling.

Prop. 2006/07:13: Ändringarna i paragrafen hänför sig huvudsakligen till den fråga som behandlats i avsnitt 7.3. Det rör sig om en utvidgning av möjligheten till återbetalning av skatt på bränsle och el som förbrukats vid framställning av externt producerad värme, som levererats till vissa industriella processer. Till skillnad från den hittillsvarande möjligheten, som endast rört den delvisa återbetalning av skatt som följer av de generellt ...

Prop. 1997/98:18: Ä ndringen i första stycket innebär att återbetalning inte längre skall medges i fall högbeskattad, omärkt olja förbrukats vid framställningen av värmen.

Det införs ett nytt andra stycke som gör det möjligt för värmeleverantörer till växthusnäringen och industrin att få ytterligare skatteåterbetalning i de fall då mottagaren av värmen har meddelats ett beslut om preliminär skattesats enligt 0,8-procentsregeln.

Som framgår av lagtexten är det endast när beskattningsmyndigheten ...

 • HFD 2018:66:Fråga om hur det ska bedömas om en industriell verksamhet tillhör någon av de verksamhetskategorier som anges i bilaga I till det s.k. handelsdirektivet vid tillämpningen av reglerna om återbetalning av skatt enligt lagen om skatt på energi. Även fråga om förhandsbesked kan lämnas i en fråga som avser återbetalning av skatt till en skattskyldig. Förhandsbesked om energi- och koldioxidskatt.

/Träder i kraft I: 2022-01-01/

5 §  Beskattningsmyndigheten medger, i den omfattning som anges i andra-fjärde styckena, efter ansökan från förbrukaren återbetalning av skatt på elektrisk kraft och bränsle som denne förbrukat för framställning av värme eller kyla som levererats för ändamål som ger skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 1, 6 eller 10, 11 kap. 9 § första stycket 2, 3, 5 eller 6, 12 eller 12 a §. Med förbrukning för framställning av värme eller kyla avses i fråga om återbetalning av skatt på elektrisk kraft även sådan förbrukning som skett i samband med framställningen för drift av pumpar, fläktar och andra hjälp- anordningar som är nödvändiga för driften av anläggningen.

Återbetalning medges vid leverans för

 1. tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, för elektrisk kraft med den del av energiskatten som överstiger 0,6 öre per kilowattimme,
 2. annat ändamål än som avses under 1, med hela energiskatten på elektrisk kraft och med hela energiskatten, koldioxidskatten och svavelskatten på bränsle.

Om leverans skett för tillverkningsprocessen i sådan industriell verksamhet som tillhör en verksamhetskategori som anges i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG, senast ändrat

genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG, medges åter-betalning för

 1. råtallolja med ett energiskattebelopp som motsvarar 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a, och
 2. andra bränslen än råtallolja med 100 procent av koldioxidskatten.

För bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b medges inte någon återbetalning av skatt enligt denna paragraf. Lag (2021:410).

[K9]5 a §  Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan från förbrukaren återbetalning av skatt på elektrisk kraft som denne förbrukat för framställning av värme eller kyla som levererats för förbrukning i datorhall. Med förbrukning för framställning av värme eller kyla avses även sådan förbrukning som skett i samband med framställningen för drift av pumpar, fläktar och andra hjälpanordningar som är nödvändiga för driften av anläggningen.

[S2]Återbetalning medges med den del av energiskatten som överstiger 0,6 öre per kilowattimme. Lag (2020:1045).

[K9]5 b §  Om elektrisk kraft och ett eller flera bränslen förbrukats samtidigt för framställning av värme eller kyla enligt 5 eller 5 a §, ska energislagen vid beräkning av återbetalningen fördelas genom proportionering i förhållande till respektive energislag. Fördelningen mellan respektive bränsle får dock väljas fritt. Motsvarande gäller elektrisk kraft om den elektriska kraft som förbrukats vid framställningen av värmen eller kylan till någon del utgörs av elektrisk kraft som inte är skattepliktig eller elektrisk kraft för vilken en lägre skattenivå än den som anges i 11 kap. 3 § kan uppnås enligt bestämmelser i denna lag. Lag (2017:1208).

[K9]6 §  Om svavelskatt har tagits ut och någon som inte är skattskyldig har begränsat utsläppet av svavel enligt 7 kap. 5 §, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan kompensation för den svavelskatt som belastat bränslet med 30 kronor per kilogram som utsläppet har minskat. Lag (2001:518).

/Upphör att gälla U: 2022-01-01/

7 §  Ansökan om återbetalning eller kompensation enligt 2–6 §§ ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och ska lämnas elektroniskt. I fråga om återbetalning enligt 2 § som görs med stöd av 6 a kap. 1 § 10, 11 eller 2 a § ska dock återbetalningen omfatta en period om ett kalenderår. Om sökanden beräknas förbruka bränsle i större omfattning, får dock beskattningsmyndigheten medge att ansökan görs per kalenderkvartal. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller förutsättningar för medgivande inte finns.

Ansökan om återbetalning eller kompensation ska lämnas in till beskattningsmyndigheten inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalenderkvartalet. Lag (2017:1208).

/Träder i kraft I: 2022-01-01/

[K9]7 §  Ansökan om återbetalning eller kompensation enligt 2-6 §§ ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och ska lämnas elektroniskt. I fråga om återbetalning enligt 2 § som görs med stöd av 6 a kap. 2 a § ska dock återbetalningen omfatta en period om ett kalenderår. Om sökanden beräknas förbruka bränsle i större omfattning, får dock beskattningsmyndigheten medge att ansökan görs per kalenderkvartal. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller förutsättningar för medgivande inte finns.

[S2]Ansökan om återbetalning eller kompensation ska lämnas in till beskattningsmyndigheten inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalenderkvartalet. Lag (2021:410).

Prop. 2007/08:11: I paragrafen görs en ändring till följd av att 6 a kap. 1 § 15 upphör att gälla, jfr kommentaren i anslutning till detta lagrum.

Prop. 2005/06:44: Genom en hänvisning till 6 a kap. 1 § 15 är huvudregeln att återbetalning endast medges årsvis. Möjligheten till kvartalsvis återbetalning begränsas därmed.

Prop. 2015/16:159: Ändringen föranleds av förslagen i avsnitt 9.6 Den stödmottagare som söker återbetalning av skatt är skyldig att lämna uppgifter.

Ändringen i första stycket innebär att ansökan om återbetalning eller kompensation enligt 2–6 §§ alltid ska göras elektroniskt. Utbytet av ordet ”sker” mot ”görs” är en språklig ändring. Vidare flyttas bestämmelsen om att ansökan ska lämnas in till beskattningsmyndigheten ...

/Upphör att gälla U: 2022-01-01/

8 §  Rätt till återbetalning eller kompensation enligt 2, 3 och 6 §§ föreligger endast när ersättningen för ett kalenderkvartal uppgår till

 1. minst 1 000 kronor i fall som avses i 2 eller 6 §, och
 2. minst 500 kronor i fall som avses i 3 §.

Sådan återbetalning enligt 2 § som görs med stöd av 6 a kap. 1 § 10, 11 eller 2 a § får dock göras när den sammanlagda ersättningen uppgår till minst 500 kronor per kalenderår.

Rätt till återbetalning enligt 5 och 5 a §§ föreligger endast för den del av den sammanlagda ersättningen som överstiger 2 000 kronor per kalenderkvartal och endast om

 1. stödmottagaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd, och
 2. sökanden lämnar uppgifter om stödmottagare.

Kraven i tredje stycket 2 gäller endast uppgifter om stödmottagare vars sammanlagda nedsättning inom stödordningen genom återbetalningen överstiger 50 000 euro under kalenderåret. Lag (2017:1208).

/Träder i kraft I: 2022-01-01/

[K9]8 §  Rätt till återbetalning eller kompensation enligt 2, 3 och 6 §§ föreligger endast när ersättningen för ett kalenderkvartal uppgår till

 1. minst 1 000 kronor i fall som avses i 2 eller 6 §, och
 2. minst 500 kronor i fall som avses i 3 §.

[S2]Sådan återbetalning enligt 2 § som görs med stöd av 6 a kap. 2 a § får dock göras när den sammanlagda ersättningen uppgår till minst 500 kronor per kalenderår.

[S3]Rätt till återbetalning enligt 5 och 5 a §§ föreligger endast för den del av den sammanlagda ersättningen som överstiger 2 000 kronor per kalender-kvartal och endast om

 1. stödmottagaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd, och
 2. sökanden lämnar uppgifter om stödmottagare.

[S4]Kraven i tredje stycket 2 gäller endast uppgifter om stödmottagare vars sammanlagda nedsättning inom stödordningen genom återbetalningen överstiger 50 000 euro under kalenderåret. Lag (2021:410).

Prop. 2007/08:11: Ändringarna i andra stycket behandlas i avsnitt 4.7. De innebär dels en sänkning av gränsen för återbetalning från 1 000 kronor till 500 kronor, dels att hela skattebeloppet – och inte som hittills endast den del av beloppet som överstigit 1 000 kronor – betalas tillbaka.

Slopandet av tredje stycket är en följdändring av att 6 a kap. 1 § 15 upphör att gälla, jfr kommentaren i anslutning till detta lagrum. ...

Prop. 2005/06:44: Skattebefrielsen omfattas av paragrafens andra stycke som anger att beloppet måste vara av en viss storlek för att kunna återbetalas. Denna begränsning gäller sedan tidigare även för annan återbetalning av skatt på diesel som förbrukats i fordon. Vid bedömningen av rätten till återbetalning bör ersättningsbeloppen enligt punkterna 4, 14 och 15 räknas samman (jfr. prop. 2004/05:1, volym 1, s. 217). Av paragrafens tredje stycke ...

Prop. 2015/16:159: Ändringen föranleds av förslagen i avsnitt 6 Svenska stödordningar på bränsleskatteområdet som omfattas av ändringsförslagen.

I första stycket görs den redaktionella ändringen att punkterna a och b byts ut mot numreringen 1 och 2. Hänvisningen till 4 § i punkten 1 tas bort vilket beror på att 4 § slopas fr.o.m. den 1 januari 2016 (se prop. 2015/16:1 s. 86). Ändringen i andra stycket föranleds ...

[K9]8 a §  Om en oljeprodukt har försetts med märkämne som avses i 2 kap. 9 a § innan den har förts in till Sverige och oljeprodukten därefter har beskattats i Sverige enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan återbetalning av ett belopp som motsvarar skillnaden mellan det skattebelopp som betalats för oljeprodukten enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b och det skattebelopp som gäller enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a, om oljeprodukten har förbrukats i Sverige för uppvärmning eller för drift av stationära motorer.

[S2]Ansökan om återbetalning enligt första stycket skall omfatta ett kalenderkvartal och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten inom tre år efter kvartalets utgång. Lag (2007:779).

Prop. 2006/07:123: I paragrafen regleras möjligheterna till återbetalning av skatt i situationer som endast mer undantagsvis torde aktualiseras, jfr prop. 1997/98:140 s. 24 f. Det kan röra sig om fall då en oljeprodukt har frigjorts för konsumtion i ett annat EG-land och alltså beskattats där, och som därefter förts in till Sverige under sådana förhållanden att skatt skall betalas här i landet. Skattskyldighet kan då uppkomma enligt reglerna ...

9 § Har upphävts genom lag (2009:1497).
9 a § Har upphävts genom lag (2009:1497).
9 b § Har upphävts genom lag (2009:1497).

[K9]10 §  Om skatt har betalats i Sverige för bränsle och bränslet därefter har flyttats till ett annat EU-land under sådana förhållanden att skatt ska betalas där eller flyttningen sker för förbrukning för ett i det andra EU-landet skattebefriat ändamål, medger Skatteverket efter ansökan återbetalning av skatten. Lag (2011:287).

Prop. 2006/07:13: Av paragrafen framgår att möjligheten att ansöka om återbetalning av skatt nu utvidgas till att omfatta samtliga bränslen som beskattats i Sverige (jfr avsnitt 4.7.4). Kravet att skatt skall ha betalats i mottagarlandet innan den svenska skatten återbetalas kompletteras, i första stycket, med alternativet att bränslet inte beskattats i mottagarlandet, eftersom leverans sker för förbrukning för ett i det andra EG-landet ...

[K9]10 a §  Rätt till återbetalning enligt 10 § vid distansförsäljning föreligger endast om sökanden visar att den skatt som ansökan avser är betald samt att bränslet har beskattats i mottagarlandet eller är avsett att användas där för ett skattebefriat ändamål.

[S2]Ansökan om återbetalning enligt första stycket skall omfatta en period om ett kalenderkvartal och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten inom tre år efter kvartalets utgång. Lag (2006:1508).

Prop. 2006/07:13: I paragrafen – som är ny – återfinns, med vissa redaktionella ändringar, de regler för återbetalning av skatt vid distansförsäljning, som tidigare fanns i 10 § andra och tredje styckena. Med distansförsäljning avses försäljning till någon som inte är upplagshavare eller varumottagare och där varan transporteras av säljaren eller för säljarens räkning, jfr 4 kap. 9 §.

Kravet att sökanden skall visa att skatt skall ha betalats i mottagarlandet innan den svenska skatten återbetalas ...

[K9]10 b §  Ansökan om återbetalning enligt 10 § i andra fall än som avses i 10 a § ska lämnas till Skatteverket. Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige.

[S2]Skatteverket återbetalar skattebeloppet sedan sökanden visat att

 1. skatt betalats i mottagarlandet, eller
 2. bränslet är avsett att användas i mottagarlandet för ett där skattebefriat ändamål. Lag (2009:1493).

Prop. 2006/07:13: Paragrafen – som är ny – reglerar de närmare reglerna för hur återbetalning skall göras i andra fall än vid distansförsäljning. Reglerna motsvarar de bestämmelser som hittills funnits i 10 § fjärde stycket, med de kompletteringar som görs med anledning av att skatt genom förslaget även kan betalas tillbaka om det avsedda användningsområdet i mottagarlandet är skattefritt samt att återbetalningsreglerna omfattar alla bränslen som beskattats i Sverige. Sålunda skall även i fortsättningen kravet, ...

[K9]11 §  Har bränsle beskattats enligt 4 kap. 2, 2 a eller 2 b §, och visar den skattskyldige inom tre år efter det att flyttningen påbörjades att bränslet beskattats i ett annat EU-land, ska den skatt som betalats i Sverige återbetalas, om det andra EU-landets skatteanspråk är befogat. Lag (2017:1208).

[K9]12 §  En ansökan om återbetalning eller kompensation enligt 26 §§, 8 a § eller 1011 §§ ska vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden.

[S2]En ansökan som lämnats för en sökande som är en juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda sökanden. Lag (2017:1208).

13 § Har upphävts genom lag (2002:422).
14 § Har upphävts genom lag (2002:422).
15 § Har upphävts genom lag (2002:422).

Straffbestämmelser m.m.

[K10]1 §  Den som från oljeprodukter avlägsnar märkämne som avses i 2 kap. 9 a § eller på annat sätt tar befattning med oljeprodukter för vilka energiskatt enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b inte betalats, i syfte att dessa produkter skall användas i strid mot 2 kap. 9 §, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

[S2]Om brottet har rört betydande värden eller det i annat fall är att anse som grovt skall, om förfarandet inte utgör led i gärning som är belagd med strängare straff enligt skattebrottslagen (1971:69), dömas till fängelse i högst två år. Lag (2007:779).

[K10]2 §  För försök eller förberedelse till brott enligt 1 § andra stycket skall dömas till ansvar enligt 23 kap.brottsbalken. Lag (2007:779).

[K10]3 §  Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse. I stället för egendomen får dess värde förklaras förverkat.

[S2]Angående beslag av egendom som kan antas bli förverkad gäller bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken. Lag (2005:308).

Prop. 2004/05:135: Ändringen i första stycket innebär att möjligheterna till förverkande utvidgas till att även omfatta sådan egendom som, utan att den använts, varit avsedd att användas vid brott. Det förutsätts emellertid att brottet har fullbordats eller att förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse. Även enligt denna bestämmelse krävs att förverkandet behövs för att förebygga brott eller att det annars finns särskilda skäl till det. Ändringen motiveras i <a href="https://lagen.nu/prop/2004/05:135#S10-2" ...

[K10]4 §  Om oljeprodukter där märkämne som avses i 2 kap. 9 a § har avlägsnats och för vilka skatt enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b inte betalats, anträffas i annat utrymme än bränsletank som förser motor på motordrivet fordon eller båt med bränsle och det är uppenbart att oljeprodukterna avsetts för tillförsel till sådan bränsletank i strid mot 2 kap. 9 §, påför beskattningsmyndigheten den som ansvarat för att de nämnda ämnena avlägsnats, skatt med belopp som motsvarar den skatt som skulle ha tagits ut för oljeprodukterna enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b.Lag (2007:779).

[K10]5 §  En särskild avgift skall betalas för motordrivet fordon och båt, vars bränsletank innehåller oljeprodukter i strid mot 2 kap. 9 §.

[S2]Avgiften uppgår för personbil, lätt lastbil och lätt buss samt båt till 10 000 kronor. Avgiften beräknas för tunga lastbilar, tunga bussar, traktorer och tunga terrängvagnar som är registrerade i vägtrafikregistret på följande sätt.

Skattevikt, kilogramAvgift, kronor
03 50010 000
3 501-10 00020 000
10 001-15 00030 000
15 001-20 00040 000
20 001-50 000

[S3]Med skattevikt avses den vikt efter vilken fordonsskatt beräknas enligt vägtrafikskattelagen (2006:227). Avgiften för annat motordrivet fordon än som avses i andra stycket uppgår till 10 000 kronor. Avgiften tas ut för varje tillfälle som bränsletank påträffas med oljeprodukter i strid mot 2 kap. 9 §.

[S4]Har avgift påförts någon och skall sådan avgift påföras honom för ytterligare tillfälle inom ett år från det tidigare tillfället, tas avgiften ut med en och en halv gånger det belopp som följer av andra eller tredje stycket. Lag (2007:779).

Prop. 2005/06:65: Andra stycket kompletteras med att den särskilda avgiften för lätta lastbilar och lätta bussar är 10 000 kronor. Orsaken till att dessa kategorier fordon, tillsammans med personbilar, anges här är att de på sikt samtliga skall beskattas efter deras respektive koldioxidutsläpp och alltså inte efter deras skattevikt, varför avgiftsskalan i andra stycket, som utgår ifrån skattevikt, inte kommer att kunna tillämpas på dessa fordon. Hänvisningen i tredje stycket ersätts med hänvisningar till <a href="https://lagen.nu/2006:000" ...

 • RÅ 1999:66:Särskilda skäl för befrielse från avgift enligt 10 kap. 5 § lagen (1994:1776) om skatt på energi har ansetts föreligga då det saknas anledning att ifrågasätta ny ägares uppgift om att märkt bränsle honom ovetande funnits i tanken vid överlåtelsen.

[K10]6 §  Avgift enligt 5 § påförs ägaren till fordonet eller båten.

[S2]Brukar någon annans fordon eller båt utan lov, påförs brukaren avgiften.

[K10]7 §  I fråga om ett fordon eller en båt som har köpts på kredit med förbehåll om återtaganderätt anses vid tillämpningen av detta kapitel köparen som ägare. Som ägare anses också den som innehar ett fordon eller en båt med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år. Innehas fordonet eller båten i annat fall med nyttjanderätt, anses nyttjanderättshavaren som ägare, om han har befogenhet att bestämma om förare eller anlitar annan förare än ägaren har utsett. Lag (1995:912).

[K10]8 §  Avgift enligt 5 § påförs genom beslut av beskattningsmyndigheten.

[S2]Om det finns särskilda skäl, kan beskattningsmyndigheten medge nedsättning av eller befrielse från avgiften.

 • RÅ 1999:66:Särskilda skäl för befrielse från avgift enligt 10 kap. 5 § lagen (1994:1776) om skatt på energi har ansetts föreligga då det saknas anledning att ifrågasätta ny ägares uppgift om att märkt bränsle honom ovetande funnits i tanken vid överlåtelsen.

Tillsyn och kontroll

[K10]9 §  Tillsynen över att bestämmelserna i detta kapitel följs ska utövas av Polismyndigheten när det gäller motordrivna fordon och av Tullverket när det gäller gränskontroll.

[S2]Kustbevakningen ska utöva tillsynen av båtar. Polismyndigheten ska dock utöva sådan tillsyn inom områden som inte övervakas av Kustbevakningen. Lag (2014:668).

[K10]10 §  För att kontrollera att bestämmelserna i detta kapitel följs har Polismyndigheten och andra tillsynsmyndigheter rätt att få tillträde till låsta utrymmen i fordon och båtar. Myndigheterna har rätt att få de upplysningar, handlingar och prov som behövs för tillsynen. För uttagna prov betalas inte ersättning. Lag (2014:668).

Regler om förfarandet

12 § Har upphävts genom lag (2002:422).

[K10]13 §  Har ett fordon eller en båt flera ägare, är de solidariskt ansvariga för den avgift som skall betalas enligt detta kapitel.

11 kap. Energiskatt på elektrisk kraft

Skattepliktig elektrisk kraft

[K11]1 §  Elektrisk kraft som förbrukas i Sverige är skattepliktig, om inte annat följer av 2 §.

/Upphör att gälla U: 2021-07-01/

2 §  Elektrisk kraft är inte skattepliktig om den

 1. framställts
  1. i en anläggning med en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 50 kilowatt,
  2. av någon som förfogar över en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 50 kilowatt, och
  3. den elektriska kraften inte har överförts till ett koncessionspliktigt nät,
 2. till lägre effekt än 50 kilowatt utan ersättning överförts av en producent eller en nätinnehavare till en förbrukare som inte står i intressegemenskap med producenten eller nätinnehavaren,
 3. framställts och förbrukats på fartyg eller annat transportmedel,
 4. förbrukats för framställning av elektrisk kraft,
 5. framställts i ett reservkraftsaggregat och inte har överförts till ett koncessionspliktigt nät, eller
 6. framställts
  1. i en anläggning med en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt,
  2. från bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 1–6,
  3. av någon som förfogar över en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt, och
  4. den elektriska kraften inte har överförts till ett koncessionspliktigt nät.

Vad som anges i första stycket 1 a respektive b om den installerade generatoreffekten ska för elektrisk kraft som framställs från

 1. vind eller vågor, i stället motsvaras av 125 kilowatt installerad generatoreffekt,
 2. sol, i stället motsvaras av 255 kilowatt installerad toppeffekt, och
 3. annan energikälla utan generator, i stället motsvaras av 50 kilowatt installerad effekt.

När elektrisk kraft framställs från olika energikällor ska, vid bedömningen av förutsättningarna i första stycket 1 a, b respektive 6 c, de installerade effekterna läggas samman. Vid sammanläggningen ska de effekter som anges i andra stycket först räknas om till motsvarande 50 kilowatt installerad generatoreffekt vid bedömningen av förutsättningarna i första stycket 1 a respektive b. Vid bedömningen av förutsättningarna i 6 c ska omräkning först ske till motsvarande 100 kilowatt installerad generatoreffekt. Lag (2018:1887).

/Träder i kraft I: 2021-07-01/

[K11]2 §  Elektrisk kraft är inte skattepliktig om den

 1. framställts
  1. i en anläggning med en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt,
  2. av någon som förfogar över en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt, och
  3. den elektriska kraften inte har överförts till ett koncessionspliktigt nät,
 2. till lägre effekt än 50 kilowatt utan ersättning överförts av en producent eller en nätinnehavare till en förbrukare som inte står i intressegemenskap med producenten eller nätinnehavaren,
 3. framställts och förbrukats på ett fartyg eller annat transportmedel,
 4. förbrukats för framställning av elektrisk kraft, eller
 5. framställts i ett reservkraftsaggregat och inte har överförts till ett koncessionspliktigt nät.

[S2]Vad som anges i första stycket 1 a respektive b om den installerade generatoreffekten ska för elektrisk kraft som framställs från

 1. vind eller vågor, i stället motsvaras av 250 kilowatt installerad generatoreffekt,
 2. sol, i stället motsvaras av 500 kilowatt installerad toppeffekt, och
 3. annan energikälla utan generator, i stället motsvaras av 100 kilowatt installerad effekt.

[S3]När elektrisk kraft framställs från olika energikällor ska, vid bedömningen av förutsättningarna i första stycket 1 a respektive b, de installerade effekterna läggas samman. Vid sammanläggningen ska de effekter som anges i andra stycket först räknas om till motsvarande 100 kilowatt installerad generatoreffekt vid bedömningen av förutsättningarna i första stycket 1 a respektive b. Lag (2021:411).

Prop. 2020/21:113: Ändringarna i första stycket innebär att de effektgränser som gäller för att undantaget från skatteplikt ska vara tillämpligt höjs från 50 kilowatt till 100 kilowatt. Höjningen avser således såväl anläggningarnas installerade generatoreffekt enligt punkt 1 a som den sammanlagda effekten enligt punkt 1 b. Vidare tas punkt 6 bort eftersom de situationer som i dag omfattas av undantag med stöd av punkt 6 kommer att omfattas av undantag direkt enligt punkt 1.

Enligt andra ...

Skattebelopp

[K11]3 §  Energiskatt ska betalas med 34,7 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft.

[S2]För kalenderåret 2020 och efterföljande kalenderår ska energiskatt betalas med ett belopp som efter en årlig omräkning motsvarar det i första stycket angivna skattebeloppet multiplicerat med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2018. Beloppet avrundas till hela tiondels ören.

[S3]Regeringen fastställer före november månads utgång det omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår. Lag (2017:400).

Prop. 2006/07:13: De skattesatser som för närvarande anges i första stycket har gällt under 2006. Av praktiska skäl har i stället de skattesatser som kommer att gälla under 2007, efter uppräkning enligt bestämmelserna i 2 kap. 10 § om en

årlig justering av skattesatserna i förhållande till prisutvecklingen, lagts in i första stycket.

Prop. 2005/06:125: I andra stycket har en följdändring gjorts.

Prop. 2007/08:11: Ändringarna i första stycket, som behandlas i avsnitten 4.4 och 4.8, innebär ändringar av skattesatserna. Vid fastställande av de nya skattesatserna har hänsyn tagits till förändringen i konsumentprisindex mellan juni månad 2006 och juni månad 2007. Det kalenderår för vilket indexuppräkning enligt bestämmelserna i 2 kap. 10 § ska påbörjas ändras därför i andra stycket till 2009. .

Prop. 2009/10:144: Ändringen innebär att en ny punkt 2 införs i paragrafens första stycke, där energiskatten sänks till 0,5 öre per kWh för elektrisk kraft som förbrukas i skepp som används för sjöfart och som har en bruttodräktighet om minst 400, när detta ligger i hamn (landström) om spänningen på den elektriska kraft som överförs till skepp är minst 380 volt. Genom införandet av den nya punkten ändras även numreringen av efterföljande punkter i första stycket.

För att en konstruktion ...

 • RÅ 2002:16:Elektrisk kraft, som ett bolag förbrukar i industriell verksamhet i samband med lagring av produkter färdiga för försäljning, har inte ansetts hänförlig till tillverkningsprocessen och därför inte ansetts omfattad av den s.k. nollskattesatsen. Förhandsbesked angående energiskatt.
 • HFD 2013:57:Elektrisk kraft som förbrukats i en testanläggning som används av olika biltillverkande företag har inte ansetts förbrukad i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen. Förhandsbesked angående energiskatt.
 • RÅ 2005:24:Elektrisk kraft som förbrukats i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen har ansetts omfattad av den s.k. nollskattesatsen när verksamheten bedrivits av annan än den som haft leveransavtalet med den skattskyldige kraftleverantören.

Förteckning över vissa kommuner

[K11]4 §  Förteckning över kommuner som avses i 9 § första stycket 8.

[S2]Norrbottens län Samtliga kommuner Västerbottens län Samtliga kommuner

[S3]Jämtlands län Samtliga kommuner Västernorrlands län Sollefteå Ånge Örnsköldsvik

[S4]Gävleborgs län Ljusdal Dalarnas län Malung-Sälen Mora Orsa Älvdalen

[S5]Värmlands län Torsby Lag (2017:409).

Vem som är skattskyldig

[K11]5 §  Skyldig att betala energiskatt (skattskyldig) är den som i Sverige

 1. framställer skattepliktig elektrisk kraft (producent),
 2. är nätinnehavare,
 3. godkänts som frivilligt skattskyldig enligt 6 §, eller
 4. innehar ett elnät för vilket koncession inte meddelats och som via detta elnät för in elektrisk kraft till Sverige.

[S2]Skattskyldig enligt första stycket 1 är inte den som framställer elektrisk kraft enbart i enlighet med 2 § första stycket 1 a och b. Skattskyldig enligt första stycket 2 är inte den myndighet som är systemansvarig enligt 8 kap. 1 § ellagen (1997:857). Införsel av elektrisk kraft till Sverige via ett elnät på Öresundsbron medför inte att den som för in den elektriska kraften blir skattskyldig för införseln enligt första stycket 4.Lag (2020:1045).

Prop. 2003/04:170: I första stycket förs in en punkt enligt vilken skattskyldighet uppkommer om möjligheten att befrias från skatten på elektrisk kraft som används i sådan verksamhet som omfattas av ett program för energieffektivisering (i fortsättningen programmet) missbrukas, genom att kraften säljs eller förbrukas för annat ändamål. Punkten avser de företag som godkänts som skattebefriad förbrukare eller fått skatten återbetald. Den som förbrukar egen producerad elektrisk kraft omfattas av punkten 1.

Andra ...

 • HFD 2012 not 20:Energiskatt (ekonomisk förening ansågs bedriva yrkesmässig verksamhet och vara skattskyldig när föreningen producerade vindkraft och levererade den till sina medlemmar) / Energiskatt (ekonomisk förening ansågs bedriva yrkesmässig verksamhet och vara skattskyldig när föreningen producerade vindkraft och levererade den till sina medlemmar, förhandsbesked)

[K11]6 §  Som frivilligt skattskyldig får godkännas den som beräknas förbruka mer än 10 gigawattimmar elektrisk kraft per kalenderår

 1. i tåg eller annat spårbundet transportmedel eller för motordrift eller uppvärmning i omedelbart samband med sådan förbrukning,
 2. i huvudsak för kemisk reduktion eller i huvudsak för elektrolytiska processer,
 3. vid sådan framställning av produkter som avses i 6 a kap. 1 § 6,
 4. i metallurgiska processer eller vid tillverkning av mineraliska produkter under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar har förändrats kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur har förändrats, i den utsträckning förbrukningen inte omfattas av föregående punkter,
 5. i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet, i den utsträckning förbrukningen inte omfattas av föregående punkter, eller
 6. i en datorhall.

[S2]För ett sådant godkännande krävs att den sökande är lämplig som frivilligt skattskyldig med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

[S3]Godkännande som frivilligt skattskyldig ska återkallas om förutsättningarna för godkännande inte längre finns eller om den frivilligt skattskyldige begär det. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2017:1208).

Skattskyldighetens inträde m.m.

[K11]7 §  Skyldigheten att betala energiskatt inträder

 1. för den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 1, 2 eller 3, när skattepliktig elektrisk kraft
  1. överförs till någon som inte är skattskyldig enligt 5 § första stycket 1, 2 eller 3, eller
  2. förbrukas av den skattskyldige, och
 2. för den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 4, när elektrisk kraft förs in till Sverige.

[S2]Skattskyldighet enligt första stycket 1 a inträder inte vid överföring av elektrisk kraft till det elnät som ägs av den myndighet som är systemansvarig enligt 8 kap. 1 § ellagen (1997:857).

[S3]Skattskyldighet enligt första stycket 1 a inträder inte vid överföring av elektrisk kraft till ett järnvägsfordon om den elektriska kraften omfattas av 18 § första stycket 1.

[S4]Skattskyldighet enligt första stycket 1 inträder inte om skattskyldighet för den elektriska kraften redan har inträtt, utom i fråga om elektrisk kraft som omfattas av rätt till återbetalning enligt 13 §. Lag (2020:1045).

7 a § Har upphävts genom lag (2016:1073).
7 b § Har upphävts genom lag (2016:1073).

Mätning av elektrisk kraft

[K11]8 §  Energiskatt som ska betalas av den som är skattskyldig enligt 5 § ska bestämmas utifrån mätning av den elektriska kraftens energiinnehåll.

[S2]När det finns särskilda skäl får beskattningsmyndigheten i visst fall medge att energiskatten får bestämmas på annan grund än mätning av den elektriska kraften.

[S3]Om den elektriska kraften inte kan bestämmas på en grund som anges i första eller andra stycket ska den i stället beräknas efter vad som är skäligt. Lag (2016:1072).

Avdrag

[K11]9 §  Den som är skattskyldig för energiskatt på elektrisk kraft får göra avdrag för skatt på elektrisk kraft som

 1. förbrukats hos den skattskyldige i tåg eller annat spårbundet transportmedel eller för motordrift eller uppvärmning i omedelbart samband med sådan förbrukning,
 2. i huvudsak förbrukats hos den skattskyldige för kemisk reduktion eller i elektrolytiska processer,
 3. förbrukats hos den skattskyldige vid sådan framställning av produkter som avses i 6 a kap. 1 § 6,
 4. förbrukats hos den skattskyldige vid sådan överföring av elektrisk kraft på det elektriska nätet som utförs av den som ansvarar för förvaltningen av nätet i syfte att upprätthålla nätets funktion,
 5. förbrukats hos den skattskyldige i metallurgiska processer eller vid tillverkning av mineraliska produkter under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar har förändrats kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur har förändrats, i den utsträckning avdragsrätt inte följer av 2,
 6. förbrukats i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet hos den skattskyldige, i den utsträckning avdragsrätt inte följer av föregående punkter,
 7. förbrukats i en datorhall hos den skattskyldige,
 8. förbrukats i kommuner som avses i 4 § för annat ändamål än
  1. i industriell verksamhet,
  2. i en datorhall,
  3. i yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet,
  4. i yrkesmässig vattenbruksverksamhet,
  5. som landström, eller
  6. i tåg eller annat spårbundet transportmedel eller för motordrift eller uppvärmning i omedelbart samband med sådan förbrukning.

[S2]Avdrag enligt första stycket 6 och 7 medges med skillnaden mellan den skattesats som gällde vid skattskyldighetens inträde och 0,6 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft. Avdrag enligt första stycket 8 medges med 9,6 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft. Avdrag enligt första stycket 8 får endast medges i den utsträckning avdragsrätt inte följer av föregående punkter. Lag (2020:1045).

Prop. 2003/04:170: I paragrafen tillförs två nya punkter. Punkten 6 avser avdragsrätt för förbrukning av egen producerad elektrisk kraft i den del den används i verksamhet som omfattas av ett program för energieffektivisering. Punkten har förenklats i enlighet med Lagrådets yttrande. Punkten 7 avser avdragsrätt vid motsvarande förvärv av en skattebefriad förbrukare. Lagrådet har föreslagit att avdragsrätten skall knytas till försäljningen av den elektriska kraften. Riksdagen har tidigare beslutat beträffande bränsle ...

 • RÅ 1999:42:Innehavaren av en kraftvärmeanläggning har ansetts ha rätt till avdrag för energiskatt på elektrisk kraft som producerats i anläggningen och förbrukats för drift av innehavarens värmepump på annan plats. Förhandsbesked angående energiskatt.

/Upphör att gälla U: 2021-07-01/

10 §  Den som är skattskyldig för energiskatt på elektrisk kraft får göra avdrag för skatt på elektrisk kraft, om

 1. denne framställt den elektriska kraften från förnybara källor i en anläggning med en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 50 kilowatt, och
 2. den elektriska kraften inte har överförts till ett koncessionspliktigt nät.

Den installerade generatoreffekten ska för elektrisk kraft som framställs från

 1. vind eller vågor, i stället motsvaras av 125 kilowatt installerad generatoreffekt,
 2. sol, i stället motsvaras av 255 kilowatt installerad toppeffekt, och
 3. annan energikälla utan generator, i stället motsvaras av 50 kilowatt installerad effekt.

När elektrisk kraft framställs från olika energikällor ska, vid bedömningen av förutsättningarna i första stycket 1, de installerade effekterna läggas samman. Vid sammanläggningen ska de effekter som anges i andra stycket först räknas om till motsvarande 50 kilowatt installerad generatoreffekt vid bedömningen av förutsättningarna i första stycket 1.

Avdrag enligt första stycket medges med skillnaden mellan den skattesats som gällde vid skattskyldighetens inträde och 0,6 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft. Avdrag enligt första stycket får endast medges i den utsträckning avdragsrätt inte följer av föregående bestämmelser. Lag (2020:1045).

/Träder i kraft I: 2021-07-01/

[K11]10 §  Den som är skattskyldig för energiskatt på elektrisk kraft får göra avdrag för skatt på elektrisk kraft, om

 1. denne framställt den elektriska kraften från förnybara källor i en anläggning med en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt, och
 2. den elektriska kraften inte har överförts till ett koncessionspliktigt nät.

[S2]Den installerade generatoreffekten ska för elektrisk kraft som framställs från

 1. vind eller vågor, i stället motsvaras av 250 kilowatt installerad generatoreffekt,
 2. sol, i stället motsvaras av 500 kilowatt installerad toppeffekt, och
 3. annan energikälla utan generator, i stället motsvaras av 100 kilowatt installerad effekt.

[S3]När elektrisk kraft framställs från olika energikällor ska, vid bedömningen av förutsättningarna i första stycket 1, de installerade effekterna läggas samman. Vid sammanläggningen ska de effekter som anges i andra stycket först räknas om till motsvarande 100 kilowatt installerad generatoreffekt vid bedömningen av förutsättningarna i första stycket 1.

[S4]Avdrag enligt första stycket får endast medges i den utsträckning avdragsrätt inte följer av föregående bestämmelser. Lag (2021:411).

Prop. 2007/08:121: Ändringen i första och andra styckena följer av uppdelningen av reglerna i tidigare 6 a kap. 3 § i olika paragrafer.

Prop. 2005/06:44: I första och andra styckena ändras hänvisningarna till de punkterna i tabellen i 6 a kap. 1 § som föreslagits i budgetpropositionen för år 2006, med anledning av att dessa numera får en annan placering i tabellen.

Övergångsbestämmelsen I bestämmelsen anges att skattebefrielsen skall tillämpas retroaktivt från tidpunkten för stormen.

Prop. 2012/13:27: I paragrafen görs en följdändring med anledning av omnumreringen av punkterna i 7 kap. 1 § första stycket.

Prop. 2020/21:113: Ändringen i första stycket innebär att den effektgräns som gäller för anläggningens storlek för att rätt till avdrag ska föreligga höjs på motsvarande sätt som i 2 §, från 50 kilowatt till 100 kilowatt.

I andra stycket göras motsvarande ändringar som i 2 § andra stycket. Se kommentaren till 2 §.

Ändringen i tredje stycket innebär att avdraget inte längre begränsas till skillnaden mellan den skattesats som gällde vid skattskyldighetens ...

11 § Har upphävts genom lag (2017:1208).

Skattebefriad förbrukare

11 a § Har upphävts genom lag (2016:1073).
11 b § Har upphävts genom lag (2016:1073).
11 c § Har upphävts genom lag (2016:1073).

Återbetalning av energiskatt

[K11]12 §  Efter ansökan från förbrukaren beslutar beskattningsmyndigheten om återbetalning av energiskatten på den elektriska kraft som denne förbrukat i yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet.

[S2]Rätt till återbetalning föreligger endast för skillnaden mellan det betalda skattebeloppet och 0,6 öre per kilowattimme. Återbetalning får dock endast göras när skillnaden uppgår till minst 500 kronor per kalenderår. Lag (2020:1045).

Prop. 1999/2000:105: Av paragrafens första stycke framgår att skattefriheten för el, som förbrukats i annan yrkesmässig jordbruksverksamhet än vid växthusodling eller i yrkesmässig skogs- eller vattenbruksverksamhet, åstadkoms genom att förbrukaren ansöker om återbetalning. Vad gäller innebörden av den angivna förbrukarkategorin hänvisas till vad som sagts under 7 kap. 4 §. Skattefriheten för el som förbrukats i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen och vid yrkesmässig växthusodling administreras även ...

Prop. 2003/04:170: I paragrafen regleras till följd av förslaget endast materiellt i vad mån återbetalning kan ske för energiskatt på elektrisk kraft som förbrukats i annan yrkesmässig jordbruksverksamhet än vid växthusodling eller i yrkesmässig skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet. Den närmare regleringen av förfarandet har av förenklingsskäl, utan några ändringar i sak, förts över till en ny paragraf, 14 §. Reglerna för förfarandet i 14 § omfattar således nu samtliga fall av återbetalning av energiskatten på ...

Prop. 2007/08:11: Ändringarna i andra stycket behandlas i avsnitt 4.7. De innebär dels en sänkning av gränsen för återbetalning från 1 000 kronor till 500 kronor, dels att hela skattebeloppet – och inte som hittills endast den del av beloppet som överstigit 1 000 kronor – betalas tillbaka.

[K11]12 a §  Efter ansökan från förbrukaren beslutar beskattningsmyndigheten om återbetalning av energiskatten på den elektriska kraft som denne förbrukat i yrkesmässig vattenbruksverksamhet.

[S2]Återbetalning får endast göras om sökanden omfattas av kategorin små och medelstora företag enligt bilaga 1 i kommissionens förordning (EU) nr 1388/2014 av den 16 december 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd till företag som är verksamma inom produktion, beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

[S3]Rätt till återbetalning föreligger endast för skillnaden mellan det betalda skattebeloppet och 0,6 öre per kilowattimme. Återbetalning får dock endast göras när skillnaden uppgår till minst 500 kronor per kalenderår. Lag (2020:1045).

[K11]12 b §  Efter ansökan från förbrukaren beslutar beskattningsmyndigheten om återbetalning av energiskatten på den elektriska kraft som denne förbrukat som landström.

[S2]Rätt till återbetalning föreligger endast för skillnaden mellan det betalda skattebeloppet och 0,6 öre per kilowattimme. Lag (2020:1045).

[K11]13 §  Efter ansökan från någon som inte är skattskyldig enligt 5 § första stycket 1, 2 eller 3 beslutar beskattningsmyndigheten om återbetalning av energiskatten på den elektriska kraft som sökanden efter batterilagring matat in på det koncessionspliktiga nät från vilket den elektriska kraften dessförinnan matats ut. Lag (2018:1887).

Prop. 2006/07:13: Ändringarna, som innebär att tidsgränsen för återbetalning av skatt förlängs från ett till tre år, behandlas i avsnitt 7.1.

Punkten 2 av övergångsbestämmelserna till 1997:479 Ändringen kommenteras närmare i avsnitt 5.2. Nedsättning av skatt enligt 1,2-procentsregeln tillämpas således, genom ändringen, endast för tid fram till ...

Prop. 2003/04:170: I paragrafen, som är ny, ges de företag som inte har ett godkännande som skattebefriad förbrukare enligt 11 a §, möjlighet till återbetalning av den

skatt som leverantören erlagt för elektrisk kraft som förbrukas i sådan verksamhet som vid deltagandet i programmet ger rätt till skattebefrielse. Samma begränsning som ovan i 11 a § att godkännandet skall ...

[K11]13 a §  Efter ansökan från en förbrukare som inte är skattskyldig beslutar beskattningsmyndigheten om återbetalning av energiskatten på den elektriska kraft som denne förbrukat

 1. i tåg eller annat spårbundet transportmedel eller för motordrift eller uppvärmning i omedelbart samband med sådan förbrukning,
 2. i huvudsak för kemisk reduktion eller i huvudsak för elektrolytiska processer,
 3. vid sådan framställning av produkter som avses i 6 a kap. 1 § 6,
 4. i metallurgiska processer eller vid tillverkning av mineraliska produkter under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar har förändrats kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur har förändrats, i den utsträckning rätt till återbetalning inte följer av 2.

[S2]Återbetalning får dock endast göras för den del som överstiger 2 000 kronor per kalenderår. Lag (2017:1208).

[K11]14 §  Efter ansökan från en förbrukare som inte är skattskyldig beslutar beskattningsmyndigheten om återbetalning av energiskatten på den elektriska kraft som denne förbrukat i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet.

[S2]Rätt till återbetalning föreligger endast för skillnaden mellan det betalda skattebeloppet och 0,6 öre per kilowattimme och endast i den utsträckning rätt till återbetalning inte följer av föregående bestämmelser. Återbetalning får dock endast göras för den del som överstiger 8 000 kronor per kalenderår. Lag (2020:1045).

Prop. 2003/04:170: Paragrafen, som är ny, innehåller de förfaranderegler som tidigare fanns i 12 §. Bestämmelserna avser nu även återbetalning av skatt på elektrisk kraft som använts i verksamhet som omfattas av ett program för energieffektivisering.

[K11]15 §  Efter ansökan från en förbrukare som inte är skattskyldig beslutar beskattningsmyndigheten om återbetalning av energiskatten på den elektriska kraft som denne förbrukat i en datorhall.

[S2]Rätt till återbetalning föreligger endast för skillnaden mellan det betalda skattebeloppet och 0,6 öre per kilowattimme. Återbetalning får dock endast göras för den del som överstiger 8 000 kronor per kalenderår. Lag (2020:1045).

Vissa villkor för avdrag och återbetalning av skatt

[K11]16 §  Ansökan om återbetalning av energiskatt på elektrisk kraft enligt 1215 §§ ska omfatta ett kalenderår. Om sökanden beräknas förbruka minst 150 000 kilowattimmar per kalenderår för dessa nedsättningsberättigande ändamål, får dock beskattningsmyndigheten medge att ansökan görs per kalendermånad. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller förutsättningar för medgivande inte längre finns.

[S2]Ansökan om återbetalning ska lämnas elektroniskt. Det gäller dock inte för återbetalning enligt 12 b §.

[S3]Ansökan om återbetalning ska lämnas in till beskattningsmyndigheten inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalendermånaden och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden.

[S4]En ansökan som lämnats för en sökande som är juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade ansökan saknade behörighet att företräda sökanden. Lag (2017:1208).

[K11]17 §  Avdrag eller återbetalning enligt 9 § första stycket 6, 7 eller 8 eller enligt 10, 12, 12 a, 12 b, 14 eller 15 § medges endast om

 1. stödmottagaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd, och
 2. den skattskyldige respektive sökanden lämnar uppgifter om stödmottagare och stödets fördelning mellan stödmottagare.

[S2]Kraven i första stycket 2 gäller endast uppgifter om stödmottagare vars sammanlagda nedsättning inom stödordningen genom avdraget eller återbetalningen överstiger 50 000 euro under kalenderåret. För avdrag enligt 10 § och återbetalning enligt 12 a § gäller kraven i första stycket 2 för uppgifter om stödmottagare vars sammanlagda nedsättning inom stödordningen genom avdraget eller återbetalningen överstiger 15 000 euro under kalenderåret. Lag (2017:1208).

Prop. 2021/22:165: Paragrafen innehåller bestämmelser om vissa villkor för återbetalning av energiskatt på elektrisk kraft.

Ändringen i andra stycket innebär att sökanden, om återbetalningsbeloppet uppgår till 15 000 euro per kalenderår inom yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet, måste lämna sådana uppgifter om stödmottagare som avses i 1 kap. 13 § för att medges återbetalning.

Övervägandena finns i avsnitt ...

Förbrukare vid spårbunden trafik

[K11]18 §  Vid tillämpningen av 6 § första stycket 1, 7 §, 9 § första stycket 1, 13 a § första stycket 1 och 16 § ska elektrisk kraft som förbrukats

 1. i järnvägsfordon i ett järnvägsnät inom ramen för sådana tjänster som avses i 6 kap.23 eller 23 c §järnvägslagen (2004:519) anses förbrukad av den tjänsteleverantör som tillhandahållit den elektriska kraften,
 2. i ett järnvägsnät, för annat ändamål än som avses i 1, anses förbrukad av den infrastrukturförvaltare som med säkerhetstillstånd enligt järnvägslagen förvaltade järnvägsnätet vid förbrukningstillfället,
 3. i en spåranläggning eller ett spårfordon inom spåranläggningen anses förbrukad av den spårinnehavare som med tillstånd enligt lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg drev spåranläggningen vid förbrukningstillfället.

[S2]Järnvägsnät, infrastrukturförvaltare och tjänsteleverantör har i första stycket samma betydelse som i järnvägslagen. Spåranläggning och spårinnehavare har i första stycket samma betydelse som i lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg.

[S3]Första stycket gäller endast om den som anses vara förbrukare är skattskyldig enligt 5 § första stycket 1, 2 eller 3. Lag (2020:1045).

/Upphör att gälla U: 2022-01-01/

12 kap. Överklagande

/Träder i kraft I: 2022-01-01/

12 kap. Omprövning och överklagande

/Upphör att gälla U: 2022-01-01/

1 §  Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol av den skattskyldige och sökanden. Lag (2015:747).

/Träder i kraft I: 2022-01-01/

[K12]1 §  Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol av den skattskyldige och sökanden.

[S2]En begäran om omprövning av Skatteverkets beslut om återbetalning enligt 9 kap. 1 § ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt gäller bestämmelserna i 66 kap.skatteförfarandelagen (2011:1244) vid omprövning av ett sådant beslut.

[S3]Ett överklagande av Skatteverkets beslut om återbetalning enligt 9 kap. 1 § ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt gäller bestämmelserna i 67 kap.skatteförfarandelagen vid överklagande av ett sådant beslut. Lag (2021:1151).

Prop. 1996/97:116: Eftersom det införs en bestämmelse om jämkning av säkerhetsbelopp ändras punkt 5 så att lydelsen även täcker sådana beslut. Paragrafen föreslås även ändrad i prop. 1996/97:29.

Prop. 2021/22:23: I paragrafen regleras överklagande i fall då skatteförfarandelagens överklagandebestämmelser inte är direkt tillämpliga.

Genom ett nytt andra stycke införs vissa specialbestämmelser om omprövning av Skatteverkets beslut om återbetalning enligt 9 kap. 1 §, d.v.s. återbetalning till ...

2 § Har upphävts genom lag (1996:1408).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Genom lagen upphävs
   1. lagen (1957:262) om allmän energiskatt,
   2. lagen (1961:372) om bensinskatt,
   3. lagen (1990:582) om koldioxidskatt,
   4. lagen (1990:587) om svavelskatt,
   5. lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter.
  2. De upphävda lagarna gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet av den nya lagen.
  3. Med skatt enligt den nya lagen likställs i tillämpliga delar skatt enligt lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen (1961:372) om bensinskatt, lagen (1990:582) om koldioxidskatt, lagen (1990:587) om svavelskatt och lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter.
  4. Med oljeprodukt i 2 kap. 9 § den nya lagen likställs oljeprodukt som har försetts med märkämnen enligt bestämmelserna i lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter.
  5. Har upphävts genom lag (1997:1130).
  6. Har upphävts genom lag (1997:1130).
  7. Den som är registrerad som skattskyldig för skatt på bränslen enligt de äldre bestämmelserna skall avregistreras vid ikraftträdandet. Om denne registreras som upplagshavare eller som skattskyldig enligt 4 kap. 12 § första stycket 1 eller 2 den nya lagen vid ikraftträdandet, inträder dock inte skattskyldighet för lagret vid avregistreringen till den del det består av sådana bränsleslag som omfattas av den nya registreringen och under förutsättning att dessa bränslen befinner sig i ett godkänt skatteupplag eller i lagret hos den som registrerats enligt 4 kap. 12 § första stycket 1 eller 2.
  8. Den som är registrerad som skattskyldig för skatt på elektrisk kraft enligt de äldre bestämmelserna skall utan särskild ansökan registreras som skattskyldig enligt den nya lagen vid ikraftträdandet.
  9. Om den nya lagen inte har trätt i kraft den 1 januari 1995 skall följande gälla fram till den nya lagens ikraftträdande
   1. Bestämmelserna i 2 § lagen (1974:992) om nedsättning av allmän energiskatt och koldioxidskatt skall äga fortsatt tillämpning i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden fram till den nya lagens ikraftträdande
   2. Bestämmelserna i punkt 3 av övergångsbestämmelserna till lagen (1992:880) om ändring i lagen (1990:582) om koldioxidskatt skall äga fortsatt tillämpning på kolbränslen som förbrukats eller försålts för förbrukning fram till den nya lagens ikraftträdande.
  10. Bestämmelserna i 2 kap. 9 § tillämpas dock i fråga om båtar först för tid från och med den 1 september 1995. Lag (1995:611).
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:152, Prop. 1994/95:54, Bet. 1994/95:SkU4
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:611) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Den nya punkten 10 i övergångsbestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1995. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om övriga förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:321, Prop. 1994/95:213, Bet. 1994/95:SkU29
  Omfattning
  ändr. 2 kap 3, 11 §§, 4 kap 1, 4, 12 §§, 5 kap 4 §, 6 kap 2, 3, 4, 5, 6, 8 §§, 7 kap 6 §, 9 kap 10 §, 12 kap 1 §, rubr. närmast efter rubr. till 4 kap; nya 1 kap 3 a §, 6 kap 8 a §, 10 p övergångsbest.
  CELEX-nr
  394L0074
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:912) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 2 kap. 10 § och 11 kap. 3 § den 1 januari 1996 och i övrigt den 1 juli 1995. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  2. De gamla skattebeloppen i 2 kap. 1 § första stycket skall dock tillämpas till utgången av år 1995.
  3. har upphävts genom lag (1995:1526).
  4. Bestämmelserna i 2 kap. 9 § tillämpas i fråga om andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar, bussar och trafiktraktorer, utom beträffande fordon som används vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet, först från och med den 1 oktober 1996 om lagerskatt enligt lagen (1995:1132) om lagerskatt på dieselolja för förbrukning i vissa motordrivna fordon har betalats för oljan senast den 31 januari 1996 och den 1 februari 1996 i övriga fall. Lag (1995:1133).
  5. Bestämmelserna i 11 kap. 9 § i dess nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1995.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:439, Prop. 1994/95:203, Bet. 1994/95:SkU28
  Omfattning
  ändr. 1 kap 5 §, 2 kap 1, 9, 10 §§, 7 kap 4, 7 §§, 9 kap 2, 9 §§, 10 kap 4, 5, 7, 9 §§, 11 kap 3, 9 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:1133) om ändring i lagen (1995:912) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den dag då lagen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling och tillämpas för tid från och med den 1 oktober 1995.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:1
  Omfattning
  ändr. 4 p övergångsbest. till 1995:912
  Ikraftträder
  1995-11-01

Lag (1995:1525) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:120, Prop. 1995/96:57, Bet. 1995/96:SkU17
  Omfattning
  ändr. 1 kap 3 a §, 2 kap 1, 3 §§, 4 kap 1, 11 §§, 7 kap 1, 2, 5, 7 §§, 8 kap 5, §, 10 kap 1, 2, 4, 5, §§, 11 kap 10 §; nya 2 kap 9 a §, 7 kap 5 a, 5 b §§, 8 kap 4 a §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1995:1526) om ändring i lagen (1995:912) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:120
  Omfattning
  upph. 3 p övergångsbest. till 1995:912; ändr. 2 kap 10 §, 11 kap 3 § i 1995:912

Lag (1995:1533) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:124
  Omfattning
  ändr. 5, 6 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:687) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft såvitt avser punkterna 5 och 6 av övergångsbestämmelserna den 1 juli 1996 och i övrigt den 1 september 1996. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  2. Till utgången av juni månad år 1997 skall dock följande energiskattebelopp tillämpas på bränsle som avses i
   1. 2 kap. 1 § första stycket 1 a: 3 kr 41 öre,
   2. 2 kap. 1 § första stycket 1 b: 3 kr 47 öre,
   3. 2 kap. 1 § första stycket 2: 4 kr 03 öre,
   4. 2 kap. 1 § första stycket 3 a: 654 kr per m3
   5. 2 kap. 1 § första stycket 3 b:
  miljöklass 1 1 524 kr per m3
  miljöklass 2 1 736 kr per m3
  miljöklass 3 2 018 kr per m3
  1. 2 kap. 1 § första stycket 4 a: 95 öre per liter,
  2. 2 kap. 1 § första stycket 4 b: 127 kr per 1 000 kg,
  3. 2 kap. 1 § första stycket 5 a och 6 a: 1 584 kr per 1 000 m3
  4. 2 kap. 1 § första stycket 5 b och 6 b: 212 kr per 1 000 m3
  5. 2 kap. 1 § första stycket 7 och 8: 278 kr per 1 000 kg.
  1. Till utgången av juni månad 1997 skall dock energiskatten på elektrisk kraft utgöra
   1. 0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,
   2. 5,8 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under a och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 §,
   3. 9,1 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas för el-, gas-, värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i 11 kap. 4 §, och
   4. 11,3 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.
  2. Vare sig de nya energiskattebeloppen i 2 kap. 1 § första stycket eller de energiskattebelopp som tillämpas enligt punkten 2 av övergångsbestämmelserna skall för åren 1997 och 1998 räknas om enligt 2 kap. 1 § tredje stycket och 10 §.
  3. Såvitt avser växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling tillämpas bestämmelserna i 7 kap. 4 § den nya lagen först från och med den 1 januari 1996 och 9 kap.5, 7 och 8 §§ den nya lagen först från och med den 1 januari 1997. Bestämmelserna i 9 kap. 2 § den nya lagen tillämpas inte i fråga om växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling. Lag (1996:1220).
  4. För bränsle, som förbrukas för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling av någon som inte är skattskyldig, skall ingen energiskatt tas ut och koldioxidskatt tas ut efter en skattesats som svarar mot en fjärdedel av den skattesats som enligt den nya lagen gäller för ifrågavarande bränsle. I fråga om gasol för drift av stationära motorer skall dock koldioxidskatt tas ut med 350 kronor per 1 000 kilogram. Lag (1996:1220).
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:305, Prop. 1995/96:198, Bet. 1995/96:SkU31
  Omfattning
  ändr. 2 kap 1 §, 9 kap 5 §, 11 kap 3 §, 5, 6 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:967) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. 11 kap 4 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1220) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft såvitt avser punkterna 5 och 6 av övergångsbestämmelserna den 1 januari 1997 och i övrigt den 1 juli 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  2. De nya energiskattebeloppen i 2 kap. 1 § första stycket skall för åren 1997 och 1998 inte räknas om enligt 2 kap. 1 § tredje stycket och 10 §.
  3. Till utgången av år 1997 skall dock energiskatten på elektrisk kraft utgöra
   1. 0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,
   2. 8,2 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under a och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 §,
   3. 11,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas för el-, gas-, värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i 11 kap. 4 §, och
   4. 13,8 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall. Lag (1997:450).
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:53, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:FiU1
  Omfattning
  ändr. 2 kap 1 §, 11 kap 3 §, 5, 6 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1324) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:68, Prop. 1995/96:232, Bet. 1996/97:SkU5
  Omfattning
  ändr. 9 kap 1 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1408) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Den nya lydelsen av 9 kap. 5 §, såvitt avser återbetalning av energiskatten på elektrisk kraft som förbrukats vid framställning av värme som har levererats för tillverkningsprocessen i industriell verksamhet, tillämpas dock för tid från och med den 1 september 1996. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om övriga förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:71, Prop. 1996/97:14, Bet. 1996/97:SkU8
  Omfattning
  upph. 12 kap 2 §; ändr. 7 kap 4 §, 9 kap 2, 5 §§, 12 kap 1 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:359) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:251, Prop. 1996/97:116, Bet. 1996/97:SkU19
  Omfattning
  ändr. 4 kap 4, 6, 8 §§; ny 4 kap 8 a §, rubr. närmast före 4 kap 8 a §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1997:449) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:284, Prop. 1996/97:150, Bet. 1996/97:FiU20
  Omfattning
  ändr. 2 kap 10 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1997:450) om ändring i lagen (1996:1220) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:284, Prop. 1996/97:150, Bet. 1996/97:FiU20
  Omfattning
  ändr. 2 kap 1 §, 11 kap 3 § i 1996:1220; ny 3 p övergångsbest. till 1996:1220

Lag (1997:479) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  2. För tid fram till den 1 januari 2007 medger beskattningsmyndigheten efter ansökan, utöver vad som framgår av den nya lydelsen av 9 kap. 9 §, att vid industriell framställning av produkter av andra mineraliska ämnen än metaller koldioxidskatten på annat bränsle än sådant som beskattas som mineraloljeprodukt och som förbrukats för annat ändamål än drift av motordrivna fordon tas ut med sådant belopp att skatten för den som bedriver framställningen inte överstiger 1,2 procent av de framställda produkternas försäljningsvärde.
  Vid beräkning av nedsättningen enligt första stycket får koldioxidskatten dock inte sättas ned mer än att den motsvarar minst
  1. 50 kronor per 1 000 kubikmeter naturgas (KN-nr 2711 11 00 eller 2711 21 00) och
  2. 40 kronor per 1 000 kilogram kolbränslen (KN-nr 2701, 2702 eller 2704) och petroleumkoks (KN-nr 2713 11 00-2713 12 00).
  Ansökan om nedsättning enligt första stycket skall omfatta en period om ett kalenderår och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten senast inom ett år efter kalenderårets utgång.
  Bestämmelserna i 9 kap.9 a och 9 b §§ tillämpas även på sådan nedsättning som avses i första stycket. Lag (2006:1508).
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:284, Prop. 1996/97:29, Bet. 1996/97:FiU20
  Omfattning
  ändr. 7 kap 4, 7 §§, 9 kap 2, 5, 9, 12 §§, 12 kap 1 §, 6 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1997:592) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997. Den nya lydelsen tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1996.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:279, Prop. 1996/97:122, Bet. 1996/97:SkU26
  Omfattning
  ändr. 2 kap 9 a §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1997:1130) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  2. I fråga om bränsle som förvärvats före den 1 januari 1998 och efter denna tidpunkt förbrukats i båt med fartygstillstånd enligt fiskelagen (1993:787), gäller 9 kap. 3 § i sin äldre lydelse.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:73, Prop. 1997/98:18, Bet. 1997/98:SkU6
  Omfattning
  upph. 5, 6 p övergångsbest.; ändr. 2 kap 9 §, 4 kap 1 §, 7 kap 2, 4 §§, 9 kap 2, 3, 5, 9 §§; nya 8 kap 3 a §, 9 kap 9 a, 9 b §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1997:1131) om ändring i lagen (1997:479) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 1998:289
  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  2. Den nya lydelsen av 2 kap. 9 a § tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1996.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:73, Prop. 1997/98:18, Bet. 1997/98:SkU6
  Omfattning
  ändr. 2 p övergångsbest. i 1997:479
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:289) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:219, Prop. 1997/98:140, Bet. 1997/98:SkU25
  Omfattning
  ändr. 2 kap 9 a §, 11 kap 3 §; ny 9 kap 8 a §
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (1998:849) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 1997/98:279, Prop. 1997/98:90, Bet. 1997/98:JoU25
Omfattning
ändr. 2 kap 6 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:1680) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 1998/99:68, Prop. 1998/99:18, Bet. 1998/99:SkU6
Omfattning
ändr. 9 kap 12 §, 12 kap 1 §; nya 9 kap 13, 14, 15 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:1699) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:69, Prop. 1998/99:18, Bet. 1998/99:SkU7
Omfattning
ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 2, 11 §§, 4 kap 12 §, 7 kap 2, 4 §§, 8 kap 3 a §, 9 kap 2, 5, 9, 9 b §§, 11 kap 10 §; ny 2 kap 1 a §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:431) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 1998/99:242, Prop. 1998/99:79, Bet. 1998/99:SkU19
Omfattning
upph. 6 kap 5, 6 §§; ändr. 2 kap 8, 6 kap 3, 7, 8 §§, 10 kap 9 §
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (1999:1006) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:42, Prop. 1998/99:134, Bet. 1999/2000:SoU4
Omfattning
ändr. 4 kap 5, 6 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1063) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:28, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:FiU1
Omfattning
ändr. 2 kap 1, 10 §§, 11 kap 3 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1070) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:64, Prop. 1998/99:127, Bet. 1999/2000:SkU3
Omfattning
ändr. 4 kap 11 §. 5 kap 2, 3 §§, 6 kap 2 §, rubr. närmast före 4 kap 11 §; ny 4 kap 1 a §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1109) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999. I fråga om den som är skyldig att föra räkenskaper enligt jordbruksbokföringslagen (1979:141) skall 9 kap. 13 § även därefter tillämpas i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:50, Prop. 1998/99:130, Bet. 1999/2000:LU2
Omfattning
ändr. 9 kap 13 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1289) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
ändr. 1 kap 4 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1323) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:110, Prop. 1998/99:127, Bet. 1999/2000:SkU8
Omfattning
upph. 2 kap 6 §, 6 kap 8 a §; ändr. 2 kap 2, 5 §§, 4 kap 1 §, 6 kap 8 §, 2 p övergångsbest. till 1997:479
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1324) om ändring i lagen (1999:1063) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:110, Prop. 1999/2000:9, Bet. 1999/2000:SkU8
Omfattning
ändr. 2 kap 1 § i 1999:1063

Lag (2000:484) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
 2. Om Skattemyndigheten i Gävle har meddelat ett beslut före ikraftträdandet och beslutet har överklagats, skall Riksskatteverket föra det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol.
 3. De äldre lydelserna av 7 kap. 4 §, 9 kap.2, 5 och 9 §§ gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:246, Prop. 1999/2000:105, Bet. 1999/2000:SkU22
Omfattning
ändr. 7 kap 4 §, 9 kap 2, 5, 9, 15 §§, 12 kap 1 §; nya 11 kap 12, 13 §§, rubr. närmast före 11 kap 12 §
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2000:1155) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:36, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:FiU1
Omfattning
ändr. 2 kap 1, 10 §§, 7 kap 4 §, 8 kap 3 a §, 9 kap 2, 5 §§, 11 kap 3 §, 2 p övergångsbest. till 1997:479
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1426) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdande.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:129, Prop. 1999/2000:126, Bet. 2000/01:SkU11
Omfattning
ändr. 4 kap 1, 12 §§, 5 kap 2, 3, 5 §§; nya 4 kap 1 b, 12 a §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1435) om ändring i lagen (2000:1155) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2000/01:129
Omfattning
ändr. 2 kap 1 § i 2000:1155

Lag (2001:193) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2000/01:176, Prop. 2000/01:33, Bet. 2000/01:SkU20
Omfattning
upph. 6 kap 11, 12 §§
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2001:518) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:240, Prop. 2000/01:118, Bet. 2000/01:SkU26
Omfattning
upph. 7 kap 3, 4, 5 a, 7 §§, 8 kap 3 a, 4, 5 §§; ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 1, 8, 9, 11 §§, 4 kap 1, 1 a, 2, 3, 4, 5, 12 §§, 5 kap 1, 2, 3, 4 §§, 6 kap 1, 2, 3, 10 §§, 7 kap 1, 2, 5, 5 b, 6 §§, 8 kap 1, 2, 3 §§, 9 kap 2, 6, 9, 11, 14 §§, 10 kap 11 §, 11 kap 9, 10 §§, rubr. till 7, 8 kap, rubr. närmast före 11 kap 9 §; nya 4 kap 3 a §, 6 a kap
CELEX-nr
32000L0047
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2001:523) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:271
Omfattning
ändr. 4 kap 8 a §
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2001:569) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2000/01:252, Prop. 2000/01:95, Bet. 2000/01:TU15
Omfattning
ändr. 1 kap 5 §, 10 kap 5 §
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2001:901) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2001/02:63, Prop. 2001/02:29, Bet. 2001/02:SkU9
Omfattning
ändr. 6 kap 1 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2001:962) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
 2. De nya bestämmelserna i 6 a kap.1 och 5 §§ skall tillämpas för tid från och med den 1 oktober 2001. Dock skall de nya procentsatserna i 6 a kap. 1 § tillämpas först från och med den 1 januari 2002.
 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den tidpunkt då de nya bestämmelserna skall börja tillämpas.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:34, Prop. 2001/02:1, Bet. 2001/02:FiU1
Omfattning
ändr. 2 kap 1, 10 §§, 3 kap 2 §, 6 a kap 1, 2 §§, 9 kap 5 §, 11 kap 3, 10 §§; ny 6 a kap 5 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2001:1081) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Prop. 2001/02:31, Bet. 2001/02:MJU6
Omfattning
ändr. 2 kap 5 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:422) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
 3. Den som vid lagens ikraftträdande har registrerats enligt 6 kap. 10 § första stycket som skattskyldig enligt 4 kap. 12 § första stycket 1, i dess äldre lydelse, eller enligt 6 kap. 10 § andra stycket skall anses godkänd som lagerhållare enligt 4 kap. 12 b §.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:273, Prop. 2001/02:127, Bet. 2001/02:SkU27
Omfattning
upph. 6 kap 2, 10 §§, 9 kap 12, 13, 14, 15 §§, 10 kap 12 §, 11 kap 6, 13 §§; ändr. 4 kap 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 §§, 5 kap 3, 4, 5 §§, 6 kap 1 §, 8 kap 3 §, 9 kap 9 b §, 10 kap 11 §, 11 kap 7, 11 §§, 12 kap 1 §; ny 4 kap 12 b §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:684) ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2001/02:331, Prop. 2001/02:177, Bet. 2001/02:SkU26
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 §
Ikraftträder
2002-11-15

Förordning (2002:757) om ikraftträdande av lagen (2002:684) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Omfattning
ikrafttr. av lagen 2002:684

Lag (2002:884) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2002/03:20, Prop. 2002/03:10, Bet. 2002/03:SkU3
Omfattning
ändr. 4 kap 1, 9 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:890) om ändring i lagen (2002:422) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2002/03:20, Prop. 2002/03:10, Bet. 2002/03:SkU3
Omfattning
upph. 4 kap 10 § i 2002:422

Lag (2002:1141) om ändring i lagen (2002:422) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2002/03:80
Omfattning
ändr. 4 kap 4 § i 2002:422

Lag (2002:1142) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:80, Prop. 2002/03:1, Bet. 2002/03:FiU1
Omfattning
ändr. 2 kap 1, 10 §§, 6 a kap 1, 2 §§, 9 kap 5 §, 11 kap 3 §, 2 p övergångsbest. till 1997:479
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2003:810) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004 i fråga om de ändrade bestämmelserna om återbetalning av energiskatt på elektrisk kraft i 9 kap. 5 § första stycket och i fråga om 11 kap. 3 § första stycket 1 och 12 § och i övrigt den 1 januari 2004.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:42, Prop. 2003/04:1, Bet. 2003/04:FiU1
Omfattning
ändr. 2 kap 1, 10 §§, 6 a kap 3 §, 9 kap 5, 9 §§, 10 kap 5 §, 11 kap 3, 9, 10, 11, 12 §§, p 2 i övergångsbest. till 1997:479
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:121) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2003/04:140, Prop. 2003/04:41, Bet. 2003/04:SkU19
Omfattning
ändr. 2 kap 8 §, 4 kap 1 b, 12 a §§, 5 kap 2 §
Ikraftträder
2004-04-01

Lag (2004:223) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2004.
 2. Den nya procentsatsen för nedsättning av koldioxidskatt och av den del av energiskatten på råtallolja som motsvarar koldioxidskatten skall tillämpas från och med den 1 januari 2004.
 3. Bestämmelsen om återbetalning av energiskatt på elektrisk kraft i 9 kap. 5 § första stycket träder i kraft den 1 juli 2004.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:188, Prop. 2003/04:1, Bet. 2003/04:SkU28
Omfattning
ändr. 6 a kap 1, 2, 3 §§, 9 kap 5 §
Ikraftträder
2004-05-01

Lag (2004:628) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:271, Prop. 2003/04:144, Bet. 2003/04:SkU36
Omfattning
ändr. 11 kap 9 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:1038) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
 2. Den nya lydelsen av 11 kap. 12 § tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2006 varvid årsperioden den 1 juli 2005- den 30 juni 2006 avkortas till perioden den 1 juli-den 31 december 2005. För den avkortade perioden skall skillnadsbeloppet 1 000 kronor enligt 11 kap. 12 § andra stycket i stället utgöra 500 kronor. Ansökan om återbetalning av energiskatt skall lämnas in till beskattningsmyndigheten inom ett år efter utgången av perioden.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:47, Prop. 2004/05:1, Bet. 2004/05:FiU1
Omfattning
ändr. 2 kap 1, 10 §§, 6 a kap 1 §, 9 kap 7, 8, 9 §§, 10 kap 5 §, 11 kap 3, 10, 12 §§, p 2 övergångsbest. till 1997:479
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2004:1153) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2004/05:42, Prop. 2004/05:9, Bet. 2004/05:MJU4
Omfattning
ändr. 2 kap 5 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2004:1197) om ändring i lagen (1994:1176) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
 2. Den som omfattas av punkten 2 i övergångsbestämmelsen till lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering har, efter ansökan, rätt till återbetalning av påförd energiskatt på elektrisk kraft som förbrukats i annan industriell tillverkningsprocess än sådan som avses i 11 kap. 9 § 2, 3 eller 5 lagen om skatt på energi, för tiden den 1 juli - den 31 december 2004. Ansökan om återbetalning av skatt skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast den 31 december 2005. 2005:960
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:90, Prop. 2003/04:170, Bet. 2004/05:NU7
Omfattning
ändr. 11 kap 5, 7, 9, 11 §§; nya 11 kap 7 a, 7 b, 11 a, 11 b, 11 c, 13 §§, rubr. närmast före 11 kap 11 a §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:308) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2004/05:237, Prop. 2004/05:135, Bet. 2004/05:JuU31
Omfattning
ändr. 10 kap 3 §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:960) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2005/06:34, Prop. 2005/06:1, Bet. 2005/06:FiU1
Omfattning
ändr. 11 kap 2, 3, 10 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2005:1189) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. De nya bestämmelserna i 6 a kap. 1 § 15 skall dock tillämpas för tid från och med den 8 januari 2005.
Förarbeten
Prop. 2005/06:44, Bet. 2005/06:SkU14
Omfattning
ändr. 6 a kap 1 §, 9 kap 7, 8 §§
CELEX-nr
32001R0069
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:234) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:167, Prop. 2005/06:65, Bet. 2005/06:SkU15
Omfattning
ändr. 10 kap 5 §
Ikraftträder
2006-05-01

Lag (2006:592) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:352, Prop. 2005/06:125, Bet. 2005/06:SkU33
Omfattning
nuvarande 4 kap 12 a, 12 b §§ betecknas 4 kap 13, 15 §§; ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 4, 8, 10, 11 §§, 4 kap 12 §, 5 kap 2 §, 6 a kap 1, 3, 4, 5 §§, 11 kap 3 §; nya 2 kap 4 a §, 4 kap 14 §, 5 kap 4 a §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:925) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2005/06:345, Prop. 2005/06:181, Bet. 2005/06:MJU28
Omfattning
ändr. 2 kap 5 §
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2006-08-01

Lag (2006:1394) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:9, Prop. 2006/07:1, Bet. 2006/07:FiU1
Omfattning
ändr. 11 kap 10 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2006:1508) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer i fråga om 1 kap. 8 § och 9 kap.9 och 9 b §§ och i övrigt den 1 januari 2007.
 2. Bestämmelserna i 6 a kap. 1 § 1 och 8 tillämpas dock i äldre lydelse till och med utgången av år 2007. Detsamma gäller bestämmelserna i 6 a kap. 1 § 12, såvitt avser förbrukning i metallurgiska processer. För dessa ändamål tillämpas under år 2007 bestämmelserna om skattebefriad förbrukare i 8 kap. 1 § och om återbetalning av skatt enligt 9 kap. 5 §.
 3. Vid tillämpningen av 2 kap. 11 § första stycket 3 skall hänvisningen till 6 a kap. 1 § 1 till och med utgången av år 2007 avse 6 a kap. 1 § 1 och 8 i äldre lydelse.
 4. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:43, Prop. 2006/07:13, Bet. 2006/07:SkU5
Omfattning
ändr. 1 kap 3, 3 a §§, 2 kap 1, 2, 3, 4, 4 a, 10, 11, 12 §§, 3 kap 2 §, 4 kap 3, 12, 13, 15 §§, 5 kap 2, 3, 4 §§, 6 kap 4 §, 6 a kap 1, 5 §§, 8 kap 1, 3 §§, 9 kap 5, 7, 8 a, 9, 9 b, 10 §§, 11 kap 3, 11 c, 12, 13 §§, rubr. närmast före 2 kap 12 §, p 2 övergångsbest. till 1997:479; nya 1 kap 2 a, 8 §§, 9 kap 10 a, 10 b §§
CELEX-nr
32001R2031
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2006:1512) om ikraftträdande av lagen (2006:1508) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Omfattning
ikrafttr. av 1 kap 8 §, 9 kap 9, 9 b §§ i 2006:1508

Lag (2007:778) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 december 2007 och tillämpas för förhållande som hänför sig till tiden från och med den 1 januari 2007. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 2007.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:1, Prop. 2006/07:13, Bet. 2007/08:SkU2
Omfattning
ändr. 2 kap 11 §; nya 1 kap 9 §, 7 kap 3 §
Ikraftträder
2007-12-01

Lag (2007:779) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:2, Prop. 2006/07:123, Bet. 2007/08:SkU3
Omfattning
ändr. 2 kap 1, 8, 9, 9 a §§, 9 kap 8 a §, 10 kap 1, 2, 4, 5 §§, rubr. närmast före 2 kap 8 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2007:1168) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:30, Prop. 2007/08:1, Bet. 2007/08:FiU1
Omfattning
ändr. 11 kap 10 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2007:1387) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:89, Prop. 2007/08:11, Bet. 2007/08:SkU17
Omfattning
ändr. 2 kap 4 a, 10 §§, 6 a kap 1 §, 9 kap 7, 8 §§, 11 kap 3, 4, 12 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2007:1393) om ändring i lagen (2007:779) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2007/08:89
Omfattning
ändr. 2 kap 1 § i 2007:779

Lag (2008:204) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:164, Prop. 2007/08:122, Bet. 2007/08:SkU28
Omfattning
ändr. 6 a kap 1 §, 9 kap 3 §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2008:561) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:238, Prop. 2007/08:121, Bet. 2007/08:SkU27
Omfattning
ändr. 6 a kap 2, 3, 4, 5 §§, 11 kap 10 §; nya 1 kap 10 §, 6 a kap 3 a, 3 b, 3 c §§
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2008:562) om ändring i lagen (2008:204) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2007/08:238, Prop. 2007/08:121, Bet. 2007/08:SkU27
Omfattning
ändr. 6 a kap 1 § i 2008:204

Lag (2008:1219) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:46, Prop. 2008/09:1, Bet. 2008/09:FiU1
Omfattning
ändr. 11 kap 10 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2008:1319) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:110, Prop. 2008/09:48, Bet. 2008/09:SkU14
Omfattning
ändr. 4 kap 1 a §
CELEX-nr
32004L0106
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:1492) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
 2. Bestämmelsen i 2 kap. 1 § andra stycket tillämpas för tid från och med den 1 april 2010. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 april 2010.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:122, Rskr. 2009/10:121, Prop. 2009/10:41, Prop. 2009/10:40, Bet. 2009/10:SkU21, Bet. 2009/10:SkU18
Omfattning
upph. 2 kap. 10 §, rubr. närmast före 2 kap. 10 §; ändr. 2 kap. 1 §, 11 kap. 3, 10 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1493) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas för tid från och med den 1 april 2010.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 april 2010.
 3. Den som är godkänd som upplagshavare den 1 april 2010 ska godkännas som registrerad avsändare.
 4. En registrering som varumottagare enligt 4 kap. 6 § i sin äldre lydelse ska från och med den 1 april 2010 anses vara ett godkännande som registrerad varumottagare enligt den nya lydelsen av paragrafen.
 5. Bestämmelserna i 4 kap. 8 § tillämpas från och med ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:121, Prop. 2009/10:40, Bet. 2009/10:SkU18
Omfattning
upph. 4 kap. 8 §, 6 kap. 7, 9 §§, rubr. närmast före 4 kap. 8 §, 6 kap. 2, 3, 8, 10 §§; nuvarande 6 kap. 3, 4, 8 §§ betecknas 6 kap. 13, 14, 12 §§; ändr. 1 kap. 7 §, 2 kap. 11 §, 4 kap. 1, 1 a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a, 9, 11 §§, 5 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 6 §, 8 kap. 1 §, 9 kap. 10, 10 b, 11 §§, nya 6 kap. 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 4 kap. 6 §, rubr. till 6 kap.; nya 3 a kap., 4 kap. 2 a, 8, 9 a, 9 b, 10 §§, 5 kap. 1 a §, 6 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 a, 9, 10, 11 §§, 7 kap. 2 a §, rubr. närmast före 4 kap. 2, 8 §§, 6 kap. 2, 9, 12, 13 §§
CELEX-nr
32008L0118
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1494) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2010. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:122, Prop. 2009/10:41, Bet. 2009/10:SkU21
Omfattning
upph. 2 kap. 4 a §, 4 kap. 14 §, 5 kap. 4 a §; ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 11 §
Ikraftträder
2010-10-01

Lag (2009:1495) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. Lag (2010:600). 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. Lag (2010:600).
 2. Bestämmelserna i 7 kap. 3 § fjärde stycket och 7 kap. 4 § andra stycket tillämpas dock från och med den 1 januari 2012. Lag (2010:600).
Förarbeten
Rskr. 2009/10:122, Prop. 2009/10:41, Bet. 2009/10:SkU21
Omfattning
ändr. 1 kap. 10 §, 2 kap. 1, 11 §§, 6 a kap. 1, 2, 3, 5 §§, 7 kap. 3 §, 9 kap. 5, 7, 8, 9 §§; nya 2 kap. 1 b §, 6 a kap. 2 a §, 7 kap. 4 §
CELEX-nr
32009L0028
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2009:1496) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:122, Prop. 2009/10:41, Bet. 2009/10:SkU21
Omfattning
ändr. 2 kap. 1, 1 b §§, 6 a kap. 1, 2 a §§
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:122, Prop. 2009/10:41, Bet. 2009/10:SkU21
Omfattning
upph. 1 kap. 8 §, 9 kap. 9, 9 a, 9 b §§; ändr. 2 kap. 1, 1 b §§, 6 a kap. 1, 2, 3 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 §, 9 kap. 2, 5 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2009:1505) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 2. De upphävda paragraferna gäller dock fortfarande för varuflyttningar som har påbörjats före den 1 januari 2011.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:121, Prop. 2009/10:40, Bet. 2009/10:SkU18
Omfattning
upph. 6 kap. 13, 14 §§, rubr. närmast före 6 kap. 13 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:107) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2009/10:189, Prop. 2009/10:63, Bet. 2009/10:SkU31
Omfattning
ändr. 4 kap. 1 b, 13 §§
Ikraftträder
2010-04-01

Lag (2010:181) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2009/10:203, Prop. 2009/10:94, Bet. 2009/10:SkU33
Omfattning
ny 6 kap. 15 §
Ikraftträder
2010-04-01

Lag (2010:600) om ändring i lagen (2009:1495) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2009/10:299, Prop. 2009/10:164, Bet. 2009/10:MJU26
Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2009:1495

Lag (2010:1088) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:256, Prop. 2009/10:144, Bet. 2009/10:SkU34
Omfattning
ändr. 11 kap. 3 §
Ikraftträder
2011-11-01

Lag (2010:1089) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:256, Prop. 2009/10:144, Bet. 2009/10:SkU34
Omfattning
ändr. 1 kap. 9 §; ny 2 kap. 2 a §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1090) om ändring i lagen (2009:1495) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2009/10:256, Prop. 2009/10:144, Bet. 2009/10:SkU34
Omfattning
ändr. 7 kap. 4 § i 2009:1495

Lag (2010:1820) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 2. Äldre bestämmelser i 4 kap. 3 § gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:76, Prop. 2010/11:12, Bet. 2010/11:SkU10
Omfattning
ändr. 4 kap. 3 §, 6 kap. 7 §; ny 5 kap. 4 a §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1821) om ändring i lagen (2009:1495) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2010/11:76, Prop. 2010/11:12, Bet. 2010/11:SkU10
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 § i 2009:1495

Lag (2010:1822) om ändring i lagen (2009:1496) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2010/11:76, Prop. 2010/11:12, Bet. 2010/11:SkU10
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 § i 2009:1496

Lag (2010:1823) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2010/11:76, Prop. 2010/11:12, Bet. 2010/11:SkU10
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 i 2009:1497

Lag (2010:1824) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:77, Prop. 2010/11:32, Bet. 2010/11:SkU17
Omfattning
ändr. 2 kap. 12 §, 12 kap. 1 §, rubr. närmast före 2 kap. 12 §; ny 7 kap. 5 a §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1896) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi