Lag (1994:1776) om skatt på energi

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994:1776 i lydelse enligt SFS 2023:812
Ikraft
1995-01-01
Upphäver
Lag (1961:372) om bensinskatt
Lag (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter
Lag (1957:262) om allmän energiskatt
Lag (1990:582) om koldioxidskatt
Lag (1990:587) om svavelskatt
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-02-01
Övrigt
Rättelseblad 2004:1038, 2006:1508 och 2010:1824 har iakttagits.

Innehåll

[K1]1 §  I denna lag finns bestämmelser om beskattning av bränslen och elektrisk kraft.

[S2]Lagens innehåll är uppdelat enligt följande.

[S3]1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m.

[S4]2 kap. Energiskatt och koldioxidskatt på bränslen

[S5]3 kap. Svavelskatt

[S6]4 kap. Godkännanden inom uppskovsförfarandet

[S7]4 a kap. Flyttningar under uppskovsförfarandet

[S8]4 b kap. Dokumenthantering vid flyttningar av bränsle under uppskovsförfarandet

[S9]4 c kap. Distansförsäljning

[S10]4 d kap. Förfarandet för beskattade varor

[S11]4 e kap. Dokumenthantering vid flyttningar under förfarandet för beskattade varor

[S12]5 kap. Skattskyldighet för bränslen som avses i 1 kap. 3 a §

[S13]6 kap. Hantering och skattskyldighet avseende övriga bränslen

[S14]6 a kap. Skattebefriade användningsområden m.m.

[S15]7 kap. Avdrag

[S16]8 kap. Skattebefriade förbrukare

[S17]9 kap. Återbetalning av skatt m.m.

[S18]10 kap. Sanktioner vid otillåten användning av märkta oljeprodukter, m.m.

[S19]11 kap. Energiskatt på elektrisk kraft

[S20]12 kap. Generella förfaranderegler, omprövning och överklagande. Lag (2022:166).

Lagens tillämpningsområde

[K1]1 a §  Skatt skall betalas till staten enligt denna lag för bränslen och elektrisk kraft. Lag (2022:166).

[K1]2 §  Energiskatt ska betalas för bränslen som anges i 2 kap.1, 1 a, 3 och 4 §§. Koldioxidskatt ska betalas för bränslen som anges i 2 kap.1, 3 och 4 §§. Svavelskatt ska betalas på svavelinnehållet i bränslen som anges i 3 kap. 1 §. Bestämmelser om dessa skatter finns i 2–10 kap.

[S2]Bestämmelser om skatt på elektrisk kraft finns i 11 kap.Lag (2009:1494).

Prop. 2005/06:125: Paragrafens första stycke kompletteras med hänvisningar till det nya skattepliktiga bränslet i 2 kap. 4 a §. Energiskatt och koldioxidskatt skall därmed betalas för bränslet.

[K1]2 a §  Genom denna lag genomförs rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet.

[S2]Vidare genomförs rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt avseende de energiprodukter som omfattas av 3 a §. Lag (2022:166).

Prop. 2006/07:13: Skattepliktiga produkter enligt energiskattedirektivet (2003/96/EG) identifieras i stor utsträckning genom det tulltaxenummer enligt EU:s gemensamma tulltaxa enligt vilket de klassificeras (s.k. KN-nr). Motsvarande ordning gällde enligt det tidigare mineraloljedirektivet (92/81/EEG).

Eftersom produkter på flera ställen i lagen (<a href="https://lagen.nu/1994:1776" ...

Innebörden av vissa uttryck

[K1]2 b §  Med KN-nr förstås nummer i Kombinerade nomenklaturen enligt kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om gemensamma tulltaxan.

[S2]För vissa produkter i denna lag finns uppdateringar av hänvisningarna till KN-nr till följd av ändringar av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 i

[K1]2 c §  I denna lag avses med

[K1]3 §  Med energiprodukter förstås produkter enligt

 1. KN-nr 1507-1518, när produkterna är avsedda att förbrukas som bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle,
 2. KN-nr 2701, 2702 samt 2704-2715,
 3. KN-nr 2901 och 2902,
 4. KN-nr 2905 11 00, som inte är av syntetiskt ursprung, när produkterna är avsedda att förbrukas som bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle,
 5. KN-nr 3403,
 6. KN-nr 3811,
 7. KN-nr 3817,
 8. KN-nr 3824 90 99, när produkterna är avsedda att förbrukas som bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle. Lag (2006:1508).

[K1]3 a §  I enlighet med vad som särskilt anges i denna lag tillämpas vissa förfaranderegler för energiprodukter enligt följande KN-nr

 1. KN-nr 1507–1518, när produkterna är avsedda att förbrukas som bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle,
 2. KN-nr 2707 10, 2707 20, 2707 30 och 2707 50,
 3. KN-nr 2710 11–2710 19 69,
 4. KN-nr 2711, dock inte KN-nr 2711 11, 2711 21 och 2711 29,
 5. KN-nr 2901 10,
 6. KN-nr 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 och 2902 44,
 7. KN-nr 2905 11 00, som inte är av syntetiskt ursprung, när produkterna är avsedda att förbrukas som bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle,
 8. KN-nr 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 och 3811 90 00, samt
 9. KN-nr 3824 90 99, när produkterna är avsedda att förbrukas som bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle.

[S2]I fråga om produkter enligt KN-nr 2710 11 21, 2710 11 25 och 2710 19 29 gäller första stycket endast vid yrkesmässiga bulktransporter. Lag (2012:836).

Prop. 2006/07:13: I första stycket anges för vilka produkter den s.k. suspensionsordningen enligt cirkulationsdirektivet (92/12/EEG) skall tillämpas. Det gäller således de särskilda kontrollbestämmelserna om övervakning och flyttning av produkter som följer av avdelningarna II och III i detta direktiv. Paragrafen motsvaras av artikel 20.1 i energiskattedirektivet (2003/96/EG). Motsvarande ordning, med en begränsad grupp produkter som omfattas av suspensionsordningen, har tidigare gällt för mineraloljor enligt regler ...

Prop. 2012/13:27: Genom införandet av en ny punkt 8 kommer produkter med KN-nr 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 och 3811 90 00 att omfattas av uppskovsförfarandet. Härigenom undviks bl.a. dubbelbeskattning av dessa produkter. Som följd härav numreras den tidigare punkten 8 om. Övrig ändring är endast redaktionell.

[K1]4 §  En verksamhet är yrkesmässig, om den

 1. utgör näringsverksamhet enligt 13 kap.inkomstskattelagen (1999:1229), eller
 2. bedrivs i former som är jämförliga med en till sådan näringsverksamhet hänförlig rörelse och ersättningen för omsättningen i verksamheten under ett kalenderår överstiger 30 000 kronor. Lag (1999:1289).

 • HFD 2012 not 20:Energiskatt (ekonomisk förening ansågs bedriva yrkesmässig verksamhet och vara skattskyldig när föreningen producerade vindkraft och levererade den till sina medlemmar) / Energiskatt (ekonomisk förening ansågs bedriva yrkesmässig verksamhet och vara skattskyldig när föreningen producerade vindkraft och levererade den till sina medlemmar, förhandsbesked)

[K1]5 §  Fordonsbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Lag (2001:569).

[K1]6 §  Med skepp avses i denna lag fartyg vars skrov har en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter. Med båtar avses andra fartyg. Lag (2017:1057).

Prop. 2016/17:205: Paragrafen ändras. I paragrafen görs ett förtydligande för att markera att indelningen av fartyg i skepp och båtar avser lagen och att den indelningen skiljer sig från den som föreslås gälla enligt sjölagen. Anledningen till att den nuvarande indelningen här behålls är att beskattningen av fartygsbränsle i annat fall indirekt skulle komma att ändras.

Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2016/17:205#S6-2" ...

[K1]7 §  Med import avses varors övergång till fri omsättning i enlighet med artikel 201 i unionstullkodexen. Med import avses även införsel till EU av unionsvaror från något av de territorier som anges i 2 § lagen (2022:157) om Europeiska unionens punktskatteområde om de skyldigheter som följer av tullagstiftningen vid sådan införsel har fullgjorts.

[S2]Med otillåten införsel avses införsel till EU av en produkt som inte har hänförts till förfarandet för övergång till fri omsättning i enlighet med artikel 201 i unionstullkodexen och för vilken en tullskuld i enlighet med artikel 79.1 i unionstullkodexen har uppkommit eller skulle ha uppkommit om produkten hade varit belagd med tull. Med otillåten införsel avses även införsel till EU av unionsvaror från något av de territorier som anges i 2 § lagen om Europeiska unionens punktskatteområde om de skyldigheter som följer av tullagstiftningen vid sådan införsel inte har fullgjorts.

[S3]Med export avses att en produkt, direkt från Sverige eller via ett annat EU-land, förs ut från EU.

[S4]Med EU eller ett EU-land avses de områden som tillhör Europeiska unionens punktskatteområde enligt lagen (2022:157) om Europeiska unionens punktskatteområde. Med ett tredjeland avses länder och områden utanför detta skatteområde. Lag (2022:166).

8 § Har upphävts genom lag (2009:1497).

[K1]9 §  Med biomassa förstås den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter från jordbruk (inklusive material av vegetabiliskt och animaliskt ursprung), skogsbruk och därmed förknippad industri, samt den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall.

[S2]Med biogas förstås ett vätskeformigt eller gasformigt bränsle som framställts av biomassa och vars energiinnehåll till övervägande del härrör från metan.

[S3]Med biogasol förstås ett vätskeformigt eller gasformigt bränsle som framställts av biomassa och vars energiinnehåll till övervägande del härrör från propan eller butan. Lag (2020:1045).

Prop. 2006/07:13: Begreppet ”biomassa” förekommer i 2 kap. 11 § 1 samt i 7 kap. 3 § för att definiera ursprunget till vissa produkter. Den definition som ges i paragrafen motsvaras av artikel 16.1 tredje stycket i energiskattedirektivet (2003/96/EG). I rådsdokument den 14 oktober 2003, 13253/03

ADD 1 har kommissionen och rådet gjort vissa uttalanden till rådets protokoll ...

Prop. 2009/10:144: Genom ändringen införs i ett nytt andra stycke i paragrafen en definition av begreppet biogas. Det framgår genom definitionen att biogas är ett vätskeformigt eller gasformigt bränsle som framställts av biomassa och vars energiinnehåll till övervägande del härrör från produktens innehåll av metan. Med övervägande del avses här att gasen beräknat på energiinnehåll till mer än hälften ska bestå av metan som framställts av biomassa. Dock ska även produkten i sin helhet ha framställts av biomassa. ...

[K1]10 §  Med kraftvärmeproduktion förstås samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en och samma process, om

 1. den värme som uppkommer nyttiggörs, och
 2. elverkningsgraden uppgår till minst 15 procent. Lag (2009:1495).

Prop. 2007/08:121: Begreppet ”kraftvärmeproduktion” förekommer i 6 a kap. 1 § 17 samt i 3 och 3 b §§. Vissa skattelättnader gäller för bränslen som används för att framställa värme genom en sådan process. Definitionen stämmer överens med de kriterier som tidigare gällt enligt 6 a kap. 3 § första respektive tredje styckena för att skattelättnader skulle kunna komma i fråga (jfr prop. 2005/06:125 s. 72 f). Av förenklingsskäl ställs dessa ...

[K1]11 §  Med användning av luftfartyg, skepp och båtar för privat ändamål avses annan användning än

 1. transport av passagerare eller varor mot ersättning eller tillhandahållande av andra tjänster mot ersättning,
 2. offentliga myndigheters användning eller användning för offentliga myndigheters räkning,
 3. frivilliga försvarsorganisationers användning,
 4. sjöräddning, brandövervakning och liknande verksamhet, eller övning och utbildning för sådan verksamhet, som utförs av ideella organisationer, eller
 5. yrkesmässigt fiske. Lag (2015:214).

Prop. 2014/15:40: Paragrafen är ny och innehåller en definition av vad som avses med användning för privat ändamål. Definitionen görs genom en uppräkning av de användningsområden som är att anse som annan användning än för privat ändamål. Uppräkningen syftar till att klargöra tillämpningsområdet för skattebefrielsen avseende både flygbränsle och bränsle som används i skepp och båtar. Skattebefrielsen följer av reglerna i 6 a kap. 1 § LSE. Begreppet privat ändamål används också i 4 kap. 3 § första stycket 2 LSE, ...

[K1]11 a §  I fråga om energiskatt och koldioxidskatt på bränslen samt energiskatt på elektrisk kraft förstås med stödordning sådant statligt stöd enligt artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som utgörs av skattebefrielse för vart och ett av de ändamål som anges i följande bestämmelser i denna lag:

 1. 6 a kap. 1 § 8 och 11 a,
 2. 6 a kap. 1 § 11 b,
 3. 6 a kap. 2 a § första stycket 1,
 4. 6 a kap. 2 a § första stycket 2,
 5. 6 a kap. 2 c §,
 6. 7 kap.3 a och 3 b §§,
 7. 7 kap. 4 §,
 8. 9 kap. 5 §,
 9. 11 kap. 9 § första stycket 6 och 14 §,
 10. 11 kap. 9 § första stycket 8,
 11. 11 kap. 10 §,
 12. 11 kap. 12 §,
 13. 11 kap. 12 a §,
 14. 11 kap. 12 b §. Lag (2022:1781).

Prop. 2015/16:159: Ändringen föranleds av förslagen i avsnitt 6 Svenska stödordningar på bränsleskatteområdet som omfattas av ändringsförslagen.

I paragrafen, som är ny, anges de bestämmelser som innehåller sådana skattebefrielser på bränsleskatteområdet som utgör statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. De olika kategorierna av skattestöd definieras som stödordningar. ...

[K1]11 b §  Stödmottagare för skattebefrielse enligt denna lag är den som

 1. förbrukat bränsle för något av de ändamål som avses i 11 a § 1-5,
 2. i Sverige producerat motorbränslet eller fört in motorbränslet till Sverige från ett annat EU-land eller genom import i fall som avses i 11 a §6 eller 7,
 3. förbrukat elektrisk kraft eller bränsle för framställning av värme eller kyla som levererats för något av de ändamål som avses i 11 a § 8, eller
 4. förbrukat elektrisk kraft för något av de ändamål som avses i 11 a § 9-15. Lag (2022:166).

Prop. 2015/16:159: Ändringen föranleds av förslagen i avsnitt 7 Stödmottagare.

Paragrafen är ny. Genom den införs en definition av begreppet stödmottagare. Av första punkten framgår att stödmottagaren i de flesta fallen är den som förbrukat bränslet. Av andra punkten framgår att det i vissa fall är producenten eller den som fört in eller importerat motorbränslet till Sverige som är stödmottagare. Det rör ...

11 c § Har upphävts genom lag (2023:435).

[K1]12 §  Med företag utan rätt till statligt stöd avses

 1. företag i ekonomiska svårigheter enligt artikel 2.18 i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, och
 2. företag som är föremål för betalningskrav på grundval av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden. Lag (2016:505).

Prop. 2015/16:159: Ändringen föranleds av förslagen i avsnitt 8 Statligt stöd i form av skattebefrielse medges inte till företag i svårigheter.

Paragrafen är ny. Genom den införs begreppet ”företag utan rätt till statligt stöd” i lagstiftningen i enlighet med de krav som kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt ...

12 a § Har upphävts genom lag (2022:285).

[K1]13 §  Med uppgifter om stödmottagare avses uppgift om

 1. vilken typ av företag (små eller medelstora respektive stora) stödmottagaren hör till enligt bilaga I till den förordning som avses i 12 §,
 2. den region där stödmottagande företag är beläget på NUTS 2- nivå enligt bilaga 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS) i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 868/2014 av den 8 augusti 2014 om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts), och
 3. stödmottagande företags verksamhetsområde på Nace-gruppnivå enligt bilaga 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90, i den ursprungliga lydelsen.

[S2]För den som bedriver yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet och får stöd genom en stödordning som avses i 11 a §3 och 13 avses med uppgifter om stödmottagare även uppgift om

 1. huruvida stödmottagaren bedriver primär jordbruksproduktion i den mening som avses i artikel 2.9 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och
 2. hur stor andel av bränsle- och elförbrukningen inom ramen för respektive stödordning som hänför sig till primär jordbruksproduktion. Lag (2023:435).

Prop. 2015/16:159: Ändringen föranleds av förslagen i avsnitt 9.6 Den stödmottagare som söker återbetalning av skatt är skyldig att lämna uppgifter.

Paragrafen är ny. Genom den införs uttrycket ”uppgifter om stödmottagare” i lagstiftningen. Det sker för att det ska vara möjligt att tillgodose de informationskrav, som följer av GBER eller någon av de andra relevanta EU-rättsakterna, dvs. kommissionens förordning (EU) ...

Prop. 2021/22:165: Paragrafen innehåller bestämmelser vad som avses med uppgifter om stödmottagare som ska lämnas för att en stödmottagare ska kunna få

skattenedsättning genom återbetalning. Paragrafen utformas enligt Lagrådets förslag.

Andra stycket, som är nytt, utvidgar uppgifter om stödmottagare inom yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet ...

Prop. 2022/23:112: Paragrafen innehåller bestämmelser om vad som avses med uppgifter om stödmottagare som ska lämnas för att en stödmottagare ska kunna få skattenedsättning genom återbetalning.

Ändringarna i andra stycket innebär att hänvisningen till definitionen av primär jordbruksproduktion hänvisar till den definitionen i GBER i stället för som tidigare till motsvarande definition i ABER. Hänvisningen till GBER är dynamisk, dvs. avser GBER i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen. ...

14 § Har upphävts genom lag (2022:1781).

[K1]15 §  Med landström avses elektrisk kraft som förbrukas i skepp som används för sjöfart och som har en bruttodräktighet om minst 400, när skeppet ligger i hamn och spänningen på den elektriska kraft som överförs till skeppet är minst 380 volt. Som landström anses inte elektrisk kraft som förbrukas när skeppet används för privat ändamål eller när skeppet är upplagt eller på ett varaktigt sätt är taget ur trafik. Lag (2016:1072).

[K1]16 §  De belopp i euro som anges i denna lag ska för varje kalenderår omräknas enligt den kurs i svenska kronor för euro som gällde den första vardagen i oktober året innan och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Lag (2016:505).

Prop. 2015/16:159: Paragrafen, som är ny, föranleds av förslaget i avsnitt 9.6 Den stödmottagare som söker återbetalning av skatt är skyldig att lämna uppgifter.

I bestämmelsen regleras hur omräkning ska ske från euro till svenska kronor när det i LSE anges belopp i euro. Den växelkurs för euro som används är den som följer av artikel 13.2 i rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen ...

[K1]17 §  Med nätinnehavare avses den som överför elektrisk kraft med stöd av en koncession enligt 2 kap.ellagen (1997:857). Lag (2016:1073).

[K1]17 a §  Med koncessionspliktigt nät avses ett ledningsnät som omfattas av en nätkoncession som meddelats med stöd av 2 kap.ellagen (1997:857). Lag (2018:1887).

[K1]18 §  Med elektrisk kraft framställd från förnybara källor avses kraft som framställs från

 • sol, vind, vågor, tidvatten eller jordvärme,
 • vattenbaserad energi som är alstrad i vattenkraftverk,
 • biomassa eller produkter som framställs från biomassa, eller
 • bränsleceller. Lag (2017:408).

[K1]19 §  Med deklarant, tullskuld och unionsvara avses detsamma som i artikel 5 i unionstullkodexen.

[S2]Med förfarandet för extern transitering avses förfarandet enligt artikel 226.2 i unionstullkodexen, när förfarandet används för punktskattepliktiga varor enligt artikel 189.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex. Lag (2022:166).

[K1]20 §  I denna lag avses med

 1. avviker från ett uppskovsförfarande,
 2. förvaras eller lagras utanför ramen för ett uppskovsförfarande,
 3. tillverkas utanför ramen för ett uppskovsförfarande,
 4. importeras utan att omedelbart efter importen hänföras till ett uppskovsförfarande, eller
 5. är föremål för otillåten införsel,
  • beskattat bränsle: bränsle som avses i 3 a § som släppts för konsumtion i ett EU-land,
  • förfarandet för beskattade varor: det förfarande som enligt 4 d kap. ska användas vid flyttning av beskattat bränsle till, från eller via ett annat EU-land,
  • det datoriserade systemet: det datoriserade system som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2020/263 av den 15 januari 2020 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor. Lag (2022:166).

2 kap. Energiskatt och koldioxidskatt på bränslen

Införd: SFS 2022:166 (Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar)
Ändrad: SFS 1999:1063 (Budgetpropositionen för år 2000), 2015:747 (Budgetpropositionen för 2016), 2017:1231 (Budgetpropositionen för 2018), 2000:1155 (Budgetpropositionen för 2001), 2003:810 (Budgetproposition för 2004), 2001:962 (Budgetpropositionen för 2002), 1999:431 (Tullagens överklaganderegler, m.m.), 2004:1038 (Budgetpropositionen för 2005), 2002:1142 (Budgetproposition för 2003), 2006:1508 (Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m.), 1995:912 (Finansiering av medlemskapet i Europeiska unionen), 2006:592 (Beskattning av visst hushållsavfall som förbränns, m.m.), 2007:1387 (Vissa punktskattefrågor m.m. med anledning av budgetpropositionen för 2008), 1998:1699 (Vissa punktskatte- och tullfrågor), 1995:611 (Ändringar av vissa förfaranderegler m.m. för punktskatter), 1995:1525 (None), 2001:518 (Inköp av bränsle och alkohol utan punktskatt m.m.), 1999:1323 (Införsel av beskattade varor), 2009:1497 (Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010), 2009:1496 (Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010), 2009:1495 (Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010), 2010:1823 (Upplagshavare för flygfotogen på flygplats samt kompletterande bestämmelser om skattefrihet för biogas), 2019:447 (Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin), 2019:1244 (Sänkt skatt på drivmedel), 2007:779 (Ändringar av förbudet mot märkt olja i fordonstank), 2020:1155 (Pausad BNP-indexering för drivmedel), 2022:166 (Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar), 2022:1775 (Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion), 2023:810 (Sänkt skatt på bensin och diesel och sänkt skatt på jordbruksdiesel)

Skattepliktens omfattning och skattebelopp m.m.

[K2]1 §  Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra stycket eller 1 b §, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

KN-nrSlag av bränsle Skattebelopp EnergiskattKoldioxidskattSumma skatt
1. 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49Bensin som uppfyller krav för
a) miljöklass 1 - motorbensin2 kr 57 öre per liter3 kr 14 öre per liter5 kr 71 öre per liter
- alkylatbensin 1 kr 42 öre b) miljöklass 2 2 kr 61 öreper liter per liter3 kr 14 öre per liter 3 kr 14 öre per liter4 kr 56 öre per liter 5 kr 75 öre per liter
2. 2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59Annan bensin än som avses under 1 eller 73 kr 61 öre per liter3 kr 14 öre per liter6 kr 75 öre per liter
3. 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 412710 19 49 eller 2710 19 612710 19 69Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som
a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C, b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig miljöklass 1305 kr per m3 1 470 kr per m33 887 kr per m3 2 723 kr per m34 192 kr per m3 4 193 kr per m3
miljöklass 21 868 kr per m32 723 kr per m34 591 kr per m3
miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass2 074 kr per m32 723 kr per m34 797 kr per m3
4. 2711 12 112711 19 00Gasol m.m. som används för a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg b) annat ändamål än som avses under a0 kr per 1 000 kg 1 407 kr per 1 000 kg4 363 kr per 1 000 kg 4 363 kr per 1 000 kg4 363 kr per 1 000 kg 5 770 kr per 1 000 kg
5. 2711 11 00, 2711 21 00Naturgas som används för a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg b) annat ändamål än som avses under a0 kr per 1 000 m3 1 209 kr per 1 000 m33 104 kr per 1 000 m3 3 104 kr per 1 000 m33 104 kr per 1 000 m3 4 313 kr per 1 000 m3
6. 2701, 2702 eller 2704Kol och koks833 kr per 1 000 kg3 608 kr per 1 000 kg4 441 kr per 1 000 kg
7. 2710 11 31Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter2 kr 61 öre per liter3 kr 14 öre per liter5 kr 75 öre per liter

[S2]I fall som avses i 5 kap. 16 § 3 och 4 samt 6 kap. 10 § 3 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika användningssätt.

[S3]I fall som avses i 5 kap. 16 § 6 a och b och 6 kap. 10 § 4 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar

 1. skatten som gäller för bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt första stycket 3 a har förvärvats utan skatt,
 2. skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a respektive bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt första stycket 3 a har förvärvats med skatt,
 3. skatten som gäller för annat bränsle enligt första stycket, om sådant bränsle i annat fall än som avses i 1 har förvärvats utan skatt,
 4. skatten som gäller för det bränsle enligt första stycket som det använda bränslet anses likvärdigt med enligt 3 eller 4 §, om bränsle enligt 3 eller 4 § har förvärvats utan skatt, och
 5. skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a respektive bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt 3 eller 4 § har förvärvats med skatt som motsvarar skatten som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a.

[S4]I fall som avses i 5 kap. 16 § 6 c tillämpas tredje stycket 1- 3 avseende flygfotogen (KN-nr 2710 19 21). Lag (2023:810).

Prop. 2006/07:13: Ändringar i tabellen i första stycket är främst ändringar till följd av att nya KN-nr och i vissa fall beteckningar gäller för olika bränslen. Under punkten 5 anges numera endast naturgas – i linje med att en minimiskattesats för detta bränsle är fastlagd i energiskattedirektivet (2003/96/EG) – med uttryckliga skattesatser. Metan beskattas, enligt regeln i 3 § andra stycket, i nivå med likvärdigt bränsle, vilket bör anses vara naturgas. Motsvarande beskattningsordning gäller för petroleumkoks, ...

Prop. 2018/19:94: Ändringen behandlas i avsnitt 5.2.

I paragrafen regleras energi- och koldioxidskattebelopp för vissa bränslen, däribland bensin och diesel. Av tabellen i första stycket framgår de skattebelopp som gäller för dessa bränslen när skattskyldighet inträder fr.o.m. ikraftträdandet, dvs. den 1 juli 2019 t.o.m. den 31 december 2019. De skattebelopp som gäller under perioden 1 januari t.o.m. 30 juni 2019 ...

Prop. 2007/08:11: Ändringarna i första stycket innebär höjningar av skattesatserna. Höjningen av koldioxidskattesatserna behandlas i avsnitt 4.1 och de höjda energiskattesatserna för diesel i miljöklass 1 och 2 utvecklas i avsnitt 4.2. Samtliga skattesatser räknas upp med hänsyn till förändringen i konsumentprisindex mellan juni månad 2006 och juni månad 2007, ...

Prop. 2006/07:123: Ändringen i första stycket punkten 3 från märkämnen till märk- och färgämnen följer av de ändringar som görs i bestämmelserna om märkning och färgning av vissa oljeprodukter (se under 2 kap. 8

 • a §§).

Prop. 2019/20:24: Ändringen föranleds av förslagen i avsnitt 4.2.

I paragrafen regleras koldioxid- och energiskattebeloppen för vissa bränslen, däribland bensin och diesel. Ändringarna i första stycket innebär att skattebeloppen ändras fr.o.m. ikraftträdandet, dvs. den 1 januari 2020. Skattesatserna anges med belopp inklusive den årliga omräkningen med hänsyn till förändringar i konsumentprisindex och med det ...

Prop. 2020/21:29: Övervägandena finns i avsnitt 2.2.

I paragrafen regleras koldioxid- och energiskattebeloppen för vissa bränslen, däribland bensin och diesel. Av tabellen i första stycket framgår de ändrade skattebelopp som gäller för dessa bränslen när skattskyldighet inträder fr.o.m. ikraftträdandet, dvs. den 1 januari 2021. Vid uträkning av de skattesatser som anges i tabellen har hänsyn tagits till faktiska ...

Prop. 2021/22:84: I paragrafen regleras energi- och koldioxidskattebelopp för vissa bränslen, däribland bensin och diesel.

Ändringen i första stycket innebär att de aktuella skattebeloppen justeras ned med 40 öre per liter fr.o.m. den 1 maj 2022. För tiden dessförinnan framgår skattebeloppen av förordningen (2021:1077) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2022.

Övervägandena ...

Prop. 2022/23:17: Paragrafen innehåller bestämmelser om energi- och koldioxidskattebelopp för vissa bränslen, däribland bensin och diesel.

Ändringen i första stycket innebär förändrade skattebelopp som gäller för dessa bränslen när skattskyldighet inträder.

Övervägandena finns i avsnitt 4.2.

Ändrad: SFS 1999:1063 (Budgetpropositionen för år 2000), 2015:747 (Budgetpropositionen för 2016), 2017:1231 (Budgetpropositionen för 2018), 2013:970 (Budgetpropositionen för 2014), 2013:1004 (Budgetpropositionen för 2014), 2000:1155 (Budgetpropositionen för 2001), 1996:1220 (Budgetproposition för 1997), 2003:810 (Budgetproposition för 2004), 2001:962 (Budgetpropositionen för 2002), 2004:1038 (Budgetpropositionen för 2005), 2002:1142 (Budgetproposition för 2003), 1999:1324 (None), 2009:1492 (Det nya punktskattedirektivet), 2006:1508 (Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m.), 2012:681 (Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet), 2012:680 (Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet), 1997:450 (1997 års ekonomiska vårproposition), 1995:912 (Finansiering av medlemskapet i Europeiska unionen), 1996:687 (None), 1995:1525 (None), 2001:518 (Inköp av bränsle och alkohol utan punktskatt m.m.), 2009:1497 (Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010), 2009:1496 (Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010), 2009:1495 (Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010), 2009:1492 (Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010), 2010:1822 (Upplagshavare för flygfotogen på flygplats samt kompletterande bestämmelser om skattefrihet för biogas), 2010:1821 (Upplagshavare för flygfotogen på flygplats samt kompletterande bestämmelser om skattefrihet för biogas), 2019:447 (Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin), 2019:1244 (Sänkt skatt på drivmedel), 2007:779 (Ändringar av förbudet mot märkt olja i fordonstank), 2020:1155 (Pausad BNP-indexering för drivmedel), 2002:684 (Sänkt skatt på alkylatbensin), 2022:166 (Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar), 2022:295 (Extra ändringsbudget för 2022 – Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel samt hantering av överskott av vaccindoser), 2022:294 (Extra ändringsbudget för 2022 – Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel samt hantering av överskott av vaccindoser), 2022:1775 (Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion), 2022:1776 (Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion), 2023:811 (Sänkt skatt på bensin och diesel och sänkt skatt på jordbruksdiesel), 2023:810 (Sänkt skatt på bensin och diesel och sänkt skatt på jordbruksdiesel)

/Träder i kraft I: 2025-01-01/

1 §  Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra stycket eller 1 b §, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

KN-nrSlag av bränsle Skattebelopp EnergiskattKoldioxidskattSumma skatt
1. 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49Bensin som uppfyller krav för a) miljöklass 1 - motorbensin2 kr 19 öre per liter3 kr 27 öre per liter5 kr 46 öre per liter
- alkylatbensin 1 kr 57 öreper liter3 kr 27 öre per liter4 kr 84 öre per liter
b) miljöklass 2 2 kr 23 öreper liter3 kr 27 öre per liter5 kr 50 öre per liter
2. 2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59Annan bensin än som avses under 1 eller 73 kr 30 öre per liter3 kr 27 öre per liter6 kr 57 öre per liter
3. 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 412710 19 49 eller 2710 19 612710 19 69Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som
a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C,318 kr per m34 048 kr per m34 366 kr per m3
b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig miljöklass 1 miljöklass 21 615 kr per m3 2 037 kr per m32 836 kr per m3 2 836 kr per m34 451 kr per m3 4 873 kr per m3
miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass2 256 kr per m32 836 kr per m35 092 kr per m3
4. 2711 12 112711 19 00Gasol m.m. som används för a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg b) annat ändamål än som avses under a0 kr per 1 000 kg 1 465 kr per 1 000 kg4 544 kr per 1 000 kg 4 544 kr per 1 000 kg4 544 kr per 1 000 kg 6 009 kr per 1 000 kg
5. 2711 11 00, 2711 21 00Naturgas som används för a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg0 kr per 1 000 m33 233 kr per 1 000 m33 233 kr per 1 000 m3
b) annat ändamål än som avses under a1 259 kr per 1 000 m33 233 kr per 1 000 m34 492 kr per1 000 m3
6. 2701, 2702 eller 2704Kol och koks868 kr per 1 000 kg3 758 kr per 1 000 kg4 626 kr per 1 000 kg
7. 2710 11 31Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter2 kr 23 öre per liter3 kr 27 öre per liter5 kr 50 öre per liter

I fall som avses i 5 kap. 16 § 3 och 4 samt 6 kap. 10 § 3 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika användningssätt.

I fall som avses i 5 kap. 16 § 6 a och b och 6 kap. 10 § 4 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar

 1. skatten som gäller för bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt första stycket 3 a har förvärvats utan skatt,
 2. skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a respektive bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt första stycket 3 a har förvärvats med skatt,
 3. skatten som gäller för annat bränsle enligt första stycket, om sådant bränsle i annat fall än som avses i 1 har förvärvats utan skatt,
 4. skatten som gäller för det bränsle enligt första stycket som det använda bränslet anses likvärdigt med enligt 3 eller 4 §, om bränsle enligt 3 eller 4 § har förvärvats utan skatt, och
 5. skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a respektive bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt 3 eller 4 § har förvärvats med skatt som motsvarar skatten som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a.

I fall som avses i 5 kap. 16 § 6 c tillämpas tredje stycket 1- 3 avseende flygfotogen (KN-nr 2710 19 21). Lag (2023:811).

[K2]1 a §  Energiskatt skall även betalas för råtallolja (KN-nr 3803 00 10) med en skattesats som motsvarar den sammanlagda skatt som tas ut på bränsle enligt 1 § första stycket 3 a.Lag (1998:1699).

[K2]1 b §  För kalenderåret 2026 och efterföljande kalenderår ska energiskatt och koldioxidskatt betalas med belopp som motsvarar de i 1 § angivna skattebeloppen efter en årlig omräkning enligt andra stycket. Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som ska tas ut för påföljande kalenderår.

[S2]För bränslen som avses i

 1. 1 § första stycket 3 a samt 4-6 ska energiskatt och koldioxidskatt betalas med belopp som motsvarar de i 1 § angivna skattebeloppen multiplicerade med jämförelsetalet enligt tredje stycket,
 2. 1 § första stycket 1, 2, 3 b och 7 ska
  1. koldioxidskatt betalas med belopp som motsvarar de i 1 § angivna koldioxidskattebeloppen multiplicerade med jämförelsetalet enligt tredje stycket, och
  2. energiskatt betalas med belopp som motsvarar summan av de i 1 § angivna energiskatte- och koldioxidskattebeloppen multiplicerade med jämförelsetalet enligt tredje stycket med ett årligt tillägg av två procent-enheter, med avdrag för det omräknade koldioxidskattebeloppet enligt a.

[S3]Med jämförelsetal avses det värde, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2024.

[S4]Beloppen enligt andra stycket 1, 2 a och 2 b avrundas var för sig till hela kronor och ören. (Lag (2023:810).

Prop. 2018/19:94: Ändringen behandlas i avsnitt 5.2.

I paragrafen regleras en årlig omräkning av de skattebelopp som anges i 1 §. Omräkningen sker med stöd av denna paragraf för kalenderåret 2020 och efterföljande kalenderår.

Prop. 2019/20:24: Ändringen föranleds av förslagen i avsnitt 4.2.

Ändringen innebär att en omräkning görs av skattebeloppen som anges i 1 § för kalenderåret 2021 och efterföljande kalenderår.

Prop. 2020/21:29: Övervägandena finns i avsnitt 2.2.

I paragrafen finns bestämmelser om omräkning av skattebeloppen på bränslen i 2 kap. 1 § efter faktiska förändringar i konsumentprisindex (KPI).

I första stycket ändras det år från och med vilket den årliga omräkningen ska göras till 2022. Ändringen innebär att en omräkning görs av skattebeloppen som anges i 1 § för kalenderåret 2022 och efterföljande ...

Prop. 2021/22:84: I paragrafen anges hur skattebeloppen för energiskatt och koldioxidskatt årligen ska räknas om.

Ändringen i första stycket innebär att omräkningen avser kalenderår 2023 och efterföljande kalenderår.

I paragrafens tredje stycke anges det s.k. jämförelsetalet som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni för det s.k. basåret. Ändringen innebär att basåret ändras ...

Prop. 2022/23:17: Paragrafen innehåller bestämmelser om hur skattebeloppen för energiskatt och koldioxidskatt årligen ska räknas om.

I första stycket ändras det år från och med vilket den årliga omräkningen ska göras till 2024. Ändringen innebär att en omräkning görs av skattebeloppen som anges i 1 § för kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår.

I tredje stycket ändras det basår som används vid beräkningen av förändringar av konsumentprisindex till 2022. ...

[K2]2 §  För bränslen som beskattas enligt 1 § första stycket1-3 eller enligt 1 a § gäller angivna skattebelopp bränslets volym vid en temperatur av 15 C. Om en skattskyldig visar att bränslet när skattskyldigheten inträder har en annan temperatur får volymen räknas om till 15 C. Om skattskyldighet inträder vid leverans till en köpare som inte är registrerad som skattskyldig för bränslen, får dock omräkning göras endast om detta särskilt avtalats mellan säljaren och köparen.

[S2]För bränslen som beskattas enligt 1 § första stycket 5 skall de angivna skattebeloppen beräknas på volymen vid en temperatur av 0°C och ett tryck av 101,325 kilopascal. Lag (2006:1508).

Prop. 2006/07:13: Bestämmelserna om volymomräkning grundar sig på artikel 12 i energiskattedirektivet (2003/96/EG) (jfr motsvarande artikel 3 i det tidigare mineraloljedirektivet [92/81/EEG]).

Ändringen i andra stycket är en följdändring av att numera endast naturgas anges med uttryckliga skattesatser i tabellen i 1 § första stycket. Metan beskattas således numera enligt 3 § andra stycket i nivå med likvärdigt bränsle, som bör anses vara naturgas. Volymberäkningen vid viss temperatur och tryck ...

[K2]2 a §  Om både biogas och andra skattepliktiga gasformiga bränslen levereras via rörledning, ska skatt beräknas särskilt för vart och ett av bränslena.

[S2]Den skattskyldige får utifrån avtal eller vid egenförbrukning fördela vart och ett av bränslena mellan olika användningsområden.

[S3]Bränslen som inte har fördelats enligt andra stycket ska av den skattskyldige fördelas mellan olika användningsområden i förhållande till den andel av de bränslen som tillförts rörledningen av den skattskyldige eller för hans räkning. Lag (2010:1089).

Prop. 2009/10:144: I första stycket slås fast att om både biogas och andra skattepliktiga gasformiga bränslen levereras via rörledning ska skatt inte beräknas på hela gasblandningen utan särskilt för vart och ett av bränslena. Att biogas enligt 2 kap. 3 § andra stycket beskattas i nivå med likvärdigt bränsle, som bör vara naturgas, saknar härvid betydelse. Uttrycket beräkningen av skatt har en vidare innebörd än själva skattesatserna och omfattar hela beskattningsordningen, som t.ex. avdragsmöjligheter. En ...

[K2]3 §  Energiskatt och koldioxidskatt ska betalas även för andra energiprodukter än sådana som avses i 1 §, om en sådan produkt är avsedd att förbrukas, säljs eller förbrukas som

 1. bränsle för uppvärmning,
 2. motorbränsle,
 3. tillsats till motorbränsle, eller
 4. medel för att öka motorbränslets volym.

[S2]Skatt ska i fall som avses i första stycket betalas med de skattebelopp som gäller för likvärdigt bränsle enligt 1 §. Lag (2012:836).

Prop. 2006/07:13: Ändringen från mineraloljeprodukter till energiprodukter är en direkt följd av det ändrade tillämpningsområdet för det gemenskapsrättsliga regelverket, som tillkommit genom energiskattedirektivet (2003/96/EG) (jfr under 1 kap. 3 §). Principen om beskattning av andra mineralolje-

produkter än sådana för vilka en uttrycklig skattesats är angiven i 1 § ...

Prop. 2012/13:27: I paragrafen regleras skatteplikten för andra energiprodukter än de som är direkt skattepliktiga enligt 1 §. I enlighet med vad som följer av EUdomstolens dom C-517/07 den 18 december 2008 har skatteplikten enligt första stycket utvidgats till att även omfatta energiprodukter som är avsedda att förbrukas, säljs eller förbrukas som tillsats till motorbränsle eller som medel för att öka motorbränslets volym. För att göra paragrafen lättare att läsa har det första stycket även ändrats redaktionellt. ...

[K2]4 §  Energiskatt och koldioxidskatt skall betalas även för andra produkter än som avses i 1, 1 a och 3 §§, om en sådan produkt

 1. är avsedd att förbrukas, säljs eller förbrukas som motorbränsle eller som tillsats till motorbränsle eller som medel för att öka motorbränslets volym, eller
 2. innehåller annat kolväte än torv och är avsedd att förbrukas, säljs eller förbrukas som bränsle för uppvärmning.

[S2]Skatt skall i fall som avses i första stycket betalas med de skattebelopp som gäller för likvärdigt bränsle enligt 1 §. Skatt enligt första stycket 2 skall dock betalas endast för den del av produkten som består av kolväten. Lag (2006:1508).

Prop. 2006/07:13: Första stycket 1 grundar sig på artikel 2.3 andra stycket i energiskattedirektivet (2003/96/EG) och motsvarande tidigare regel på mineraloljeområdet enligt artikel 2.3 första stycket första ledet i mineraloljedirektivet (92/81/EEG). I likhet med den ändring som i motsvarande mån görs i 3 § första stycket sker en anpassning till energiskattedirektivets regler så till vida att skatt skall betalas för en produkt inte endast när den ”säljs eller förbrukas som motorbränsle... ” utan också redan när ...

Prop. 2005/06:125: I paragrafens första stycke införs en hänvisning till 2 kap. 1 a §. Ändringen åtgärdar ett förbiseende i det tidigare lagstiftningsarbetet avseende råtallolja.

4 a § Har upphävts genom lag (2009:1494).

Indelning av oljeprodukter i miljöklasser

[K2]5 §  Kraven för miljöklass 1 och 2 för bränslen som beskattas enligt 1 § första stycket 1 anges i 46 och 12 §§drivmedelslagen (2011:319).

[S2]Kraven för miljöklass 1, 2 och 3 för bränslen som beskattas enligt 1 § första stycket 3 b anges i 810 och 1315 §§drivmedelslagen. Lag (2011:321).

Prop. 2001/02:31: Ändringarna i paragrafen följer av att de bilagor till miljöbalken som innehåller bestämmelser om kraven för miljöklassning av bränslen överförs till lagen om motorfordons avgasrening och om motorbränslen. Någon ändring i sak är inte avsedd.

Angående ikraftträdande, se avsnitt 8....

6 § Har upphävts genom lag (1999:1323).

[K2]7 §  Miljöklass för bränsleblandningar enligt 3 eller 4 § som innehåller oljor som erhållits ur petroleum eller ur bituminösa mineral och som beskattas enligt 1 § första stycket 1 eller 3 b, bestäms med ledning av hela bränsleblandningens egenskaper.

Märk- och färgämnen

[K2]8 §  Skatt enligt 1 § första stycket 3 b ska inte tas ut om oljeprodukten har försetts med märk- och färgämnen som avses i 1 § första stycket 3 a

 1. vid import senast när produkten deklareras för övergång till fri omsättning, eller
 2. i annat fall än som avses under 1 senast när skattskyldighet för produkten inträder enligt 5 kap.

[S2]Om tulldeklaration för importen lämnas i ett annat EU-land med stöd av ett sådant tillstånd för centraliserad klarering som avses i artikel 179 i unionstullkodexen eller om bränslet förs in från något av de territorier som anges i 2 § lagen (2022:157) om Europeiska unionens punktskatteområde, ska första stycket 2 tillämpas.

[S3]Märkning och färgning enligt första stycket får i Sverige göras endast på en depå som är godkänd för detta ändamål av Tullverket i fall som avses i 1 och på ett skatteupplag som är godkänt av beskattningsmyndigheten för märkning och färgning i fall som avses i 2. Lag (2022:166).

Prop. 2005/06:125: I andra stycket punkten 1 tas hänvisningen till 4 kap. 12 a § första stycket 3 a eller b bort. I 4 kap. 12 a § regleras skattskyldigheten för andra bränslen än som avses i 1 kap. 3 a § LSE. De oljeprodukter som enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a förses med märkämnen – och alltså omfattas av regleringen i 2 kap. 8 § andra stycket – utgörs dock av bränslen som avses i 1 kap. 3 a §. Vem som vid vissa fall av import är skattskyldig för dessa bränslen regleras i 4 kap. 1 b §. Anledning saknas därför ...

Prop. 2003/04:41: Förslaget innebär att punkten 1 i andra stycket begränsas till sådan import som inte görs med stöd av ett mellanstatligt enhetstillstånd. Därmed faller sådan import som sker med stöd av ett sådant tillstånd in under punkten 2. Märkningen skall alltså ha gjorts senast när skattskyldighet i Sverige uppkommit. I punkten 1 föreslås även att ”anmälan till förtullning” ändras till ”deklaration för övergång till fri omsättning”. Detta utgör inte en ändring i sak, utan enbart en anpassning av terminologin ...

Prop. 2006/07:123: Upplysningen om att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om märkämnen flyttas från hittillsvarande första stycket till en ny lydelse av 9 a §, jfr vad som anförs under denna paragraf.

I paragrafens andra och tredje stycken anges att tillsats av såväl märk- som färgämne krävs för att skatt enligt 1 § första stycket 3 a, och inte den högre skattesatsen enligt 1 § första stycket 3 b, skall tas ut. Detta är ingen förändring i sak i förhållande ...

Förbud mot användning av märkta oljeprodukter m.m.

[K2]9 §  Bränsletank som förser motor på motordrivet fordon eller båt med bränsle får inte innehålla oljeprodukt som är försedd med märkämne eller från vilken märkämnet har avlägsnats. Detta gäller dock inte båtar för vilka fiskelicens som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten har meddelats enligt fiskelagen (1993:787).

[S2]Första stycket gäller inte om oljeprodukten har förts in till Sverige i bränsletanken och har fyllts på i ett land där bränsletanken får innehålla en sådan produkt.

[S3]Beskattningsmyndigheten kan medge att bränsletank på båt som disponeras av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Kustbevakningen eller annan statlig myndighet får innehålla oljeprodukt som är försedd med märkämne. Om det finns särskilda skäl kan sådant medgivande också lämnas för annan båt, om den används uteslutande för annat än privat ändamål.

[S4]Beslut om ett medgivande enligt tredje stycket får återkallas, om förutsättningarna för det inte längre finns. Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2015:747).

Prop. 2006/07:123: Inledningsvis bör påpekas att det vid tillämpningen av paragrafen saknar betydelse om aktuell bränsletank är fastsatt på det motordrivna fordonet eller på till fordonet kopplad släpvagn, under förutsättning att den förser en motor på det motordrivna fordonet med bränsle. Denna motor kan vara den som driver fordonet framåt men även vara en motor som driver kylaggregat och liknande på det motordrivna fordonet. Om en bränsletank är fastsatt på en släpvagn och endast driver en motor på släpvagnen, ...

Prop. 1997/98:18: Genom ändringen blir det tillåtet för båtar med fartygstillstånd enligt fiskelagen (1993:787) att använda märkta oljeprodukter.

 • RÅ 1999:66:Särskilda skäl för befrielse från avgift enligt 10 kap. 5 § lagen (1994:1776) om skatt på energi har ansetts föreligga då det saknas anledning att ifrågasätta ny ägares uppgift om att märkt bränsle honom ovetande funnits i tanken vid överlåtelsen.

[K2]9 a §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om märkämne som avses i 1 § första stycket 3 a och 9 § samt färgämne som avses i 1 § första stycket 3 a.Lag (2007:779).

Prop. 2006/07:123: I den föreslagna lydelsen av paragrafen finns en upplysning om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om märk- respektive färgämne enligt 1 § första stycket 3 a och 9 §. Lydelsen justeras i förtydligande syfte. Det märkämne som avses är det EU-gemensamma märkämnet, som enligt kommissionens beslut 2001/574/EG är N-etyl-N-[2-(1-isobutoxietoxi)etyl]-4-(fenylazo)anilin till en mängd av minst 6 och högst 9 milligram per liter olja. Märkämnet benämns vanligen ...

10 § Har upphävts genom lag (2009:1492).

Undantag från skatteplikt

[K2]11 §  Energiskatt och koldioxidskatt ska inte betalas för

 1. bränslen enligt KN-nr 4401 och 4402,
 2. bränslen enligt KN-nr 2705, som uppkommit vid en process som avses i 6 a kap. 1 § 1 eller i 11 kap. 9 § 2, när dessa är avsedda att förbrukas, säljs eller förbrukas som bränsle för uppvärmning,
 3. bränsle som tillhandahålls i en särskild förpackning om högst en liter. Lag (2022:166).

Prop. 2006/07:13: Första stycket 1 Bestämmelsen utvecklas i avsnitt 4.4.1 och bygger på artikel 16 i energiskattedirektivet (2003/96/EG). Begreppet ”biomassa” definieras i 1 kap. 9 §.

Första stycket 2 Bestämmelsen utvecklas i avsnitt 4.4.3.

Den hittillsvarande lydelsen av punkten 2 syftade till att skattebefria trädbränslen ...

Prop. 2005/06:125: Bestämmelsen i första stycket andra punkten har på samma vis som 6 a kap. 3 § anpassats till kraftvärmedirektivets (2004/8/EG) terminologi, se vidare avsnitt 6.7.

Prop. 2011/12:155: Följdändring med hänsyn till omnumreringen i 4 kap. 1 §.

Prop. 2010/11:52: Ändringarna är en anpassning till att Lissabonfördraget har trätt i kraft.

[K2]12 §  Energi och koldioxidskatt ska inte betalas för bränsle som avses i 1 kap. 3 a § som

 1. förs in till Sverige under sådana omständigheter att förutsättningar skulle finnas att bevilja återbetalning av skatten enligt 9 kap. 1 §,
 2. förs in till Sverige i normal bränsletank på motordrivet fordon eller till fordonet kopplad släpvagn, fartyg eller luftfartyg som används yrkesmässigt om bränslet är motorbränsle och är avsett att användas i motor på fordonet, släpvagnen, fartyget eller luftfartyget under transporten, eller
 3. förs in till Sverige av en enskild person som har förvärvat bränslet i ett annat EU-land och som själv transporterar bränslet hit, om bränslet är avsett för dennes eller dennes familjs personliga bruk.

[S2]Första stycket 3 gäller inte

 1. motorbränsle som förs in till Sverige på annat sätt än i fordonstank, bränsletank på fartyg eller luftfartyg eller i reservdunk som rymmer högst 10 liter, och
 2. bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 och som
  1. är avsett att förbrukas för uppvärmning här i landet, och
  2. förs in hit på annat sätt än i tankfordon som används vid yrkesmässig handel med sådant bränsle. Lag (2022:166).

[K2]13 §  Energiskatt och koldioxidskatt ska inte betalas för bränsle som avses i 1 kap. 3 a § och som under ett uppskovsförfarande, på grund av oförutsedda händelser eller force majeure, blivit fullständigt förstört eller oåterkalleligen gått förlorat och därigenom blivit oanvändbart som punktskattepliktigt bränsle. Lag (2022:166).

[K2]14 §  Den som gör gällande att bränsle fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorat ska på ett tillfredsställande sätt visa detta för Skatteverket om förstörelsen eller förlusten

 1. har skett i Sverige, eller
 2. upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett. Lag (2022:166).

[K2]15 §  Bestämmelserna i 13 och 14 §§ gäller även beskattat bränsle under flyttning från ett annat EU-land till mottagare i Sverige om bränslet flyttas

 1. under förfarandet för beskattade varor, eller
 2. genom distansförsäljning. Lag (2022:166).

[K2]16 §  Vid en partiell förlust till följd av bränslets beskaffenhet ska energiskatt och koldioxidskatt inte betalas för det som har gått förlorat i den utsträckning förlusten understiger den gemensamma tröskeln för partiella förluster av sådant bränsle, om förlusten inträffar

 1. vid en flyttning under uppskovsförfarandet till eller från en plats i ett annat EU-land,
 2. vid en flyttning under förfarandet för beskattade varor, eller
 3. vid en flyttning genom distansförsäljning.

[S2]Med den gemensamma tröskeln för partiella förluster av ett visst bränsle avses den gemensamma tröskel som har fastställts av Europeiska kommissionen med stöd av artikel 6.10 i punktskattedirektivet. Lag (2022:166).

[K2]17 §  Energiskatt och koldioxidskatt ska inte heller betalas för det som gått förlorat vid en partiell förlust till följd av bränslets beskaffenhet under uppskovsförfarandet i andra fall än vid en flyttning till eller från en plats i ett annat EU-land. I sådana fall tillämpas 14 §.

[S2]Första stycket gäller även förluster vid flyttningar som omfattas av 16 § men där det inte har fastställts någon gemensam tröskel för partiella förluster för det aktuella bränslet. Lag (2022:166).

[K3]1 §  Svavelskatt skall betalas för svavelinnehållet i

 1. torvbränsle ur KN-nr 2703,
 2. bränsle som avses i 2 kap.1, 3 och 4 §§.

[K3]2 §  För fasta eller gasformiga bränslen tas svavelskatt ut med 30 kronor per kilogram svavel i bränslet.

[S2]För flytande bränslen tas svavelskatt ut med 27 kronor per kubikmeter för varje tiondels viktprocent svavel i bränslet. Vid bestämning av skatten på grund av svavelinnehållet, mätt som viktprocent svavel i bränslet, skall avrundning göras uppåt till närmaste tiondels viktprocent. Om svavelinnehållet överstiger 0,05 viktprocent men inte 0,2 viktprocent skall dock avrundning göras till 0,2 viktprocent.

[S3]Svavelskatt tas inte ut för ett flytande eller gasformigt bränsle om dess svavelinnehåll är högst 0,05 viktprocent. Lag (2006:1508).

Prop. 2006/07:13: I syfte att uppnå samstämmighet mellan de begrepp som används i första och andra styckena av paragrafen, ändras första stycket till att generellt gälla för fasta eller gasformiga bränslen. Justeringen som görs i paragrafen innebär således några ändringar i sak.

[K3]3 §  För flytande bränslen gäller beloppet enligt 2 § andra stycket bränslet vid en temperatur av 15°C. Om en skattskyldig visar att bränslet när skattskyldigheten inträder har en annan temperatur, får volymen räknas om till 15°C. Om skattskyldighet inträder vid leverans till en köpare som inte är registrerad som skattskyldig för bränslen, får dock omräkning göras endast om detta särskilt avtalats mellan säljaren och köparen.

[K3]4 §  Svavelskatt ska inte betalas för svavelinnehållet i bränsle som avses i 2 kap.11-17 §§. Lag (2022:166).

[S2]3 a kap. Kapitlet har upphävts genom lag (2022:166).

4 kap. Godkännande inom uppskovsförfarandet

Införd: SFS 2000:1426 (En ny tullag), 2013:1075 (Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter), 2009:1493 (Det nya punktskattedirektivet)
Ändrad: SFS 2015:747 (Budgetpropositionen för 2016), 2011:287 (Följdändringar inom skatte- och tullområdet med anledning av Lissabonfördraget), 1997:359 (Ändringar i skatteregisterlagen, m.m.), 2002:422 (Punktskatternas infogning i skattekontosystemet, m.m.), 2016:266 (En ny tullag), 2000:1426 (En ny tullag), 2018:1887 (Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet), 2013:1075 (Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter), 2013:1074 (Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter), 2009:1493 (Det nya punktskattedirektivet), 2006:1508 (Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m.), 1999:1006 (Vissa alkoholfrågor, med mera.), 2002:884 (Straffrättsliga sanktioner mot överträdelser av EG:s punktskatteregler för alkohol, tobak och mineraloljor), 2012:678 (Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet), 2004:121 (Möjlighet till förenklat tullförfarande), 2010:107 (Enhetstillstånd för förenklade förfaranden - nya bestämmelser i EG:s tullagstiftning), 2011:101 (Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet vid proviantering), 1995:611 (Ändringar av vissa förfaranderegler m.m. för punktskatter), 1995:1525 (None), 2001:518 (Inköp av bränsle och alkohol utan punktskatt m.m.), 2021:1151 (Ändrat alkoholskattedirektiv och vissa andra ändringar)

Upplagshavare och skatteupplag

Vem får godkännas som upplagshavare?

[K4]1 §  Som upplagshavare får den godkännas som i yrkesmässig verksamhet i Sverige avser att

 1. tillverka eller bearbeta bränslen som avses i 1 kap. 3 a §,
 2. på flygplats lagra flygfotogen (KN-nr 2710 19 21), som flyttats under ett uppskovsförfarande, för försäljning till förbrukning i luftfartyg när luftfartyget inte används för privat ändamål, eller
 3. i större omfattning hålla bränslen som avses i 1 kap. 3 a § i lager.

[S2]För godkännande som upplagshavare krävs att den som ansöker

 1. är lämplig som upplagshavare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt, och
 2. disponerar över ett utrymme i Sverige som kan godkännas som skatteupplag.

[S3]Den som godkänns som upplagshavare ska samtidigt godkännas som registrerad avsändare. Lag (2022:166).

Prop. 2011/12:155: Punkt 2 har ändrats för att tydligare beskriva att skattskyldighet för en registrerad varumottagare enligt denna bestämmelse enbart uppkommer när denne i sin egenskap av varumottagare tar emot bränsle som flyttats enligt uppskovsförfarandet. Om den som godkänts som registrerad varumottagare hanterar bränsle på annat sätt kan denne vara skattskyldig enligt andra bestämmelser. Som exempel kan nämnas det fall där den som godkänts som registrerad varumottagare för in eller tar emot beskattat ...

Prop. 1998/99:127: Ändringarna i punkterna 4 och 5 i första stycket görs för att lydelsen av nämnda punkter skall stämma överens med lydelsen av motsvarande bestämmelser i LTS och LAS. Att rekvisitet ”om bränslet skall användas för annat än privat ändamål” tagits bort från den nya lydelsen av punkten 5 innebär att skattskyldighet föreligger för all införsel av mineraloljor från annat EG-land om inte någon av förutsättningarna i 1 a § föreligger. Genom den nu föreslagna ändringen saknas behov av den särskilda ...

Prop. 1997/98:18: I lagrådsremissen uttalade regeringen att enligt nuvarande regler skall när olja förbrukats i skepp som använts för privat ändamål skatt tas ut enligt den högre nivå som gäller för omärkt olja och föreslog att denna ordning även skulle gälla för båtar med fartygstillstånd enligt fiskelagen. Förslaget föranledde en ändring i andra stycket.

Lagrådet har yttrat att det kan ifrågasättas om andra stycket över ...

 • NJA 2013 s. 1162:Att en bestämmelse, som utgjorde resultatet av ett genomförande av ett EU-direktiv, genom en dom från EU-domstolen visat sig vara inte helt förenlig med direktivbestämmelsen har inte ansetts innebära att den svenska bestämmelsen - vid en straffrättslig bedömning - inte får tillämpas i de delar där den är förenlig med direktivet.

Skatteupplag

[K4]2 §  Upplagshavares hantering av skattepliktigt bränsle ska, för att omfattas av ett uppskovsförfarande, ske i ett godkänt skatteupplag.

[S2]Ett utrymme som används som eller är avsett att användas som bostad får inte godkännas som skatteupplag. Lag (2022:166).

Lagerbokföring

[K4]3 §  En upplagshavare ska för varje skatteupplag löpande bokföra varurörelser som rör skattepliktigt bränsle och regelbundet inventera lagret av sådant bränsle. Lag (2022:166).

Prop. 2006/07:13: Ändringen innebär att punkten 2 b slopas. Detta är en följd av att metan inte ryms i den uppräkning av bränslen i artikel 20 i energiskattedirektivet (2003/96/EG) som skall hanteras inom EU:s suspensionsordning. Reglerna om upplagshavare och hantering i skatteupplag m.m. skall alltså inte längre tillämpas för metan. I stället gäller de nationella förfarandereglerna enligt 4 kap. 12...

 • §§, vilka bl.a. innehåller möjligheter för en näringsidkare som hanterar metan

Prop. 2010/11:12: Genom första stycket andra punkten, som är ny, möjliggörs för den som avser att yrkesmässigt lagra och återförsälja flygfotogen på flygplats att godkännas som upplagshavare utan krav på att kunna lagra flygfotogen i viss omfattning (jfr punkt 3). Givetvis krävs att samtliga befintliga föreskrivna förutsättningar för att godkännas som upplagshavare är uppfyllda. Det innebär bl.a. att verksamheten ska vara yrkesmässig. Av 1 kap. 4 § följer att en verksamhet är yrkesmässig om den utgör näringsverksamhet ...

Krav vid mottagande av bränsle under uppskovsförfarandet

[K4]4 §  En upplagshavare som tar emot bränsle som flyttas under uppskovsförfarandet ska göra det på det skatteupplag eller den direkta leveransplats som angetts i ett sådant elektroniskt administrativt dokument som avses i 4 b kap. 4 § eller ett sådant ersättningsdokument som avses i 4 b kap. 14 §. Bränsle som flyttas till ett skatteupplag ska vid mottagandet tas in i skatteupplaget. Lag (2022:166).

Säkerhet för flyttning av bränsle under uppskovsförfarandet

[K4]5 §  En upplagshavare som avser att flytta bränsle under uppskovsförfarandet enligt 4 a kap.2 eller 4 § ska ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras upplagshavaren i Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen av bränslet.

[S2]Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttning påbörjas och uppgå till ett belopp som motsvarar den genomsnittliga skatten på de bränslen som upplagshavaren flyttar under ett dygn. Vid beräkningen av genomsnittet ska hänsyn bara tas till de dygn under ett år då flyttningar av bränsle sker enligt 4 a kap.2 eller 4 §. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en upplagshavare påförts skatt i ett annat EU-land får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid. Lag (2022:166).

Säkerhet för betalning av skatt

[K4]6 §  Upplagshavare ska ställa säkerhet för betalning även av den skatt som kan påföras upplagshavaren enligt 5 kap.3 eller 4 §. Säkerheten ska som lägst uppgå till ett belopp som motsvarar 10 procent av skatten på de bränslen som upplagshavaren vid varje tidpunkt förvarar i sina skatteupplag. Säkerheten får dock inte understiga ett belopp som motsvarar 75 procent av det högsta belopp som en sådan beräkning medfört under de tre senaste kalendermånaderna. Vid beräkningen får det bortses från bränslen som beredskapslagras enligt lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Lag (2022:166).

Säkerhet vid återkallelse av godkännande

[K4]7 §  Säkerheterna enligt 5 och 6 §§ ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag beslutet om återkallelse blir gällande, om godkännandet som upplagshavare återkallas. Säkerheten enligt 5 § får efter återkallelsen sänkas till ett belopp som motsvarar skatten på de bränslen för vilka flyttningen ännu inte har avslutats enligt 4 a kap. 7 §. Lag (2022:166).

Registrerad varumottagare

[K4]8 §  Som registrerad varumottagare får den godkännas som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot bränslen som flyttas enligt ett uppskovs-förfarande från ett annat EU-land. För godkännande krävs att den som ansöker om att bli godkänd är lämplig att vara registrerad varumottagare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Lag (2022:166).

Prop. 1996/97:116: Se kommentaren till 15 § tobaksskattelagen.

Prop. 2015/16:79: I första stycket ändras en hänvisning till gemenskapstullkodexen till motsvarande hänvisning till unionstullkodexen. I detta stycke finns en bestämmelse om att den som i Sverige avser att yrkesmässigt avsända bränsle under ett uppskovsförfarande, vid bränslets övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i unionstullkodexen, får godkännas som registrerad avsändare. Det är därför ändamålsenligt att hänvisningen till unionstullkodexen är dynamisk, dvs. avser EU-förordningen i den vid varje ...

Prop. 2017/18:294: Se kommentaren till 15 § lagen om tobaksskatt, avsnitt 8.1.

Ordinarie mottagningsplats

[K4]9 §  En registrerad varumottagare ska till Skatteverket ange den adress där varumottagaren kommer att ta emot bränslen som flyttas under uppskovsförfarandet (ordinarie mottagningsplats). Lag (2022:166).

Prop. 2002/03:10: Genom ändringarna i aktuella paragrafer och upphävandet av 10 § kommer distansförsäljning att regleras på samma sätt som i lagen (1994:1563) om tobaksskatt och lagen (1994:1564) om alkoholskatt. Syftet är att ordalydelserna i de tre lagarna så långt möjligt skall vara identiska. Det rör sig alltså om en anpassning av ordalydelsen.

Bestämmelsen i ...

Krav vid mottagande av bränsle under uppskovsförfarandet

[K4]10 §  Bränslen som flyttas under uppskovsförfarandet ska tas emot på den registrerade varumottagarens ordinarie mottagningsplats eller den direkta leveransplats som angetts i ett sådant elektroniskt administrativt dokument som avses i 4 b kap. 4 § eller ett sådant ersättningsdokument som avses i 4 b kap. 14 §. Lag (2022:166).

Säkerhet

[K4]11 §  En registrerad varumottagare ska hos Skatteverket ställa säkerhet för betalning av skatten på de bränslen som tas emot. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

[S2]Säkerheten ska kunna tas i anspråk av Skatteverket under minst sex månader från den dag beslutet om återkallelse blir gällande, om godkännandet som registrerad varumottagare återkallas. Lag (2022:166).

Prop. 1998/99:127: Till 11 § har flyttats den bestämmelse som tidigare fanns i 4 kap. 1 § fjärde stycket. Vissa redaktionella ändringar har gjorts för att få enhetlighet med motsvarande bestämmelser i 17 § LTS och 16 § LAS.

5 kap. 2 och 3 §§ och 6 kap. 2 §

Det rör sig i samtliga fall om rena följdändringar med anledning av att punkterna 4 och 5 i 4 kap. 1 § första stycket byter ...

 • NJA 2013 s. 1162:Att en bestämmelse, som utgjorde resultatet av ett genomförande av ett EU-direktiv, genom en dom från EU-domstolen visat sig vara inte helt förenlig med direktivbestämmelsen har inte ansetts innebära att den svenska bestämmelsen - vid en straffrättslig bedömning - inte får tillämpas i de delar där den är förenlig med direktivet.

[K4]12 §  Säkerheten enligt 11 § ska som lägst uppgå till ett belopp som motsvarar den genomsnittliga skatt som har beslutats för

 1. de tolv senaste redovisningsperioder för vilka beslut om skatt har fattats, eller
 2. det lägre antal redovisningsperioder för vilka beslut om skatt har fattats, om det ännu inte har fattats beslut för tolv redovisningsperioder.

[S2]Vid beräkning av genomsnittet ska den sammanlagda skatt som beslutats för redovisningsperioderna delas med det antal av redovisningsperioderna för vilka skatt har beslutats till mer än noll kronor.

[S3]Om det belopp som säkerheten som lägst ska uppgå till vid en sådan beräkning är noll kronor, ska säkerheten i stället som lägst uppgå till ett belopp som vid varje tidpunkt motsvarar skatten på de bränslen som då är under flyttning till varumottagaren under uppskovsförfarandet. Lag (2022:166).

Prop. 2006/07:13: I första stycket ändras hänvisningen till punkter i 2 kap. 1 § första stycket till följd av ändringar i den paragrafen. Vidare görs en mer korrekt beskrivning av bränslen enligt 3 och 4 §§, eftersom bränslen som avses i 1 kap. 3 a § endast ryms inom 3 § och inte inom tillämpningsområdet för 4 §. I övrigt görs i stycket vissa smärre redaktionella ändringar.

Sverige har valt att behålla hittillsvarande nationella regler om ett slags förenklat system för skattesuspension, genom ...

Prop. 2005/06:125: I första stycket punkten 1 byts 4 kap. 12 b § ut mot 4 kap. 15 §. Ändringen sker till följd av att beteckningen på 4 kap. 12 b § byts ut mot 4 kap. 15 § för att ge utrymme åt en ny 4 kap. 14 §.

[K4]13 §  Om den registrerade varumottagaren har en redovisningsperiod för energi- och koldioxidskatt på bränslen som avses i 1 kap. 3 a § som är ett beskattningsår, ska säkerheten, i stället för vad som gäller enligt 12 §, som lägst uppgå till ett belopp som motsvarar det högsta av

 1. den skatt som beslutats för den senaste redovisningsperioden, och
 2. skatten på de bränslen som vid varje tidpunkt är under flyttning till varumottagaren under uppskovsförfarandet. Lag (2022:166).

Prop. 2006/07:13: Ändringarna i första stycket 2 är desamma som görs av motsvarande bestämmelser i 12 § första stycket, jfr kommentaren avseende dessa ändringar.

Prop. 2011/12:155: I paragrafen regleras bl.a. skattskyldigheten för import av sådant bränsle som inte omfattas av punktskattedirektivets bestämmelser om flyttning.

Av ett nytt tredje stycke följer att från skattskyldighet vid import från tredje land undantas bränsle som vid importen ägs av en godkänd lagerhållare. I dessa fall kommer skattskyldighet i stället att uppkomma enligt övriga bestämmelser om skattskyldighet för lagerhållare. Bestämmelsen utgör ett undantag från huvudregeln om ...

Prop. 2021/22:23: I paragrafen regleras vem som är skattskyldig vid import inom det nationella förfarandet. I paragrafen görs vissa ändringar som innebär en anpassning till möjligheten i tullagstiftningen att med stöd av ett tillstånd till centraliserad klarering lämna tulldeklaration i ett annat EU-land för import av bränsle till Sverige.

Ändringen i första stycket innebär att en ny punkt c införs, se vidare kommentaren till 9 c § lagen om tobaksskatt, <a href="https://lagen.nu/prop/2021/22:23#S11-2" ...

Tillfälligt registrerad varumottagare

[K4]14 §  Som tillfälligt registrerad varumottagare får den godkännas som avser att endast vid ett enstaka tillfälle i Sverige yrkesmässigt ta emot bränsle som flyttas enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land. Godkännandet ska i dessa fall begränsas till att gälla mottagande av bränsle vid denna särskilt angivna flyttning.

[S2]En tillfälligt registrerad varumottagare ska till Skatteverket ange den adress där bränslet kommer att tas emot.

[S3]Ett godkännande enligt första stycket ska ges när säkerhet ställts för skatten på bränslet. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan bränslet flyttas från det andra EU-landet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid. Lag (2022:166).

Prop. 2005/06:125: Paragrafen är ny. Häri föreskrivs skattskyldigheten för den som förbrukar fossilt kol i visst hushållsavfall för uppvärmning. Att skattskyldigheten

förutsätter förbrukning för uppvärmning följer av hänvisningen till 2 kap. 4 a §. I den paragrafens första stycke framgår att en sådan användning är en förutsättning för att skatt över huvud taget skall betalas. ...

Registrerad avsändare

[K4]15 §  Som registrerad avsändare får den godkännas som avser att i Sverige yrkesmässigt avsända bränsle under ett uppskovsförfarande vid bränslets övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i unionstullkodexen eller, om det är fråga om en unionsvara, vid den tidpunkt då skyldigheterna enligt tullagstiftningen fullgjorts. För godkännande krävs att den som ansöker om att bli godkänd är lämplig att vara registrerad avsändare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

[S2]Bestämmelserna om säkerhet för skatten i 5 och 7 §§ tillämpas även på registrerad avsändare. Det som där sägs om flyttningar under uppskovsförfarandet ska då avse flyttningar enligt 4 a kap.3 och 4 §§. Lag (2022:166).

Prop. 2006/07:13: Ändringen följer av det tillägg som har gjorts i 12 § 2 om att någon som utvinner bränsle jämställs med tillverkare. Eftersom i anledning av detta särregleringen av den som tar upp (utvinner) torv slopats i 12 § andra stycket, anges nu i 15 § första stycket 1 att också den som utvinner bränsle kan godkännas som lagerhållare. Hittills har detta automatiskt följt genom den nu slopade regeln i 12 § andra stycket. Bestämmelsen om utvinning av bränslen torde för svenskt vidkommande främst ha betydelse ...

Ansökan och beslut

[K4]16 §  Skatteverket beslutar i fråga om godkännande av upplagshavare, registrerad varumottagare, tillfälligt registrerad varumottagare, registrerad avsändare eller skatteupplag efter särskild ansökan. Lag (2022:166).

Återkallelse av godkännande

[K4]17 §  Godkännande av upplagshavare, registrerad varumottagare, tillfälligt registrerad varumottagare, registrerad avsändare eller skatteupplag får återkallas, om

 1. förutsättningarna för godkännande inte längre finns,
 2. ställd säkerhet inte längre är godtagbar, eller
 3. den som är godkänd begär det.

[S2]Om ett godkännande av upplagshavare återkallas omfattar beslutet även godkännandet av dennes skatteupplag och godkännandet som registrerad avsändare.

[S3]Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2022:166).

Konkurs

[K4]18 §  Om en godkänd upplagshavare, registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för bränsle för vilket skattskyldighet enligt 5 kap. 3, 4 eller 7 § inträder efter konkursbeslutet.

[S2]Om sådant bränsle ägs av någon annan än konkursgäldenären och bränslet inte ingår i konkursen, är ägaren skattskyldig för bränslet i stället för konkursboet. Skattskyldigheten för ägaren inträder vid den tidpunkt då skattskyldighet skulle ha inträtt för upplagshavaren eller varumottagaren enligt 5 kap. 3, 4 eller 7 §.

[S3]Kravet på säkerhet enligt 6 § gäller inte en upplagshavares konkursbo. Lag (2022:166).

Jämkning av säkerhetsbelopp

[K4]19 §  Om leverans av bränsle sker via rörledning behöver säkerhet enligt 5 eller 15 § inte ställas. Skatteverket får dock besluta att säkerhet ska ställas om det finns särskilda skäl.

[S2]Om leverans av bränsle sker med fartyg får Skatteverket medge att upplagshavaren eller den registrerade avsändaren inte behöver ställa säkerhet enligt 5 eller 15 §. Ett sådant medgivande får endast lämnas om det är förenligt med överenskommelser mellan Sverige och övriga berörda medlemsstater. Lag (2022:166).

[K4]20 §  I de fall som avses i 6 och 11-13 §§ får Skatteverket medge att säkerhet inte behöver ställas eller att den får uppgå till ett lägre belopp än vad som följer av de bestämmelserna, om det finns skäl till detta med hänsyn till den skattskyldiges ekonomiska förhållanden eller andra särskilda omständigheter. Lag (2022:166).

När får bränsle flyttas under uppskovsförfarandet?

[K4a]1 §  Bränsle som avses i 1 kap. 3 a § får flyttas under uppskovsförfarandet endast i de fall som anges i 2-4 §§.

[S2]För flyttningar som påbörjas i ett annat EU-land gäller dock 8 §. Lag (2022:166).

Flyttningar från ett skatteupplag

[K4a]2 §  Under uppskovsförfarandet får bränsle flyttas från ett skatteupplag till

 1. ett annat skatteupplag,
 2. en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare i ett annat EU-land,
 3. en plats där det skattepliktiga bränslet lämnar EU,
 4. ett utförseltullkontor som samtidigt är avgångstullkontor för förfarandet för extern transitering, eller
 5. någon av följande mottagare:
  1. en beskickning eller ett konsulat i ett annat EU-land, en medlem av den diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller ett sådant konsulat,
  2. en internationell organisation med säte i ett annat EU- land, en medlemsstats ombud vid en sådan organisation eller en person med tjänst hos eller uppdrag av en sådan organisation,
  3. väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-land än det dit bränslet flyttas och som deltar i försvarsinsatser för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, om bränslet är avsett för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med dem eller för mässar och marketenterier, eller
  4. väpnade styrkor som tillhör ett annat land än det dit bränslet flyttas och som är part i Nordatlantiska fördraget, för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med dem eller för mässar och marketenterier.

[S2]Första stycket 5 gäller om bränslet flyttas till en plats i ett annat EU-land och endast i den omfattning frihet från bränsleskatt gäller i det andra EU-landet. Lag (2022:166).

Flyttningar från platsen för import

[K4a]3 §  Under uppskovsförfarandet får bränsle flyttas från platsen för import till någon av de destinationer som avses i 2 §, om bränslet avsänds av en registrerad avsändare. Lag (2022:166).

Flyttningar till en direkt leveransplats

[K4a]4 §  Bränsle får även flyttas under uppskovsförfarandet från ett skatteupplag eller platsen för import till en annan plats än den som avses i 2 § första stycket 1 eller 2 (direkt leveransplats), om denna plats i förväg har anmälts till den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten av den mottagande upplagshavaren eller den registrerade varumottagaren. Lag (2022:166).

Krav på elektroniskt administrativt dokument och säkerhet

[K4a]5 §  För flyttning under uppskovsförfarandet krävs att det bränsle som flyttas omfattas av

 1. sådant elektroniskt administrativt dokument som avses i 4 b kap. 4 § eller av sådant ersättningsdokument som avses i 4 b kap. 14 §, och
 2. sådan säkerhet för skatten som avses i 4 kap.5 eller 15 §.

[S2]Kravet i första stycket 1 gäller inte flyttningar som sker enbart på svenskt territorium och där bränslets slutdestination finns på svenskt territorium om bränslet avsänds av någon annan än en registrerad avsändare. Lag (2022:166).

Ytterligare krav vid import

[K4a]6 §  Vid flyttning under uppskovsförfarandet från en plats för import i Sverige ska deklaranten eller någon annan person som är direkt eller indirekt involverad i fullgörandet av tullformaliteter enligt artikel 15 i unionstullkodexen till Tullverket lämna

 1. det punktskattenummer som identifierar den registrerade avsändaren för flyttningen,
 2. det punktskattenummer som identifierar den mottagare som bränslet sänds till, och
 3. bevis för att avsikten är att det importerade bränslet ska avsändas under uppskovsförfarandet.

[S2]Första stycket gäller inte om platsen för import är en plats som är godkänd som skatteupplag.

[S3]Om tulldeklaration för bränslet ges in i ett annat EU-land med stöd av ett tillstånd för centraliserad klarering enligt artikel 179 i unionstullkodexen, får uppgifterna i första stycket lämnas i tulldeklarationen i det andra EU-landet. Lag (2022:166).

När avslutas en flyttning?

[K4a]7 §  En flyttning under uppskovsförfarandet avslutas när mottagaren har tagit emot bränslet på en sådan destination som avses i 2-4 §§. Vid export avslutas flyttningen när bränslet har lämnat EU. Vid en sådan flyttning som avses i 2 § första stycket 4 avslutas flyttningen när bränslet har hänförts till förfarandet för extern transitering. Lag (2022:166).

Flyttningar som påbörjas utanför Sverige

[K4a]8 §  Bränsle som flyttas enligt artiklarna 16-28 i punktskattedirektivet, och där flyttningen inte har påbörjats i Sverige, omfattas av bestämmelserna om flyttning under uppskovsförfarandet i denna lag när bränslet befinner sig på svenskt territorium. Lag (2022:166).

4 b kap. Dokumenthantering vid flyttningar av bränsle under uppskovsförfarandet

Det datoriserade systemet

[K4b]1 §  I det datoriserade systemet ska följande dokument och uppgifter hanteras i samband med flyttningar under uppskovsförfarandet:

 1. elektroniska administrativa dokument enligt 4 § första stycket,
 2. administrativa referenskoder enligt 4 § tredje stycket,
 3. uppgifter om ändrad destination enligt 6 §,
 4. underrättelser enligt 8 § om att bränsle inte längre ska föras ut från unionens tullområde,
 5. mottagningsrapporter enligt 10 §, och
 6. exportrapporter enligt 11 §.

[S2]Bestämmelser om behandlingen av uppgifter i det datoriserade systemet finns i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

[S3]När det datoriserade systemet inte är tillgängligt gäller bestämmelserna i 14-16 §§.

[S4]Bestämmelserna i 4-6, 8, 9, 14, 15 och 17 §§ om avsändande av varor gäller upplagshavare och registrerade avsändare. Lag (2022:166).

[K4b]2 §  När en flyttning under uppskovsförfarandet sker enbart på svenskt territorium och bränslets slutdestination finns på svenskt territorium gäller inte bestämmelserna i detta kapitel om bränslet avsänds av någon annan än en registrerad avsändare. Lag (2022:166).

[K4b]3 §  Den som upprättar ett elektroniskt administrativt dokument, en mottagningsrapport eller en exportrapport via det datoriserade systemet, ska kunna verifieras genom ett tekniskt förfarande.

[S2]Uppgifter som har lämnats för en juridisk person i det datoriserade systemet ska anses ha lämnats av denne, om det inte är uppenbart att uppgiftslämnaren saknat behörighet att företräda den juridiska personen. Lag (2022:166).

Elektroniskt administrativt dokument och administrativ referenskod

[K4b]4 §  Innan en sådan flyttning av bränsle som avses i 4 a kap.2-4 §§ påbörjas, ska avsändaren via det datoriserade systemet lämna ett elektroniskt administrativt dokument till Skatteverket. Avsändaren får återkalla dokumentet så länge flyttningen av bränslet inte har påbörjats.

[S2]Skatteverket ska göra en elektronisk kontroll av dokumentet.

[S3]Är uppgifterna i dokumentet giltiga, ska Skatteverket tilldela det en administrativ referenskod och meddela koden till avsändaren. Är uppgifterna i dokumentet inte giltiga, ska Skatteverket utan dröjsmål underrätta avsändaren om det. Lag (2022:166).

Den administrativa referenskoden ska medfölja flyttningen

[K4b]5 §  Avsändaren ska lämna den administrativa referenskoden till den person som medför bränslet eller, om ingen person medför bränslet, till transportören eller fraktföraren. Koden ska på begäran kunna uppvisas för behörig myndighet under hela bränsleflyttningen. Lag (2022:166).

Ändrad destination

[K4b]6 §  Den som har avsänt bränsle under ett uppskovsförfarande får via det datoriserade systemet ändra flyttningens destination. Den nya platsen eller mottagaren måste vara en sådan destination som avses i 4 a kap. 2 § första stycket 1, 2, 3 eller 4 eller en direkt leveransplats.

[S2]Avsändaren ska för detta ändamål via det datoriserade systemet lämna ett elektroniskt dokument om ändrad destination till Skatteverket. Lag (2022:166).

Den administrativa referenskoden ska lämnas till Tullverket vid export

[K4b]7 §  Om en exportdeklaration har getts in till Tullverket för bränsle som omfattas av en flyttning under uppskovsförfarandet till en destination som avses i 4 a kap. 2 § första stycket 3 eller 4, ska deklaranten lämna den administrativa referenskoden för det bränsle som avses i exportdeklarationen till Tullverket. Lag (2022:166).

Underrättelse om att bränsle inte längre ska föras ut ur unionens tullområde

[K4b]8 §  Om bränsle har avsänts under uppskovsförfarandet till en destination som avses i 4 a kap. 2 § första stycket 3 eller 4 från en plats i Sverige och Skatteverket får uppgifter från Tullverket om att bränslet inte längre ska föras ut ur unionens tullområde, ska Skatteverket underrätta avsändaren om detta.

[S2]Om en exportdeklaration för bränslet har getts in i ett annat EU-land och Skatteverket från de behöriga myndigheterna i det landet får en underrättelse om att bränslet inte längre ska föras ut ur unionens tullområde, ska Skatteverket utan dröjsmål vidarebefordra denna underrättelse till avsändaren.

[S3]När en underrättelse enligt första eller andra stycket har tagits emot ska avsändaren, beroende på vad som är lämpligt, återkalla det elektroniska administrativa dokumentet enligt 4 § första stycket eller ändra flyttningens destination enligt 6 §. Lag (2022:166).

Intyg om skattefrihet ska medfölja bränsle i vissa fall

[K4b]9 §  Vid flyttning av bränsle till mottagare som avses i 4 a kap. 2 § första stycket 5, ska bränslet åtföljas av ett intyg om att skattefrihet gäller för bränslet i det andra EU- landet. Lag (2022:166).

Mottagningsrapport

[K4b]10 §  Den som på en sådan destination som avses i 4 a kap. 2 § första stycket 1, 2 eller 5 eller 4 § tar emot bränsle som flyttats under ett uppskovsförfarande ska, utan dröjsmål och senast inom fem dagar efter mottagandet, via det datoriserade systemet lämna en rapport till Skatteverket om att bränslet tagits emot (mottagningsrapport). Lag (2022:166).

Exportrapport

[K4b]11 §  Vid flyttning till en sådan destination som avses i 4 a kap. 2 § första stycket 3 ska Skatteverket, efter det att ett intyg har tagits emot från Tullverket om att bränslet har lämnat EU, via det datoriserade systemet lämna en rapport om att bränslet har exporterats (exportrapport).

[S2]Vid flyttning till en sådan destination som avses i 4 a kap. 2 § första stycket 4 ska Skatteverket, efter det att uppgifter tagits emot från Tullverket om att bränslet hänförts till förfarandet för extern transitering, lämna en exportrapport via det datoriserade systemet. Lag (2022:166).

Bevis om att flyttningen har avslutats

[K4b]12 §  Mottagningsrapporter och exportrapporter utgör bevis på att flyttningen har avslutats på en sådan destination som avses i 4 a kap.2 eller 4 §.

[S2]Om det inte har lämnats en mottagningsrapport genom det datoriserade systemet, får Skatteverket intyga att bränslet har tagits emot om verket har tillfredsställande bevis för att bränslet har nått den angivna destinationen (alternativt bevis). Skatteverket ska informera den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset.

[S3]När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EU-land har tagit emot ett sådant alternativt bevis, ska Skatteverket avsluta flyttningen i det datoriserade systemet. Lag (2022:166).

[K4b]13 §  Bestämmelserna i 12 § andra stycket gäller i tillämpliga delar när en exportrapport inte kan utfärdas via det datoriserade systemet. I ett sådant fall ska Tullverket lämna ett intyg enligt 11 § till Skatteverket. Lag (2022:166).

Reservsystemet

Ersättningsdokument

[K4b]14 §  När det datoriserade systemet inte är tillgängligt får en bränsleflyttning under uppskovsförfarandet påbörjas, om

 1. bränslet åtföljs av ett ersättningsdokument som innehåller samma uppgifter som det elektroniska administrativa dokumentet skulle ha innehållit om det hade kunnat upprättas, och
 2. avsändaren genom att lämna in en kopia av ersättningsdokumentet informerar Skatteverket om flyttningen innan den påbörjas.

[S2]Om avsändaren är förhindrad att fullgöra informationsskyldigheten på det sätt som föreskrivs i första stycket 2, får Skatteverket informeras på annat sätt innan flyttningen påbörjas. I så fall ska en kopia av ersättningsdokumentet lämnas in till Skatteverket snarast möjligt efter det att flyttningen påbörjats.

[S3]När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, får avsändaren på annat sätt informera Skatteverket om en sådan ändring av destinationen som avses i 6 §. Informationen ska lämnas till Skatteverket innan destinationen ändras. Lag (2022:166).

[K4b]15 §  När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska avsändaren av en flyttning till en destination som avses i 4 a kap. 2 § första stycket 3 eller 4 lämna en kopia av ersättningsdokumentet till deklaranten.

[S2]Om en deklarant har gett in en exportdeklaration till Tullverket som omfattar bränsle vilket följs av ett ersättningsdokument, ska deklaranten lämna en kopia av det eller de ersättningsdokument som avser bränsle som omfattas av exportdeklarationen till Tullverket. Lag (2022:166).

[K4b]16 §  Om en mottagningsrapport inte kan lämnas inom den tidsfrist som anges i 10 § på grund av att det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska mottagaren i stället rapportera att bränslet tagits emot genom att lämna in ett ersättningsdokument till Skatteverket. Dokumentet ska innehålla samma uppgifter som mottagningsrapporten skulle ha innehållit om den hade kunnat upprättas och ett intygande om att flyttningen avslutats.

[S2]Första stycket gäller även när den som tar emot bränslet inte fått ett elektroniskt administrativt dokument för den aktuella bränsleflyttningen, på grund av att det datoriserade systemet tidigare inte varit tillgängligt.

[S3]Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar när det inte går att lämna en exportrapport eller en underrättelse om att bränslet inte längre ska föras ut. I ett sådant fall ska Skatteverket upprätta rapporten eller underrättelsen, efter det att ett intyg enligt 11 § första stycket eller uppgifter enligt 8 § första stycket eller 11 § andra stycket har tagits emot från Tullverket. Lag (2022:166).

Åtgärder när det datoriserade systemet åter är tillgängligt

[K4b]17 §  När det datoriserade systemet åter är tillgängligt ska följande dokument och uppgifter snarast lämnas i systemet:

 1. Den som avsänt bränsle enligt 4 a kap. 2, 3 eller 4 § ska lämna ett elektroniskt administrativt dokument.
 2. Den som ändrat flyttningens destination enligt 6 § ska lämna uppgifter om denna åtgärd.
 3. Den som tagit emot bränsle som flyttats enligt 4 a kap. 2, 3 eller 4 § ska lämna en mottagningsrapport.
 4. Skatteverket ska lämna en exportrapport eller en underrättelse om att bränslet inte längre ska föras ut ur unionens tullområde.

[S2]En mottagnings- eller exportrapport eller en underrättelse om att bränslet inte längre ska föras ut ur unionens tullområde ska dock inte lämnas via det datoriserade systemet förrän det elektroniska administrativa dokumentet för den aktuella bränsleflyttningen tagits emot via systemet.

[S3]Så snart det har kontrollerats enligt 4 § att uppgifterna i det elektroniska administrativa dokumentet är giltiga, ska detta dokument ersätta ersättningsdokumentet enligt 14 §. Lag (2022:166).

[K4c]1 §  Med distansförsäljning avses att beskattat bränsle

 1. köps av någon som inte bedriver självständig ekonomisk verksamhet, och
 2. avsänds eller transporteras direkt eller indirekt hit från ett annat EU-land av en avsändare som bedriver en självständig ekonomisk verksamhet eller av någon annan för dennes räkning. Lag (2022:166).

Tillfälligt registrerad distansförsäljare

[K4c]2 §  Den som avser att avsända bränsle genom distansförsäljning, och som inte är registrerad distansförsäljare enligt 3 §, ska innan bränslet avsänds från det andra EU-landet anmäla sig till Skatteverket för registrering som tillfälligt registrerad distansförsäljare.

[S2]En sådan registrering ska avse en särskilt angiven flyttning och ska göras bara om säkerhet ställts för den skatt som kan påföras i Sverige eller ett annat EU-land för bränslet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en tillfälligt registrerad distansförsäljare påförts skatt i ett annat EU-land, får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

[S3]Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag ett beslut om avregistrering av den tillfälligt registrerade distansförsäljaren blir gällande. Lag (2022:166).

Registrerad distansförsäljare

[K4c]3 §  Den som avser att avsända bränsle genom distansförsäljning vid mer än enstaka tillfällen får anmäla sig till Skatteverket för registrering som registrerad distansförsäljare.

[S2]En sådan registrering ska göras om avsändaren

 1. har ställt säkerhet för skatten enligt 4 §,
 2. inte har obetalda belopp med mer än 2 000 kronor för skatter och avgifter på skattekontot enligt 61 kap.skatteförfarandelagen (2011:1244) vid en avstämning av detta, och
 3. inte har obetalda belopp för skatter, avgifter, böter eller andra fordringar till staten som vid verkställighet enligt utsökningsbalken handläggs i allmänt mål och som har överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Lag (2022:166).

[K4c]4 §  En registrerad distansförsäljare ska ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras distansförsäljaren för bränslet i Sverige eller ett annat EU-land. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttningen påbörjas. Säkerheten ska som lägst uppgå till ett belopp som vid varje tidpunkt motsvarar skatten på det bränsle som är under flyttning från den registrerade distansförsäljaren.

[S2]Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en registrerad distansförsäljare påförts skatt i ett annat EU-land, får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

[S3]Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag beslutet om avregistrering blir gällande, om distansförsäljaren avregistreras. Lag (2022:166).

Avregistrering

[K4c]5 §  Skatteverket ska avregistrera en tillfälligt registrerad distansförsäljare när den aktuella flyttningen avslutats eller om förutsättningarna för registrering inte längre finns.

[S2]Skatteverket får avregistrera en registrerad distansförsäljare, om

 1. förutsättningarna för registrering inte längre finns,
 2. ställd säkerhet inte längre är godtagbar, eller
 3. distansförsäljaren begär det.

[S3]Ett beslut om avregistrering gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2022:166).

Anmälningsskyldighet för mottagare vid distansförsäljning

[K4c]6 §  Den som avser att ta emot bränsle som avsänds till Sverige genom distansförsäljning från någon som varken är tillfälligt registrerad distansförsäljare för den aktuella flyttningen eller registrerad distansförsäljare, ska anmäla flyttningen av bränslet till Skatteverket innan bränslet avsänds från det andra EU-landet. Lag (2022:166).

När ska förfarandet för beskattade varor användas?

[K4d]1 §  Förfarandet för beskattade varor ska användas när beskattat bränsle flyttas till eller förs in från ett annat EU-land om inte flyttningen

 1. omfattas av undantag från skatt enligt 2 kap. 12 § eller motsvarande bestämmelser i destinationsmedlemsstatens lagstiftning,
 2. omfattas av 2 kap. 12 § andra stycket eller motsvarande bestämmelser i destinationsmedlemsstatens lagstiftning, eller
 3. utgör distansförsäljning enligt 4 c kap. 1 § eller motsvarande bestämmelser i destinationsmedlemsstatens lagstiftning.

[S2]Förfarandet för beskattade varor ska även användas när beskattat bränsle ska flyttas till en plats i Sverige via ett annat EU-land.

[S3]Bestämmelser om undantag från första och andra styckena finns i 8 kap. 5 §. Lag (2022:1487).

Krav på elektroniskt förenklat administrativt dokument

[K4d]2 §  För att en flyttning ska anses vara förenlig med kraven för förfarandet för beskattade varor krävs att det bränsle som flyttas omfattas av ett sådant elektroniskt förenklat administrativt dokument som avses i 4 e kap. 3 § eller av sådant ersättningsdokument som avses i 4 e kap. 9 §.

[S2]En flyttning under förfarandet för beskattade varor ska göras mellan en certifierad avsändare eller tillfälligt certifierad avsändare och en certifierad mottagare eller tillfälligt certifierad mottagare. Lag (2022:166).

Aktörer inom förfarandet för beskattade varor

Tillfälligt certifierad mottagare

[K4d]3 §  Den som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot bränsle som enligt 1 § ska flyttas under förfarandet för beskattade varor, och som inte är certifierad mottagare enligt 5 §, ska anmäla sig till Skatteverket för registrering som tillfälligt certifierad mottagare. Även en enskild person som avser att ta emot bränsle under förfarandet för beskattade varor ska anmäla sig för registrering som tillfälligt certifierad mottagare.

[S2]En tillfälligt certifierad mottagare ska till Skatteverket ange den adress där bränslet kommer att tas emot. Lag (2022:166).

[K4d]4 §  En registrering som tillfälligt certifierad mottagare ska begränsas till att gälla mottagandet av en särskilt angiven flyttning.

[S2]En registrering ska göras när säkerhet ställts för den skatt som kan påföras i Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen eller mottagandet av bränslet. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan bränslet flyttas från det andra EU-landet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en tillfälligt certifierad mottagare påförts skatt i ett annat EU-land, får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

[S3]Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag ett beslut om avregistrering av den tillfälligt certifierade mottagaren blir gällande. Lag (2022:166).

Certifierad mottagare

[K4d]5 §  Den som avser att i Sverige yrkesmässigt, vid mer än enstaka tillfällen, ta emot bränsle som enligt 1 § ska flyttas under förfarandet för beskattade varor får anmäla sig till Skatteverket för registrering som certifierad mottagare.

[S2]En sådan registrering ska göras om mottagaren

 1. har ställt säkerhet för skatten enligt 6 §,
 2. har angett en ordinarie mottagningsplats enligt 7 §,
 3. inte har obetalda belopp med mer än 2 000 kronor för skatter och avgifter på skattekontot enligt 61 kap.skatteförfarandelagen (2011:1244) vid en avstämning av detta, och
 4. inte har obetalda belopp för skatter, avgifter, böter eller andra fordringar till staten som vid verkställighet enligt utsökningsbalken handläggs i allmänt mål och som har överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Lag (2022:166).

[K4d]6 §  En certifierad mottagare ska ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras mottagaren i Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen eller mottagandet av bränslet. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttningen påbörjas. Säkerheten ska som lägst uppgå till ett belopp som vid varje tillfälle motsvarar skatten för det bränsle som är under flyttning till den certifierade mottagaren.

[S2]Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en certifierad mottagare påförts skatt i ett annat EU-land, får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

[S3]Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag beslutet om avregistrering blir gällande, om den certifierade mottagaren avregistreras. Lag (2022:166).

[K4d]7 §  En certifierad mottagare ska till Skatteverket ange en adress där mottagaren kommer att ta emot bränsle som flyttas under förfarandet för beskattade varor (ordinarie mottagningsplats). Den certifierade mottagaren får även ta emot bränsle på en annan adress (alternativ mottagningsplats) om Skatteverket har underrättats om denna innan flyttningen av bränslet påbörjas.

[S2]En certifierad mottagare som tar emot bränsle som flyttas under förfarandet för beskattade varor ska göra det på den ordinarie mottagningsplats eller alternativa mottagningsplats som angetts i det förenklade elektroniska administrativa dokumentet eller ersättningsdokumentet. Lag (2022:166).

Tillfälligt certifierad avsändare

[K4d]8 §  Den som avser att i Sverige yrkesmässigt avsända bränsle som enligt 1 § ska flyttas under förfarandet för beskattade varor, och som inte är certifierad avsändare enligt 9 §, ska anmäla sig till Skatteverket för registrering som tillfälligt certifierad avsändare. Även en enskild person som avser att avsända bränsle under förfarandet för beskattade varor ska anmäla sig för registrering som tillfälligt certifierad avsändare.

[S2]En registrering som tillfälligt certifierad avsändare ska begränsas till att gälla avsändandet av en särskilt angiven flyttning.

[S3]En tillfälligt certifierad avsändare ska till Skatteverket ange den adress från vilken bränslet kommer att avsändas. Lag (2022:166).

Certifierad avsändare

[K4d]9 §  Den som avser att i Sverige yrkesmässigt, vid mer än enstaka tillfällen, avsända bränsle som enligt 1 § ska flyttas under förfarandet för beskattade varor får anmäla sig till Skatteverket för registrering som certifierad avsändare.

[S2]En certifierad avsändare ska till Skatteverket ange en adress från vilken avsändaren kommer att avsända bränsle som flyttas under förfarandet för beskattade varor (ordinarie avsändningsplats). Den certifierade avsändaren får även avsända bränsle från en annan adress (alternativ avsändningsplats) om Skatteverket har underrättats om denna innan flyttningen av bränslet påbörjas.

[S3]En certifierad avsändare som avsänder bränsle som flyttas under förfarandet för beskattade varor ska göra det från den ordinarie avsändningsplats eller alternativa avsändningsplats som angetts i det elektroniska förenklade administrativa dokumentet eller ersättningsdokumentet. Lag (2022:166).

Avregistrering

[K4d]10 §  Skatteverket ska avregistrera en tillfälligt certifierad mottagare eller en tillfälligt certifierad avsändare när den aktuella flyttningen avslutats eller om förutsättningarna för registrering inte längre finns.

[S2]Skatteverket får avregistrera en certifierad mottagare eller certifierad avsändare, om

 1. förutsättningarna för registrering inte längre finns,
 2. ställd säkerhet inte längre är godtagbar när det gäller mottagaren, eller
 3. mottagaren respektive avsändaren begär det.

[S3]Ett beslut om avregistrering gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2022:166).

När påbörjas och avslutas en flyttning?

[K4d]11 §  En flyttning under förfarandet för beskattade varor påbörjas när bränslet lämnar

 1. den tillfälligt certifierade avsändaren, eller
 2. den ordinarie eller alternativa avsändningsplats för den certifierade avsändaren i avsändarmedlemsstaten som har angetts i det elektroniska förenklade administrativa dokumentet.

[S2]En flyttning under förfarandet för beskattade varor avslutas när bränslet tagits emot av

 1. den tillfälligt certifierade mottagaren, eller
 2. den certifierade mottagaren på den ordinarie eller alternativa mottagningsplats för den certifierade mottagaren i destinationsmedlemsstaten som har angetts i det elektroniska förenklade administrativa dokumentet. Lag (2022:166).

Flyttningar som påbörjas utanför Sverige

[K4d]12 §  Beskattat bränsle som flyttas enligt artiklarna 33-42 i punktskattedirektivet, och där flyttningen inte har påbörjats i Sverige, omfattas av bestämmelserna om förfarandet för beskattade varor i denna lag när bränslet befinner sig på svenskt territorium. Lag (2022:166).

Särskild bestämmelse för bränsle som omfattas av 2 kap. 12 § andra stycket

[K4d]13 §  Den som för in bränsle enligt 2 kap. 12 § andra stycket ska, innan bränslet flyttas från det andra EU-landet, anmäla bränslet till Skatteverket och ställa säkerhet för betalning av skatten på bränslet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid. Lag (2022:166).

4 e kap. Dokumenthantering vid flyttningar under förfarandet för beskattade varor

Det datoriserade systemet

[K4e]1 §  I det datoriserade systemet ska följande dokument och uppgifter hanteras i samband med flyttningar under förfarandet för beskattade varor:

 1. elektroniska förenklade administrativa dokument enligt 3 § första stycket,
 2. förenklade administrativa referenskoder enligt 3 § tredje stycket,
 3. uppgifter om ändrad destination enligt 5 §, och
 4. mottagningsrapporter enligt 6 §.

[S2]Bestämmelser om behandlingen av uppgifter i det datoriserade systemet finns i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

[S3]När det datoriserade systemet inte är tillgängligt gäller bestämmelserna i 9 och 10 §§.

[S4]Bestämmelserna i detta kapitel om certifierade avsändare och certifierade mottagare gäller även tillfälligt certifierade avsändare och tillfälligt certifierade mottagare. Lag (2022:166).

[K4e]2 §  Den som upprättar ett elektroniskt förenklat administrativt dokument eller en mottagningsrapport via det datoriserade systemet, ska kunna verifieras genom ett tekniskt förfarande.

[S2]Uppgifter som har lämnats för en juridisk person i det datoriserade systemet ska anses ha lämnats av denne, om det inte är uppenbart att uppgiftslämnaren saknat behörighet att företräda den juridiska personen. Lag (2022:166).

Elektroniskt förenklat administrativt dokument och förenklad administrativ referenskod

[K4e]3 §  Innan en flyttning av bränsle under förfarandet för beskattade varor påbörjas, ska den certifierade avsändaren via det datoriserade systemet lämna ett elektroniskt förenklat administrativt dokument till Skatteverket.

[S2]Skatteverket ska göra en elektronisk kontroll av dokumentet.

[S3]Är uppgifterna i dokumentet giltiga, ska Skatteverket tilldela det en förenklad administrativ referenskod och meddela koden till den certifierade avsändaren. Är uppgifterna i dokumentet inte giltiga, ska Skatteverket utan dröjsmål underrätta den certifierade avsändaren om det. Lag (2022:166).

Den förenklade administrativa referenskoden ska medfölja flyttningen

[K4e]4 §  Den certifierade avsändaren ska lämna den förenklade administrativa referenskoden till den person som medför bränslet eller, om ingen person medför bränslet, till transportören eller fraktföraren. Koden ska på begäran kunna uppvisas för behörig myndighet under hela bränsleflyttningen. Lag (2022:166).

Ändrad destination

[K4e]5 §  Den certifierade avsändaren får via det datoriserade systemet ändra flyttningens destination. Den nya destinationen får vara

 1. en annan mottagningsplats för den certifierade mottagaren i samma EU-land som den ursprungliga mottagningsplatsen, eller
 2. avsändningsplatsen.

[S2]Den certifierade avsändaren ska för detta ändamål via det datoriserade systemet lämna ett elektroniskt dokument om ändrad destination till Skatteverket. Lag (2022:166).

Mottagningsrapport

[K4e]6 §  Vid mottagandet av bränsle som flyttats under förfarandet för beskattade varor ska den certifierade mottagaren, utan dröjsmål och senast inom fem dagar efter mottagandet, via det datoriserade systemet lämna en rapport till Skatteverket om att bränslet tagits emot (mottagningsrapport). Lag (2022:166).

[K4e]7 §  Mottagningsrapporten utgör bevis på att bränslet har tagits emot av den certifierade mottagaren.

[S2]När Skatteverket tagit emot en mottagningsrapport ska verket, efter det att den certifierade mottagaren har fullgjort alla nödvändiga formaliteter, sända mottagningsrapporten till de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten. Den mottagningsrapport som vidaresänds av Skatteverket ska anses utgöra tillräckligt bevis för att den certifierade mottagaren har fullgjort alla nödvändiga formaliteter och, i tillämpliga fall och såvida bränslet inte är undantaget från punktskatt, betalat all punktskatt i Sverige. Lag (2022:166).

[K4e]8 §  Om det inte har lämnats en mottagningsrapport genom det datoriserade systemet, får Skatteverket intyga att bränslet har tagits emot om verket har tillfredsställande bevis för att bränslet har nått den angivna destinationen (alternativt bevis). Skatteverket ska informera den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset.

[S2]När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EU-land har tagit emot ett sådant alternativt bevis, ska Skatteverket avsluta flyttningen i det datoriserade systemet. Lag (2022:166).

Reservsystemet

Ersättningsdokument

[K4e]9 §  När det datoriserade systemet inte är tillgängligt får den certifierade avsändaren påbörja en bränsleflyttning under förfarandet för beskattade varor, om

 1. bränslet åtföljs av ett ersättningsdokument som innehåller samma uppgifter som det elektroniska förenklade administrativa dokumentet skulle ha innehållit om det hade kunnat upprättas, och
 2. den certifierade avsändaren genom att lämna in en kopia av ersättningsdokumentet informerar Skatteverket om flyttningen innan den påbörjas.

[S2]Om den certifierade avsändaren är förhindrad att fullgöra informationsskyldigheten på det sätt som föreskrivs i första stycket 2, får Skatteverket informeras på annat sätt innan flyttningen påbörjas. I så fall ska en kopia av ersättningsdokumentet lämnas in till Skatteverket snarast möjligt efter det att flyttningen påbörjats.

[S3]När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, får den certifierade avsändaren på annat sätt informera Skatteverket om en sådan ändring av destinationen som avses i 5 §. Informationen ska lämnas till Skatteverket innan destinationen ändras. Lag (2022:166).

[K4e]10 §  Om en mottagningsrapport inte kan lämnas inom den tidsfrist som anges i 6 § på grund av att det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska den certifierade mottagaren i stället rapportera att bränslet tagits emot genom att lämna in ett ersättningsdokument till Skatteverket. Dokumentet ska innehålla samma uppgifter som mottagningsrapporten skulle ha innehållit om den hade kunnat upprättas och ett intygande om att flyttningen avslutats.

[S2]Första stycket gäller även när den certifierade mottagaren inte fått ett elektroniskt förenklat administrativt dokument för den aktuella bränsleflyttningen, på grund av att det datoriserade systemet tidigare inte varit tillgängligt. Lag (2022:166).

Åtgärder när det datoriserade systemet åter är tillgängligt

[K4e]11 §  När det datoriserade systemet åter är tillgängligt ska följande dokument och uppgifter snarast lämnas i systemet:

 1. Den certifierade avsändaren ska lämna ett elektroniskt förenklat administrativt dokument.
 2. En certifierad avsändare som ändrat flyttningens destination enligt 5 § ska lämna uppgifter om denna åtgärd.
 3. Den certifierade mottagaren ska lämna en mottagningsrapport.

[S2]En mottagningsrapport ska dock inte lämnas via det datoriserade systemet förrän det elektroniska förenklade administrativa dokumentet för den aktuella bränsleflyttningen tagits emot via systemet.

[S3]Så snart det har kontrollerats att uppgifterna i det elektroniska förenklade administrativa dokumentet är giltiga ska detta dokument ersätta ersättningsdokumentet enligt 9 §. Lag (2022:166).

[S4]5 kap. Skattskyldighet för bränslen som avses i 1 kap. 3 a §

Tillämpningsområdet för bestämmelserna

1 §  Detta kapitel tillämpas i fråga om skattskyldighet för energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för bränslen som avses i 1 kap. 3 a §. Lag (2022:166).

Godkänd upplagshavare

2 §  Skattskyldig är den som i egenskap av godkänd upplagshavare enligt 4 kap. 1 § hanterar bränsle enligt uppskovsförfarandet. Lag (2022:166).

3 §  Skattskyldigheten inträder när

 1. bränsle tas ut från ett skatteupplag utan att flyttas enligt 4 a kap. 2, 4 och 5 §§,
 2. bränsle tas emot på en direkt leveransplats,
 3. bränsle tas i anspråk i skatteupplaget eller lagerbrister uppkommer, eller
 4. godkännandet av skatteupplaget återkallas. Lag (2022:166).

4 §  Skattskyldigheten inträder även när bränsle som flyttats under uppskovsförfarandet tas emot av upplagshavaren, om

 1. bränslet tas emot på en plats i direkt anslutning till det skatteupplag som anges i det elektroniska administrativa dokumentet eller ersättningsdokumentet,
 2. mottagandet av bränslet accepteras genom en mottagningsrapport enligt 4 b kap. 10 § eller genom ett ersättningsdokument enligt 4 b kap. 16 §, och
 3. bränslet inte tas in i skatteupplaget. Lag (2022:166).

5 §  Skattskyldighet enligt 3 § 2 inträder inte för bränsle som mottagaren för in i skatteupplag i Sverige. Lag (2022:166).

Registrerad varumottagare och tillfälligt registrerad varumottagare

6 §  Skattskyldig är den som i egenskap av registrerad varumottagare enligt 4 kap. 8 § eller tillfälligt registrerad varumottagare enligt 4 kap. 14 § tar emot bränsle som flyttats under uppskovsförfarandet. Lag (2022:166).

7 §  Skattskyldigheten inträder vid mottagandet av bränslet. Lag (2022:166).

Distansförsäljning

8 §  Skattskyldig är den som i egenskap av tillfälligt registrerad distans-försäljare enligt 4 c kap. 2 § eller registrerad distansförsäljare enligt 4 c kap. 3 § avsänder bränsle genom distansförsäljning.

Skattskyldigheten omfattar även bränsle som avsänts enligt första stycket men där skattskyldigheten inträder först efter avregistreringen av den tillfälligt registrerade distansförsäljaren eller den registrerade distansförsäljaren. Lag (2022:166).

9 §  Mottagaren av bränsle som avsänts till Sverige genom distans-försäljning ska vara skattskyldig för bränslet i stället för avsändaren, om avsändaren inte vid avsändandet är registrerad som tillfälligt registrerad distansförsäljare för den aktuella flyttningen enligt 4 c kap. 2 § eller registrerad distansförsäljare enligt 4 c kap. 3 §. Lag (2022:166).

10 §  Skattskyldigheten för distansförsäljaren inträder när bränslet tas emot av mottagaren.

Skattskyldigheten för mottagaren inträder när bränslet förs in till Sverige. Lag (2022:166).

Certifierad mottagare och tillfälligt certifierad mottagare

11 §  Skattskyldig är den som i egenskap av tillfälligt certifierad mottagare enligt 4 d kap. 3 § eller certifierad mottagare enligt 4 d kap. 5 § tar emot bränsle som flyttats enligt förfarandet för beskattade varor.

Skattskyldig enligt första stycket är även den som efter avregistrering tar emot bränsle för vilket denne var certifierad mottagare vid den tidpunkt då det elektroniska förenklade administrativa dokumentet för flyttningen utfärdades. Lag (2022:166).

[K4e]12 §  Skattskyldigheten inträder vid mottagandet av skattepliktigt bränsle. Lag (2022:166).

Import och otillåten införsel

[K4e]13 §  Skattskyldig för import eller otillåten införsel av bränsle till Sverige är deklaranten eller varje annan person enligt artikel 77.3 i

[S2]unionstullkodexen och, vid otillåten införsel, varje annan person som är involverad i den otillåtna införseln.

[S3]Skattskyldig vid import eller otillåten införsel av en unionsvara till Sverige är deklaranten eller varje annan person som hade varit skyldig att betala tull enligt artikel 77.3 i unionstullkodexen om bränslet hade varit belagt med tull och, vid otillåten införsel, varje annan person som är involverad i den otillåtna införseln. Lag (2022:166).

[K4e]14 §  Skattskyldigheten inträder vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer i Sverige enligt tullagstiftningen, eller skulle ha uppkommit om bränslet hade varit belagt med tull.

[S2]Om tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha uppkommit om bränslet hade varit belagt med tull, till följd av att en tulldeklaration ges in i det landet med stöd av ett sådant tillstånd för centraliserad klarering som avses i artikel 179 i unionstullkodexen, inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer eller skulle ha uppkommit i det andra EU-landet. Lag (2022:166).

[K4e]15 §  Skattskyldighet vid import gäller inte i fråga om bränsle som från platsen för import avsänds av en registrerad avsändare och flyttas enligt 4 a kap.3-5 §§.

[S2]Skattskyldighet vid otillåten införsel gäller inte i fråga om bränsle för vilket tullskulden har upphört i enlighet med artikel 124.1 e, f, g eller k i unionstullkodexen. Vid otillåten införsel av unionsvaror ska det som sägs i första meningen tillämpas som om bränslet hade varit belagt med tull. Lag (2022:166).

Tillverkning eller användning för annat ändamål

[K4e]16 §  Skattskyldig är den som

 1. i Sverige yrkesmässigt tillverkar eller bearbetar bränsle utanför ett skatteupplag,
 2. för in bränsle som omfattas av 2 kap. 12 § andra stycket från ett annat EU-land,
 3. förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt ska betalas när bränslet används för ett visst ändamål men som använder bränslet för ett annat ändamål som medför att skatt ska betalas med högre belopp,
 4. förvärvat bränsle som ger mindre destillat än 85 volymprocent vid 350°C och som använder bränslet för drift av motordrivna fordon,
 5. använder bränsle som vid införseln till landet undantagits från skatteplikt enligt 2 kap. 12 § för annat ändamål än det som var förutsättningen för att bränslet undantogs från skatteplikt,
 6. förvärvat bränsle för vilket antingen ingen skatt har betalats eller skatt har betalats enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a och som använder bränslet
  1. i skepp, när skeppet används för privat ändamål,
  2. i båt, för vilken medgivande enligt 2 kap. 9 § har lämnats eller fiskelicens som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten har meddelats enligt fiskelagen (1993:787), när båten används för privat ändamål, eller
  3. i luftfartyg, när luftfartyget används för privat ändamål. Lag (2022:166).

[K4e]17 §  Skattskyldigheten inträder för

 1. den som är skattskyldig enligt 16 § 1, när bränslet tillverkas eller bearbetas,
 2. den som är skattskyldig enligt 16 § 2, när bränslet förs in till Sverige,
 3. den som är skattskyldig enligt 16 § 3, 4, 5 eller 6, när bränslet används för ett ändamål som medför att skatt ska betalas med högre belopp. Lag (2022:166).

Särskild skattskyldighet i vissa fall för bränsle för vilket skatten inte har redovisats eller påförts

[K4e]18 §  Skattskyldig är den som förvarar eller lagrar skattepliktigt bränsle utanför ett uppskovsförfarande utan att skatten för bränslet har redovisats eller påförts i Sverige.

[S2]En sådan skattskyldighet gäller inte för

 1. den som är skattskyldig för bränslet enligt 2, 6, 8, 9, 11, 13 eller 16 §, eller
 2. den som före tidpunkten för redovisning av skatten, förvarar eller lagrar bränsle för vilket skattskyldighet har inträtt enligt 3, 4, 7, 10, 12, 14 eller 17 §, om denne har skälig anledning att anta att skatten för bränslet kommer att redovisas. Lag (2022:166).

[K4e]19 §  Skattskyldigheten inträder vid den tidpunkt då bränslet kom att förvaras eller lagras utanför ett uppskovsförfarande.

[S2]För den som omfattas av undantag från skattskyldighet enligt 18 § andra stycket 2 inträder skattskyldigheten när undantaget från skattskyldighet upphör. Lag (2022:166).

[K4e]20 §  Om den som är skattskyldig enligt 18 § visar att skatt därefter har påförts eller redovisats för samma bränsle med anledning av att bränslet beskattats enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel, eller om detta framkommer på annat sätt, ska Skatteverket besluta om befrielse från den skatt på bränslet som har beslutats enligt 18 §. Lag (2022:166).

Särskilt undantag för biogas

[K4e]21 §  Skattskyldighet enligt detta kapitel inträder inte när

 1. biogas i gasform övergår i vätskeform, om biogasen då befinner sig i ett skatteupplag,
 2. biogas i vätskeform övergår i gasform, om biogasen då hanteras av en lagerhållare, eller
 3. biogas i gasform övergår i vätskeform eller biogas i vätskeform övergår i gasform, om skattskyldighet för bränslet tidigare har inträtt. Lag (2022:166).

Beskattning vid oegentligheter

Bränsle som flyttas under uppskovsförfarandet

[K4e]22 §  Om bränsle som flyttas under ett uppskovsförfarande inte når angiven destination på grund av en oegentlighet som innebär att bränslet släpps för konsumtion, ska bränslet beskattas här i landet om oegentligheten har

 1. begåtts i Sverige, eller
 2. upptäckts här, och det inte går att fastställa var oegentligheten har begåtts.

[S2]Skattskyldig ska vara

 1. den som ställt säkerhet för skatten under flyttningen, eller
 2. någon annan person, om denne medverkat i den otillåtna avvikelsen från uppskovsförfarandet och varit medveten om eller rimligen borde ha varit medveten om att avvikelsen var otillåten.

[S3]Ett beslut om skatt för en viss flyttning av bränsle ska avse endast en skattskyldig. Om det inte finns skäl för annat ska beslutet om skatt avse den eller en av dem som ställt säkerhet för flyttningen. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då bränslet släpptes för konsumtion. Lag (2022:166).

[K4e]23 §  Om bränsle som flyttas under ett uppskovsförfarande inte når angiven destination och ingen oegentlighet som innebär att bränslet släpps för konsumtion har konstaterats under flyttningen, ska en oegentlighet ändå anses ha begåtts här i landet och bränslet beskattas här, om

 1. bränslet avsänts från ett skatteupplag eller en importplats i Sverige, och
 2. det inte inom fyra månader från den tidpunkt då flyttningen inleddes enligt 4 a kap. 2, 3 eller 4 § på ett tillfredsställande sätt visas
  1. att flyttningen har avslutats i enlighet med 4 a kap. 7 § eller motsvarande reglering i destinationsmedlemsstatens lagstiftning, eller
  2. på vilken plats oegentligheten har begåtts.

[S2]Skatten ska betalas av den som ställt säkerhet för skatten under flyttningen. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då flyttningen inleddes. Lag (2022:166).

Bränsle som flyttas under förfarandet för beskattade varor eller som har avsänts av en distansförsäljare

[K4e]24 §  Om bränsle som flyttas till eller via Sverige under förfarandet för beskattade varor eller som har avsänts från ett annat EU-land av en i destinationsmedlemsstaten registrerad distansförsäljare inte når angiven mottagare, ska bränslet beskattas här om det beror på en oegentlighet som har

 1. begåtts i Sverige, eller
 2. upptäckts här, och det inte går att fastställa var oegentligheten har begåtts.

[S2]Skattskyldig ska vara

 1. den som ställt säkerhet för skatten, eller
 2. någon annan person, om denne medverkat i oegentligheten.

[S3]Ett beslut om skatt för en viss flyttning av bränsle ska avse endast en skattskyldig. Om det inte finns skäl för annat ska beslutet om skatt avse den eller en av dem som ställt säkerhet för flyttningen. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då oegentligheten begicks respektive upptäcktes. Lag (2022:166).

Flyttningar som inte omfattas av elektroniskt förenklat administrativt dokument

[K4e]25 §  En oegentlighet vid flyttning av beskattat bränsle anses föreligga om bränsle flyttas till eller via Sverige utan att uppfylla kravet för bränsle som ska flyttas under förfarandet för beskattade varor på att omfattas av ett elektroniskt förenklat administrativt dokument eller ersättningsdokument.

[S2]Om det föreligger en sådan oegentlighet i fråga om bränsle som förts in i Sverige, ska det beskattas här i landet.

[S3]Skattskyldig ska vara

 1. den som för in eller tar emot bränslet från det andra EU- landet, eller
 2. någon annan person, om denne medverkat i oegentligheten.

[S4]Ett beslut om skatt för en viss flyttning av bränsle ska avse endast en skattskyldig. Om det inte finns skäl för annat ska beslutet om skatt avse den som för in eller tar emot bränslet. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då bränslet fördes in i landet. Lag (2022:166).

Undantag från skatt

[K4e]26 §  Bestämmelserna i 2 kap.13, 14, 16 och 17 §§ om undantag från skatt ska tillämpas även vid beskattning enligt 22-25 §§. Lag (2022:166).

Särskilt ansvar för betalning

[K4e]27 §  Den som omfattas av 22 § andra stycket, 24 § andra stycket eller 25 § tredje stycket, men som inte omfattas av Skatteverkets beslut om skatt enligt 12 kap. 3 § för den aktuella flyttningen, får beslutas vara skyldig att tillsammans med den som beslutet om skatt gäller betala det belopp som denne gjorts ansvarig för.

[S2]Beslut om ansvar får inte fattas om statens fordran mot den som beslutet om skatt gäller har preskriberats. Lag (2022:166).

Tillämpningsområdet för bestämmelserna

[K6]1 §  Detta kapitel tillämpas i fråga om skattskyldighet för

 1. energiskatt för råtallolja,
 2. energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för
  1. bränslen enligt 2 kap. 1 § första stycket 5 och 6,
  2. andra bränslen enligt 2 kap. 3 § än sådana som avses i 1 kap. 3 a §,
  3. bränslen enligt 2 kap. 4 §, och
 3. svavelskatt för bränslen enligt 3 kap. 1 § 1.Lag (2022:166).

Prop. 2013/14:224: Sista meningen i bestämmelsen ska rätteligen stå i ett eget andra stycke, vilket nu åtgärdas.

Prop. 2001/02:29: Syftet med hänvisningen till 2 kap. 5 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter (LPP) är att peka ut Riksskatteverket som beskattningsmyndighet vid beskattning enligt 4 kap. 2 § (se prop. 2000/01:118 s. 135). Hänvisningen är dock felaktig. Rätt paragraf i LPP är 1 ...

Prop. 2009/10:40: Se kommentaren till 34 § LTS.

 • HFD 2018:16:Skatteförfarandelagens regler om rätt till ersättning för kostnader har inte ansetts tillämpliga i ett mål om återkallelse av ett godkännande som skattebefriad förbrukare enligt energiskattelagen.

Godkännande som lagerhållare

Vem får godkännas som lagerhållare?

[K6]2 §  Som lagerhållare får den godkännas som

 1. avser att
  1. utvinna, tillverka eller bearbeta bränsle, eller
  2. i större omfattning
  • hålla bränslen i lager, eller
  • återförsälja eller förbruka gasformiga kolväten, och
 2. med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som lagerhållare.

[S2]Skatteverket beslutar i fråga om godkännande av lagerhållare efter särskild ansökan. Lag (2022:166).

Återkallelse av godkännande

[K6]3 §  Godkännande av lagerhållare ska återkallas om förutsättningarna för godkännande inte längre finns eller om lagerhållaren begär det. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2022:166).

Konkurs

[K6]4 §  Om en godkänd lagerhållare försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för bränsle för vilket skattskyldighet enligt 6 § inträder efter konkursbeslutet. Lag (2022:166).

Skattskyldiga och skattskyldighetens inträde

Godkänd lagerhållare

[K6]6 §  Skattskyldigheten inträder när

 1. bränsle av lagerhållaren levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare eller till eget försäljningsställe för detaljförsäljning som inte utgörs av depå,
 2. bränsle tas i anspråk för annat ändamål än försäljning,
 3. godkännandet som lagerhållare återkallas, varvid skattskyldigheten omfattar bränsle som då ingår i dennes lager.Lag (2022:166).

Import och otillåten införsel

[K6]7 §  Skattskyldig för import eller otillåten införsel av bränslen till Sverige är deklaranten eller varje annan person enligt artikel 77.3 i unionstullkodexen och, vid otillåten införsel, varje annan person som är involverad i den otillåtna införseln.

[S2]Skattskyldig vid import eller otillåten införsel av en unionsvara till Sverige är deklaranten eller varje annan person som hade varit skyldig att betala tull enligt artikel 77.3 i unionstullkodexen om bränslet hade varit belagt med tull och, vid otillåten införsel, varje annan person som är involverad i den otillåtna införseln. Lag (2022:166).

[K6]8 §  Skattskyldigheten inträder vid den tidpunkt då tullskuld uppkommer i Sverige enligt tullagstiftningen, eller skulle ha uppkommit om bränslet hade varit belagt med tull.

[S2]Om tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha uppkommit om bränslet hade varit belagt med tull, till följd av att en tulldeklaration ges in i det landet med stöd av ett sådant tillstånd för centraliserad klarering som avses i artikel 179 i unionstullkodexen, inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då tullskuld uppkommer eller skulle ha uppkommit i det andra EU-landet. Lag (2022:166).

[K6]9 §  Skattskyldighet vid import gäller inte i fråga om bränsle som ägs av en godkänd lagerhållare vid bränslets övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i unionstullkodexen eller, om det är fråga om en unionsvara, vid den tidpunkt då skyldigheterna enligt tullagstiftningen fullgjorts.

[S2]Från skattskyldighet vid otillåten införsel undantas bränsle för vilket tullskulden har upphört i enlighet med artikel 124.1 e, f, g eller k i unionstullkodexen. Vid otillåten införsel av unionsvaror ska det som sägs i första meningen tillämpas som om bränslet hade varit belagt med tull. Lag (2022:166).

Skattskyldiga och skattskyldighetens inträde i andra fall

[K6]10 §  Skattskyldig är den som

 1. i annat fall än som avses i 5 §, utvinner, tillverkar eller bearbetar bränsle,
 2. i annat fall än som avses i 5 §, för in bränsle till Sverige från ett annat EU-land eller tar emot en sådan leverans,
 3. förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt ska betalas när bränslet används för ett visst ändamål men som använder bränslet för ett ändamål som medför att skatt ska betalas med högre belopp, och
 4. förvärvat bränsle för vilket antingen ingen skatt har betalats eller skatt har betalats enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a och som använder bränslet
  1. i skepp, när skeppet används för privat ändamål, eller
  2. i båt, för vilken medgivande enligt 2 kap. 9 § har lämnats eller fiskelicens som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten har meddelats enligt fiskelagen (1993:787), när båten används för privat ändamål. Lag (2022:166).

[K6]11 §  Skattskyldigheten inträder för

 1. den som är skattskyldig enligt 10 § 1, när bränslet utvinns, tillverkas eller bearbetas,
 2. den som är skattskyldig enligt 10 § 2, när bränslet förs in till Sverige, och
 3. den som är skattskyldig enligt 10 §3 eller 4, när bränslet används för ett ändamål som medför att skatt ska betalas med högre belopp. Lag (2022:166).

Särskilt undantag för biogas

[K6]12 §  Skattskyldighet enligt detta kapitel inträder inte när

 1. biogas i gasform övergår i vätskeform, om biogasen då befinner sig i ett skatteupplag,
 2. biogas i vätskeform övergår i gasform, om biogasen då hanteras av en lagerhållare, eller
 3. biogas i gasform övergår i vätskeform eller biogas i vätskeform övergår i gasform, om skattskyldighet för bränslet tidigare har inträtt. Lag (2022:166).

6 a kap. Skattebefriade användningsområden m.m.

Prop. 2001/02:3: Riksdagen beslutade före sommaren om en systematisk förändring av reglerna om skattebefrielse i lagen (1994:1776) om skatt på energi (prop. 2000/01:118, bet. 2000/01SkU126, rskr 2000/01:240, SFS 2001:518) Förändringen trädde i kraft den 1 oktober 2001. Genom förändringen har i stort sett alla de situationer som kan medföra skattebefrielse samlats i ett nytt ...

Prop. 2022/23:69: Paragrafen innehåller bestämmelser om lättnad avseende koldioxidskatt för bl.a. omärkt diesel som förbrukas i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Ändringen i första stycket innebär att befrielsen från koldioxidskatt begränsas till 1 930 kronor per kubikmeter för förbrukning som sker från och med den 1 januari 2024....

Införd: SFS 2001:518 (Inköp av bränsle och alkohol utan punktskatt m.m.), 2008:561 (Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter), 2016:505 (Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet)
Ändrad: SFS 2012:797 (Budgetpropositionen för 2013), 2015:747 (Budgetpropositionen för 2016), 2015:750 (Budgetpropositionen för 2016), 2016:1072 (Budgetpropositionen för 2017), 2013:969 (Budgetpropositionen för 2014), 2013:1004 (Budgetpropositionen för 2014), 2004:223 (Budgetproposition för 2004), 2001:962 (Budgetpropositionen för 2002), 2002:1142 (Budgetproposition för 2003), 2006:1508 (Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m.), 2006:592 (Beskattning av visst hushållsavfall som förbränns, m.m.), 2008:561 (Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter), 2009:1497 (Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010), 2009:1496 (Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010), 2009:1495 (Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010), 2016:505 (Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet), 2021:410 (Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer), 2021:409 (Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer), 2022:1775 (Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion)
Upphävd: SFS 2019:491 (Vårändringsbudget för 2019)

[K6a]1 §  Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall med undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt enligt följande, om inte annat anges.

ÄndamålBränsle som inte ger befrielseBefrielse från energiskatt svavelskattBefrielse från koldioxidskattBefrielse från
1. Förbrukning
a) för annat ändamål än som motorbränsle eller som bränsle för uppvärmning100 procent100 procent100 procent
b) i metallurgiska processer under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar förändras kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur förändras eller bibehålls i skänkar eller liknande kärl100 procent100 procent100 procent
c) i annat fall än som avses i a eller b, då bränslet i en och samma process används både som bränsle för uppvärmning och för annat ändamål än som motorbränsle eller bränsle för uppvärmning100 procent100 procent100 procent
2. Förbrukning i tåg eller annat spårbundet färdmedelBensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b100 procent100 procent100 procent
3. Förbrukning i skepp, när skeppet inte används för privat ändamålBensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b100 procent100 procent100 procent
4. Förbrukning i båt för vilken medgivande lämnats enligt 2 kap. 9 § eller för vilken fiskelicens som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten meddelats enligt fiskelagen (1993:787), när båten inte används för privat ändamålBensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b100 procent100 procent100 procent
5. Förbrukning i
a) luftfartyg, när luftfartyget inte används för privat ändamålAndra bränslen än flygfotogen (KN-nr 2710 19 21)100 procent100 procent100 procent
b) luftfartygsAndra motorer i provbädd eller i liknande anordningbränslen än flygbensin (KN-nr 2710 11 31) och flygfotogen100 procent100 procent100 procent
6. Förbrukning vid framställning av energiprodukter eller andra produkter för vilka skatteplikt har inträtt för tillverkaren100 procent100 procent100 procent
7. Förbrukning för framställning av skattepliktig elektrisk kraftBränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b100 procent100 procent-
8. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet i en anläggning för vilken utsläppsrätter ska överlämnas enligt 16 § lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaserBensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b-100 procent-
9. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning i sodapannor eller i lutpannor--100 procent
10. Förbrukning i processer för framställning av andra mineraliska ämnen än metaller under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar förändras kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur förändras100 procent100 procent100 procent
11. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för 3 b framställning av värme i en anläggning för vilken utsläppsrätter ska överlämnas enligt 16 § lagen om vissa utsläpp av växthusgaserRåtallolja och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket
a) i kraftvärmeproduktion- procent100-
b) i annan värmeproduktion Lag (2022:1775).- procent100-

Prop. 2001/02:3: Skattefriheten för bränsle som förbrukas i luftfartyg, när luftfartyget inte används för privat ändamål, omfattar inte längre skattebefriad omärkt olja, t.ex. omärkt flygfotogen (jfr 1 § 5 a med 7 kap. 5 a § i dess lydelse enligt 1995:1525). Skattebefrielse medges alltså numer endast för märkt olja. Detta var ingen avsedd effekt. Den som använder bränsle för något skattebefriat användningsområde måste i de allra flesta fall använda märkt olja för att få del av skattebefrielsen, se t.ex. bestämmelserna ...

Prop. 2006/07:13: Punkten 1 I denna punkt, som ingående behandlas i avsnitt 5.1, anpassas reglerna för skattefrihet i de aktuella fallen till den gemenskapsrättsliga ram som numera gäller enligt artikel 2.4 b första och andra strecksatserna i energiskattedirektivet (2003/96/EG).

Prop. 2005/06:125: I sjunde punkten ersätts i förtydligande syfte ordet ”vid” med ”för”. Vidare frikopplas punkten – som en konsekvens av de ändringar som vidtagits i 6 a kap. 3 § – från sistnämnda bestämmelse och avser bara skattebefrielse vid elproduktion när värmen inte nyttiggörs.

Prop. 2007/08:11: Punkten 14 Som framgår av avsnitt 4.7 kompenseras förbrukare av diesel för drift av arbetsmaskiner (andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar) inom yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet för den höjda energiskatten på diesel. Detta sker genom att den procentuella befrielsen från koldioxidskatt för sådan bränsleförbrukning höjs från dagens 77 procent till 79 procent. ...

Prop. 2007/08:121: Punkten 7 Ändringen i punkten 7 hänger samman med de justeringar som, i förenklingssyfte, görs av bestämmelserna i den tidigare 3 §. Som närmare utvecklas under 3 §, regleras där inte nu längre skattebefrielse för bränslen som används för att framställa skattepliktig el vid kraftvärmeproduktion. Avsikten är i stället att 1 § 7 ska omfatta all framställning av skattepliktig el oberoende av om det är fråga om elproduktion vid samtidigt nyttiggörande av den värme som uppkommer eller att värme inte ...

Prop. 2005/06:44: Utformningen av punkterna 14 och 15 i paragrafens tabell avviker från Lagrådets förslag, se närmare under avsnitt 6. Befrielsen för skatt på diesel som används i arbetsmaskiner inom skogsbruket i de stormdrabbade länen regleras i punkten 15. I punkten anges även den geografiska avgränsningen. Punkten 14 är oförändrad i förhållande till tidigare lydelse.

Prop. 2015/16:159: Ändringen föranleds av förslagen i avsnitt 6 Svenska stödordningar på bränsleskatteområdet som omfattas av ändringsförslagen samt avsnitt 9.3 Slopad möjlighet för den som bedriver yrkesmässig växthusodling att vara skattebefriad förbrukare.

I bestämmelsen framgår merparten av de skattebefrielser som gäller för olika förbrukningsändamål. ...

Prop. 2007/08:122: Genom ändringen i punkt 5 a reglerar bestämmelsen endast skattebefrielsen för kommersiell flygverksamhet som sker med flygfotogen. Regler om skattebefrielsen för andra bränslen som används i sådan verksamhet finns i 9 kap. 3 §. Att bestämmelsen endast reglerar flygfotogen innebär också att möjlighet att leverera t.ex. flygbensin utan skatt direkt till ett flygplan inte längre finns, jfr 7 kap. 1 §. Dessutom finns inte längre förutsättningarna för att godkännas som skattebefriad förbrukare ...

Prop. 2022/23:17: Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka ändamål som ger skattebefrielse, vilket bränsle som kan komma i fråga för skattebefrielse och hur stor skattebefrielsen är.

Ändringarna innebär att nedsättningen av koldioxidskatten utvidgas till att avse 100 procent.

Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Ändrad: SFS 2012:797 (Budgetpropositionen för 2013), 2012:796 (Budgetpropositionen för 2013), 2015:747 (Budgetpropositionen för 2016), 2017:1225 (Budgetpropositionen för 2018), 2016:1072 (Budgetpropositionen för 2017), 2016:1079 (Budgetpropositionen för 2017), 2013:969 (Budgetpropositionen för 2014), 2013:1004 (Budgetpropositionen för 2014), 2004:223 (Budgetproposition för 2004), 2020:1176 (Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter), 2001:962 (Budgetpropositionen för 2002), 2004:1038 (Budgetpropositionen för 2005), 2002:1142 (Budgetproposition för 2003), 2019:491 (Vårändringsbudget för 2019), 2006:1508 (Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m.), 2006:592 (Beskattning av visst hushållsavfall som förbränns, m.m.), 2007:1387 (Vissa punktskattefrågor m.m. med anledning av budgetpropositionen för 2008), 2014:1024 (Ändringar i fiskelagen), 2014:1023 (Ändringar i fiskelagen), 2005:1189 (Särskilda skatteåtgärder på grund av stormen Gudrun), 2008:562 (Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter), 2009:1497 (Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010), 2009:1496 (Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010), 2009:1495 (Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010), 2016:505 (Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet), 2016:506 (Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet), 2008:204 (Beskattning av flygbränsle för privat ändamål), 2021:410 (Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer), 2021:409 (Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer), 2022:1775 (Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion)

[K6a]2 §  Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 8 medges befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

[S2]Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 11, medges befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.Lag (2022:1775).

Prop. 2007/08:121: I första stycket justeras texten för att tidigare bestämmelser för råtallolja som används utanför utsläppshandelssystemet ska fortsätta att gälla. De nya bestämmelserna i andra och tredje styckena införs för att också råtallolja som används i anläggningar inom utsläppshandelssystemet ska omfattas av samma regler som gäller för eldningsolja.

Prop. 2022/23:17: Paragrafen reglerar beskattning av råtallolja.

Ändringen i andra stycket innebär att för råtallolja som förbrukas för båda de ändamål som anges i 1 § 11 medges befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Övervägandena ...

[K6a]2 a §  För drift av skepp och båtar utan medgivande enligt 2 kap. 9 § samt andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar medges befrielse från koldioxidskatt med 2 456 kronor per kubikmeter bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, om det förbrukas i yrkesmässig

 1. jordbruks- eller skogsbruksverksamhet, eller
 2. vattenbruksverksamhet.

[S2]För sådan förbrukning som avses i första stycket ska även befrielse från energiskatt medges med 1 470 kronor per kubikmeter.

[S3]När det gäller skepp och båtar för vilka fiskelicens som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten meddelats enligt fiskelagen (1993:787) medges skattebefrielse enligt första stycket också för bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

[S4]Befrielse från skatt enligt denna paragraf får dock högst uppgå till de skattebelopp som gäller vid skattskyldighetens inträde för det förbrukade bränslet. (Lag 2023:810).

Prop. 2018/19:94: Ändringen behandlas i avsnitt 4.2.

I paragrafen regleras koldioxidskattelättnader för diesel som förbrukas i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet. Ändringen i första stycket innebär att befrielsen från koldioxidskatt ökas till 1 930 kronor per kubikmeter.

Prop. 2015/16:159: Ändringen föranleds av förslagen i avsnitt 6 Svenska stödordningar på bränsleskatteområdet som omfattas av ändringsförslagen.

I bestämmelsen regleras befrielse från koldioxidskatten på dieselbränsle som förbrukas i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet för drift av andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar, dvs. i arbetsmaskiner och liknande. Ändringen innebär ...

Prop. 2022/23:69: Paragrafen innehåller bestämmelser om lättnad avseende koldioxidskatt och energiskatt för bl.a. omärkt diesel som förbrukas i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Ändringen i första stycket innebär att befrielsen från koldioxidskatt utökas till 2 491 kronor per kubikmeter för förbrukning som sker från och med den 1 juli 2023.

Ändringen ...

2 b § Har upphävts genom lag (2020:1045).

[K6a]2 c §  För biogas eller biogasol som förbrukas som bränsle för uppvärmning medges befrielse från energiskatt med 100 procent och från koldioxidskatt med 100 procent.

[S2]Första stycket gäller endast om bränslet vid skattskyldighetens inträde omfattas av ett anläggningsbesked enligt 3 a kap. lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen.

[S3]Om bränslet förbrukas i en sådan anläggning som avses i 1 kap. 3 a § lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen, gäller första stycket dessutom endast om förbrukaren vid förbrukningstillfället innehar ett hållbarhetsbesked som omfattar bränslet enligt 3 kap. samma lag. Lag (2021:669).

Prop. 2015/16:159: Ändringen föranleds av förslagen i avsnitt 9.4 Skattebefrielse för annan än skattskyldig som förbrukar biogas eller flytande biobränsle som bränsle för uppvärmning.

Paragrafen är ny och motsvarar delvis tidigare lydelse av 7 kap. 4 §. Av bestämmelsen framgår att fullständig befrielse från energiskatt och koldioxidskatt medges för biogas som förbrukas som bränsle för uppvärmning. För en producents egenförbrukning ...

[K6a]3 §  Vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en och samma process, när den värme som uppkommer nyttiggörs, ska fördelning av bränslet som förbrukas för framställning av värme, skattepliktig elektrisk kraft respektive sådan elektrisk kraft som inte är skattepliktig ske genom proportionering i förhållande till respektive energiproduktion. Om olika bränslen förbrukas, ska proportioneringen avse varje bränsle för sig.

[S2]Om det förutom sådan elproduktion som nämns i första stycket också sker samtidig kondenskraftproduktion från samma bränsle, ska bränslet fördelas också på kondenskraftproduktionen. Lag (2019:491).

Prop. 2005/06:125: Av första stycket följer att 3 § självständigt reglerar skattebefrielse vid kraftvärmeproduktion, dvs. vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en och samma process och där den värme som uppkommer nyttiggörs. I första stycket första punkten anges att skattebefrielsen, som medges för den del av bränslet som förbrukas för framställning av värme, återfinns i paragrafens andra och tredje stycken. Första stycket andra punkten reglerar skattebefrielsen vid framställning av ...

Prop. 2007/08:121: I första stycket renodlas bestämmelserna till att endast omfatta den del av bränslet vid kraftvärmeproduktion som förbrukas för framställning av värme. Kraftvärmeproduktion inom handelssystemet regleras i 1 § 17 a, varför det nu aktuella stycket således behandlar kraftvärmeproduktion utanför handelssystemet. Som anförts i avsnitt 4 torde dock i princip all svensk kraftvärmeproduktion i dag ske i anläggningar inom ...

[K6a]3 a §  För bränslen som förbrukas för framställning av ånga eller hetvatten som tappas av från ång- eller hetvattensystemet före ångturbinen eller annan utrustning för utvinning av mekanisk energi ur ånga eller hetvatten vid kraftvärmeproduktion medges inte någon skattebefrielse enligt 1 § 11 a.Lag (2022:650).

Prop. 2007/08:121: Bestämmelsen rör råtallolja och motsvarar, utan materiella ändringar, tidigare 3 § fjärde stycket. Råtallolja som förbrukas för framställning av skattepliktig el i kraftvärmeproduktion omfattas numera av den allmänna regeln för elproduktion i 1 § 7.

[K6a]3 b §  Har betecknats 6 a kap. 3 § genom lag (2019:491).

Prop. 2007/08:121: Under remissbehandlingen av promemorian har Skatteverket efterlyst ett förtydligande av vad som gäller för förbrukningen av den del av bränslet som vid elproduktion är hänförlig till produktion av icke skattepliktig el. Bestämmelserna fanns tidigare i 3 § femte stycket. Bestämmelserna i första stycket har därför kompletterats enligt detta önskemål så att det nu uttryckligen framgår att även icke skattepliktig el ingår vid proportioneringen.

I ett andra stycke behandlas ...

[K6a]3 c §  Har betecknats 6 a kap. 3 a § genom lag (2019:491).

Prop. 2007/08:121: Paragrafen behandlar inskränkningar i skattelättnaderna för det fall bränsle förbrukas för framställning av ånga eller hetvatten som tappas av från ång- eller hetvattensystemet före ångturbinen eller annan utrustning för utvinning av mekanisk energi ur ånga eller hetvatten vid kraftvärmeproduktion. Dessa regler fanns tidigare i 3 § sjätte stycket andra meningen och flyttas av tydlighetsskäl nu till en egen paragraf.

[K6a]4 §  Skattebefrielse enligt 1 § 7 gäller också för bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft i en gasturbinanläggning som har en sammanlagd installerad generatoreffekt av minst fem megawatt, under förutsättning att värme inte samtidigt nyttiggörs. Lag (2008:561).

Prop. 2005/06:125: Bestämmelsen innebär en utvidgning av skattebefrielsen enligt 1 § 7 i vissa fall. Eftersom 1 § 7 nu begränsas till att endast avse framställning av skattepliktig elektrisk kraft när värmen inte nyttiggörs, saknas behov av motsvarande begränsning i denna paragraf.

Prop. 2007/08:121: Justeringen beror på att 1 § 7 har ändrats för att endast elproduktion, som sker utan att värme samtidigt nyttiggörs, även fortsättningsvis ska regleras i denna paragraf. Om ingen justering hade gjorts skulle även elproduktion där värme nyttiggörs ha omfattats.

[K6a]5 §  De begränsningar av skattebefrielsen i 1 § som gäller bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b ska även gälla för bränsle som avses i 2 kap.3 och 4 §§ och som beskattas på samma sätt. Lag (2019:491).

Prop. 2001/02:3: Enligt 7 kap. 7 § i dess lydelse enligt 1997:479 skulle vad som föreskrivs om avdrag för skatt på bensin och omärkt olja även tillämpas på bränsle för vilket motsvarande skatt skall betalas enligt 2 kap. 3 eller 4 §§. Exempel på bränslen som beskattas enligt dessa paragrafer är etanol och andra produkter som används som motorbränsle, men även vissa flytande och gasformiga kolväten som förbrukas för uppvärmning. Riksdagen beslutade i samma ärende som redogjorts för ovan att 7 kap. 7 § skulle upphävas ...

Prop. 2006/07:13: Ändringen är av språklig art i syfte att uppnå en större överensstämmelse med den officiella svenska översättningen av artikel 2.3 i energiskattedirektivet (jfr kommentarerna i anslutning till 2 kap. 3 §).

Prop. 2005/06:125: Som en följdändring av att 3 § nu självständigt, utan koppling till 1 §, reglerar bestämmelserna för beskattning av bränslen vid kraftvärmeproduktion, har en hänvisning till 3 § sjätte stycket lagts till i 5 §. Paragrafens innebörd är att den begränsningen av skattelättnaderna i 3 § till att inte gälla för omärkt olja, också gäller för andra produkter som beskattas på samma sätt som dessa.

Prop. 2007/08:121: I paragrafen görs en följdändring på grund av ändringarna i 3 §.

7 kap. Avdrag

[K7]1 §  Den som är skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränsle

 1. som av den skattskyldige exporterats eller förts till en frizon för annat ändamål än att förbrukas där,
 2. som av den skattskyldige förbrukats på ett sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6 a kap.,
 3. som har tagits emot av en skattebefriad förbrukare i enlighet med vad som framgår av dennes godkännande,
 4. som har tagits emot för förbrukning i skepp eller luftfartyg med de undantag i fråga om vissa bränslen som anges i 6 a kap. 1 § 3 och 5,
 5. som har tagits emot för förbrukning i båtar som avses i 6 a kap. 1 § 4 med de undantag i fråga om vissa bränslen som anges i denna punkt.

[S2]Avdrag för skatt på bränsle som den skattskyldige förbrukat på ett sätt som ger rätt till skattebefrielse med stöd av 6 a kap. 1 § 8 eller 11 eller med stöd av 6 a kap.2 a eller 2 c § får dock göras endast om den skattskyldige inte är ett företag utan rätt till statligt stöd. Lag (2022:166).

Prop. 2015/16:159: Ändringen föranleds av förslagen i avsnitt 8 Statligt stöd i form av skattebefrielse medges inte till företag i svårigheter.

I paragrafen regleras under vilka förutsättningar den som är skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränslet. Andra stycket är nytt och innebär ett tilläggskrav för att medges avdrag, i de fall då den aktuella skattebefrielsen är att anse som statligt stöd. Det föreskrivs ...

Prop. 2012/13:27: Ändringarna i första stycket innebär att tidigare punkt 1 och 2 tas bort och att övriga punkter numreras om. Se även kommentaren till 1 a §. I tidigare punkt 4 förtydligas att det är fråga om bränsle som har förbrukats av den skattskyldige (se prop. 2000/01:118 s. 139).

I ...

[K7]1 a §  En upplagshavare får göra avdrag för skatt på bränsle för vilket skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som förts in i upplagshavarens skatteupplag.

[S2]Den som godkänts som lagerhållare får göra avdrag för skatt på bränsle för vilket skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som

 1. innehas av lagerhållaren vid tidpunkten för godkännandet, eller
 2. har förvärvats från någon som inte är godkänd lagerhållare. Lag (2012:836).

Prop. 2012/13:27: Paragrafen, som är ny, ersätter tidigare 1 § första stycket punkt 1 och 2.

I första stycket tydliggörs att avdragsrätten för en upplagshavare förutsätter att bränslet förs in i ett skatteupplag, dvs. att bränslet tas in i uppskovsförfarandet igen.

I andra stycket tydliggörs att avdragsrätt för en godkänd lagerhållare föreligger om bränslet förvärvats från någon som inte är godkänd lagerhållare. Avdragsrätt föreligger även för skatt på bränsle ...

[K7]2 §  En skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränsle som avses i 1 kap. 3 a § och som levererats till en sådan köpare som avses i 10 kap.84-87 §§mervärdesskattelagen (2023:200), i den omfattning som frihet från bränsleskatt föreligger i det EU-landet. Lag (2023:203).

Prop. 1997/98:18: Ä ndringen i andra stycket 1 innebär att det blir möjligt att göra avdrag för skatt på bränsle som förbrukats eller sålts för förbrukning i båt med fartygstillstånd enligt fiskelagen.

I lagrådsremissen uttalade regeringen att det i enlighet med vad som i dag gäller för skepp inte får göras avdrag för skatt på bensin och omärkt olja.

Lagrådet har yttrat att avdragsförbudet för omärkt olja ...

Prop. 2010/11:28: I paragrafen görs en följdändring med anledning av den nya punkten 3 a i 3 kap. 30 a § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200).

Se vidare avsnitt 6.3.1.

[K7]2 a §  Bestämmelserna i 1 § första stycket 1 och 2 § gäller inte skatt på bränsle som flyttats under uppskovsförfarandet till sådan destination som avses i 4 a kap. 2 § 3-5. Lag (2022:166).

Prop. 2009/10:40: Paragrafen är ny. Se kommentarerna till 32 § LTS.

Prop. 2012/13:27: I paragrafen görs en följdändring med anledning av omnumreringen av punkterna i 7 kap. 1 § första stycket.

[K7]3 §  Den som är skattskyldig får göra avdrag för energiskatt med 100 procent och för koldioxidskatt med 100 procent på bränsle som avses i 6 a kap. 2 c § och som sålts som bränsle för uppvärmning till någon som inte är en stödmottagare. Lag (2020:1045).

Prop. 2006/07:13: I den nya paragrafen regleras att skatteavdrag får göras dels för de nämnda, rena biobränslena, dels när biobränslena är inblandade i andra

bränslen, jfr avsnitt 4.4.1. Produkter enligt KN-nr 3824 90 99 består ofta av blandningar som delvis innehåller produkter som framställts ...

Prop. 2015/16:159: Ändringen föranleds av förslagen i avsnitt 9.4 Skattebefrielse för annan än skattskyldig som förbrukar biogas eller flytande biobränsle som bränsle för uppvärmning.

I paragrafen regleras under vilka förutsättningar den som är skattskyldig får göra avdrag för skatt på biogas eller angivna flytande biobränslen som sålts som bränsle för uppvärmning till någon som inte är ...

[K7]3 a §  För bränslen som anges i 2 kap. 1 § första stycket 1, 2 eller 3 och som till mer än 98 volymprocent framställts av biomassa och som en skattskyldig har förbrukat eller sålt som motorbränsle får den skattskyldige, på den andel av motorbränslet som utgörs av en eller flera beståndsdelar som framställts av biomassa, göra avdrag för energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent. Lag (2017:1231).

[K7]3 b §  För andra bränslen än biogas, biogasol eller de som anges i 2 kap. 1 § första stycket 1, 2 eller 3 får en skattskyldig som har förbrukat eller sålt bränslet som motorbränsle göra avdrag för

 1. energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent på den andel av motorbränslet som framställts av biomassa och som utgör fettsyrametylester (Fame) enligt KN-nr 3824 90 99,
 2. energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent på den andel av ett motorbränsle för gnisttända motorer enligt KN-nr 3824 90 99 som framställts av biomassa och som utgör etanol, och
 3. energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent på den andel av motorbränslet som utgörs av någon annan beståndsdel än som anges i 1 eller 2 och som framställts av biomassa. Lag (2020:1045).

[K7]3 c §  Avdrag enligt 3 a och 3 b §§ medges endast om

 1. motorbränslet eller beståndsdelen omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen och av ett anläggningsbesked enligt 3 a kap. samma lag,
 2. stödmottagaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd, och
 3. uppgift lämnas om avdragets fördelning på stödmottagare. Lag (2021:669).

3 d § Har upphävts genom lag (2017:1231).

[K7]4 §  En skattskyldig får göra avdrag för energiskatt med 100 procent och för koldioxidskatt med 100 procent på biogas och biogasol som den skattskyldige har förbrukat eller sålt som motorbränsle.

[S2]Första stycket gäller endast om

 1. stödmottagaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd,
 2. uppgift lämnas om avdragets fördelning på stödmottagare, och
 3. biogasen eller biogasolen omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen och av ett anläggningsbesked enligt 3 a kap. samma lag. Lag (2021:669).

Prop. 1999/2000:105: Ändringen i första stycket föranleds av att det område där skattelättnader enligt paragrafen får tillämpas genom avdrag utvidgas och föreslås omfatta yrkesmässig jord-, skogs- och vattenbruksverksamhet. Som närmare utvecklats i tidigare avsnitt bör som generell utgångspunkt för innebörden av dessa begrepp gälla att den aktuella verksamheten är näringsgrenskodad enligt SNI 01, 02 eller 05.02. Skattelättnaderna bör dock inte tillämpas för sådana företag, som visserligen statistiskt är klassade ...

Prop. 2015/16:38: I andra stycket uppställs, utöver det krav på ett hållbarhetsbesked som redan i dag gäller för avdragsrätt, också ett krav på att bränslet omfattas av ett anläggningsbesked. Se i övrigt kommentaren till 3 d §.

Prop. 2015/16:159: Ändringen föranleds av förslagen i avsnitt 8 Statligt stöd i form av skattebefrielse medges inte till företag i svårigheter och avsnitt 9.8 Skyldighet för den som gör avdrag för skatt på biodrivmedel att lämna uppgift om avdragets fördelning på stödmottagare.

Paragrafen reglerar i och med ändringen i första stycket endast ...

Prop. 1997/98:18: Ä ndringen i första stycket innebär att bestämmelsen inte längre omfattar högbeskattad, omärkt olja.

För att ett försäkranssystem skall fungera krävs det att möjligheten att mot försäkran köpa bränsle enligt en lägre skattenivå motsvaras av en möjlighet till avdrag för de som är skattskyldiga. I ett nytt andra stycke föreslås därför att avdragsrätten utvidgas så att den till skillnad från i dag inte enbart omfattar bränsle som förbrukats för växthusuppvärmning vid yrkesmässig ...

[K7]4 a §  En skattskyldig som gör avdrag för skatt på bränsle enligt 3 a, 3 b eller 4 § är skyldig att till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer på begäran lämna de uppgifter som regeringen behöver för sin rapportering till Europeiska kommissionen när det gäller frågan om huruvida det statliga stöd som genom skattebefrielsen ges för bränslet medför överkompensation i strid med reglerna om statligt stöd i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

[S2]Första stycket gäller även den som medges skattebefrielse med stöd av 6 a kap. 2 c §.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas. Lag (2020:1045).

[K7]5 §  Om en skattskyldig har begränsat utsläppet av svavel genom reningsåtgärd eller genom bindning i någon produkt eller i aska i samband med förbrukning av det skattepliktiga bränslet, får avdrag göras med 30 kronor per kilogram svavel som utsläppet har minskat. Lag (2001:518).

[S2]5 a § har upphävs genom lag (2014:285).

[K7]5 b §  En skattskyldig som fört ut annat bränsle än som avses i 1 kap. 3 a § från Sverige till ett annat EU-land får göra avdrag för skatten på bränslet. Lag (2011:287).

6 § Har upphävts genom lag (2022:166).
7 § Har upphävts genom lag (2001:518).

Godkännande som skattebefriad förbrukare

[K8]1 §  Som skattebefriad förbrukare får godkännas den som förbrukar bränsle för ändamål som anges i 6 a kap. 1 § 1-5, 9 eller 10 om förbrukaren med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig.

[S2]Ett godkännande enligt första stycket får meddelas för viss tid eller tills vidare. Godkännande tills vidare får meddelas den som tidigare hanterat obeskattat bränsle utan anmärkning. Ett godkännande får förenas med villkor.

[S3]Den som godkänts som skattebefriad förbrukare får från en skattskyldig ta emot bränsle utan skatt, eller med nedsatt skatt, i den omfattning bränslet enligt 6 a kap. är befriat från skatt. Lag (2021:410).

Prop. 2006/07:13: Genom ändringen i första stycket kan även inköp för förbrukning för sådana ändamål som regleras i 6 a kap. 1 § 16 ske skattefritt av någon som godkänts som skattebefriad förbrukare. Det rör sig alltså om förbrukning i mineralogiska processer, jfr vidare avsnitt 5.2.

Prop. 2015/16:159: Ändringen föranleds av förslagen i avsnitt 9.3 Slopad möjlighet för den som bedriver yrkesmässig växthusodling att vara skattebefriad förbrukare.

Ändringen i första stycket innebär att hänvisningen till 6 a kap. 1 § 10 tas bort. Detta innebär att det inte längre är möjligt för den som bedriver yrkesmässig växthusodling att vara skattebefriad förbrukare, se närmare <a href="https://lagen.nu/prop/2015/16:159#S9-3" ...

[K8]1 a §  Skatteverket beslutar i fråga om godkännande av skattebefriad förbrukare efter särskild ansökan. Lag (2022:166).

[K8]2 §  En skattebefriad förbrukare ska löpande bokföra mottagande och förbrukning av bränsle helt eller delvis befriat från skatt och på lämpligt sätt se till att det finns underlag för kontroll av att bränsle som tagits emot helt eller delvis befriat från skatt använts för det ändamål som var förutsättning för skattebefrielsen. Lag (2022:166).

[K8]3 §  Godkännande av skattebefriad förbrukare får återkallas om

 1. förutsättningarna för godkännande inte längre finns,
 2. bränslet används för annat ändamål än som anges i godkännandet,
 3. förbrukaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 2 §,
 4. förbrukaren inte medverkar vid revision enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), eller
 5. förbrukaren begär det.

[S2]Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2011:1370).

3 a § Har upphävts genom lag (2001:518).

Godkännande för särskild hantering av proviantering till havs

[K8]4 §  Godkännande för särskild hantering av proviantering till havs får ges en sökande som

 1. i sin verksamhet är avsändare för sådan flyttning som avses i 5 §, och
 2. med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att ges ett sådant godkännande.

[S2]Skatteverket beslutar om godkännande efter särskild ansökan. Ett godkännande får gälla för en viss tid eller tills vidare. Lag (2022:1483).

4 a § Har upphävts genom lag (2001:518).

[K8]5 §  Den som har ett godkännande enligt 4 § behöver inte använda förfarandet för beskattade varor när beskattat bränsle flyttas från en plats i Sverige till ett annat EU-land ombord på ett fartyg för att i det andra EU-landet tas emot för förbrukning i skepp.

[S2]Första stycket gäller endast för sådant bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

[S3]Om bränsle som omfattas av en flyttning som påbörjats med stöd av första stycket flyttas via det andra EU-landet till en plats i Sverige, omfattar undantaget hela flyttningen av bränslet. Lag (2022:1483).

[K8]6 §  Den som har fått ett godkännande enligt 4 § ska löpande bokföra flyttningar för vilka undantaget i 5 § tillämpas. Lag (2022:1483).

[K8]7 §  Godkännande enligt 4 § får återkallas om

 1. förutsättningarna för godkännande inte längre finns,
 2. bränsle för vilket undantag enligt 5 § har tillämpats används för annat ändamål utanför Sverige än som följer av 5 § första stycket eller flyttningen av bränslet på annat sätt inte sker i enlighet med 5 §,
 3. den som har godkänts inte fullgör sina skyldigheter enligt 6 §,
 4. den som har godkänts inte medverkar vid revision enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), eller
 5. den som har godkänts begär det.

[S2]Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2022:1483).

9 kap. Återbetalning av skatt m.m.

Prop. 2009/10:40: Se kommentaren till 29 § LTS.

Införd: SFS 2017:1208 (Budgetpropositionen för 2018), 2006:1508 (Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m.), 1998:1680 (Vissa punktskatte- och tullfrågor), 1997:1130 (Utvidgade möjligheter till inköp mot försäkran enligt lagen om skatt på energi, m.m.), 2022:166 (Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar)
Ändrad: SFS 2017:1208 (Budgetpropositionen för 2018), 2020:1045 (Budgetpropositionen för 2021), 2000:1155 (Budgetpropositionen för 2001), 2003:810 (Budgetproposition för 2004), 2000:484 (Vissa punktskattefrågor), 2011:287 (Följdändringar inom skatte- och tullområdet med anledning av Lissabonfördraget), 2004:1038 (Budgetpropositionen för 2005), 2019:491 (Vårändringsbudget för 2019), 2009:1493 (Det nya punktskattedirektivet), 2006:1508 (Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m.), 1995:912 (Finansiering av medlemskapet i Europeiska unionen), 2007:1387 (Vissa punktskattefrågor m.m. med anledning av budgetpropositionen för 2008), 1998:1699 (Vissa punktskatte- och tullfrågor), 1997:1130 (Utvidgade möjligheter till inköp mot försäkran enligt lagen om skatt på energi, m.m.), 2001:518 (Inköp av bränsle och alkohol utan punktskatt m.m.), 2005:1189 (Särskilda skatteåtgärder på grund av stormen Gudrun), 2009:1497 (Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010), 2009:1495 (Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010), 2016:505 (Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet), 1997:479 (Höjning av koldioxidskatt för industrin och växthusnäringen), 1996:1408 (Vissa punktskattefrågor), 2021:410 (Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer), 2022:166 (Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar), 2022:1781 (Budgetpropositionen för 2023)
Upphävd: SFS 2002:422 (Punktskatternas infogning i skattekontosystemet, m.m.), 2009:1497 (Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010)

[K9]1 §  Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan återbetalning av energiskatt och koldioxidskatt på bränsle som har förvärvats av

 1. utländsk beskickning, karriärkonsulat i Sverige eller sådan internationell organisation, som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,
 2. medlem av den diplomatiska personalen vid utländska beskickningar i Sverige och karriärkonsul vid utländskt konsulat i Sverige, under förutsättning att denne inte är svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige, eller
 3. väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-land, för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med dem eller för mässar och marketenterier, om dessa styrkor deltar i en försvarsinsats för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

[S2]Medlemsstaters ombud vid en internationell organisation med säte i Sverige och personal hos en sådan organisation har på ansökan rätt till återbetalning enligt första stycket, om Sverige har träffat överenskommelse med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation om detta. Lag (2022:165).

[K9]2 §  Om någon som inte är skattskyldig eller skattebefriad förbrukare har förbrukat bränsle på ett sådant sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6 a kap., medger beskattningsmyndigheten efter ansökan från förbrukaren återbetalning av skatten på bränslet.

[S2]Återbetalning med stöd av 6 a kap. 1 § 8 eller 11 eller med stöd av 6 a kap.2 a eller 2 c § medges endast om sökanden inte är ett företag utan rätt till statligt stöd. I dessa fall krävs även att sökanden lämnar uppgifter om stödmottagare för sin verksamhet, om återbetalning söks med belopp som medför att sökandens sammanlagda återbetalning inom stödordningen per kalenderår uppgår till minst

 1. 10 000 euro i fall som avses i 6 a kap. 2 a § första stycket 1 eller 2, eller
 2. 100 000 euro i övriga fall.

[S3]Återbetalning med stöd av 6 a kap. 2 c § medges endast i den utsträckning avdragsrätt inte följer av 7 kap. 3 §. Lag (2023:435).

Prop. 1999/2000:105: För icke skattskyldiga förbrukare kan skattelättnader enligt lagen om skatt på energi erhållas genom antingen inköp mot försäkran eller återbetalning. Av 8 kap. 3 a § framgår att annan än den som är registrerad som skattskyldig får köpa bränsle utan energiskatt och hälften av koldioxidskatten om bränslet skall användas för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling. Den andra gruppen förbrukare, som i dag har rätt till motsvarande skattelättnader, är de som förbrukat bränsle vid tillverkningsprocessen ...

Prop. 2015/16:159: Ändringen föranleds av förslagen i avsnitt 8 Statligt stöd i form av skattebefrielse medges inte till företag i svårigheter och avsnitt 9.6 Den stödmottagare som söker återbetalning av skatt är skyldig att lämna uppgifter. ...

Prop. 1997/98:18: Ä ndringarna i första stycket innebär dels att bestämmelsen inte längre skall omfatta växthusnäringen, dels att det inte längre skall vara möjligt att få återbetalning av skatt på omärkt olja.

Det införs ett nytt andra stycke som gör det möjligt för industriföretag, som har meddelats ett beslut om preliminär skattesats enligt 0,8-procentsregeln, att få återbetalning enligt den lägre skattesats som följer av beslutet.

Prop. 2021/22:165: Paragrafen innehåller bestämmelser om förutsättningarna för den som varken är skattskyldig eller skattebefriad förbrukare att få återbetalning av skatt på bränsle som förbrukats för de skattebefriade ändamål som anges i 6 a kap.

Ändringen i andra stycket innebär att sökanden, om återbetalningsbeloppet uppgår till 15 000 euro per kalenderår inom yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet, måste lämna sådana uppgifter om stödmottagare som avses i 1 kap. 13 § för ...

Prop. 2022/23:112: Paragrafen innehåller bestämmelser om förutsättningarna för den som varken är skattskyldig eller skattebefriad förbrukare att få återbetalning av skatt på bränsle som förbrukats för de skattebefriade ändamål som anges i 6 a kap.

Ändringen i andra stycket innebär att sökanden, om återbetalningsbeloppet uppgår till 10 000 euro per kalenderår inom yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, eller uppgår till 100 000 euro per kalenderår inom övrig verksamhet, ...

[K9]3 §  Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan återbetalning av skatten på bränsle om någon har

 1. förbrukat bensin i skepp, när skeppet inte använts för privat ändamål,
 2. förbrukat bensin i båt för vilken fiskelicens, som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten, meddelats enligt fiskelagen (1993:787), när båten inte använts för privat ändamål,
 3. förbrukat annat bränsle än sådant som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a i båt utan fiskelicens, som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten, när båten inte använts för privat ändamål,
 4. förbrukat annat bränsle än flygfotogen (KN-nr 2710 19 21), dock inte annan bensin än flygbensin (KN-nr 2710 11 31), i luftfartyg, när luftfartyget inte använts för privat ändamål. Lag (2014:1023).

Prop. 2007/08:122: Den som flyger med exempelvis flygbensin kommer endast att kunna köpa in beskattat bränsle. Den nya punkten, punkt 4, innebär att när annat bränsle än flygfotogen förbrukas i luftfartyg kan, efter ansökan, återbetalning medges av Skatteverket när luftfartyget inte använts för privat ändamål. Som framgår av avsnitt 5.2 kan den som påstår att en flygning ...

Prop. 1997/98:18: I paragrafen regleras möjligheten till återbetalning av skatt på bränsle som förbrukats i fartyg, när fartygen inte används för privat ändamål. För närvarande kan återbetalning ske för bensin som förbrukats i skepp och för bränsle som förbrukats i båt. I likhet med vad som i dag gäller för skepp kommer inte båtar med fartygstillstånd enligt fiskelagen att kunna köpa bensin mot försäkran. Ä ven fortsättningsvis får alltså de som använder ...

4 § Har upphävts genom förordning (2015:747).

[K9]5 §  Beskattningsmyndigheten medger, i den omfattning som anges i andra-fjärde styckena, efter ansökan från förbrukaren återbetalning av skatt på elektrisk kraft och bränsle som denne förbrukat för framställning av värme eller kyla som levererats för ändamål som ger skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 1, 6 eller 10, 11 kap. 9 § första stycket 2, 3, 5 eller 6, 12 eller 12 a §. Med förbrukning för framställning av värme eller kyla avses i fråga om återbetalning av skatt på elektrisk kraft även sådan förbrukning som skett i samband med framställningen för drift av pumpar, fläktar och andra hjälpanordningar som är nödvändiga för driften av anläggningen.

[S2]Återbetalning medges vid leverans för

 1. tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, för elektrisk kraft med den del av energiskatten som överstiger 0,6 öre per kilowattimme,
 2. annat ändamål än som avses under 1, med hela energiskatten på elektrisk kraft och med hela energiskatten, koldioxidskatten och svavelskatten på bränsle.

[S3]Om leverans skett för tillverkningsprocessen i sådan industriell verksamhet som tillhör en verksamhetskategori som anges i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG, senast ändrat

[S4]genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG, medges åter-betalning för

 1. råtallolja med ett energiskattebelopp som motsvarar 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a, och
 2. andra bränslen än råtallolja med 100 procent av koldioxidskatten.

[S5]För bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b medges inte någon återbetalning av skatt enligt denna paragraf. Lag (2021:410).

Prop. 1999/2000:105: Ändringen föranleds av att det område där skattelättnader enligt paragrafen får tillämpas genom avdrag utvidgas och föreslås omfatta yrkesmässig jord-, skogs- och vattenbruksverksamhet. I likhet med vad som utvecklats ovan under 7 kap. 4 § saknas genom ändringen längre anledning att specifikt i lagtexten ange ändamålet växthusuppvärmning för yrkesmässig växthusodling.

Prop. 2006/07:13: Ändringarna i paragrafen hänför sig huvudsakligen till den fråga som behandlats i avsnitt 7.3. Det rör sig om en utvidgning av möjligheten till återbetalning av skatt på bränsle och el som förbrukats vid framställning av externt producerad värme, som levererats till vissa industriella processer. Till skillnad från den hittillsvarande möjligheten, som endast rört den delvisa återbetalning av skatt som följer av de generellt ...

Prop. 1997/98:18: Ä ndringen i första stycket innebär att återbetalning inte längre skall medges i fall högbeskattad, omärkt olja förbrukats vid framställningen av värmen.

Det införs ett nytt andra stycke som gör det möjligt för värmeleverantörer till växthusnäringen och industrin att få ytterligare skatteåterbetalning i de fall då mottagaren av värmen har meddelats ett beslut om preliminär skattesats enligt 0,8-procentsregeln.

Som framgår av lagtexten är det endast när beskattningsmyndigheten ...

 • HFD 2018:66:Fråga om hur det ska bedömas om en industriell verksamhet tillhör någon av de verksamhetskategorier som anges i bilaga I till det s.k. handelsdirektivet vid tillämpningen av reglerna om återbetalning av skatt enligt lagen om skatt på energi. Även fråga om förhandsbesked kan lämnas i en fråga som avser återbetalning av skatt till en skattskyldig. Förhandsbesked om energi- och koldioxidskatt.
5 a § Har upphävts genom lag (2022:1781).

[K9]5 b §  Om elektrisk kraft och ett eller flera bränslen förbrukats samtidigt för framställning av värme eller kyla enligt 5 §, ska energislagen vid beräkning av återbetalningen fördelas genom proportionering i förhållande till respektive energislag. Fördelningen mellan respektive bränsle får dock väljas fritt. Motsvarande gäller elektrisk kraft om den elektriska kraft som förbrukats vid framställningen av värmen eller kylan till någon del utgörs av elektrisk kraft som inte är skattepliktig eller elektrisk kraft för vilken en lägre skattenivå än den som anges i 11 kap. 3 § kan uppnås enligt bestämmelser i denna lag. Lag (2022:1781).

[K9]6 §  Om svavelskatt har tagits ut och någon som inte är skattskyldig har begränsat utsläppet av svavel enligt 7 kap. 5 §, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan kompensation för den svavelskatt som belastat bränslet med 30 kronor per kilogram som utsläppet har minskat. Lag (2001:518).

[K9]7 §  Ansökan om återbetalning eller kompensation enligt 2-6 §§ ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och ska lämnas elektroniskt.

[S2]Ansökan om återbetalning eller kompensation ska lämnas in till beskattningsmyndigheten inom tre år efter utgången av kalenderkvartalet. (Lag (2023:810).

Prop. 2007/08:11: I paragrafen görs en ändring till följd av att 6 a kap. 1 § 15 upphör att gälla, jfr kommentaren i anslutning till detta lagrum.

Prop. 2005/06:44: Genom en hänvisning till 6 a kap. 1 § 15 är huvudregeln att återbetalning endast medges årsvis. Möjligheten till kvartalsvis återbetalning begränsas därmed.

Prop. 2015/16:159: Ändringen föranleds av förslagen i avsnitt 9.6 Den stödmottagare som söker återbetalning av skatt är skyldig att lämna uppgifter.

Ändringen i första stycket innebär att ansökan om återbetalning eller kompensation enligt 2–6 §§ alltid ska göras elektroniskt. Utbytet av ordet ”sker” mot ”görs” är en språklig ändring. Vidare flyttas bestämmelsen om att ansökan ska lämnas in till beskattningsmyndigheten ...

[K9]8 §  Rätt till återbetalning eller kompensation enligt 2, 3 och 6 §§ föreligger endast när ersättningen för ett kalenderkvartal uppgår till

 1. minst 1 000 kronor i fall som avses i 2 eller 6 §, och
 2. minst 500 kronor i fall som avses i 3 §.

[S2]Sådan återbetalning enligt 2 § som görs med stöd av 6 a kap. 2 a § får dock göras när den sammanlagda ersättningen uppgår till minst 500 kronor per kalenderår.

[S3]Rätt till återbetalning enligt 5 § föreligger endast för den del av den sammanlagda ersättningen som överstiger 2 000 kronor per kalenderkvartal och endast om

 1. stödmottagaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd, och
 2. sökanden lämnar uppgifter om stödmottagare.

[S4]Kraven i tredje stycket 2 gäller endast uppgifter om stödmottagare vars sammanlagda nedsättning inom stödordningen genom återbetalningen överstiger 50 000 euro under kalenderåret. Lag (2022:1781).

Prop. 2007/08:11: Ändringarna i andra stycket behandlas i avsnitt 4.7. De innebär dels en sänkning av gränsen för återbetalning från 1 000 kronor till 500 kronor, dels att hela skattebeloppet – och inte som hittills endast den del av beloppet som överstigit 1 000 kronor – betalas tillbaka.

Slopandet av tredje stycket är en följdändring av att 6 a kap. 1 § 15 upphör att gälla, jfr kommentaren i anslutning till detta lagrum. ...

Prop. 2005/06:44: Skattebefrielsen omfattas av paragrafens andra stycke som anger att beloppet måste vara av en viss storlek för att kunna återbetalas. Denna begränsning gäller sedan tidigare även för annan återbetalning av skatt på diesel som förbrukats i fordon. Vid bedömningen av rätten till återbetalning bör ersättningsbeloppen enligt punkterna 4, 14 och 15 räknas samman (jfr. prop. 2004/05:1, volym 1, s. 217). Av paragrafens tredje stycke ...

Prop. 2015/16:159: Ändringen föranleds av förslagen i avsnitt 6 Svenska stödordningar på bränsleskatteområdet som omfattas av ändringsförslagen.

I första stycket görs den redaktionella ändringen att punkterna a och b byts ut mot numreringen 1 och 2. Hänvisningen till 4 § i punkten 1 tas bort vilket beror på att 4 § slopas fr.o.m. den 1 januari 2016 (se prop. 2015/16:1 s. 86). Ändringen i andra stycket föranleds ...

[K9]8 a §  Om en oljeprodukt har försetts med märkämne som avses i 2 kap. 9 a § innan den har förts in till Sverige och oljeprodukten därefter har beskattats i Sverige enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan återbetalning av ett belopp som motsvarar skillnaden mellan det skattebelopp som betalats för oljeprodukten enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b och det skattebelopp som gäller enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a, om oljeprodukten har förbrukats i Sverige för uppvärmning eller för drift av stationära motorer.

[S2]Ansökan om återbetalning enligt första stycket skall omfatta ett kalenderkvartal och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten inom tre år efter kvartalets utgång. Lag (2007:779).

Prop. 2006/07:123: I paragrafen regleras möjligheterna till återbetalning av skatt i situationer som endast mer undantagsvis torde aktualiseras, jfr prop. 1997/98:140 s. 24 f. Det kan röra sig om fall då en oljeprodukt har frigjorts för konsumtion i ett annat EG-land och alltså beskattats där, och som därefter förts in till Sverige under sådana förhållanden att skatt skall betalas här i landet. Skattskyldighet kan då uppkomma enligt reglerna ...

9 § Har upphävts genom lag (2009:1497).
9 a § Har upphävts genom lag (2009:1497).
9 b § Har upphävts genom lag (2009:1497).

[K9]10 §  Om skatt har betalats i Sverige för bränsle som avses i 1 kap. 3 a § och bränslet därefter flyttats till ett annat EU- land under förfarandet för beskattade varor, ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten.

[S2]Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige. Ett beslut om återbetalning får fattas först efter det att Skatteverket har tagit emot en sådan mottagningsrapport som avses i 4 e kap.6 och 7 §§ eller tagit emot och godtagit ett sådant alternativt bevis som avses i 4 e kap. 8 §. Lag (2022:166).

Prop. 2006/07:13: Av paragrafen framgår att möjligheten att ansöka om återbetalning av skatt nu utvidgas till att omfatta samtliga bränslen som beskattats i Sverige (jfr avsnitt 4.7.4). Kravet att skatt skall ha betalats i mottagarlandet innan den svenska skatten återbetalas kompletteras, i första stycket, med alternativet att bränslet inte beskattats i mottagarlandet, eftersom leverans sker för förbrukning för ett i det andra EG-landet ...

[K9]10 a §  Om skatt har betalats i Sverige för bränsle som avses i 1 kap. 3 a § och bränslet därefter flyttats till ett annat EU- land genom distansförsäljning, ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten.

[S2]Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige och att bränslet har beskattats i destinationsmedlemsstaten eller är avsett att användas där för ett skattebefriat ändamål. Återbetalning enligt denna paragraf beviljas inte om 10 b § är tillämplig.

[S3]Ansökan om återbetalning enligt första stycket ska omfatta ett kalenderkvartal och ska lämnas in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång. Lag (2022:166).

Prop. 2006/07:13: I paragrafen – som är ny – återfinns, med vissa redaktionella ändringar, de regler för återbetalning av skatt vid distansförsäljning, som tidigare fanns i 10 § andra och tredje styckena. Med distansförsäljning avses försäljning till någon som inte är upplagshavare eller varumottagare och där varan transporteras av säljaren eller för säljarens räkning, jfr 4 kap. 9 §.

Kravet att sökanden skall visa att skatt skall ha betalats i mottagarlandet innan den svenska skatten återbetalas ...

[K9]10 b §  Om skatt har betalats i Sverige för bränsle som avses i 1 kap. 3 a § och bränslet därefter flyttats till ett annat EU- land under sådana förhållanden att bränslet beskattats där i enlighet med artikel 46 i punktskattedirektivet, ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten.

[S2]Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige och att bränslet har beskattats i ett annat EU-land.

[S3]En ansökan om återbetalning enligt första stycket ska ges in till Skatteverket inom ett år efter det att beslutet om skatt i det andra EU-landet fått laga kraft. Lag (2022:166).

Prop. 2006/07:13: Paragrafen – som är ny – reglerar de närmare reglerna för hur återbetalning skall göras i andra fall än vid distansförsäljning. Reglerna motsvarar de bestämmelser som hittills funnits i 10 § fjärde stycket, med de kompletteringar som görs med anledning av att skatt genom förslaget även kan betalas tillbaka om det avsedda användningsområdet i mottagarlandet är skattefritt samt att återbetalningsreglerna omfattar alla bränslen som beskattats i Sverige. Sålunda skall även i fortsättningen kravet, ...

[K9]10 c §  Om skatt har betalats i Sverige för annat bränsle än som omfattas av 1 kap. 3 a § och bränslet därefter flyttats till ett annat EU-land för att användas där, ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten.

[S2]Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige och att bränslet har förts ut ur landet.

[S3]För den som har godkänts för särskild hantering av proviantering till havs enligt 8 kap. 4 § gäller första och andra styckena även i fråga om skatt på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a. Detta gäller dock endast om undantag enligt 8 kap. 5 § har tillämpats för bränslet. Den som begär återbetalning ska då även visa att bränslet är avsett att användas för ett i det andra EU-landet skattebefriat ändamål eller att skatt har betalats i det andra EU-landet. Lag (2022:1487).

[K9]11 §  Har bränsle beskattats enligt 5 kap. 22, 23, 24 eller 25 § och visar den skattskyldige att bränslet inom tre år efter det att flyttningen påbörjades har beskattats i enlighet med artikel 9 eller 46 i punktskattedirektivet i ett annat EU- land, ska den skatt som betalats i Sverige betalas tillbaka, om det andra EU-landets skatteanspråk är befogat.

[S2]En ansökan om återbetalning enligt första stycket ska ges in till Skatteverket inom ett år efter det att beslutet om skatt i det andra EU-landet fått laga kraft. Lag (2022:166).

[K9]11 a §  Om skatt har betalats i Sverige för bränsle som sedan exporterats, ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten.

[S2]Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige och att bränslet har förts ut ur landet.

[S3]Ansökan om återbetalning enligt första stycket ska omfatta ett kalenderkvartal och ska lämnas in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång. Lag (2022:166).

[K9]12 §  En ansökan om återbetalning eller kompensation enligt 2- 6 §§, 8 a § eller 10-11 a §§ ska vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden.

[S2]En ansökan som lämnats för en sökande som är en juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda sökanden. Lag (2022:166).

13 § Har upphävts genom lag (2002:422).
14 § Har upphävts genom lag (2002:422).
15 § Har upphävts genom lag (2002:422).

Straffbestämmelser m.m.

[K10]1 §  Den som från oljeprodukter avlägsnar märkämne som avses i 2 kap. 9 a § eller på annat sätt tar befattning med oljeprodukter för vilka energiskatt enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b inte betalats, i syfte att dessa produkter skall användas i strid mot 2 kap. 9 §, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

[S2]Om brottet har rört betydande värden eller det i annat fall är att anse som grovt skall, om förfarandet inte utgör led i gärning som är belagd med strängare straff enligt skattebrottslagen (1971:69), dömas till fängelse i högst två år. Lag (2007:779).

[K10]2 §  För försök eller förberedelse till brott enligt 1 § andra stycket skall dömas till ansvar enligt 23 kap.brottsbalken. Lag (2007:779).

[K10]3 §  Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse. I stället för egendomen får dess värde förklaras förverkat.

[S2]Angående beslag av egendom som kan antas bli förverkad gäller bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken. Lag (2005:308).

Prop. 2004/05:135: Ändringen i första stycket innebär att möjligheterna till förverkande utvidgas till att även omfatta sådan egendom som, utan att den använts, varit avsedd att användas vid brott. Det förutsätts emellertid att brottet har fullbordats eller att förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse. Även enligt denna bestämmelse krävs att förverkandet behövs för att förebygga brott eller att det annars finns särskilda skäl till det. Ändringen motiveras i <a href="https://lagen.nu/prop/2004/05:135#S10-2" ...

[K10]4 §  Om oljeprodukter där märkämne som avses i 2 kap. 9 a § har avlägsnats och för vilka skatt enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b inte betalats, anträffas i annat utrymme än bränsletank som förser motor på motordrivet fordon eller båt med bränsle och det är uppenbart att oljeprodukterna avsetts för tillförsel till sådan bränsletank i strid mot 2 kap. 9 §, påför beskattningsmyndigheten den som ansvarat för att de nämnda ämnena avlägsnats, skatt med belopp som motsvarar den skatt som skulle ha tagits ut för oljeprodukterna enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b.Lag (2007:779).

[K10]5 §  En särskild avgift skall betalas för motordrivet fordon och båt, vars bränsletank innehåller oljeprodukter i strid mot 2 kap. 9 §.

[S2]Avgiften uppgår för personbil, lätt lastbil och lätt buss samt båt till 10 000 kronor. Avgiften beräknas för tunga lastbilar, tunga bussar, traktorer och tunga terrängvagnar som är registrerade i vägtrafikregistret på följande sätt.

Skattevikt, kilogramAvgift, kronor
03 50010 000
3 501-10 00020 000
10 001-15 00030 000
15 001-20 00040 000
20 001-50 000

[S3]Med skattevikt avses den vikt efter vilken fordonsskatt beräknas enligt vägtrafikskattelagen (2006:227). Avgiften för annat motordrivet fordon än som avses i andra stycket uppgår till 10 000 kronor. Avgiften tas ut för varje tillfälle som bränsletank påträffas med oljeprodukter i strid mot 2 kap. 9 §.

[S4]Har avgift påförts någon och skall sådan avgift påföras honom för ytterligare tillfälle inom ett år från det tidigare tillfället, tas avgiften ut med en och en halv gånger det belopp som följer av andra eller tredje stycket. Lag (2007:779).

Prop. 2005/06:65: Andra stycket kompletteras med att den särskilda avgiften för lätta lastbilar och lätta bussar är 10 000 kronor. Orsaken till att dessa kategorier fordon, tillsammans med personbilar, anges här är att de på sikt samtliga skall beskattas efter deras respektive koldioxidutsläpp och alltså inte efter deras skattevikt, varför avgiftsskalan i andra stycket, som utgår ifrån skattevikt, inte kommer att kunna tillämpas på dessa fordon. Hänvisningen i tredje stycket ersätts med hänvisningar till <a href="https://lagen.nu/2006:000" ...

 • RÅ 1999:66:Särskilda skäl för befrielse från avgift enligt 10 kap. 5 § lagen (1994:1776) om skatt på energi har ansetts föreligga då det saknas anledning att ifrågasätta ny ägares uppgift om att märkt bränsle honom ovetande funnits i tanken vid överlåtelsen.

[K10]6 §  Avgift enligt 5 § påförs ägaren till fordonet eller båten.

[S2]Brukar någon annans fordon eller båt utan lov, påförs brukaren avgiften.

[K10]7 §  I fråga om ett fordon eller en båt som har köpts på kredit med förbehåll om återtaganderätt anses vid tillämpningen av detta kapitel köparen som ägare. Som ägare anses också den som innehar ett fordon eller en båt med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år. Innehas fordonet eller båten i annat fall med nyttjanderätt, anses nyttjanderättshavaren som ägare, om han har befogenhet att bestämma om förare eller anlitar annan förare än ägaren har utsett. Lag (1995:912).

[K10]8 §  Avgift enligt 5 § påförs genom beslut av beskattningsmyndigheten.

[S2]Om det finns särskilda skäl, kan beskattningsmyndigheten medge nedsättning av eller befrielse från avgiften.

 • RÅ 1999:66:Särskilda skäl för befrielse från avgift enligt 10 kap. 5 § lagen (1994:1776) om skatt på energi har ansetts föreligga då det saknas anledning att ifrågasätta ny ägares uppgift om att märkt bränsle honom ovetande funnits i tanken vid överlåtelsen.

Tillsyn och kontroll

[K10]9 §  Tillsynen över att bestämmelserna i detta kapitel följs ska utövas av Polismyndigheten när det gäller motordrivna fordon och av Tullverket när det gäller gränskontroll.

[S2]Kustbevakningen ska utöva tillsynen av båtar. Polismyndigheten ska dock utöva sådan tillsyn inom områden som inte övervakas av Kustbevakningen. Lag (2014:668).

[K10]10 §  För att kontrollera att bestämmelserna i detta kapitel följs har Polismyndigheten och andra tillsynsmyndigheter rätt att få tillträde till låsta utrymmen i fordon och båtar. Myndigheterna har rätt att få de upplysningar, handlingar och prov som behövs för tillsynen. För uttagna prov betalas inte ersättning. Lag (2014:668).

Regler om förfarandet

12 § Har upphävts genom lag (2002:422).

[K10]13 §  Har ett fordon eller en båt flera ägare, är de solidariskt ansvariga för den avgift som skall betalas enligt detta kapitel.

11 kap. Energiskatt på elektrisk kraft

Skattepliktig elektrisk kraft

[K11]1 §  Elektrisk kraft som förbrukas i Sverige är skattepliktig, om inte annat följer av 2 §.

[K11]2 §  Elektrisk kraft är inte skattepliktig om den

 1. framställts
  1. i en anläggning med en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt,
  2. av någon som förfogar över en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt, och
  3. den elektriska kraften inte har överförts till ett koncessionspliktigt nät,
 2. till lägre effekt än 50 kilowatt utan ersättning överförts av en producent eller en nätinnehavare till en förbrukare som inte står i intressegemenskap med producenten eller nätinnehavaren,
 3. framställts och förbrukats på ett fartyg eller annat transportmedel,
 4. förbrukats för framställning av elektrisk kraft, eller
 5. framställts i ett reservkraftsaggregat och inte har överförts till ett koncessionspliktigt nät.

[S2]Vad som anges i första stycket 1 a respektive b om den installerade generatoreffekten ska för elektrisk kraft som framställs från

 1. vind eller vågor, i stället motsvaras av 250 kilowatt installerad generatoreffekt,
 2. sol, i stället motsvaras av 500 kilowatt installerad toppeffekt, och
 3. annan energikälla utan generator, i stället motsvaras av 100 kilowatt installerad effekt.

[S3]När elektrisk kraft framställs från olika energikällor ska, vid bedömningen av förutsättningarna i första stycket 1 a respektive b, de installerade effekterna läggas samman. Vid sammanläggningen ska de effekter som anges i andra stycket först räknas om till motsvarande 100 kilowatt installerad generatoreffekt vid bedömningen av förutsättningarna i första stycket 1 a respektive b. Lag (2021:411).

Prop. 2020/21:113: Ändringarna i första stycket innebär att de effektgränser som gäller för att undantaget från skatteplikt ska vara tillämpligt höjs från 50 kilowatt till 100 kilowatt. Höjningen avser således såväl anläggningarnas installerade generatoreffekt enligt punkt 1 a som den sammanlagda effekten enligt punkt 1 b. Vidare tas punkt 6 bort eftersom de situationer som i dag omfattas av undantag med stöd av punkt 6 kommer att omfattas av undantag direkt enligt punkt 1.

Enligt andra ...

Skattebelopp

[K11]3 §  Energiskatt ska betalas med 34,7 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft.

[S2]För kalenderåret 2020 och efterföljande kalenderår ska energiskatt betalas med ett belopp som efter en årlig omräkning motsvarar det i första stycket angivna skattebeloppet multiplicerat med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2018. Beloppet avrundas till hela tiondels ören.

[S3]Regeringen fastställer före november månads utgång det omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår. Lag (2017:400).

Prop. 2006/07:13: De skattesatser som för närvarande anges i första stycket har gällt under 2006. Av praktiska skäl har i stället de skattesatser som kommer att gälla under 2007, efter uppräkning enligt bestämmelserna i 2 kap. 10 § om en

årlig justering av skattesatserna i förhållande till prisutvecklingen, lagts in i första stycket.

Prop. 2005/06:125: I andra stycket har en följdändring gjorts.

Prop. 2007/08:11: Ändringarna i första stycket, som behandlas i avsnitten 4.4 och 4.8, innebär ändringar av skattesatserna. Vid fastställande av de nya skattesatserna har hänsyn tagits till förändringen i konsumentprisindex mellan juni månad 2006 och juni månad 2007. Det kalenderår för vilket indexuppräkning enligt bestämmelserna i 2 kap. 10 § ska påbörjas ändras därför i andra stycket till 2009. .

Prop. 2009/10:144: Ändringen innebär att en ny punkt 2 införs i paragrafens första stycke, där energiskatten sänks till 0,5 öre per kWh för elektrisk kraft som förbrukas i skepp som används för sjöfart och som har en bruttodräktighet om minst 400, när detta ligger i hamn (landström) om spänningen på den elektriska kraft som överförs till skepp är minst 380 volt. Genom införandet av den nya punkten ändras även numreringen av efterföljande punkter i första stycket.

För att en konstruktion ...

 • RÅ 2002:16:Elektrisk kraft, som ett bolag förbrukar i industriell verksamhet i samband med lagring av produkter färdiga för försäljning, har inte ansetts hänförlig till tillverkningsprocessen och därför inte ansetts omfattad av den s.k. nollskattesatsen. Förhandsbesked angående energiskatt.
 • HFD 2013:57:Elektrisk kraft som förbrukats i en testanläggning som används av olika biltillverkande företag har inte ansetts förbrukad i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen. Förhandsbesked angående energiskatt.
 • RÅ 2005:24:Elektrisk kraft som förbrukats i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen har ansetts omfattad av den s.k. nollskattesatsen när verksamheten bedrivits av annan än den som haft leveransavtalet med den skattskyldige kraftleverantören.

Förteckning över vissa kommuner

[K11]4 §  Förteckning över kommuner som avses i 9 § första stycket 8.

[S2]Norrbottens län Samtliga kommuner Västerbottens län Samtliga kommuner

[S3]Jämtlands län Samtliga kommuner Västernorrlands län Sollefteå Ånge Örnsköldsvik

[S4]Gävleborgs län Ljusdal Dalarnas län Malung-Sälen Mora Orsa Älvdalen

[S5]Värmlands län Torsby Lag (2017:409).

Vem som är skattskyldig

[K11]5 §  Skyldig att betala energiskatt (skattskyldig) är den som i Sverige

 1. framställer skattepliktig elektrisk kraft (producent),
 2. är nätinnehavare,
 3. godkänts som frivilligt skattskyldig enligt 6 §, eller
 4. innehar ett elnät för vilket koncession inte meddelats och som via detta elnät för in elektrisk kraft till Sverige.

[S2]Skattskyldig enligt första stycket 1 är inte den som framställer elektrisk kraft enbart i enlighet med 2 § första stycket 1 a och b. Skattskyldig enligt första stycket 2 är inte den myndighet som är systemansvarig enligt 8 kap. 1 § ellagen (1997:857). Införsel av elektrisk kraft till Sverige via ett elnät på Öresundsbron medför inte att den som för in den elektriska kraften blir skattskyldig för införseln enligt första stycket 4.Lag (2020:1045).

Prop. 2003/04:170: I första stycket förs in en punkt enligt vilken skattskyldighet uppkommer om möjligheten att befrias från skatten på elektrisk kraft som används i sådan verksamhet som omfattas av ett program för energieffektivisering (i fortsättningen programmet) missbrukas, genom att kraften säljs eller förbrukas för annat ändamål. Punkten avser de företag som godkänts som skattebefriad förbrukare eller fått skatten återbetald. Den som förbrukar egen producerad elektrisk kraft omfattas av punkten 1.

Andra ...

 • HFD 2012 not 20:Energiskatt (ekonomisk förening ansågs bedriva yrkesmässig verksamhet och vara skattskyldig när föreningen producerade vindkraft och levererade den till sina medlemmar) / Energiskatt (ekonomisk förening ansågs bedriva yrkesmässig verksamhet och vara skattskyldig när föreningen producerade vindkraft och levererade den till sina medlemmar, förhandsbesked)

[K11]6 §  Som frivilligt skattskyldig får godkännas den som beräknas förbruka mer än 10 gigawattimmar elektrisk kraft per kalenderår

 1. i tåg eller annat spårbundet transportmedel eller för motordrift eller uppvärmning i omedelbart samband med sådan förbrukning,
 2. i huvudsak för kemisk reduktion eller i huvudsak för elektrolytiska processer,
 3. vid sådan framställning av produkter som avses i 6 a kap. 1 § 6,
 4. i metallurgiska processer eller vid tillverkning av mineraliska produkter under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar har förändrats kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur har förändrats, i den utsträckning förbrukningen inte omfattas av föregående punkter, eller
 5. i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet, i den utsträckning förbrukningen inte omfattas av föregående punkter.

[S2]För ett sådant godkännande krävs att den sökande är lämplig som frivilligt skattskyldig med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

[S3]Godkännande som frivilligt skattskyldig ska återkallas om förutsättningarna för godkännande inte längre finns eller om den frivilligt skattskyldige begär det. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2022:1781).

Skattskyldighetens inträde m.m.

[K11]7 §  Skyldigheten att betala energiskatt inträder

 1. för den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 1, 2 eller 3, när skattepliktig elektrisk kraft
  1. överförs till någon som inte är skattskyldig enligt 5 § första stycket 1, 2 eller 3, eller
  2. förbrukas av den skattskyldige, och
 2. för den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 4, när elektrisk kraft förs in till Sverige.

[S2]Skattskyldighet enligt första stycket 1 a inträder inte vid överföring av elektrisk kraft till det elnät som ägs av den myndighet som är systemansvarig enligt 8 kap. 1 § ellagen (1997:857).

[S3]Skattskyldighet enligt första stycket 1 a inträder inte vid överföring av elektrisk kraft till ett järnvägsfordon om den elektriska kraften omfattas av 18 § första stycket 1.

[S4]Skattskyldighet enligt första stycket 1 inträder inte om skattskyldighet för den elektriska kraften redan har inträtt, utom i fråga om elektrisk kraft som omfattas av rätt till återbetalning enligt 13 §. Lag (2020:1045).

7 a § Har upphävts genom lag (2016:1073).
7 b § Har upphävts genom lag (2016:1073).

Mätning av elektrisk kraft

[K11]8 §  Energiskatt som ska betalas av den som är skattskyldig enligt 5 § ska bestämmas utifrån mätning av den elektriska kraftens energiinnehåll.

[S2]När det finns särskilda skäl får beskattningsmyndigheten i visst fall medge att energiskatten får bestämmas på annan grund än mätning av den elektriska kraften.

[S3]Om den elektriska kraften inte kan bestämmas på en grund som anges i första eller andra stycket ska den i stället beräknas efter vad som är skäligt. Lag (2016:1072).

Avdrag

[K11]9 §  Den som är skattskyldig för energiskatt på elektrisk kraft får göra avdrag för skatt på elektrisk kraft som

 1. förbrukats hos den skattskyldige i tåg eller annat spårbundet transportmedel eller för motordrift eller uppvärmning i omedelbart samband med sådan förbrukning,
 2. i huvudsak förbrukats hos den skattskyldige för kemisk reduktion eller i elektrolytiska processer,
 3. förbrukats hos den skattskyldige vid sådan framställning av produkter som avses i 6 a kap. 1 § 6,
 4. förbrukats hos den skattskyldige vid sådan överföring av elektrisk kraft på det elektriska nätet som utförs av den som ansvarar för förvaltningen av nätet i syfte att upprätthålla nätets funktion,
 5. förbrukats hos den skattskyldige i metallurgiska processer eller vid tillverkning av mineraliska produkter under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar har förändrats kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur har förändrats, i den utsträckning avdragsrätt inte följer av 2,
 6. förbrukats i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet hos den skattskyldige, i den utsträckning avdragsrätt inte följer av föregående punkter,
 7. förbrukats i kommuner som avses i 4 § för annat ändamål än
  1. i industriell verksamhet,
  2. i yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet,
  3. i yrkesmässig vattenbruksverksamhet,
  4. som landström, eller
  5. i tåg eller annat spårbundet transportmedel eller för motordrift eller uppvärmning i omedelbart samband med sådan förbrukning.

[S2]Avdrag enligt första stycket 6 medges med skillnaden mellan den skattesats som gällde vid skattskyldighetens inträde och 0,6 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft. Avdrag enligt första stycket 8 medges med 9,6 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft. Avdrag enligt första stycket 8 får endast medges i den utsträckning avdragsrätt inte följer av föregående punkter. Lag (2022:1781).

Prop. 2003/04:170: I paragrafen tillförs två nya punkter. Punkten 6 avser avdragsrätt för förbrukning av egen producerad elektrisk kraft i den del den används i verksamhet som omfattas av ett program för energieffektivisering. Punkten har förenklats i enlighet med Lagrådets yttrande. Punkten 7 avser avdragsrätt vid motsvarande förvärv av en skattebefriad förbrukare. Lagrådet har föreslagit att avdragsrätten skall knytas till försäljningen av den elektriska kraften. Riksdagen har tidigare beslutat beträffande bränsle ...

 • RÅ 1999:42:Innehavaren av en kraftvärmeanläggning har ansetts ha rätt till avdrag för energiskatt på elektrisk kraft som producerats i anläggningen och förbrukats för drift av innehavarens värmepump på annan plats. Förhandsbesked angående energiskatt.
 • HFD 2022:38:Den förmånliga punktskatteregleringen för elektrisk kraft som har förbrukats i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet gäller oavsett om företaget huvudsakligen bedriver sådan verksamhet. Förhandsbesked om energiskatt.

[K11]10 §  Den som är skattskyldig för energiskatt på elektrisk kraft får göra avdrag för skatt på elektrisk kraft, om

 1. denne framställt den elektriska kraften från förnybara källor i en anläggning med en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt, och
 2. den elektriska kraften inte har överförts till ett koncessionspliktigt nät.

[S2]Den installerade generatoreffekten ska för elektrisk kraft som framställs från

 1. vind eller vågor, i stället motsvaras av 250 kilowatt installerad generatoreffekt,
 2. sol, i stället motsvaras av 500 kilowatt installerad toppeffekt, och
 3. annan energikälla utan generator, i stället motsvaras av 100 kilowatt installerad effekt.

[S3]När elektrisk kraft framställs från olika energikällor ska, vid bedömningen av förutsättningarna i första stycket 1, de installerade effekterna läggas samman. Vid sammanläggningen ska de effekter som anges i andra stycket först räknas om till motsvarande 100 kilowatt installerad generatoreffekt vid bedömningen av förutsättningarna i första stycket 1.

[S4]Avdrag enligt första stycket får endast medges i den utsträckning avdragsrätt inte följer av föregående bestämmelser. Lag (2021:411).

Prop. 2007/08:121: Ändringen i första och andra styckena följer av uppdelningen av reglerna i tidigare 6 a kap. 3 § i olika paragrafer.

Prop. 2005/06:44: I första och andra styckena ändras hänvisningarna till de punkterna i tabellen i 6 a kap. 1 § som föreslagits i budgetpropositionen för år 2006, med anledning av att dessa numera får en annan placering i tabellen.

Övergångsbestämmelsen I bestämmelsen anges att skattebefrielsen skall tillämpas retroaktivt från tidpunkten för stormen.

Prop. 2012/13:27: I paragrafen görs en följdändring med anledning av omnumreringen av punkterna i 7 kap. 1 § första stycket.

Prop. 2020/21:113: Ändringen i första stycket innebär att den effektgräns som gäller för anläggningens storlek för att rätt till avdrag ska föreligga höjs på motsvarande sätt som i 2 §, från 50 kilowatt till 100 kilowatt.

I andra stycket göras motsvarande ändringar som i 2 § andra stycket. Se kommentaren till 2 §.

Ändringen i tredje stycket innebär att avdraget inte längre begränsas till skillnaden mellan den skattesats som gällde vid skattskyldighetens ...

11 § Har upphävts genom lag (2017:1208).
11 a § Har upphävts genom lag (2016:1073).
11 b § Har upphävts genom lag (2016:1073).
11 c § Har upphävts genom lag (2016:1073).

Återbetalning av energiskatt

[K11]12 §  Efter ansökan från förbrukaren beslutar beskattningsmyndigheten om återbetalning av energiskatten på den elektriska kraft som denne förbrukat i yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet.

[S2]Rätt till återbetalning föreligger endast för skillnaden mellan det betalda skattebeloppet och 0,6 öre per kilowattimme. Återbetalning får dock endast göras när skillnaden uppgår till minst 500 kronor per kalenderår. Lag (2020:1045).

Prop. 1999/2000:105: Av paragrafens första stycke framgår att skattefriheten för el, som förbrukats i annan yrkesmässig jordbruksverksamhet än vid växthusodling eller i yrkesmässig skogs- eller vattenbruksverksamhet, åstadkoms genom att förbrukaren ansöker om återbetalning. Vad gäller innebörden av den angivna förbrukarkategorin hänvisas till vad som sagts under 7 kap. 4 §. Skattefriheten för el som förbrukats i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen och vid yrkesmässig växthusodling administreras även ...

Prop. 2003/04:170: I paragrafen regleras till följd av förslaget endast materiellt i vad mån återbetalning kan ske för energiskatt på elektrisk kraft som förbrukats i annan yrkesmässig jordbruksverksamhet än vid växthusodling eller i yrkesmässig skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet. Den närmare regleringen av förfarandet har av förenklingsskäl, utan några ändringar i sak, förts över till en ny paragraf, 14 §. Reglerna för förfarandet i 14 § omfattar således nu samtliga fall av återbetalning av energiskatten på ...

Prop. 2007/08:11: Ändringarna i andra stycket behandlas i avsnitt 4.7. De innebär dels en sänkning av gränsen för återbetalning från 1 000 kronor till 500 kronor, dels att hela skattebeloppet – och inte som hittills endast den del av beloppet som överstigit 1 000 kronor – betalas tillbaka.

[K11]12 a §  Efter ansökan från förbrukaren beslutar beskattningsmyndigheten om återbetalning av energiskatten på den elektriska kraft som denne förbrukat i yrkesmässig vattenbruksverksamhet.

[S2]Rätt till återbetalning föreligger endast för skillnaden mellan det betalda skattebeloppet och 0,6 öre per kilowattimme. Återbetalning får dock endast göras när skillnaden uppgår till minst 500 kronor per kalenderår. Lag (2023:435).

Prop. 2022/23:112: Paragrafen innehåller bestämmelser om vissa villkor för återbetalning av energiskatt på elektrisk kraft.

Ändringen innebär att paragrafens andra stycket tas bort. Övervägandena finns i avsnitt 5.

[K11]12 b §  Efter ansökan från förbrukaren beslutar beskattningsmyndigheten om återbetalning av energiskatten på den elektriska kraft som denne förbrukat som landström.

[S2]Rätt till återbetalning föreligger endast för skillnaden mellan det betalda skattebeloppet och 0,6 öre per kilowattimme. Lag (2020:1045).

[K11]13 §  Efter ansökan från någon som inte är skattskyldig enligt 5 § första stycket 1, 2 eller 3 beslutar beskattningsmyndigheten om återbetalning av energiskatten på den elektriska kraft som sökanden efter batterilagring matat in på det koncessionspliktiga nät från vilket den elektriska kraften dessförinnan matats ut. Lag (2018:1887).

Prop. 2006/07:13: Ändringarna, som innebär att tidsgränsen för återbetalning av skatt förlängs från ett till tre år, behandlas i avsnitt 7.1.

Punkten 2 av övergångsbestämmelserna till 1997:479 Ändringen kommenteras närmare i avsnitt 5.2. Nedsättning av skatt enligt 1,2-procentsregeln tillämpas således, genom ändringen, endast för tid fram till ...

Prop. 2003/04:170: I paragrafen, som är ny, ges de företag som inte har ett godkännande som skattebefriad förbrukare enligt 11 a §, möjlighet till återbetalning av den

skatt som leverantören erlagt för elektrisk kraft som förbrukas i sådan verksamhet som vid deltagandet i programmet ger rätt till skattebefrielse. Samma begränsning som ovan i 11 a § att godkännandet skall ...

[K11]13 a §  Efter ansökan från en förbrukare som inte är skattskyldig beslutar beskattningsmyndigheten om återbetalning av energiskatten på den elektriska kraft som denne förbrukat

 1. i tåg eller annat spårbundet transportmedel eller för motordrift eller uppvärmning i omedelbart samband med sådan förbrukning,
 2. i huvudsak för kemisk reduktion eller i huvudsak för elektrolytiska processer,
 3. vid sådan framställning av produkter som avses i 6 a kap. 1 § 6,
 4. i metallurgiska processer eller vid tillverkning av mineraliska produkter under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar har förändrats kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur har förändrats, i den utsträckning rätt till återbetalning inte följer av 2.

[S2]Återbetalning får dock endast göras för den del som överstiger 2 000 kronor per kalenderår. Lag (2017:1208).

[K11]14 §  Efter ansökan från en förbrukare som inte är skattskyldig beslutar beskattningsmyndigheten om återbetalning av energiskatten på den elektriska kraft som denne förbrukat i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet.

[S2]Rätt till återbetalning föreligger endast för skillnaden mellan det betalda skattebeloppet och 0,6 öre per kilowattimme och endast i den utsträckning rätt till återbetalning inte följer av föregående bestämmelser. Återbetalning får dock endast göras för den del som överstiger 8 000 kronor per kalenderår. Lag (2020:1045).

Prop. 2003/04:170: Paragrafen, som är ny, innehåller de förfaranderegler som tidigare fanns i 12 §. Bestämmelserna avser nu även återbetalning av skatt på elektrisk kraft som använts i verksamhet som omfattas av ett program för energieffektivisering.

15 § Har upphävts genom lag (2022:1781).

Vissa villkor för avdrag och återbetalning av skatt

[K11]16 §  Ansökan om återbetalning av energiskatt på elektrisk kraft enligt 12-14 §§ ska omfatta ett kalenderår. Om sökanden beräknas förbruka minst 150 000 kilowattimmar per kalenderår för dessa nedsättningsberättigande ändamål, får dock beskattningsmyndigheten medge att ansökan görs per kalendermånad. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller förutsättningar för medgivande inte längre finns.

[S2]Ansökan om återbetalning ska lämnas elektroniskt. Det gäller dock inte för återbetalning enligt 12 b §.

[S3]Ansökan om återbetalning ska lämnas in till beskattningsmyndigheten inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalendermånaden och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden.

[S4]En ansökan som lämnats för en sökande som är juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade ansökan saknade behörighet att företräda sökanden. Lag (2022:1781).

[K11]17 §  Avdrag eller återbetalning enligt 9 § första stycket 6 eller 8 eller enligt 10, 12, 12 a, 12 b eller 14 § medges endast om

 1. stödmottagaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd, och
 2. den skattskyldige respektive sökanden lämnar uppgifter om stödmottagare och stödets fördelning mellan stödmottagare.

[S2]Kraven i första stycket 2 gäller endast uppgifter om stödmottagare vars sammanlagda nedsättning inom stödordningen genom avdraget eller återbetalningen överstiger 50 000 euro under kalenderåret. För avdrag enligt 10 § och återbetalning enligt 12 eller 12 a § gäller kraven i första stycket 2 för uppgifter om stödmottagare vars sammanlagda nedsättning inom stödordningen genom avdraget eller återbetalningen överstiger 10 000 euro under kalenderåret. Lag (2023:436).

Prop. 2021/22:165: Paragrafen innehåller bestämmelser om vissa villkor för återbetalning av energiskatt på elektrisk kraft.

Ändringen i andra stycket innebär att sökanden, om återbetalningsbeloppet uppgår till 15 000 euro per kalenderår inom yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet, måste lämna sådana uppgifter om stödmottagare som avses i 1 kap. 13 § för att medges återbetalning.

Övervägandena finns i avsnitt ...

Förbrukare vid spårbunden trafik

[K11]18 §  Vid tillämpningen av 6 § första stycket 1, 7 §, 9 § första stycket 1, 13 a § första stycket 1 och 16 § ska elektrisk kraft som förbrukats

 1. i järnvägsfordon i ett järnvägsnät inom ramen för sådana tjänster som avses i 9 kap.1 eller 4 §järnvägsmarknadslagen (2022:365) anses förbrukad av den tjänsteleverantör som tillhandahållit den elektriska kraften,
 2. i ett järnvägsnät, för annat ändamål än som avses i 1, anses förbrukad av den infrastrukturförvaltare som med säkerhetstillstånd enligt järnvägssäkerhetslagen (2022:367) eller nationellt infrastrukturtillstånd enligt lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem förvaltade järnvägsnätet vid förbrukningstillfället,
 3. i en spåranläggning eller ett spårfordon inom spåranläggningen anses förbrukad av den spårinnehavare som med tillstånd enligt lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg drev spåranläggningen vid förbrukningstillfället.

[S2]Järnvägsnät, infrastrukturförvaltare och tjänsteleverantör har i första stycket samma betydelse som i järnvägsmarknadslagen. Spåranläggning och spårinnehavare har i första stycket samma betydelse som i lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg.

[S3]Första stycket gäller endast om den som anses vara förbrukare är skattskyldig enligt 5 § första stycket 1, 2 eller 3. Lag (2022:372).

Allmänna bestämmelser i fråga om förfarandet vid beskattning

[K12]1 §  I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses i 2-8 §§, bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2022:166).

Prop. 1996/97:116: Eftersom det införs en bestämmelse om jämkning av säkerhetsbelopp ändras punkt 5 så att lydelsen även täcker sådana beslut. Paragrafen föreslås även ändrad i prop. 1996/97:29.

Prop. 2021/22:23: I paragrafen regleras överklagande i fall då skatteförfarandelagens överklagandebestämmelser inte är direkt tillämpliga.

Genom ett nytt andra stycke införs vissa specialbestämmelser om omprövning av Skatteverkets beslut om återbetalning enligt 9 kap. 1 §, d.v.s. återbetalning till ...

Förfarandet vid beskattning vid import och otillåten införsel

[K12]2 §  Tullverket beslutar om skatt för den som enligt 5 kap. 13 § eller 6 kap. 7 § är skattskyldig vid import eller otillåten införsel. Skatten ska betalas till Tullverket. För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2016:253). Lag (2022:166).

Förfarandet vid beskattning vid oegentligheter

[K12]3 §  Skatteverket beslutar om skatt som avses i 5 kap.22-25 §§ och ansvar enligt 5 kap. 27 §. Skatten ska betalas inom den tid som Skatteverket bestämmer.

[S2]Om skatten enligt 5 kap. 22, 23, 24 eller 25 § inte kan beräknas tillförlitligt, ska skatten bestämmas till vad som framstår som skäligt med hänsyn till uppgifterna i ärendet. Lag (2022:166).

[K12]4 §  Om skatt som avses i 5 kap.22-25 §§ eller ansvar som avses i 5 kap. 27 § har beslutats, ska bestämmelserna om ansvar för delägare i svenska handelsbolag och ansvar för företrädare för juridisk person i 59 kap.11, 13, 15-21, 26 och 27 §§skatteförfarandelagen (2011:1244) gälla i tillämpliga delar för det belopp som omfattas av beslutet. Lag (2022:166).

[K12]5 §  Skatteverket får förelägga den som är eller kan antas vara skattskyldig enligt 5 kap. 22, 23, 24 eller 25 § att lämna uppgift som är av betydelse för beslut om skatt enligt dessa bestämmelser. Skatteverket får vidare förelägga den som omfattas eller kan antas omfattas av 5 kap. 22, 24 eller 25 § att lämna uppgift som är av betydelse för beslut om ansvar enligt 5 kap. 27 §.

[S2]Skatteverket får tillämpa bestämmelserna i 37 kap. 9 § första stycket och 10 §skatteförfarandelagen (2011:1244) om föreläggande när det gäller förhållanden som är av betydelse för ett beslut om skatt enligt 5 kap. 22, 23, 24 eller 25 § eller beslut om ansvar enligt 5 kap. 27 § vad avser någon annan än den som föreläggs. Lag (2022:166).

[K12]6 §  Skatteverket får besluta om revision för att kontrollera

 1. skattskyldighet enligt 5 kap. 22, 23, 24 eller 25 §, eller
 2. om det finns förutsättningar för att besluta om ansvar enligt 5 kap. 27 §.

[S2]Skatteverket får besluta om revision också för att inhämta uppgifter av betydelse för kontroll enligt första stycket av någon annan än den som revideras.

[S3]Vid revision gäller bestämmelserna i 41 kap.3-14 §§skatteförfarandelagen (2011:1244) i tillämpliga delar. Lag (2022:166).

[K12]7 §  Följande bestämmelser i skatteförfarandelagen (2011:1244) ska gälla i tillämpliga delar vid handläggning av ärenden samt vid omprövning och överklagande av beslut enligt 3-6 §§ :

[S2]Vid tillämpning av 61 kap. 1 § andra stycket, 62 kap. 12 §, 65 kap. 2 § andra stycket, 19 och 20 §§ och 66 kap. 20 §skatteförfarandelagen ska det som sägs om ansvar enligt 59 kap.skatteförfarandelagen även gälla ansvar enligt 5 kap. 27 § denna lag. Lag (2022:166).

[K12]8 §  Om Skatteverket har beslutat om ansvar enligt 5 kap. 27 §, får den som gjorts ansvarig överklaga det beslut om skatt enligt 5 kap. 22, 24 eller 25 § som omfattas av beslutet om ansvar. Överklagandet ska göras inom den tid och på det sätt som gäller för den som beslutet om skatt gäller. Vid ett sådant överklagande ska Skatteverket ompröva sitt beslut enligt 66 kap. 2 § första stycket 2 skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2022:166).

Omprövning och överklagande av vissa beslut enligt denna lag

[K12]9 §  Beslut enligt denna lag som inte omfattas av 7 och 8 §§ får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]En begäran om omprövning av Skatteverkets beslut om återbetalning enligt 9 kap. 1 § ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt gäller bestämmelserna i 66 kap.skatteförfarandelagen (2011:1244) vid omprövning av ett sådant beslut.

[S3]Ett överklagande av Skatteverkets beslut om återbetalning enligt 9 kap. 1 § ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt gäller bestämmelserna i 67 kap.skatteförfarandelagen vid överklagande av ett sådant beslut. Lag (2022:166).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Genom lagen upphävs
   1. lagen (1957:262) om allmän energiskatt,
   2. lagen (1961:372) om bensinskatt,
   3. lagen (1990:582) om koldioxidskatt,
   4. la