Förordning (2011:1159) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

Departement
Finansdepartementet BB
Utfärdad
2011-11-24
Ändring införd
SFS 2011:1159
Ikraft
2012-01-01
Upphäver
Förordning (2003:348) om skälig utdelning från allmännyttiga bostadsföretag
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

2 §  De uppgifter om värdeöverföringar som enligt 6 § lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska lämnas varje år ska lämnas till länsstyrelsen.

3 §  Länsstyrelsen ska i en skriftlig rapport sammanställa uppgifterna enligt 2 §. Rapporten ska innehålla en redogörelse för

  • uppgifter om gjorda värdeöverföringar, samlat och fördelat på olika former av värdeöverföringar,
  • hur de gjorda värdeöverföringarna förhåller sig till reglerna enligt

[S2]35 §§ lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, och

  • i vilken utsträckning som värdeöverföringar skett enligt undantagen från värdeöverföringsbegränsningen och för vilka ändamål.

[S3]Rapporten ska lämnas till Boverket senast den 1 oktober varje år.

4 §  Boverket ska

  • bistå länsstyrelserna i arbetet enligt 3 §,
  • sammanställa de uppgifter som länsstyrelserna lämnar enligt 3 §, och
  • följa de allmännyttiga och kommunala bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden inklusive de förändrade förutsättningarna för bostadsaktiebolagen när det gäller konkurrens, valfrihet, segregation samt modernisering och underhåll av beståndet.

[S2]Boverket ska årligen i en skriftlig rapport redovisa sin verksamhet enligt första stycket. Rapporten ska lämnas till regeringen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2011:1159) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (2003:348) om skälig utdelning från allmännyttiga bostadsföretag.
  3. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för utdelning enligt lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag.
Ikraftträder
2012-01-01