Förordning (2011:1262) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2011-12-01
Ändring införd
SFS 2011:1262 i lydelse enligt SFS 2018:1870
Ikraft
2012-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster. Förordning (2014:1082).

2 §  Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster. Förordning (2014:1082).

3 §  En ansökan om sådant identifieringsbeslut som avses i 4 a § lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster ska innehålla följande uppgifter:

  1. namn,
  2. postadress,
  3. elektroniska adresser (inbegripet webbplatser), och
  4. nationellt skattenummer.

[S2]Ansökan ska också innehålla

  1. en försäkran om att sökanden inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller i ett annat EU-land, och
  2. uppgift om när verksamheten är planerad att inledas. Förordning (2018:1870).

3 a §  Formulär för ansökan om identifieringsbeslut enligt lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster ska fastställas av Skatteverket. Förordning (2014:1082).

4 §  Skatteverket får meddela föreskrifter om utformningen av identifieringsnummer enligt 7 § lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster för identifieringsbeslut som fattas enligt 4 a § den lagen. Förordning (2014:1082).

5 §  Den som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 a § lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster ska på elektronisk väg få underrättelse från Skatteverket om sitt identifieringsnummer enligt 7 § den lagen. Förordning (2014:1082).

6 §  Om tjänsterna har tillhandahållits i en annan valuta än euro, ska beloppet räknas om till euro. Omräkningen ska göras enligt den växelkurs som offentliggjorts av Europeiska centralbanken för den sista dagen i redovisningsperioden eller, om någon kurs inte har offentliggjorts för den dagen, enligt den växelkurs som offentliggörs närmast därefter. Förordning (2014:1082).

7 §  Den som för det konto för skattebetalningar som avses i 15 § andra stycket lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster ska redovisa inbetald skatt till Skatteverket. Förordning (2014:1082).

8 §  Bestämmelser om förfarandet för utbyte av information och överföring av pengar mellan EU-ländernas behöriga myndigheter när det gäller sådan mervärdesskatt som omfattas av bestämmelserna i lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster eller av motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land finns i rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri. Förordning (2014:1082).

9 §  För deklarationer och övriga uppgifter som har lämnats till Skatteverket enligt lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land tillämpas bestämmelserna i 20 kap. 1 §, 2 § första stycket och 3 §skatteförfarandeförordningen (2011:1261). Detsamma gäller för uppgifter i handlingar som har upprättats eller som har tagits om hand för granskning av Skatteverket enligt lagen om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land. Förordning (2014:1082).

10 §  Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster samt föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2014:1082).Förordning (2014:1082).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2011:1262) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på redovisningsperioder som börjar efter utgången av 2011.
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2014:1082) om ändring i förordningen (2011:1262) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
  2. Förordningen tillämpas på redovisningsperioder som börjar efter utgången av december 2014.
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§; ny 3 a §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2018:1870) om ändring i förordningen (2011:1262) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Omfattning
ändr 3 §
Ikraftträder
2019-01-01