Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2011-12-01
Ändring införd
SFS 2011:1245 i lydelse enligt SFS 2018:1869
Ikraft
2012-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Innehåll

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om särskilda ordningar för beskattningsbara personer som tillhandahåller telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster. De särskilda ordningarna avser

 • beskattningsbara personer som inte är etablerade inom EU om tjänsterna förvärvas av någon i ett EU-land som inte är en beskattningsbar person (tredjelandsordningen), och
 • beskattningsbara personer som är etablerade i ett EU-land om tjänsterna förvärvas av någon i ett annat EU-land som inte är en beskattningsbar person (unionsordningen).

[S2]Bestämmelser finns även i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, i lydelsen enligt genomförandeförordning (EU) nr 1042/2013. Lag (2014:942).

Prop. 2013/14:224: Första stycket anger innehållet i lagen. Genom lagen införs mervärdesskattedirektivets regler i avdelning XII kapitel 6 (artiklarna 358–369k) om en enda kontaktpunkt för att redovisa och betala mervärdesskatt för gränsöverskridande omsättningar av telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster till icke beskattningsbara personer inom EU. De nya reglerna i direktivet innebär dels att den gällande särskilda ordningen för företag i tredje land görs permanent ...

Definitioner

2 §  Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde som i mervärdesskattelagen (1994:200).

[S2]Med särskild mervärdesskattedeklaration förstås en sådan deklaration som är avsedd för redovisning av mervärdesskatt enligt bestämmelserna i denna lag.

[S3]Med motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land avses bestämmelser som gäller i ett annat EU-land och som har sin grund i avdelning XII kapitel 6 (artiklarna 358–369k) i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, i lydelsen enligt direktiv 2008/8/EG. Lag (2014:942).

Prop. 2013/14:224: I första stycket anges numera att termer och uttryck som används i lagen har samma betydelse och tillämpningsområde som i mervärdesskattelagen. Vad som avses med telekommunikationstjänster och elektroniska tjänster framgår av 5 kap. 16 § ML och av tillämpningsförordningen. Även radio- och tv-sändningar behandlas i tillämpningsförordningen. Se vidare ...

Beslutande myndighet

Identifieringsbeslut

4 §  Skatteverket ska efter ansökan från en beskattningsbar person fatta beslut om att denne är skyldig att redovisa och betala mervärdesskatt enligt bestämmelserna i denna lag (identifieringsbeslut). Lag (2014:942).

Prop. 2013/14:224: Av paragrafen framgår att en beskattningsbar person efter ansökan får redovisa och betala mervärdesskatt enligt bestämmelserna i denna lag. Om förutsättningarna är uppfyllda meddelar Skatteverket ett identifieringsbeslut. Vilka förutsättningarna är anges för företag som inte är etablerade inom EU (tredjelandsordningen) i nya 4 a §. Förutsättningarna för företag som är etablerade inom EU (unionsordningen) anges i nya 4 b §.

Beskattningsbara personer som inte är etablerade inom EU (tredjelandsordningen)

4 a §  Identifieringsbeslut ska fattas, om

 1. den beskattningsbara personen inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller i ett annat EU-land,
 2. mervärdesskatten avser tillhandahållanden av telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar eller elektroniska tjänster,
 3. tillhandahållandena ska beskattas i Sverige eller i ett annat EU-land,
 4. tjänsterna tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person och denne är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige eller i ett annat EU-land,
 5. det inte redan har fattats ett motsvarande, gällande identifieringsbeslut i ett annat EU-land, och
 6. den beskattningsbara personen inte är utesluten från den särskilda ordningen enligt artikel 57g tredje stycket eller artikel 58b.1 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011. Lag (2018:1869).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen är ny. Den reglerar förutsättningarna för ett beslut om att ett företag utanför EU ska få redovisa och betala mervärdesskatt till Sverige enligt den förenklade särskilda ordningen för sådana företag (identifieringsbeslut enligt tredjelandsordningen).

Första punkten motsvarar definitionen i artikel 358a.1 i direktivet.

Motsvarande bestämmelse fanns tidigare i 2 § och 4 § 5. Bestämmelsen anpassas ytterligare till direktivet.

Andra–fjärde ...

Prop. 2017/18:295: I paragrafen regleras förutsättningarna för att en beskattningsbar person som inte är etablerad i EU ska få redovisa och betala mervärdesskatt till Sverige enligt den särskilda ordningen, dvs. få ett identifieringsbeslut enligt tredjelandsordningen. Första punkten motsvarar artikel 358a.1 i mervärdesskattedirektivet, där definitionen av en beskattningsbar person som inte är etablerad i gemenskapen finns.

Ändringen i första punkten innebär att en beskattningsbar person ...

Beskattningsbara personer som är etablerade inom EU (unionsordningen)

4 b §  Identifieringsbeslut ska fattas, om

 1. den beskattningsbara personen har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller, om denne inte har ett sådant säte inom EU, har ett fast etableringsställe här,
 2. mervärdesskatten avser tillhandahållanden av telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar eller elektroniska tjänster,
 3. tillhandahållandena ska beskattas i ett annat EU-land,
 4. den beskattningsbara personen inte har ett fast etableringsställe i det EU-land där tillhandahållanden ska beskattas,
 5. tjänsterna tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person och denne är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i ett annat EU-land,
 6. det inte redan har fattats ett motsvarande, gällande identifieringsbeslut i ett annat EU-land,
 7. den beskattningsbara personen inte är bunden av ett identifieringsbeslut i ett annat EU-land enligt bestämmelser som i det EU-landet motsvarar artikel 369a andra stycket i direktiv 2006/112/EG, och
 8. den beskattningsbara personen inte är utesluten från den särskilda ordningen enligt artikel 57g tredje stycket eller artikel 58b.1 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011. Lag (2014:942).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen är ny. Den reglerar förutsättningarna för att ett identifieringsbeslut enligt unionsordningen ska meddelas.

Första punkten motsvarar artikel 369a första stycket i direktivet. För att en beskattningsbar person ska tillåtas använda den särskilda ordningen med Sverige som identifieringsstat ska denne ha sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller, om denne inte har ett sådant säte inom EU, ett fast etableringsställe här.

Andra–femte ...

4 c §  En beskattningsbar person som har sätet för sin ekonomiska verksamhet utanför EU och som har flera fasta etableringsställen i skilda EU-länder, varav minst ett i Sverige, och som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 b § är bunden av beslutet under det kalenderår då beslutet fattades och under de två närmast följande kalenderåren. Lag (2014:942).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen är ny. Den motsvarar artikel 369a andra stycket i direktivet. Av paragrafen framgår att ett identifieringsbeslut enligt unionsordningen är bindande under det kalenderår då beslutet fattades och under de två närmast följande kalenderåren. Som också framgår gäller detta bara om den som omfattas av beslutet har sätet för sin ekonomiska verksamhet

utanför ...

Ansökan på elektronisk väg

4 d §  En ansökan om identifieringsbeslut ska ges in till Skatteverket på elektronisk väg. Lag (2014:942).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen är ny. Den motsvarar, tillsammans med 8 §, artikel 360 respektive artikel 369c i direktivet. Av den framgår att en ansökan om att få tillämpa någon av de särskilda ordningarna med Sverige som identifieringsstat ska ges in till Skatteverket på elektronisk väg. Att även upplysningsskyldigheten till Skatteverket vid upphörande eller ändringar av verksamheten ska fullgöras på elektronisk väg framgår av 8 §.

Se vidare avsnitt 7.8.2.

Mervärdesskattegrupper

4 e §  Om Skatteverket har beslutat att beskattningsbara personer får bilda en mervärdesskattegrupp, ska identifieringsbeslut fattas för den huvudman som verket utsett för gruppen enligt 6 a kap. 4 § mervärdesskattelagen (1994:200). Lag (2014:1511).

Prop. 2014/15:5: Paragrafen är ny. I den anges att om Skatteverket har beslutat att beskattningsbara personer får bilda en mervärdesskattegrupp, ska identifieringsbeslut fattas för den huvudman som verket utsett för gruppen enligt 6 a kap. 4 § mervärdesskattelagen (1994:200). Härigenom följer att det är huvudmannen som ska redovisa och betala skatten enligt bestämmelserna för den särskilda ordningen, jfr ...

Vad identifieringsbeslutet innebär

5 §  Den som ett identifieringsbeslut enligt 4 a § gäller för ska inte redovisa och betala mervärdesskatt enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) för de tjänster som beslutet avser. Lag (2014:942).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen innehåller en upplysning om att den som ett identifieringsbeslut enligt tredjelandsordningen gäller för inte ska redovisa och betala mervärdesskatt enligt de allmänna bestämmelserna i skatteförfarandelagen. Detta är en följd av att lagen utgör lex specialis i förhållande till skatteförfarandelagen. Eftersom ett identifieringsbeslut enligt 4 b § (unionsordningen) ...

6 §  En beskattningsbar person som är skattskyldig i Sverige för tjänster som omfattas av ett identifieringsbeslut i ett annat EU-land ska redovisa och betala skatten enligt bestämmelserna i det landet. Lag (2014:942).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen omfattar numera både företag utanför EU som använder tredjelandsordningen med ett annat EU-land som identifieringsstat och företag inom EU som använder unionsordningen med ett annat EU-land som identifieringsstat. Paragrafen innebär att den som är skattskyldig i Sverige för omsättningar av telekommunikationstjänster, radio- och tvsändningar och elektroniska tjänster till icke beskattningsbara personer (främst privatpersoner) och som har ett annat EU-land som identifieringsstat anses ...

Identifieringsnummer

7 §  Skatteverket ska ge ett individuellt nummer (identifieringsnummer) till den som identifieringsbeslutet gäller för.

[S2]Om ett identifieringsbeslut fattas enligt 4 b §, ska den beskattningsbara personens registreringsnummer till mervärdesskatt användas som identifieringsnummer. Lag (2014:942).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen har kompletterats med ett nytt stycke och motsvarar delvis artikel 362 respektive artikel 369d i direktivet. Första stycket reglerar identifieringsnummer för såväl tredjelandsordningen som unionsordningen. Enligt det nya andra stycket ska registreringsnumret till mervärdesskatt användas som identifieringsnummer för beskattningsbara personer som använder unionsordningen.

Se även avsnitt ...

Underrättelse till Skatteverket om förändringar

8 §  Om en beskattningsbar persons verksamhet upphör eller ändras på ett sådant sätt att villkoren för att redovisa och betala mervärdesskatt enligt denna lag inte längre är uppfyllda, ska den beskattningsbara personen på elektronisk väg underrätta Skatteverket om ändringen. Detsamma gäller om något annat förhållande som har tagits upp i en ansökan om identifieringsbeslut har ändrats. Lag (2014:942).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen motsvarar, tillsammans med 4 d §, artikel 360 och artikel 361.2 respektive artikel 369c i direktivet (se även artikel 57h.1 i tillämpningsförordningen). Paragrafen reglerar den underrättelseskyldighet som den som omfattas av ett identifieringsbeslut i Sverige har i förhållande till Skatteverket. Paragrafen har kompletterats med att underrättelse ska ske på elektronisk väg. Att ansökan om att få tillämpa någon av de särskilda ordningarna med Sverige som identifieringsstat ska ges in till ...

Återkallelse av ett identifieringsbeslut enligt tredjelandsordningen

9 §  Skatteverket ska återkalla ett identifieringsbeslut enligt 4 a §, om den beskattningsbara personen

 1. enligt egen anmälan inte längre tillhandahåller telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar eller elektroniska tjänster,
 2. på annat sätt kan antas ha upphört med sin beskattningsbara verksamhet,
 3. inte längre uppfyller övriga krav i 4 a §, eller
 4. ständigt bryter mot reglerna för den särskilda ordningen. Lag (2014:942).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen motsvarar artikel 363 i direktivet. Den anger förutsättningarna för att återkalla ett identifieringsbeslut enligt tredjelandsordningen. Med återkallelse avses detsamma som strykning i direktivet och uteslutning i tillämpningsförordningen och förordningen om administrativt samarbete.

I paragrafen tas upp fyra situationer då Skatteverket ska återkalla ett identifieringsbeslut. Paragrafen har i viss mån omredigerats och ändrats i syfte att öka överensstämmelsen med direktivet. ...

Återkallelse av ett identifieringsbeslut enligt unionsordningen

9 a §  Skatteverket ska återkalla ett identifieringsbeslut enligt 4 b §, om den beskattningsbara personen

 1. enligt egen anmälan inte längre tillhandahåller telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar eller elektroniska tjänster,
 2. på annat sätt kan antas ha upphört med sin beskattningsbara verksamhet inom ramen för denna särskilda ordning,
 3. inte längre uppfyller övriga krav i 4 b §, eller
 4. ständigt bryter mot reglerna för den särskilda ordningen. Lag (2014:942).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen är ny och motsvarar artikel 369e i direktivet. Den anger förutsättningarna för att återkalla ett identifieringsbeslut enligt unionsordningen. Med återkallelse avses detsamma som uteslutning i direktivet och i annan EU-rättslig lagstiftning.

De fyra situationer som tas upp i paragrafen motsvarar de situationer för tredjelandsordningen som anges i 9 §. I första punkten regleras återkallelse på grund av egen anmälan. Enligt andra punkten gäller att det ...

Deklaration och betalning av mervärdesskatt

10 §  En beskattningsbar person som omfattas av ett identifieringsbeslut ska för varje redovisningsperiod lämna en särskild mervärdesskattedeklaration på elektronisk väg.

[S2]Deklaration ska lämnas även om den beskattningsbara personen inte har någon mervärdesskatt att redovisa för perioden. Lag (2014:942).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen motsvarar delvis artikel 364 respektive artikel 369f i direktivet. Paragrafen reglerar både deklarationer enligt tredjelandsordningen och deklarationer enligt unionsordningen. Den gäller för den som tillämpar någon av dessa särskilda ordningar med Sverige som identifieringsstat. I första stycket har lagts till att deklarationen ska lämnas på elektronisk väg. Vidare har ”e-handelsdeklaration” ersatts med ”särskild mervärdesskattedeklaration” till följd av ändringen i 2 §. ...

11 §  En redovisningsperiod omfattar ett kalenderkvartal.

12 §  En särskild mervärdesskattedeklaration ska innehålla

 1. identifieringsnumret,
 2. följande uppgifter för varje EU-land där tillhandahållanden av telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar eller elektroniska tjänster ska beskattas:
  1. det sammanlagda värdet, exklusive mervärdesskatt, av ersättningarna för dessa tjänster under redovisningsperioden,
  2. det sammanlagda beloppet av mervärdesskatten på tjänsterna, fördelat på skattesatser, och
  3. tillämpliga skattesatser, samt
 3. det sammanlagda beloppet av den mervärdesskatt som ska betalas för redovisningsperioden. Lag (2014:942).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen motsvarar artikel 365 respektive artikel 369g första stycket i direktivet. Den reglerar innehållet i de deklarationer som den som tillämpar någon av de särskilda ordningarna med Sverige som identifieringsstat ska lämna till Skatteverket. I paragrafen ersätts ”ehandelsdeklaration” med ”särskild mervärdesskattedeklaration” till följd av ändringen i 2 §. Med uttrycket ”varje EU-land” i andra punkten avses för den som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt unionsordningen varje ...

12 a §  Om den som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 b § har ett eller flera fasta etableringsställen i ett annat EU-land eller i andra EU-länder från vilket eller vilka telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar eller elektroniska tjänster tillhandahålls, ska den särskilda mervärdesskattedeklarationen också innehålla följande uppgifter för varje EU-land där tillhandahållandena ska beskattas:

 1. det sammanlagda värdet av ersättningarna för de tillhandahållanden som omfattas av den särskilda ordningen, uppdelat för varje annat EU-land där den beskattningsbara personen har ett fast etableringsställe, och
 2. det fasta etableringsställets registreringsnummer till mervärdesskatt eller motsvarande uppgift. Lag (2014:942).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen är ny och motsvarar artikel 369g andra stycket i direktivet. Den reglerar vilka uppgifter som ska anges i deklarationen för den som tillämpar unionsordningen med Sverige som identifieringsstat och som har ett eller flera fasta etableringsställen i ett annat EU-land eller i andra EU-länder. Det saknar betydelse om det fasta etableringsstället eller de fasta etableringsställena medverkat i tillhandahållandet av de tjänster som omfattas av den särskilda ordningen. Paragrafen har utformats ...

13 §  Belopp som redovisas i en särskild mervärdesskattedeklaration ska anges i euro. Lag (2014:942).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen motsvarar numera artikel 366 respektive artikel 369h i direktivet. Den reglerar både deklarationer enligt tredjelandsordningen och deklarationer enligt unionsordningen. Paragrafen gäller den som har Sverige som identifieringsstat. Den är ändrad på så vis att ”ehandelsdeklaration” ersätts med ”särskild mervärdesskattedeklaration”, se 2 §.

Se vidare avsnitt 7.6.4. ...

14 §  En särskild mervärdesskattedeklaration ska ha kommit in till Skatteverket senast den 20 i månaden efter redovisningsperiodens utgång. Lag (2014:942).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen motsvarar numera delvis artikel 364 respektive artikel 369f i direktivet. Den reglerar tidpunkten för när den som har ett identifieringsbeslut enligt tredjelandsordningen eller unionsordningen i Sverige ska lämna in en deklaration på elektronisk väg till Skatteverket. Ändringen består i att ”e-handelsdeklaration” ersätts med ”särskild mervärdesskattedeklaration”, se 2 §.

Se vidare avsnitt ...

15 §  Mervärdesskatt som ska redovisas i en särskild mervärdesskattedeklaration ska ha betalats till Skatteverket senast den dag då deklarationen ska ha kommit in.

[S2]Inbetalning ska göras genom insättning i euro på Skatteverkets konto för skattebetalningar som görs enligt denna lag. Vid inbetalningen ska det anges vilken deklaration som betalningen avser. Skatten anses ha betalats den dag då betalningen har bokförts på kontot. Lag (2014:942).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen betecknades tidigare 16 §. Den är ändrad och motsvarar artikel 367 respektive artikel 369i i direktivet. Paragrafen reglerar när och hur den som har ett identifieringsbeslut enligt tredjelandsordningen eller unionsordningen i Sverige ska betala den i deklarationen redovisade skatten till Skatteverket. Ändringen i första stycket består i att ”ehandelsdeklaration” ersätts med ”särskild mervärdesskattedeklaration”, se 2 §. I andra stycket införs ett krav att det vid inbetalningen ...

Beslut om skatt

16 §  Om en särskild mervärdesskattedeklaration avseende skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) har lämnats, anses ett beslut om skatten ha fattats i enlighet med deklarationen. Detsamma gäller i fråga om en deklaration som har lämnats till en myndighet i ett annat EU-land i enlighet med bestämmelserna i det landet. Lag (2014:942).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen betecknades tidigare 15 §. Ändringar görs i syfte att tydliggöra att paragrafen avser svensk mervärdesskatt och för att även i övrigt förtydliga bestämmelsen. Den gäller numera dels företag som tillämpar tredjelandsordningen och som har Sverige eller ett annat EUland som identifieringsstat, dels företag som tillämpar unionsordningen och som har ett annat EU-land som identifieringsstat. Paragrafen innebär att Skatteverket kan fatta ett s.k. automatiskt beslut om den svenska skatten när ...

Omprövning

Omprövning av Skatteverkets beslut om identifiering eller återkallelse

17 §  Skatteverket ska ompröva ett beslut om identifiering eller återkallelse om den som beslutet gäller begär det, om beslutet överklagas eller om det finns andra skäl.

[S2]Skatteverket får inte ompröva beslut i en fråga som har avgjorts av allmän förvaltningsdomstol. Skatteverket får dock på begäran av den som beslutet gäller ompröva en fråga som har avgjorts av förvaltningsrätt eller kammarrätt genom beslut som har fått laga kraft om beslutet avviker från rättstillämpningen i ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen som har meddelats senare.

[S3]Skatteverket får inte på eget initiativ ompröva ett identifieringsbeslut till nackdel för den som beslutet gäller. Lag (2014:942).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen reglerar, i sin ändrade lydelse, enbart Skatteverkets omprövningsskyldighet av beslut om identifiering eller återkallelse. Med beslut om identifiering avses både identifieringsbeslut, dvs. beslut att bifalla ansökan om tillåtelse att använda en särskild ordning med Sverige som identifieringsstat (jfr 4–4 b §§), och beslut om avslag av ansökan om tillåtelse att använda en särskild ordning med Sverige som identifieringsstat. Omprövning ska, enligt första stycket, ske om den som beslutet ...

17 a §  En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket senast två månader från den dag då beslutet meddelades. Lag (2014:942).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen är ny. Den motsvarar tidigare lydelse av 17 § andra stycket. Den reglerar hur den som ett beslut om identifiering eller återkallelse gäller för ska begära omprövning av beslutet och när en begäran om omprövning ska ha kommit in senast till Skatteverket. Enligt första meningen ska en begäran om omprövning vara skriftlig. Detta innebär, i likhet med vad som gäller i dag, att en begäran om omprövning får göras per e-post eller på annan elektronisk väg. Något krav att en begäran ska vara ...

18 §  Om Skatteverket på eget initiativ omprövar ett beslut som avses i 17 § första stycket till nackdel för den som beslutet gäller, ska omprövningsbeslut meddelas senast två månader från den dag då beslutet meddelades.

[S2]Ett omprövningsbeslut som är till fördel för den som beslutet gäller får meddelas även efter denna tid. Lag (2014:942).

Prop. 2013/14:224: I paragrafen regleras de tidsfrister som gäller när Skatteverket på eget initiativ omprövar beslut om identifiering eller återkallelse. I första stycket förlängs tidsfristen från de tidigare tre veckorna till två månader från den dag då beslutet meddelades. Dessutom klargörs att tidsfristen avser Skatteverkets omprövning på eget initiativ till nackdel för den som beslutet gäller. Eftersom möjligheterna att till nackdel ändra ett identifieringsbeslut, dvs. ett beslut att bifalla ansökan om ...

Omprövning av Skatteverkets beslut om skatt

19 §  Beslut om skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) som redovisas enligt denna lag eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land omprövas enligt bestämmelserna i 66 kap.28, 18, 19, 21, 22 och 2729 §§, 30 § första stycket samt 3135 §§skatteförfarandelagen (2011:1244).

[S2]Hur en begäran om omprövning ska göras framgår även av artiklarna 61 och 61a i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011. Lag (2014:942).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen reglerar omprövning av beslut om svensk mervärdesskatt som redovisas genom någon av de särskilda ordningarna (tredjelandsordningen eller unionsordningen).

Ändringarna i första stycket innebär att hänvisningar till 66 kap. 18 och 35 §§ SFL införs. Sistnämnda hänvisning fanns tidigare i 23 § 14.

Av hänvisningen i första stycket till 66 kap. 6 § SFL följer att en begäran ...

Överklagande

Överklagande av Skatteverkets beslut om identifiering eller återkallelse

20 §  Beslut om identifiering eller återkallelse får överklagas till allmän förvaltningsdomstol av den som beslutet gäller eller av det allmänna ombudet hos Skatteverket.

[S2]Överklagandet ska ha kommit in inom två månader från den dag då beslutet meddelades.

[S3]I fråga om överklagandet tillämpas bestämmelserna i 67 kap.1922, 2832 och 3436 §§skatteförfarandelagen (2011:1244).

[S4]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2014:942).

Prop. 2012/13:45: Beslut om identifiering eller återkallelse får överklagas till allmän förvaltningsdomstol av den som beslutet gäller eller av det allmänna ombudet hos Skatteverket.

Överklagandet ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

I fråga om överklagandet tillämpas bestämmelserna i 67 kap. 5 § första stycket 3, 19–...

Prop. 2013/14:224: Paragrafen reglerar överklagande av beslut om tillåtelse att använda en särskild ordning med Sverige som identifieringsstat. I andra stycket förlängs tiden för när ett överklagande ska ha kommit in till Skatteverket från de tidigare tre veckorna till två månader från den dag då beslutet meddelades. I tredje stycket utgår hänvisningar till 67 kap. 5 § första stycket 3, 33 och 37 §§ SFL eftersom dessa bestämmelser inte är relevanta i detta sammanhang. I det nya fjärde stycket anges ...

Överklagande av Skatteverkets beslut om skatt

21 §  Beslut om skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) som redovisas enligt denna lag eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land får överklagas till allmän förvaltningsdomstol av den som beslutet gäller eller av det allmänna ombudet hos Skatteverket.

[S2]I fråga om överklagandet tillämpas bestämmelserna i 67 kap. 2 § andra stycket, 5 §, 6 § andra meningen, 12, 13, 1925, 2737 och 39 §§skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2014:942).

Prop. 2012/13:45: Beslut om mervärdesskatt som redovisas enligt denna lag eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land får överklagas till allmän förvaltningsdomstol av den som beslutet gäller eller av det allmänna ombudet hos Skatteverket.

I fråga om överklagandet tillämpas bestämmelserna i 67 kap. 2 § andra stycket, 5 §, 6 § andra meningen, 12, 13, 19–25, 27–37 och39 §§ ...

Prop. 2013/14:224: Paragrafen reglerar överklagande av beslut om svensk mervärdesskatt som redovisas genom någon av de särskilda ordningarna. I första stycket görs en språklig ändring i förtydligande syfte.

Se vidare avsnitt 7.10.4.

Förfarandet i övrigt

Förfarandet i övrigt i samband med Skatteverkets beslut om identifiering och återkallelse

22 §  Vid prövning av frågor om identifiering och återkallelse tillämpas bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om

 1. uppgifter som har lämnats för någon annans räkning i 4 kap.,
 2. Skatteverkets utredningsskyldighet och kommunikationsskyldighet i 40 kap.13 §§,
 3. begäran om omprövning som lämnas till domstol i 66 kap. 18 §, och
 4. besluts verkställbarhet i 68 kap. 1 §. Lag (2014:942).

Prop. 2013/14:224: I paragrafen anges vilka övriga bestämmelser i skatteförfarandelagen som ska tillämpas vid prövning av frågor om tillåtelse att använda en särskild ordning med Sverige som identifieringsstat. Uppräkningen av tillämpliga bestämmelser kompletteras med en hänvisning till Skatteverkets utredningsskyldighet och kommunikationsskyldighet i 40 kap. 1–3 §§ SFL.

Paragrafen behandlas i ...

22 a §  Skatteverket ska godkänna en fysisk person som har utsetts som deklarationsombud av den som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 b §, om den som utsetts uppfyller kraven enligt 6 kap.6 och 7 §§skatteförfarandelagen (2011:1244).

[S2]Följande bestämmelser i skatteförfarandelagen tillämpas för

 1. behörighet och återkallelse av godkännande: 6 kap. 5 § första stycket 1–3 och 8 §,
 2. omprövning och överklagande: 66 och 67 kap.,
 3. besluts verkställbarhet: 68 kap. 1 § och 3 § 1. Lag (2014:942).

Prop. 2013/14:224: I paragrafen, som är ny, anges i första stycket att Skatteverket ska godkänna en fysisk person som har utsetts som deklarationsombud av den som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 b §, om den som utsetts uppfyller kraven enligt 6 kap.6 och 7 §§ ...

Förfarandet i övrigt i samband med Skatteverkets beslut om skatt

23 §  I fråga om skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) som ska redovisas enligt denna lag eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land tillämpas bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om

 1. uppgifter som har lämnats för någon annans räkning i 4 kap.,
 2. föreläggande i 37 kap.9 och 10 §§,
 3. Skatteverkets utredningsskyldighet och kommunikationsskyldighet i 40 kap.13 §§,
 4. revision i 41 kap.,
 5. ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 43 kap.,
 6. bevissäkring i 45 kap.,
 7. betalningssäkring i 46 kap.,
 8. uppgifter och handlingar som ska undantas från kontroll i 47 kap.,
 9. skattetillägg i 49 kap.47, 1013, 15 och 19 §§,
 10. befrielse från särskilda avgifter i 51 kap.,
 11. beslut om särskilda avgifter i 52 kap.37, 10 och 11 §§,
 12. skönsmässiga beslut om skatter i 57 kap. 1 §,
 13. ansvar för skatter och avgifter i 59 kap.13, 1521, 26 och 27 §§,
 14. beslut om befrielse från skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt i 60 kap.,
 15. betalning av skatter och avgifter i 62 kap.8, 9 och 19 §§,
 16. anstånd med betalning av skatter och avgifter i 63 kap.2, 410, 16 och 22 §§,
 17. överskott som inte har kunnat betalas tillbaka i 64 kap. 10 § första stycket,
 18. kostnadsränta i 65 kap. 3, 4 § första stycket, 7, 8, 11, 1315 och 19 §§,
 19. besluts verkställbarhet i 68 kap.,
 20. verkställighet av beslut om bevissäkring och betalningssäkring i 69 kap.,
 21. indrivning i 70 kap., och
 22. övriga bestämmelser om verkställighet i 71 kap.Lag (2014:942).

Prop. 2013/14:224: I paragrafen anges vilka övriga bestämmelser i skatteförfarandelagen som ska tillämpas för svensk mervärdesskatt som ska redovisas genom någon av de särskilda ordningarna. I inledningen görs språkliga ändringar, främst i förtydligande syfte.

Vidare utökas uppräkningen av tillämpliga bestämmelser i skatteförfarandelagen på så vis att skattetillägg ...

23 a §  Vid omprövning och överklagande av beslut enligt de bestämmelser som räknas upp i 23 § tillämpas 66 och 67 kap.skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2014:942).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen är ny. Av den framgår att skatteförfarandelagens bestämmelser om omprövning och överklagande gäller för beslut som fattas med stöd av hänvisningarna i 23 §. För sådana beslut gäller därmed bl.a. skatteförfarandelagens bestämmelser om förlängd tid för omprövning av skattetillägg i 66 kap. 9 §, omprövning av beslut om ersättning för kostnader för ombud, biträde ...

23 b §  Vid tillämpningen av de bestämmelser som räknas upp i 23 § ska följande gälla:

 1. Det som sägs i skatteförfarandelagen (2011:1244) om skattedeklaration eller deklaration tillämpas för en särskild mervärdesskattedeklaration eller en deklaration som lämnats enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land.
 2. Det som sägs i skatteförfarandelagen om uppgiftsskyldighet enligt 15–35 kap. tillämpas även för uppgiftsskyldighet enligt denna lag.
 3. Det som sägs i 49 kap. 7 § tredje stycket skatteförfarandelagen om Skatteverket tillämpas även för motsvarande myndighet i ett annat EU-land. Lag (2014:942).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen är ny. Den förtydligar hur de hänvisningar som anges i 23 § ska tillämpas. Paragrafen gäller därmed den som redovisar svensk mervärdesskatt genom en särskild ordning och som alltså inte är etablerad i Sverige. Av paragrafens första stycke framgår att det som sägs i skatteförfarandelagen om skattedeklaration eller deklaration tillämpas för en sådan deklaration som lämnas enligt någon av de särskilda ordningarna. ...

23 c §  Om skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) ska tillgodoräknas på grund av ett omprövningsbeslut eller ett beslut av en domstol, ska den beskattningsbara personen tillgodoföras ränta på det tillgodoräknade beloppet. Intäktsräntan ska beräknas från och med dagen efter beloppets ursprungliga förfallodag till och med den dag då beloppet tillgodoräknas.

[S2]Räntan ska beräknas efter den räntesats som anges i 65 kap. 4 § tredje stycket skatteförfarandelagen (2011:1244). Dessutom tillämpas 65 kap. 20 § skatteförfarandelagen. Lag (2014:942).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen är ny. Den reglerar rätten till ränta för tillgodoräknat belopp (jfr 65 kap. 16 § första stycket SFL). Paragrafen gäller den som redovisar svensk mervärdesskatt genom en särskild ordning och som alltså inte är etablerad i Sverige.

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.10.7.

24 §  Indrivning får inte begäras av ett belopp som omfattas av anstånd.

Dokumentationsskyldighet

25 §  Den som ett identifieringsbeslut gäller för enligt denna lag eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land ska genom räkenskaper eller annan lämplig dokumentation se till att det finns underlag för de omsättningar som omfattas av beslutet. Räkenskaperna ska vara så detaljerade att Skatteverket kan avgöra om en särskild mervärdesskattedeklaration eller en deklaration som lämnats enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land är korrekt.

[S2]Om Skatteverket begär det, ska den beskattningsbara personen göra sådant underlag som avses i första stycket tillgängligt på elektronisk väg.

[S3]Underlaget ska bevaras i tio år efter utgången av det år då den transaktion som underlaget avser utfördes. Lag (2014:942).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen motsvarar artikel 369 respektive artikel 369k i direktivet. Den reglerar dokumentationsskyldigheten för den som tillämpar en särskild ordning. Första stycket har ändrats i syfte att förbättra överensstämmelsen med direktivet. Det innebär att den som redovisar svensk mervärdesskatt genom en särskild ordning är skyldig att se till att det finns underlag så att Skatteverket kan avgöra om deklarationen är korrekt. Vilka uppgifter som underlaget ska innehålla framgår av artikel 63c ...

26 §  Om ett identifieringsbeslut enligt 4 b § gäller en mervärdesskattegrupp, ska det underlag som avses i 25 § första stycket finnas tillgängligt hos den huvudman som Skatteverket har utsett för gruppen enligt 6 a kap. 4 § mervärdesskattelagen (1994:200). Lag (2014:1511).

Prop. 2014/15:5: Paragrafen är ny. Den gäller svenska mervärdesskattegrupper, se även 4 e §. I den tydliggörs att underlag för kontroll av redovisningen av de transaktioner som omfattas av den särskilda ordningen ska finnas tillgängligt hos huvudmannen för mervärdesskattegruppen (jfr 5 kap. 3 § andra stycket SFL).

Se vidare avsnitt 11.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på redovisningsperioder som börjar efter utgången av 2011.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:28, Prop. 2010/11:165, Bet. 2011/12:SkU3
CELEX-nr
32002L0038
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2013:117) om ändring i lagen (2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
 2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:154, Prop. 2012/13:45, Bet. 2012/13:JuU15
Omfattning
ändr. 20, 21 §§
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2013:370) om ändring i lagen (2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013 och tillämpas på redovisningsperioder som börjar efter utgången av juni 2013.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:236, Prop. 2012/13:124, Bet. 2012/13:SkU24
Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 25 §§
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2014:942) om ändring i lagen (2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
 2. Lagen tillämpas på redovisningsperioder som börjar efter utgången av december 2014.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:342, Prop. 2013/14:224, Bet. 2013/14:SkU31
Omfattning
upph. rubr. närmast före 4 §; nuvarande 15, 16 §§ betecknas 16, 15 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, de nya 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 §§, rubr. närmast före 1, 9, 10 §§, rubr. närmast efter 3 §; nya 4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 9 a, 12 a, 17 a, 22 a, 23 a, 23 b, 23 c §§, rubr. närmast före 4 a, 4 b, 4 d, 5, 7, 8, 9 a, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2014:1511) om ändring i lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
 2. Lagen tillämpas på redovisningsperioder som börjar efter utgången av december 2014.
Förarbeten
Rskr. 2014/15:40, Prop. 2014/15:5, Bet. 2014/15:SkU10
Omfattning
nya 4 e, 26 §§, rubr. närmast före 4 e §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2018:1869) om ändring i lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Officiell autentisk version

Förarbeten
Rskr. 2018/19:27, Prop. 2017/18:295, Bet. 2018/19:SkU3
Omfattning
ändr. 4 a §
Ikraftträder
2019-01-01