Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2011-12-01
Ändring införd
SFS 2011:1245 i lydelse enligt SFS 2020:1171
Ikraft
2012-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-02-01

Innehåll

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om särskilda ordningar för beskattningsbara personer som omsätter varor och tjänster. De särskilda ordningarna är följande:

 1. Tredjelandsordningen, som avser
  • beskattningsbara personer som inte är etablerade inom EU om tjänsterna förvärvas av någon i ett EU-land som inte är en beskattningsbar person (4 a §),
 2. Unionsordningen, som avser
  • beskattningsbara personer som är etablerade i ett EU-land, om tjänsterna förvärvas av någon som inte är en beskattningsbar person och omsättningarna sker i ett annat EU- land (4 b §),
  • beskattningsbara personer som genomför unionsintern distans- försäljning av varor (4 c §), eller
  • beskattningsbara personer som omfattas av 6 kap. 10 § mervärdes-skattelagen (1994:200), om omsättningarna sker inom landet enligt bestämmelserna i 5 kap. samma lag (4 d §),
 3. Importordningen, som avser
  • beskattningsbara personer som antingen är etablerade inom EU eller företräds av en representant som är etablerad inom EU och som utför distansförsäljning av varor som inte är punktskattepliktiga, och som importerats från ett land utanför EU med ett verkligt värde på högst 150 euro (4 e §), eller
  • beskattningsbara personer som är etablerade i ett land som anges i kommissionens genomförandeakt som antas med stöd av artikel 369m.3 i rådets direktiv 2006/112/EG och som bedriver distansförsäljning av varor från det landet (4 e §).

[S2]Bestämmelser finns även i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, i lydelsen enligt genomförandeförordning (EU) 2019/2026.

[S3]Denna lag innehåller också bestämmelser om ett särskilt förfarande för mervärdesskatt vid import (27-29 §§). Lag (2020:1171).

Prop. 2013/14:224: Första stycket anger innehållet i lagen. Genom lagen införs mervärdesskattedirektivets regler i avdelning XII kapitel 6 (artiklarna 358–369k) om en enda kontaktpunkt för att redovisa och betala mervärdesskatt för gränsöverskridande omsättningar av telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster till icke beskattningsbara personer inom EU. De nya reglerna i direktivet innebär dels att den gällande särskilda ordningen för företag i tredje land görs permanent ...

Definitioner

2 §  Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde som i mervärdesskattelagen (1994:200).

[S2]Med särskild mervärdesskattedeklaration förstås en sådan deklaration som är avsedd för redovisning av mervärdesskatt enligt bestämmelserna i denna lag.

[S3]Med motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land avses bestämmelser som gäller i ett annat EU-land och som har sin grund i avdelning XII kapitel 6 (artiklarna 358-369zb) i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, i lydelsen enligt direktiv (EU) 2017/2455 och direktiv (EU) 2019/1995.

[S4]Med representant avses en person som är etablerad inom EU och som av en beskattningsbar person som utför distansförsäljning av varor importerade från ett land utanför EU utsetts till betalningsskyldig för mervärdesskatten och till att fullgöra skyldigheterna enligt importordningen, i den beskattningsbara personens namn och för dennes räkning. Lag (2020:1171).

Prop. 2013/14:224: I första stycket anges numera att termer och uttryck som används i lagen har samma betydelse och tillämpningsområde som i mervärdesskattelagen. Vad som avses med telekommunikationstjänster och elektroniska tjänster framgår av 5 kap. 16 § ML och av tillämpningsförordningen. Även radio- och tv-sändningar behandlas i tillämpningsförordningen. Se vidare <a href="https://lagen.nu/prop/2013/14:224#S6-2" ...

Beslutande myndighet

3 §  Beslut enligt denna lag fattas av Skatteverket, utom när det gäller bestämmelserna i 27-29 §§. Lag (2020:1171).

Prop. 2019/20:122: Av paragrafen framgår att Skatteverket är beskattningsmyndighet i fråga om mervärdesskatt som redovisas genom de särskilda ordningarna. Ändringen innebär att Skatteverket inte är beskattningsmyndighet avseende det särskilda förfarandet vid import som framgår av 27–29 §§. Vid tillämpning av detta förfarande är i stället Tullverket beskattningsmyndighet, se det nya tredje stycket i 2 kap. 2 § tullagen (2016:253).

Ändringen ...

Identifieringsbeslut

4 §  Skatteverket ska efter ansökan från en beskattningsbar person fatta beslut om att denne är skyldig att redovisa och betala mervärdesskatt enligt bestämmelserna i denna lag (identifieringsbeslut).

[S2]Om ansökan avser importordningen och den beskattningsbara personen företräds av en representant ska Skatteverket fatta beslut om att representanten är skyldig att redovisa och betala mervärdesskatt enligt bestämmelserna i denna lag. Lag (2020:1171).

Prop. 2013/14:224: Av paragrafen framgår att en beskattningsbar person efter ansökan får redovisa och betala mervärdesskatt enligt bestämmelserna i denna lag. Om förutsättningarna är uppfyllda meddelar Skatteverket ett identifieringsbeslut. Vilka förutsättningarna är anges för företag som inte är etablerade inom EU (tredjelandsordningen) i nya 4 a §. Förutsättningarna för företag som är etablerade inom EU (unionsordningen) anges i nya 4 b §.

Prop. 2019/20:122: Av paragrafen framgår att Skatteverket, efter ansökan, ska besluta att den beskattningsbara personen ska redovisa och betala mervärdesskatt enligt bestämmelserna i denna lag (identifieringsbeslut). Av det nya andra stycket framgår att även en representant kan ansöka om ett identifieringsbeslut för tillämpning av den särskilda ordningen i 4 e § (importordningen). ...

Särskild ordning för tjänster som tillhandahålls av beskattningsbara personer som inte är etablerade inom EU (tredjelandsordningen)

4 a §  Identifieringsbeslut ska fattas, om

 1. den beskattningsbara personen inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller i ett annat EU-land,
 2. mervärdesskatten avser tillhandahållanden av tjänster,
 3. tillhandahållandena ska beskattas i Sverige eller i ett annat EU-land,
 4. tjänsterna tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person och denne är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige eller i ett annat EU-land,
 5. det inte redan har fattats ett motsvarande, gällande identifieringsbeslut i ett annat EU-land, och
 6. den beskattningsbara personen inte är utesluten från den särskilda ordningen enligt artikel 58b.1 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011. Lag (2020:1171).

[S2]Särskild ordning för tjänster som tillhandahålls av beskattningsbara personer som är etablerade inom EU, för unionsintern distansförsäljning av varor och för vissa omsättningar av varor inom landet (unionsordningen)

Prop. 2013/14:224: Paragrafen är ny. Den reglerar förutsättningarna för ett beslut om att ett företag utanför EU ska få redovisa och betala mervärdesskatt till Sverige enligt den förenklade särskilda ordningen för sådana företag (identifieringsbeslut enligt tredjelandsordningen).

Första punkten motsvarar definitionen i artikel 358a.1 i direktivet.

Motsvarande bestämmelse fanns tidigare i 2 § och 4 § 5. Bestämmelsen anpassas ytterligare till direktivet.

Andra–fjärde ...

Prop. 2017/18:295: I paragrafen regleras förutsättningarna för att en beskattningsbar person som inte är etablerad i EU ska få redovisa och betala mervärdesskatt till Sverige enligt den särskilda ordningen, dvs. få ett identifieringsbeslut enligt tredjelandsordningen. Första punkten motsvarar artikel 358a.1 i mervärdesskattedirektivet, där definitionen av en beskattningsbar person som inte är etablerad i gemenskapen finns.

Ändringen i första punkten innebär att en beskattningsbar person ...

4 b §  Identifieringsbeslut ska fattas, om

 1. den beskattningsbara personen har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller, om denne inte har ett sådant säte inom EU, har ett fast etableringsställe här,
 2. mervärdesskatten avser tillhandahållanden av tjänster,
 3. tillhandahållandena ska beskattas i ett annat EU-land,
 4. den beskattningsbara personen inte har ett fast etableringsställe i det EU-land där tillhandahållanden ska beskattas,
 5. tjänsterna tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person,
 6. det inte redan har fattats ett motsvarande, gällande identifieringsbeslut i ett annat EU-land,
 7. den beskattningsbara personen inte är bunden av ett identifieringsbeslut i ett annat EU-land enligt bestämmelser som i det EU-landet motsvarar artikel 369a.2 andra stycket i rådets direktiv 2006/112/EG, och
 8. den beskattningsbara personen inte är utesluten från den särskilda ordningen enligt artikel 58b.1 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011. Lag (2020:1171).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen är ny. Den reglerar förutsättningarna för att ett identifieringsbeslut enligt unionsordningen ska meddelas.

Första punkten motsvarar artikel 369a första stycket i direktivet. För att en beskattningsbar person ska tillåtas använda den särskilda ordningen med Sverige som identifieringsstat ska denne ha sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller, om denne inte har ett sådant säte inom EU, ett fast etableringsställe här.

Andra–femte ...

4 c §  Identifieringsbeslut ska fattas, om

 1. den beskattningsbara personen
  1. har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller, om denne inte har ett sådant säte inom EU, har ett fast etableringsställe här, eller
  2. inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller i ett annat EU-land, men utför unionsintern distansförsäljning av varor och transporten av varorna påbörjas här i landet,
 2. mervärdesskatten avser unionsintern distansförsäljning av varor,
 3. omsättningarna ska beskattas i ett annat EU-land,
 4. det inte redan har fattats ett motsvarande, gällande identifieringsbeslut i ett annat EU-land,
 5. den beskattningsbara personen inte är bunden av ett identifieringsbeslut i ett annat EU-land enligt bestämmelser som i det EU-landet motsvarar artikel 369a.2 andra eller tredje stycket i rådets direktiv 2006/112/EG, och
 6. den beskattningsbara personen inte är utesluten från den särskilda ordningen enligt artikel 58b.1 första stycket i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011. Lag (2020:1171).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen är ny. Den motsvarar artikel 369a andra stycket i direktivet. Av paragrafen framgår att ett identifieringsbeslut enligt unionsordningen är bindande under det kalenderår då beslutet fattades och under de två närmast följande kalenderåren. Som också framgår gäller detta bara om den som omfattas av beslutet har sätet för sin ekonomiska verksamhet

utanför ...

Prop. 2019/20:122: Paragrafen är ny. Den innehåller bestämmelser om identifieringsbeslut enligt unionsordningen avseende unionsintern distansförsäljning av varor och motsvarar delvis artiklarna 369a och 369b i mervärdesskattedirektivet. Förutsättningarna för ett sådant beslut framgår av punkt 1–6. Av första punkten a framgår att den beskattningsbara personen ska ha etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller ha ett fast etableringsställe här. Även beskattningsbara personer som inte ...

4 d §  Identifieringsbeslut ska fattas, om

 1. den beskattningsbara personen
  1. har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller, om denne inte har ett sådant säte inom EU, har ett fast etableringsställe här, och transporten av de varor som omsätts både påbörjas och avslutas här i landet eller inom ett annat EU-land, eller
  2. inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller i ett annat EU-land och transporten av de varor som omsätts påbörjas och avslutas här i landet,
 2. mervärdesskatten avser omsättning av varor enligt 6 kap. 10 § mervärdesskattelagen,
 3. omsättningarna ska beskattas i Sverige eller i ett annat EU-land,
 4. det inte redan har fattats ett motsvarande, gällande identifieringsbeslut i ett annat EU-land,
 5. den beskattningsbara personen inte är bunden av ett identifieringsbeslut i ett annat EU-land enligt bestämmelser som i det EU-landet motsvarar artikel 369a.2 andra eller tredje stycket i rådets direktiv 2006/112/EG, och
 6. den beskattningsbara personen inte är utesluten från den särskilda ordningen enligt artikel 58b.1 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011. Lag (2020:1171).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen är ny. Den motsvarar, tillsammans med 8 §, artikel 360 respektive artikel 369c i direktivet. Av den framgår att en ansökan om att få tillämpa någon av de särskilda ordningarna med Sverige som identifieringsstat ska ges in till Skatteverket på elektronisk väg. Att även upplysningsskyldigheten till Skatteverket vid upphörande eller ändringar av verksamheten ska fullgöras på elektronisk väg framgår av 8 §.

Se vidare avsnitt 7.8.2.

Prop. 2019/20:122: Paragrafen är ny. Den innehåller bestämmelser om identifieringsbeslut enligt unionsordningen för omsättningar av varor inom landet som omfattas av 6 kap. 10 § ML och motsvarar delvis artikel 369a och 369b i mervärdesskattedirektivet. Förutsättningarna för ett sådant beslut framgår av punkt 1–6. Av första punkten a framgår att den beskattningsbara personen ska ha etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige ...

Särskild ordning för distansförsäljning av varor importerade från ett land utanför EU (importordningen)

4 e §  Identifieringsbeslut ska fattas, om

 1. den beskattningsbara personen
  1. har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller, om denne inte har ett sådant säte inom EU, har ett fast etableringsställe här,
  2. inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller i ett annat EU-land men företräds av en representant som har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller, om denne inte har ett sådant säte inom EU, ett fast etableringsställe här, eller
  3. inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller i ett annat EU-land, men är etablerad i ett land som anges i kommissionens genomförandeakt som antas med stöd av artikel 369m.3 i rådets direktiv 2006/112/EG, och bedriver distansförsäljning av varor från det landet,
 2. mervärdesskatten avser distansförsäljning av varor som inte är punktskattepliktiga, och som importerats från ett land utanför EU enligt 2 kap. 1 k § mervärdesskattelagen (1994:200) i försändelser med ett verkligt värde på högst 150 euro,
 3. omsättningarna ska beskattas i Sverige eller i ett annat EU-land,
 4. det inte redan har fattats ett motsvarande, gällande identifieringsbeslut i ett annat EU-land,
 5. den beskattningsbara personen eller representanten inte är bunden av ett identifieringsbeslut i ett annat EU-land enligt bestämmelser som i det EU-landet motsvarar artikel 369l.3 andra stycket i direktiv 2006/112/EG, och
 6. den beskattningsbara personen eller representanten inte är utesluten från den särskilda ordningen enligt artikel 58b.1 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011. Lag (2020:1171).

Prop. 2014/15:5: Paragrafen är ny. I den anges att om Skatteverket har beslutat att beskattningsbara personer får bilda en mervärdesskattegrupp, ska identifieringsbeslut fattas för den huvudman som verket utsett för gruppen enligt 6 a kap. 4 § mervärdesskattelagen (1994:200). Härigenom följer att det är huvudmannen som ska redovisa och betala skatten enligt bestämmelserna för den särskilda ordningen, jfr <a href="https://lagen.nu/2011:1244#K5P3S1" ...

Prop. 2019/20:122: Paragrafen är ny. Den innehåller bestämmelser om identifieringsbeslut enligt importordningen och motsvarar delvis artiklarna 369l, 369m och 369p i mervärdesskattedirektivet. Förutsättningarna för ett sådant beslut framgår av punkt 1–6. Av första punkten a framgår att den beskattningsbara personen ska ha etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller ha ett fast etableringsställe här. Bestämmelsen motsvaras av artikel 369m.1 a. Även beskattningsbara personer som inte ...

4 f §  En beskattningsbar person får företrädas av endast en representant. Lag (2020:1171).

Prop. 2019/20:122: Paragrafen är ny och motsvarar artikel 369m.2 i mervärdesskattedirektivet. Av paragrafen framgår att en beskattningsbar person får företrädas av endast en representant åt gången. Definitionen av representant finns i 2 § fjärde stycket.

Ändringen behandlas i avsnitt 6.5.

Valet av identifieringsstat är bindande

4 g §  En beskattningsbar person som har sätet för sin ekonomiska verksamhet utanför EU och som har flera fasta etableringsställen i skilda EU-länder, varav minst ett i Sverige, och som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 b, 4 c, 4 d eller 4 e § är bunden av beslutet under det kalenderår då beslutet fattades och under de två närmast följande kalenderåren. Detsamma gäller en representant som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 e §.

[S2]En beskattningsbar person som varken har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller i ett annat EU-land och som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 c eller 4 d § är bunden av beslutet under det kalenderår då beslutet fattades och under de två närmast följande kalenderåren. Lag (2020:1171).

Ansökan på elektronisk väg

4 h §  En ansökan om identifieringsbeslut ska ges in till Skatteverket på elektronisk väg. Lag (2020:1171).

Mervärdesskattegrupper

4 i §  Om Skatteverket har beslutat att beskattningsbara personer får bilda en mervärdesskattegrupp, ska identifieringsbeslut fattas för den huvudman som verket utsett för gruppen enligt 6 a kap. 4 § mervärdesskattelagen (1994:200). Lag (2020:1171).

Vad identifieringsbeslutet innebär

5 §  Den som ska redovisa mervärdesskatt för omsättning av varor eller tjänster inom landet i en särskild mervärdesskattedeklaration enligt denna lag, ska inte redovisa och betala mervärdesskatt enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) för dessa omsättningar. Lag (2020:1171).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen innehåller en upplysning om att den som ett identifieringsbeslut enligt tredjelandsordningen gäller för inte ska redovisa och betala mervärdesskatt enligt de allmänna bestämmelserna i skatteförfarandelagen. Detta är en följd av att lagen utgör lex specialis i förhållande till skatteförfarandelagen. Eftersom ett identifieringsbeslut enligt 4 b § (unionsordningen) ...

6 §  En beskattningsbar person som är skattskyldig i Sverige för varor och tjänster som omfattas av ett identifieringsbeslut i ett annat EU-land ska redovisa och betala skatten enligt bestämmelserna i det landet. Lag (2020:1171).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen omfattar numera både företag utanför EU som använder tredjelandsordningen med ett annat EU-land som identifieringsstat och företag inom EU som använder unionsordningen med ett annat EU-land som identifieringsstat. Paragrafen innebär att den som är skattskyldig i Sverige för omsättningar av telekommunikationstjänster, radio- och tvsändningar och elektroniska tjänster till icke beskattningsbara personer (främst privatpersoner) och som har ett annat EU-land som identifieringsstat anses ...

Identifieringsnummer

7 §  Skatteverket ska ge ett individuellt nummer (identifieringsnummer) till den som identifieringsbeslutet gäller för.

[S2]Om en beskattningsbar person som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 b, 4 c eller 4 d § (unionsordningen) har ett registreringsnummer till mervärdesskatt, ska det numret användas som identifieringsnummer.

[S3]Om ett identifieringsbeslut fattas enligt 4 e § (importordningen) ska den beskattningsbara personen ges ett särskilt identifieringsnummer för tillämpning av importordningen. En representant ska ges ett särskilt identifieringsnummer och ett separat identifieringsnummer för varje beskattningsbar person som representanten företräder. Sådana identifieringsnummer får bara användas vid tillämpningen av importordningen. Lag (2020:1171).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen har kompletterats med ett nytt stycke och motsvarar delvis artikel 362 respektive artikel 369d i direktivet. Första stycket reglerar identifieringsnummer för såväl tredjelandsordningen som unionsordningen. Enligt det nya andra stycket ska registreringsnumret till mervärdesskatt användas som identifieringsnummer för beskattningsbara personer som använder unionsordningen.

Se även avsnitt ...

Underrättelse till Skatteverket om förändringar

8 §  Om en beskattningsbar persons verksamhet upphör eller ändras på ett sådant sätt att villkoren för att redovisa och betala mervärdesskatt enligt denna lag inte längre är uppfyllda, ska den beskattningsbara personen eller dennes representant på elektronisk väg underrätta Skatteverket om ändringen. Detsamma gäller om något annat förhållande som har tagits upp i en ansökan om identifieringsbeslut har ändrats. Lag (2020:1171).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen motsvarar, tillsammans med 4 d §, artikel 360 och artikel 361.2 respektive artikel 369c i direktivet (se även artikel 57h.1 i tillämpningsförordningen). Paragrafen reglerar den underrättelseskyldighet som den som omfattas av ett identifieringsbeslut i Sverige har i förhållande till Skatteverket. Paragrafen har kompletterats med att underrättelse ska ske på elektronisk väg. Att ansökan om att få tillämpa någon av de särskilda ordningarna med Sverige som identifieringsstat ska ges in till ...

Återkallelse av ett identifieringsbeslut enligt tredjelandsordningen

9 §  Skatteverket ska återkalla ett identifieringsbeslut enligt 4 a §, om den beskattningsbara personen

 1. enligt egen anmälan inte längre tillhandahåller tjänster som omfattas av tredjelandsordningen,
 2. på annat sätt kan antas ha upphört med sin beskattningsbara verksamhet,
 3. inte längre uppfyller övriga krav i 4 a §, eller
 4. ständigt bryter mot reglerna för tredjelandsordningen. Lag (2020:1171).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen motsvarar artikel 363 i direktivet. Den anger förutsättningarna för att återkalla ett identifieringsbeslut enligt tredjelandsordningen. Med återkallelse avses detsamma som strykning i direktivet och uteslutning i tillämpningsförordningen och förordningen om administrativt samarbete.

I paragrafen tas upp fyra situationer då Skatteverket ska återkalla ett identifieringsbeslut. Paragrafen har i viss mån omredigerats och ändrats i syfte att öka överensstämmelsen med direktivet. ...

Återkallelse av ett identifieringsbeslut enligt unionsordningen

9 a §  Skatteverket ska återkalla ett identifieringsbeslut enligt 4 b-4 d §§, om den beskattningsbara personen

 1. enligt egen anmälan inte längre tillhandahåller tjänster eller omsätter varor som omfattas av unionsordningen,
 2. på annat sätt kan antas ha upphört med sin beskattningsbara verksamhet inom ramen för unionsordningen,
 3. inte längre uppfyller övriga krav i 4 b-4 d §§, eller
 4. ständigt bryter mot reglerna för unionsordningen. Lag (2020:1171).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen är ny och motsvarar artikel 369e i direktivet. Den anger förutsättningarna för att återkalla ett identifieringsbeslut enligt unionsordningen. Med återkallelse avses detsamma som uteslutning i direktivet och i annan EU-rättslig lagstiftning.

De fyra situationer som tas upp i paragrafen motsvarar de situationer för tredjelandsordningen som anges i 9 §. I första punkten regleras återkallelse på grund av egen anmälan. Enligt andra punkten gäller att det ...

Återkallelse av ett identifieringsbeslut enligt importordningen

9 b §  Skatteverket ska återkalla ett identifieringsbeslut avseende en beskattningsbar person som inte företräds av en representant enligt 4 e §, om den beskattningsbara personen

 1. enligt egen anmälan inte längre utför distansförsäljning av varor importerade från ett land utanför EU som omfattas av importordningen,
 2. på annat sätt kan antas ha upphört med sin beskattningsbara verksamhet inom ramen för importordningen,
 3. inte längre uppfyller övriga krav i 4 e §, eller
 4. ständigt bryter mot reglerna för importordningen. Lag (2020:1171).

Prop. 2019/20:122: Paragrafen är ny och motsvarar artikel 369r.1 i mervärdesskattedirektivet. Den anger förutsättningarna för att återkalla ett identifieringsbeslut för en beskattningsbar person som använder importordningen och inte företräds av en representant. Med återkallelse avses detsamma som strykning eller uteslutning i mervärdesskattedirektivet och i annan EU-rättslig lagstiftning. De fyra situationer som tas upp i paragrafen motsvarar de situationer för tredjelandsordningen och unionsordningen som anges ...

9 c §  Skatteverket ska återkalla ett identifieringsbeslut avseende en representant enligt 4 e §, om representanten

 1. enligt egen anmälan inte längre företräder någon beskattningsbar person som använder importordningen,
 2. under två på varandra följande kalenderkvartal inte har agerat som representant för en beskattningsbar person som använder importordningen,
 3. inte längre uppfyller övriga krav i 2 § fjärde stycket eller 4 e §, eller
 4. ständigt bryter mot reglerna för importordningen. Lag (2020:1171).

Prop. 2019/20:122: Paragrafen är ny och motsvarar artikel 369r.2 i mervärdesskattedirektivet. Den anger förutsättningarna för att återkalla ett identifieringsbeslut för en representant som företräder en beskattningsbar person som använder importordningen. Med återkallelse avses detsamma som strykning eller uteslutning i mervärdesskattedirektivet och i annan EU-rättslig lagstiftning. Identifieringsbeslutet för en representant kan enligt första punkten återkallas om representanten enligt egen anmälan inte längre ...

9 d §  Skatteverket ska återkalla ett identifieringsbeslut avseende en beskattningsbar person som företräds av en representant enligt 4 e §, om den beskattningsbara personen

 1. enligt anmälan från dennes representant inte längre utför distansförsäljning av varor importerade från ett land utanför EU som omfattas av importordningen,
 2. enligt anmälan från dennes representant inte längre företräds av representanten,
 3. på annat sätt kan antas ha upphört med sin beskattningsbara verksamhet inom ramen för importordningen,
 4. inte längre uppfyller övriga krav i 4 e §, eller
 5. ständigt bryter mot reglerna för importordningen. Lag (2020:1171).

Prop. 2019/20:122: Paragrafen är ny och motsvarar artikel 369r.3 i mervärdesskattedirektivet. Den anger förutsättningarna för att återkalla ett identifieringsbeslut för en beskattningsbar person som använder importordningen och företräds av en representant. Med återkallelse avses detsamma som strykning eller uteslutning i mervärdesskattedirektivet och i annan EU-rättslig lagstiftning. Identifieringsbeslutet kan enligt första punkten återkallas om den beskattningsbara personen enligt anmälan från dennes representant ...

Deklaration och betalning av mervärdesskatt

10 §  En beskattningsbar person eller en representant som omfattas av ett identifieringsbeslut ska för varje redovisningsperiod lämna en särskild mervärdesskattedeklaration på elektronisk väg.

[S2]Deklaration ska lämnas även om den beskattningsbara personen eller representanten inte har någon mervärdesskatt att redovisa för perioden. Lag (2020:1171).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen motsvarar delvis artikel 364 respektive artikel 369f i direktivet. Paragrafen reglerar både deklarationer enligt tredjelandsordningen och deklarationer enligt unionsordningen. Den gäller för den som tillämpar någon av dessa särskilda ordningar med Sverige som identifieringsstat. I första stycket har lagts till att deklarationen ska lämnas på elektronisk väg. Vidare har ”e-handelsdeklaration” ersatts med ”särskild mervärdesskattedeklaration” till följd av ändringen i 2 §. ...

11 §  En redovisningsperiod omfattar ett kalenderkvartal.

[S2]För en beskattningsbar person eller en representant som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 e § omfattar en redovisningsperiod dock en månad. Lag (2020:1171).

12 §  En särskild mervärdesskattedeklaration ska innehålla

 1. identifieringsnumret för den beskattningsbara personen och, om denne företräds av en representant, identifieringsnumret för representanten,
 2. följande uppgifter för varje EU-land där omsättningar av varor eller tjänster ska beskattas:
  1. det sammanlagda värdet, exklusive mervärdesskatt, av ersättningarna för dessa varor och tjänster under redovisningsperioden,
  2. det sammanlagda beloppet av mervärdesskatten på varorna och tjänsterna, fördelat på skattesatser, och
  3. tillämpliga skattesatser,
 3. det sammanlagda beloppet av den mervärdesskatt som ska betalas för redovisningsperioden, samt
 4. rättelser av tidigare inlämnade deklarationer, om rättelsen avser tid inom tre år från den dag då den ursprungliga deklarationen skulle ha lämnats.

[S2]Den som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 b, 4 c eller 4 d § (unionsordningen) ska i deklarationen redovisa uppgifterna i första stycket 2 och 3 fördelat på

 1. tillhandahållande av tjänster,
 2. unionsintern distansförsäljning av varor, och
 3. omsättning av varor av en beskattningsbar person som använder ett elektroniskt gränssnitt enligt 6 kap. 10 § mervärdesskattelagen (1994:200)

[S3]där transporten av varorna både påbörjas och avslutas här i landet eller inom ett annat EU-land.

[S4]En rättelse enligt första stycket 4 ska innehålla uppgifter om det land där omsättningen har eller skulle ha beskattats, redovisningsperiod och det mervärdesskattebelopp som rättelsen avser. Lag (2020:1171).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen motsvarar artikel 365 respektive artikel 369g första stycket i direktivet. Den reglerar innehållet i de deklarationer som den som tillämpar någon av de särskilda ordningarna med Sverige som identifieringsstat ska lämna till Skatteverket. I paragrafen ersätts ”ehandelsdeklaration” med ”särskild mervärdesskattedeklaration” till följd av ändringen i 2 §. Med uttrycket ”varje EU-land” i andra punkten avses för den som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt unionsordningen varje ...

12 a §  Om den som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 b, 4 c eller 4 d § (unionsordningen) tillhandahåller tjänster i enlighet med vad som anges i 4 b § och har ett eller flera fasta etableringsställen i ett annat EU-land eller i andra EU-länder från vilket tjänster tillhandahålls, ska den särskilda mervärdesskattedeklarationen också innehålla följande uppgifter för varje EU-land där tillhandahållandena ska beskattas:

 1. det sammanlagda värdet, exklusive mervärdesskatt, av ersättningarna för de tillhandahållanden som omfattas av unionsordningen, uppdelat för varje annat EU-land där den beskattningsbara personen har ett fast etableringsställe, och
 2. det fasta etableringsställets registreringsnummer till mervärdesskatt eller motsvarande uppgift. Lag (2020:1171).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen är ny och motsvarar artikel 369g andra stycket i direktivet. Den reglerar vilka uppgifter som ska anges i deklarationen för den som tillämpar unionsordningen med Sverige som identifieringsstat och som har ett eller flera fasta etableringsställen i ett annat EU-land eller i andra EU-länder. Det saknar betydelse om det fasta etableringsstället eller de fasta etableringsställena medverkat i tillhandahållandet av de tjänster som omfattas av den särskilda ordningen. Paragrafen har utformats ...

12 b §  Om den som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 b, 4 c eller 4 d § (unionsordningen) utför unionsintern distansförsäljning, eller är en

[S2]beskattningsbar person som använder ett elektroniskt gränssnitt enligt 6 kap. 10 § mervärdesskattelagen (1994:200), och varorna sänds eller transporteras från ett annat EU-land eller andra EU-länder, ska den särskilda mervärdes- skattedeklarationen också innehålla följande uppgifter för varje EU-land varifrån varor sänds eller transporteras:

 1. det sammanlagda värdet, exklusive mervärdesskatt, av ersättningarna för de omsättningar som omfattas av unionsordningen, för varje annat EU-land varifrån varor sänds eller transporteras,
 2. det sammanlagda beloppet av mervärdesskatten på varorna fördelat på skattesatser, för varje annat EU-land varifrån varor sänds eller transporteras, och
 3. det registreringsnummer till mervärdesskatt eller motsvarande uppgift som tilldelats i varje annat EU-land varifrån varor sänds eller transporteras, om den beskattningsbara personen har tilldelats ett sådant nummer.

[S3]Uppgifterna i första stycket ska fördelas på

 1. unionsintern distansförsäljning av varor som inte omfattas av 6 kap. 10 § mervärdesskattelagen,
 2. unionsintern distansförsäljning av varor av en beskattningsbar person som använder ett elektroniskt gränssnitt enligt 6 kap. 10 § mervärdesskattelagen, och
 3. omsättning av varor inom ett EU-land av en beskattningsbar person som använder ett elektroniskt gränssnitt enligt 6 kap. 10 § mervärdesskattelagen. Lag (2020:1171).

Prop. 2019/20:122: Paragrafen är ny och motsvarar delvis artikel 369g.2 i mervärdesskattedirektivet. Av bestämmelsen framgår att den som omfattas av unionsordningen och utför unionsintern distansförsäljning av varor eller omfattas av 6 kap. 10 § ML, dvs. möjliggör omsättning av varor med användning av ett elektroniskt gränssnitt, och varorna sänds eller transporteras från flera andra EU-länder, ska lämna vissa ytterligare uppgifter i deklarationen, ...

13 §  Belopp som redovisas i en särskild mervärdesskattedeklaration ska anges i euro. Lag (2014:942).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen motsvarar numera artikel 366 respektive artikel 369h i direktivet. Den reglerar både deklarationer enligt tredjelandsordningen och deklarationer enligt unionsordningen. Paragrafen gäller den som har Sverige som identifieringsstat. Den är ändrad på så vis att ”ehandelsdeklaration” ersätts med ”särskild mervärdesskattedeklaration”, se 2 §.

Se vidare avsnitt 7.6.4. ...

14 §  En särskild mervärdesskattedeklaration ska ha kommit in till Skatteverket senast den sista dagen i månaden efter redovisningsperiodens utgång. Lag (2020:1171).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen motsvarar numera delvis artikel 364 respektive artikel 369f i direktivet. Den reglerar tidpunkten för när den som har ett identifieringsbeslut enligt tredjelandsordningen eller unionsordningen i Sverige ska lämna in en deklaration på elektronisk väg till Skatteverket. Ändringen består i att ”e-handelsdeklaration” ersätts med ”särskild mervärdesskattedeklaration”, se 2 §.

Se vidare avsnitt ...

15 §  Mervärdesskatt som ska redovisas i en särskild mervärdesskattedeklaration ska ha betalats till Skatteverket senast den dag då deklarationen ska ha kommit in.

[S2]Inbetalning ska göras genom insättning i euro på Skatteverkets konto för skattebetalningar som görs enligt denna lag. Vid inbetalningen ska det anges vilken deklaration som betalningen avser. Skatten anses ha betalats den dag då betalningen har bokförts på kontot. Lag (2014:942).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen betecknades tidigare 16 §. Den är ändrad och motsvarar artikel 367 respektive artikel 369i i direktivet. Paragrafen reglerar när och hur den som har ett identifieringsbeslut enligt tredjelandsordningen eller unionsordningen i Sverige ska betala den i deklarationen redovisade skatten till Skatteverket. Ändringen i första stycket består i att ”ehandelsdeklaration” ersätts med ”särskild mervärdesskattedeklaration”, se 2 §. I andra stycket införs ett krav att det vid inbetalningen ...

Beslut om skatt

16 §  Om en särskild mervärdesskattedeklaration avseende skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) har lämnats, anses ett beslut om skatten ha fattats i enlighet med deklarationen. Detsamma gäller i fråga om en deklaration som har lämnats till en myndighet i ett annat EU-land i enlighet med bestämmelserna i det landet. Lag (2014:942).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen betecknades tidigare 15 §. Ändringar görs i syfte att tydliggöra att paragrafen avser svensk mervärdesskatt och för att även i övrigt förtydliga bestämmelsen. Den gäller numera dels företag som tillämpar tredjelandsordningen och som har Sverige eller ett annat EUland som identifieringsstat, dels företag som tillämpar unionsordningen och som har ett annat EU-land som identifieringsstat. Paragrafen innebär att Skatteverket kan fatta ett s.k. automatiskt beslut om den svenska skatten när ...

Omprövning

Omprövning av Skatteverkets beslut om identifiering eller återkallelse

17 §  Skatteverket ska ompröva ett beslut om identifiering eller återkallelse om den som beslutet gäller begär det, om beslutet överklagas eller om det finns andra skäl.

[S2]Skatteverket får inte ompröva beslut i en fråga som har avgjorts av allmän förvaltningsdomstol. Skatteverket får dock på begäran av den som beslutet gäller ompröva en fråga som har avgjorts av förvaltningsrätt eller kammarrätt genom beslut som har fått laga kraft om beslutet avviker från rättstillämpningen i ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen som har meddelats senare.

[S3]Skatteverket får inte på eget initiativ ompröva ett identifieringsbeslut till nackdel för den som beslutet gäller. Lag (2014:942).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen reglerar, i sin ändrade lydelse, enbart Skatteverkets omprövningsskyldighet av beslut om identifiering eller återkallelse. Med beslut om identifiering avses både identifieringsbeslut, dvs. beslut att bifalla ansökan om tillåtelse att använda en särskild ordning med Sverige som identifieringsstat (jfr 4–4 b §§), och beslut om avslag av ansökan om tillåtelse att använda en särskild ordning med Sverige som identifieringsstat. Omprövning ska, enligt första stycket, ske om den som beslutet ...

17 a §  En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket senast två månader från den dag då beslutet meddelades. Lag (2014:942).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen är ny. Den motsvarar tidigare lydelse av 17 § andra stycket. Den reglerar hur den som ett beslut om identifiering eller återkallelse gäller för ska begära omprövning av beslutet och när en begäran om omprövning ska ha kommit in senast till Skatteverket. Enligt första meningen ska en begäran om omprövning vara skriftlig. Detta innebär, i likhet med vad som gäller i dag, att en begäran om omprövning får göras per e-post eller på annan elektronisk väg. Något krav att en begäran ska vara ...

18 §  Om Skatteverket på eget initiativ omprövar ett beslut som avses i 17 § första stycket till nackdel för den som beslutet gäller, ska omprövningsbeslut meddelas senast två månader från den dag då beslutet meddelades.

[S2]Ett omprövningsbeslut som är till fördel för den som beslutet gäller får meddelas även efter denna tid. Lag (2014:942).

Prop. 2013/14:224: I paragrafen regleras de tidsfrister som gäller när Skatteverket på eget initiativ omprövar beslut om identifiering eller återkallelse. I första stycket förlängs tidsfristen från de tidigare tre veckorna till två månader från den dag då beslutet meddelades. Dessutom klargörs att tidsfristen avser Skatteverkets omprövning på eget initiativ till nackdel för den som beslutet gäller. Eftersom möjligheterna att till nackdel ändra ett identifieringsbeslut, dvs. ett beslut att bifalla ansökan om ...

Omprövning av Skatteverkets beslut om skatt

19 §  Beslut om skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) som redovisas enligt denna lag eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land omprövas enligt bestämmelserna i 66 kap.28, 18, 19, 21, 22 och 2729 §§, 30 § första stycket samt 3135 §§skatteförfarandelagen (2011:1244).

[S2]Hur en begäran om omprövning ska göras framgår även av artiklarna 61 och 61a i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011. Lag (2014:942).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen reglerar omprövning av beslut om svensk mervärdesskatt som redovisas genom någon av de särskilda ordningarna (tredjelandsordningen eller unionsordningen).

Ändringarna i första stycket innebär att hänvisningar till 66 kap. 18 och 35 §§ SFL införs. Sistnämnda hänvisning fanns tidigare i 23 § 14.

Av hänvisningen i första stycket till 66 kap. 6 § SFL följer att en begäran ...

Överklagande

Överklagande av Skatteverkets beslut om identifiering eller återkallelse

20 §  Beslut om identifiering eller återkallelse får överklagas till allmän förvaltningsdomstol av den som beslutet gäller eller av det allmänna ombudet hos Skatteverket.

[S2]Överklagandet ska ha kommit in inom två månader från den dag då beslutet meddelades.

[S3]I fråga om överklagandet tillämpas bestämmelserna i 67 kap.1922, 2832 och 3436 §§skatteförfarandelagen (2011:1244).

[S4]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2014:942).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen reglerar överklagande av beslut om tillåtelse att använda en särskild ordning med Sverige som identifieringsstat. I andra stycket förlängs tiden för när ett överklagande ska ha kommit in till Skatteverket från de tidigare tre veckorna till två månader från den dag då beslutet meddelades. I tredje stycket utgår hänvisningar till 67 kap. 5 § första stycket 3, 33 och 37 §§ SFL eftersom dessa bestämmelser inte är relevanta i detta sammanhang. I det nya fjärde stycket anges ...

Prop. 2012/13:45: Beslut om identifiering eller återkallelse får överklagas till allmän förvaltningsdomstol av den som beslutet gäller eller av det allmänna ombudet hos Skatteverket.

Överklagandet ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

I fråga om överklagandet tillämpas bestämmelserna i 67 kap. 5 § första stycket 3, 19–<a ...

Överklagande av Skatteverkets beslut om skatt

21 §  Beslut om skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) som redovisas enligt denna lag eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land får överklagas till allmän förvaltningsdomstol av den som beslutet gäller eller av det allmänna ombudet hos Skatteverket.

[S2]I fråga om överklagandet tillämpas bestämmelserna i 67 kap. 2 § andra stycket, 5 §, 6 § andra meningen, 12, 13, 1925, 2737 och 39 §§skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2014:942).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen reglerar överklagande av beslut om svensk mervärdesskatt som redovisas genom någon av de särskilda ordningarna. I första stycket görs en språklig ändring i förtydligande syfte.

Se vidare avsnitt 7.10.4.

Prop. 2012/13:45: Beslut om mervärdesskatt som redovisas enligt denna lag eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land får överklagas till allmän förvaltningsdomstol av den som beslutet gäller eller av det allmänna ombudet hos Skatteverket.

I fråga om överklagandet tillämpas bestämmelserna i 67 kap. 2 § andra stycket, 5 §, 6 § andra meningen, 12, 13, 19–25, 27–37 och39 §§ <a href="https://lagen.nu/2011:1244" ...

Förfarandet i övrigt

Förfarandet i övrigt i samband med Skatteverkets beslut om identifiering och återkallelse

22 §  Vid prövning av frågor om identifiering och återkallelse tillämpas bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om

 1. uppgifter som har lämnats för någon annans räkning i 4 kap.,
 2. Skatteverkets utredningsskyldighet och kommunikationsskyldighet i 40 kap.13 §§,
 3. begäran om omprövning som lämnas till domstol i 66 kap. 18 §, och
 4. besluts verkställbarhet i 68 kap. 1 §. Lag (2014:942).

Prop. 2013/14:224: I paragrafen anges vilka övriga bestämmelser i skatteförfarandelagen som ska tillämpas vid prövning av frågor om tillåtelse att använda en särskild ordning med Sverige som identifieringsstat. Uppräkningen av tillämpliga bestämmelser kompletteras med en hänvisning till Skatteverkets utredningsskyldighet och kommunikationsskyldighet i 40 kap. 1–3 §§ SFL.

Paragrafen behandlas i <a href="https://lagen.nu/prop/2010/11:165#S7-10-5" ...

22 a §  Skatteverket ska godkänna en fysisk person som har utsetts som deklarationsombud av den som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 b, 4 c eller 4 d § (unionsordningen), om den som utsetts uppfyller kraven enligt 6 kap.6 och 7 §§skatteförfarandelagen (2011:1244).

[S2]Följande bestämmelser i skatteförfarandelagen tillämpas för

 1. behörighet och återkallelse av godkännande: 6 kap. 5 § första stycket 1-3 och 8 §,
 2. omprövning och överklagande: 66 och 67 kap.,
 3. besluts verkställbarhet: 68 kap. 1 § och 3 § 1. Lag (2020:1171).

Prop. 2013/14:224: I paragrafen, som är ny, anges i första stycket att Skatteverket ska godkänna en fysisk person som har utsetts som deklarationsombud av den som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 b §, om den som utsetts uppfyller kraven enligt 6 kap.6 och 7 §§ <a href="https://lagen.nu/2011:1244" ...

Förfarandet i övrigt i samband med Skatteverkets beslut om skatt

23 §  I fråga om skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) som ska redovisas enligt denna lag eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land tillämpas bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om

 1. uppgifter som har lämnats för någon annans räkning i 4 kap.,
 2. föreläggande i 37 kap.9 och 10 §§,
 3. Skatteverkets utredningsskyldighet och kommunikationsskyldighet i 40 kap.13 §§,
 4. revision i 41 kap.,
 5. ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 43 kap.,
 6. bevissäkring i 45 kap.,
 7. betalningssäkring i 46 kap.,
 8. uppgifter och handlingar som ska undantas från kontroll i 47 kap.,
 9. skattetillägg i 49 kap.47, 1013, 15 och 19 §§,
 10. befrielse från särskilda avgifter i 51 kap.,
 11. beslut om särskilda avgifter i 52 kap.37, 10 och 11 §§,
 12. skönsmässiga beslut om skatter i 57 kap. 1 §,
 13. ansvar för skatter och avgifter i 59 kap.13, 1521, 26 och 27 §§,
 14. beslut om befrielse från skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt i 60 kap.,
 15. betalning av skatter och avgifter i 62 kap.8, 9 och 19 §§,
 16. anstånd med betalning av skatter och avgifter i 63 kap.2, 410, 16 och 22 §§,
 17. överskott som inte har kunnat betalas tillbaka i 64 kap. 10 § första stycket,
 18. kostnadsränta i 65 kap. 3, 4 § första stycket, 7, 8, 11, 1315 och 19 §§,
 19. besluts verkställbarhet i 68 kap.,
 20. verkställighet av beslut om bevissäkring och betalningssäkring i 69 kap.,
 21. indrivning i 70 kap., och
 22. övriga bestämmelser om verkställighet i 71 kap.Lag (2014:942).

Prop. 2013/14:224: I paragrafen anges vilka övriga bestämmelser i skatteförfarandelagen som ska tillämpas för svensk mervärdesskatt som ska redovisas genom någon av de särskilda ordningarna. I inledningen görs språkliga ändringar, främst i förtydligande syfte.

Vidare utökas uppräkningen av tillämpliga bestämmelser i skatteförfarandelagen på så vis att skattetillägg ...

23 a §  Vid omprövning och överklagande av beslut enligt de bestämmelser som räknas upp i 23 § tillämpas 66 och 67 kap.skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2014:942).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen är ny. Av den framgår att skatteförfarandelagens bestämmelser om omprövning och överklagande gäller för beslut som fattas med stöd av hänvisningarna i 23 §. För sådana beslut gäller därmed bl.a. skatteförfarandelagens bestämmelser om förlängd tid för omprövning av skattetillägg i 66 kap. 9 §, omprövning av beslut om ersättning för kostnader för ombud, biträde ...

23 b §  Vid tillämpningen av de bestämmelser som räknas upp i 23 § ska följande gälla:

 1. Det som sägs i skatteförfarandelagen (2011:1244) om skattedeklaration eller deklaration tillämpas för en särskild mervärdesskattedeklaration eller en deklaration som lämnats enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land.
 2. Det som sägs i skatteförfarandelagen om uppgiftsskyldighet enligt 15–35 kap. tillämpas även för uppgiftsskyldighet enligt denna lag.
 3. Det som sägs i 49 kap. 7 § tredje stycket skatteförfarandelagen om Skatteverket tillämpas även för motsvarande myndighet i ett annat EU-land. Lag (2014:942).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen är ny. Den förtydligar hur de hänvisningar som anges i 23 § ska tillämpas. Paragrafen gäller därmed den som redovisar svensk mervärdesskatt genom en särskild ordning och som alltså inte är etablerad i Sverige. Av paragrafens första stycke framgår att det som sägs i skatteförfarandelagen om skattedeklaration eller deklaration tillämpas för en sådan deklaration som lämnas enligt någon av de särskilda ordningarna. ...

23 c §  Om skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) ska tillgodoräknas på grund av ett omprövningsbeslut eller ett beslut av en domstol, ska den beskattningsbara personen tillgodoföras ränta på det tillgodoräknade beloppet. Intäktsräntan ska beräknas från och med dagen efter beloppets ursprungliga förfallodag till och med den dag då beloppet tillgodoräknas.

[S2]Räntan ska beräknas efter den räntesats som anges i 65 kap. 4 § tredje stycket skatteförfarandelagen (2011:1244). Dessutom tillämpas 65 kap. 20 § skatteförfarandelagen. Lag (2014:942).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen är ny. Den reglerar rätten till ränta för tillgodoräknat belopp (jfr 65 kap. 16 § första stycket SFL). Paragrafen gäller den som redovisar svensk mervärdesskatt genom en särskild ordning och som alltså inte är etablerad i Sverige.

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.10.7.

24 §  Indrivning får inte begäras av ett belopp som omfattas av anstånd.

Dokumentationsskyldighet

25 §  Den som ett identifieringsbeslut gäller för enligt denna lag eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land ska genom räkenskaper eller annan lämplig dokumentation se till att det finns underlag för de omsättningar som omfattas av beslutet. Räkenskaperna ska vara så detaljerade att Skatteverket kan avgöra om en särskild mervärdesskatte- deklaration eller en deklaration som lämnats enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land är korrekt. För en representant gäller denna skyldighet för varje beskattningsbar person som representanten företräder.

[S2]Om Skatteverket begär det, ska den beskattningsbara personen eller dennes representant göra sådant underlag som avses i första stycket tillgängligt på elektronisk väg.

[S3]Underlaget ska bevaras i tio år efter utgången av det år då den transaktion som underlaget avser utfördes. Lag (2020:1171).

Prop. 2013/14:224: Paragrafen motsvarar artikel 369 respektive artikel 369k i direktivet. Den reglerar dokumentationsskyldigheten för den som tillämpar en särskild ordning. Första stycket har ändrats i syfte att förbättra överensstämmelsen med direktivet. Det innebär att den som redovisar svensk mervärdesskatt genom en särskild ordning är skyldig att se till att det finns underlag så att Skatteverket kan avgöra om deklarationen är korrekt. Vilka uppgifter som underlaget ska innehålla framgår av artikel 63c ...

26 §  Om ett identifieringsbeslut enligt 4 b, 4 c eller 4 e § gäller en mervärdesskattegrupp, ska det underlag som avses i 25 § första stycket finnas tillgängligt hos den huvudman som Skatteverket har utsett för gruppen enligt 6 a kap. 4 § mervärdesskattelagen (1994:200). Lag (2020:1171).

Prop. 2014/15:5: Paragrafen är ny. Den gäller svenska mervärdesskattegrupper, se även 4 e §. I den tydliggörs att underlag för kontroll av redovisningen av de transaktioner som omfattas av den särskilda ordningen ska finnas tillgängligt hos huvudmannen för mervärdesskattegruppen (jfr 5 kap. 3 § andra stycket SFL).

Se vidare avsnitt 11.

Särskilt förfarande för mervärdesskatt vid import

27 §  Vid import av varor där transporten av varorna avslutas här i landet får den som anmäler varornas ankomst till Tullverket åt den person som varorna är avsedda för tillämpa det särskilda förfarande vid import som framgår av 28 och 29 §§, om

 1. varorna transporteras i försändelser med ett verkligt värde på högst 150 euro,
 2. den särskilda ordningen i 4 e § eller bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar den särskilda ordningen i artiklarna 369l-369x i rådets direktiv 2006/112/EG inte tillämpas för varorna, och
 3. varorna inte är punktskattepliktiga. Lag (2020:1171).

Prop. 2019/20:122: Paragrafen är ny och motsvarar artikel 369y i mervärdesskattedirektivet. Av bestämmelsen framgår att ett särskilt förfarande för import får tillämpas av den som anmäler varornas ankomst till Tullverket åt den person som varorna är avsedda för. Förfarandet är avsett att tillämpas av exempelvis postoperatörer, expressföretag och tullombud. Av artikel 63d i genomförandeförordningen framgår att villkoret om att anmäla varornas ankomst till tullen åt den person för vilken varorna är avsedda är uppfyllt ...

28 §  Skyldig att betala mervärdesskatt enligt 1 kap. 2 § första stycket 6 mervärdesskattelagen är den person som de importerade varorna är avsedda för.

[S2]Den person som anmäler varornas ankomst till Tullverket enligt 27 § ska ta ut mervärdesskatt från den som varorna är avsedda för och betala in mervärdesskatten månadsvis senast vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen skulle ha inträtt om det hade funnits skyldighet att betala tull.

[S3]Den som anmäler varorna ska också redovisa mervärdesskatten månadsvis i en sammanställning som ska ges in till Tullverket vid den tidpunkt som anges i andra stycket. I sammanställningen ska det totala beloppet av den mervärdesskatt som tagits ut under den aktuella kalendermånaden anges. Lag (2020:1171).

Prop. 2019/20:122: Paragrafen är ny och motsvarar artiklarna 369z och 369zb.1–2 i mervärdesskattedirektivet. Den reglerar det särskilda förfarandet vid import. Av första stycket framgår att den som varorna är avsedda för är skyldig att betala mervärdesskatt för importen av varorna enligt 1 kap. 2 § första stycket 6 mervärdesskattelagen (1994:200). Av andra stycket framgår att den som anmäler varornas ankomst till Tullverket ska ta ut skatten ...

29 §  Den som tillämpar det särskilda förfarandet för import ska genom räkenskaper eller annan lämplig dokumentation se till att det finns underlag för de importer som omfattas av det särskilda förfarandet. Räkenskaperna ska vara så detaljerade att Tullverket kan avgöra om en sammanställning enligt 28 § tredje stycket är korrekt.

[S2]Om Tullverket begär det, ska den som tillämpar det särskilda förfarandet för import göra underlaget tillgängligt på elektronisk väg.

[S3]Underlaget ska bevaras i sju år efter utgången av det år då den transaktion som underlaget avser utfördes. Lag (2020:1171).

Prop. 2019/20:122: Paragrafen är ny och motsvarar artikel 369zb.3 i mervärdesskattedirektivet. Av första stycket framgår att den som tillämpar det särskilda förfarandet ska se till att det finns underlag för de importer som omfattas av förfarandet. Av andra stycket framgår att underlaget ska kunna göras

Motsvarighet i svenska kronor till vissa belopp

30 §  Motsvarigheten i svenska kronor till beloppet i 4 e § 2 och 27 § 1 är detsamma som motsvarigheten i svenska kronor till beloppet för tullfrihet för varor av ringa värde enligt artikel 23 i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (kodifierad version). Lag (2020:1171).

Prop. 2019/20:122: Paragrafen är ny och motsvarar artikel 369zc i mervärdesskattedirektivet. I bestämmelsen regleras hur motvärde i nationell valuta avseende importordningen i 4 e § och det särskilda förfarandet vid import i 27–30 §§ räknas fram. Detta är detsamma som beloppet för tullfrihet för varor av ringa värde i tullsammanhang, vilket framgår av hänvisningen till artikel 23 i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (kodifierad version). ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på redovisningsperioder som börjar efter utgången av 2011.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:28, Prop. 2010/11:165, Bet. 2011/12:SkU3
CELEX-nr
32002L0038
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2013:117) om ändring i lagen (2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
 2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:154, Prop. 2012/13:45, Bet. 2012/13:JuU15
Omfattning
ändr. 20, 21 §§
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2013:370) om ändring i lagen (2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013 och tillämpas på redovisningsperioder som börjar efter utgången av juni 2013.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:236, Prop. 2012/13:124, Bet. 2012/13:SkU24
Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 25 §§
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2014:942) om ändring i lagen (2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
 2. Lagen tillämpas på redovisningsperioder som börjar efter utgången av december 2014.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:342, Prop. 2013/14:224, Bet. 2013/14:SkU31
Omfattning
upph. rubr. närmast före 4 §; nuvarande 15, 16 §§ betecknas 16, 15 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, de nya 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 §§, rubr. närmast före 1, 9, 10 §§, rubr. närmast efter 3 §; nya 4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 9 a, 12 a, 17 a, 22 a, 23 a, 23 b, 23 c §§, rubr. närmast före 4 a, 4 b, 4 d, 5, 7, 8, 9 a, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2014:1511) om ändring i lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
 2. Lagen tillämpas på redovisningsperioder som börjar efter utgången av december 2014.
Förarbeten
Rskr. 2014/15:40, Prop. 2014/15:5, Bet. 2014/15:SkU10
Omfattning
nya 4 e, 26 §§, rubr. närmast före 4 e §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2018:1869) om ändring i lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Förarbeten
Rskr. 2018/19:27, Prop. 2017/18:295, Bet. 2018/19:SkU3
Omfattning
ändr. 4 a §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2020:1171) om ändring i lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv- sändningar och elektroniska tjänster

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om mervärdesskatt för vilken skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2020/21:63, Prop. 2019/20:122, Bet. 2020/21:FiU1
Omfattning
nuvarande 4 c, 4 d, 4 e §§ betecknas 4 g, 4 h, 4 i §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 4 a, 4 b, den nya 4 g, 5, 6, 7, 8, 9, 9 a, 10, 11, 12, 12 a, 14, 22 a, 25, 26 §§, rubr. närmast före 4 a, 4 b §§, rubr. närmast före 4 d, 4 e §§ sätts närmast före 4 h, 4 i §§; nya 4 c, 4 d, 4 e, 4 f, 9 b, 9 c, 9 d, 12 b, 27, 28, 29, 30, rubr. närmast före de nya 4 e, 4 g, 9 b, 27, 30 §§
Ikraftträder
2021-07-01