Upphävd författning

Förordning (2011:1509) om statsbidrag för demokratifrämjande verksamhet

Departement
Justitiedepartementet D
Utfärdad
2011-12-08
Ändring införd
SFS 2011:1509 i lydelse enligt SFS 2014:94
Ikraft
2012-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för demokratifrämjande verksamhet under perioden 2012–2014.

2 §  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning. Förordning (2014:94).

Syfte

3 §  Syftet med statsbidraget är att stärka ungas demokratiska värderingar.

Förutsättningar för statsbidrag

4 §  Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

5 §  Statsbidrag får lämnas till en ideell förening som

  1. är självständig och demokratiskt uppbyggd,
  2. bedriver verksamhet i Sverige utan vinstsyfte, och
  3. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering.

[S2]Bidrag får även lämnas till en stiftelse som inte är statlig eller kommunal och som uppfyller kraven i första stycket 2 och 3.

6 §  Statsbidrag får inte lämnas till en förening eller stiftelse som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

7 §  Statsbidrag får lämnas för verksamhet som

  1. förebygger att antidemokratiska beteenden utvecklas, eller
  2. genomför demokrati- och ledarskapsutbildning för personer som är eller kan utvecklas till att bli förebilder på lokal nivå.

Ansökan

8 §  Ansökan om statsbidrag ska göras skriftligen.

[S2]Den sökande ska till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna de handlingar och uppgifter som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan. Förordning (2014:94).

Beslut och utbetalning

9 §  I ett beslut om statsbidrag ska det anges för vilken verksamhet bidraget beviljas. Beslutet får förenas med villkor. Dessa ska framgå av beslutet. I beslutet ska även anges vilken dag redovisning senast ska ske.

10 §  Statsbidraget betalas ut vid ett tillfälle. Om bidraget överstiger fem prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken, får det dock betalas ut vid två tillfällen.

Redovisning

11 §  En förening eller stiftelse som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Bidragsmottagaren ska samtidigt redovisa vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för.

[S2]En revisor ska intyga att den ekonomiska redovisningen är tillförlitlig och att räkenskaperna är rättvisande. Om det bidrag som har tagits emot uppgår till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken, ska revisorn vara auktoriserad eller godkänd. Förordning (2014:94).

12 §  En förening eller stiftelse som har tagit emot statsbidrag ska på begäran av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna det underlag som myndigheten behöver för att granska en sådan redovisning som avses i 11 §. Förordning (2014:94).

13 §  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska i sin årsredovisning redogöra för vilka som har fått statsbidrag enligt denna förordning samt med vilka belopp och för vilka ändamål. Myndigheten ska dessutom i årsredovisningen lämna en sammanfattande redogörelse för vad utbetalade bidrag har använts till och, om möjligt, ge en samlad bedömning av bidragets effekter i förhållande till dess syfte. Förordning (2014:94).

Återbetalning och återkrav

14 §  Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

  1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
  2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
  3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har beviljats för,
  4. mottagaren inte lämnar en sådan redovisning som avses i 11 §, eller
  5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.

15 §  Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 14 §, ska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns särskilda skäl, får Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor besluta att efterge återkrav helt eller delvis. Förordning (2014:94).

Bemyndigande

16 §  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2014:94).

Överklagande

17 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2011:1509) om statsbidrag för demokratifrämjande verksamhet

Ikraftträder
2012-02-01

Förordning (2014:94) om ändring i förordningen (2011:1509) om statsbidrag för demokratifrämjande verksamhet

Omfattning
ändr. 2, 8, 11, 12, 13, 15, 16 §§
Ikraftträder
2014-04-01

Förordning (2014:1537) om upphävande av förordningen (2011:1509) om statsbidrag för demokratifrämjande verksamhet

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för statsbidrag som har lämnats före den 1 januari 2015.
Omfattning
upph.