Förordning (2011:306) om behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2011-03-24
Ändring införd
SFS 2011:306 i lydelse enligt SFS 2018:468
Ikraft
2011-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Tillämpningsområde m.m.

1 §  Denna förordning gäller vid helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd och förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd samt förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

[S2]De ord och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i lagen och förordningen om statligt tandvårdsstöd.

Personuppgiftsansvarig

2 §  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter enligt denna förordning.

/Upphör att gälla U: 2018-05-25/

Förhållandet till personuppgiftslagen

/Träder i kraft I: 2018-05-25/

Förhållandet till annan reglering

/Upphör att gälla U: 2018-05-25/

3 §  Om inte annat följer av denna förordning, gäller personuppgiftslagen (1998:204) vid Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets behandling av personuppgifter.

/Träder i kraft I: 2018-05-25/

3 §  Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

[S2]Vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna förordning. Förordning (2018:468).

Ändamål med behandling av personuppgifter

/Upphör att gälla U: 2018-05-25/

4 §  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får behandla personuppgifter om det behövs för att:

  1. fatta beslut om utformningen av det statliga tandvårdsstödet i fråga om ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder, referenspriser för de ersättningsberättigande åtgärderna samt beloppsgränser och ersättningsgrader inom skyddet mot höga kostnader, och
  2. genomföra uppföljning av utvecklingen på tandvårdsområdet.

Personuppgifter som behandlas för de ändamål som anges i första stycket får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning. I övrigt gäller 9 § första stycket d och andra stycket personuppgiftslagen (1998:204).

/Träder i kraft I: 2018-05-25/

4 §  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får behandla personuppgifter om det behövs för att:

  1. fatta beslut om utformningen av det statliga tandvårdsstödet i fråga om ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder, referenspriser för de ersättningsberättigande åtgärderna samt beloppsgränser och ersättningsgrader inom skyddet mot höga kostnader, och
  2. genomföra uppföljning av utvecklingen på tandvårdsområdet.

[S2]Personuppgifter som behandlas för de ändamål som anges i första stycket får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning. Personuppgifterna får även behandlas för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Förordning (2018:468).

Personuppgifter som får behandlas

5 §  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får endast behandla sådana personuppgifter som anges i 19 a § förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd.

[S2]Uppgifter som avses i första stycket får inte behandlas i syfte att röja en persons identitet.

Betydelsen av den enskildes inställning

6 §  Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna förordning får utföras även om den enskilde motsätter sig det.

Tillgången till personuppgifter

7 §  Tillgången till personuppgifter ska alltid begränsas till vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Information

/Upphör att gälla U: 2018-05-25/

8 §  Bestämmelserna i 26 § personuppgiftslagen (1998:204) om information efter ansökan från enskild ska inte gälla för personuppgifter som behandlas för ändamål enligt 4 §.

/Träder i kraft I: 2018-05-25/

8 §  Artikel 15 i EU:s dataskyddsförordning om rätten till tillgång gäller inte för personuppgifter som behandlas för ändamål enligt 4 §. Förordning (2018:468).

/Upphör att gälla U: 2018-05-25/

Rättelse och skadestånd

9 §  /Upphör att gälla U:2018-05-25 genom förordning (2018:468)./ Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandlingen av personuppgifter enligt denna förordning.

Ändringar

Förordning (2011:306) om behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet

Tryckt format (PDF)

Ikraftträder
2011-05-01

Förordning (2018:468) om ändring i förordningen (2011:306) om behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet

Officiell autentisk version

Omfattning
upph. 9 §, rubr. närmast före 9 §; ändr. 3, 4, 8 §§, rubr. närmast före 3 §
Ikraftträder
2018-05-25