Förordning (2011:582) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2011-05-26
Ändring införd
SFS 2011:582 i lydelse enligt SFS 2020:132
Ikraft
2011-07-01
Upphäver
Förordning (2007:1019) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Uppgifter

1 §  Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd har till uppgift att pröva frågor som avses i 8 kap.112 §§patientsäkerhetslagen (2010:659).

[S2]Myndigheten ska medverka till att stärka patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården inklusive tandvården.

Ledning

2 §  Myndigheten leds av en nämnd.

3 §  Bestämmelser om nämndens sammansättning finns i 9 kap. 2 § patientsäkerhetslagen (2010:659).

[S2]Ordföranden och vice ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare. Övriga ledamöter ska ha särskild insikt i hälso- och sjukvård.

[S3]Ordföranden och övriga ledamöter utses av regeringen för tre år. Vice ordföranden och ersättare till övriga ledamöter utses av regeringen för samma tid som ordföranden respektive ledamoten. Förordning (2016:520).

Organisation

4 §  Socialstyrelsen utför administrativa och handläggande uppgifter åt myndigheten. Förordning (2015:171).

Ärendenas handläggning

5 §  Bestämmelser om beslutförhet, jäv och omröstning samt om handläggningen i övrigt av ärenden i nämnden finns i 9 kap.316 §§patientsäkerhetslagen (2010:659).

Årlig redogörelse

6 §  Myndigheten ska senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret samt om kostnaderna för verksamheten. Eventuella förändringar av kostnaderna ska förklaras. Vidare ska myndigheten senast den 1 mars varje år lämna en sammanställning till regeringen av behovet av resurser för nästkommande kalenderår.

Anställningar och uppdrag

7 §  Av nämndens ledamöter utses

  1. en efter förslag av Sveriges Kommuner och Regioner,
  2. en efter förslag av Landsorganisationen i Sverige,
  3. en efter förslag av Tjänstemännens centralorganisation,
  4. en efter förslag av Sveriges akademikers centralorganisation, och
  5. de fyra återstående ledamöterna bland personer som kan anses särskilt företräda allmänhetens intresse.

[S2]Ersättarna utses på samma sätt som ledamöterna.

[S3]Om förslag till ledamot eller ersättare inte har lämnats, ska ett tillräckligt antal ledamöter och ersättare ändå utses. Förordning (2020:132).

Tillämpligheten av vissa förordningar

8 §  Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på myndigheten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2011:582) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011, då förordningen (2007:1019) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ska upphöra att gälla.
  2. För ärenden om disciplinpåföljd som har återförvisats till myndigheten från domstol gäller fortfarande 1 § första stycket den upphävda förordningen i dess lydelse enligt SFS 2007:1019.
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2015:171) om ändring i förordningen (2011:582) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2016:520) om ändring i förordningen (2011:582) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2020:132) om ändring i förordningen (2011:582) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2020-05-01