Förordning (2011:703) om leksakers säkerhet

Departement
Finansdepartementet KO
Utfärdad
2011-05-31
Ändring införd
SFS 2011:703 i lydelse enligt SFS 2018:1062
Ikraft
2011-07-20
Upphäver
Förordning (1993:971) om leksakers säkerhet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde och innehåll

1 §  Denna förordning gäller sådana leksaker som omfattas av lagen (2011:579) om leksakers säkerhet. Förordningen innehåller också bestämmelser om marknadskontroll som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

[S2]Termer och uttryck som används i lagen om leksakers säkerhet har samma betydelse i denna förordning.

Undantag från lagens tillämpningsområde

2 §  Konsumentverket får meddela föreskrifter om att lagen (2011:579) om leksakers säkerhet inte ska tillämpas på vissa leksaker eller vissa varor som kan uppfattas som leksaker.

Krav på innehållet i en fullmakt

3 §  Konsumentverket får meddela föreskrifter om de krav som ska ställas på innehållet i en skriftlig fullmakt där en tillverkare utser en representant.

Särskilda säkerhetskrav

4 §  Konsumentverket får meddela föreskrifter om särskilda säkerhetskrav för leksaker i fråga om fysikaliska och mekaniska egenskaper, hygien samt radioaktivitet och annan strålning.

[S2]Innan föreskrifter om hygien meddelas ska Folkhälsomyndigheten höras.

[S3]Innan föreskrifter om radioaktivitet och annan strålning meddelas ska Strålsäkerhetsmyndigheten höras. Förordning (2013:912).

5 §  Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om särskilda säkerhetskrav för leksaker i fråga om brännbarhet och kemiska egenskaper.

[S2]Innan föreskrifter om brännbarhet meddelas ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap höras.

6 §  Elsäkerhetsverket får meddela föreskrifter om särskilda säkerhetskrav för leksaker i fråga om elektriska egenskaper utom strålning.

 • ELSÄK-FS 2011:1: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektriska egenskaper för leksaker

Varningar och informationstexter

7 §  Konsumentverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av 10 § lagen (2011:579) om leksakers säkerhet. Konsumentverket får även meddela föreskrifter om placeringen och utformningen i övrigt av varningar och informationstexter.

Bedömning av överensstämmelse

8 §  Konsumentverket får meddela föreskrifter om förfarandet för bedömning av leksakers överensstämmelse med säkerhetskraven enligt 9 och 10 §§ lagen (2011:579) om leksakers säkerhet och enligt föreskrifter om särskilda säkerhetskrav som har meddelats med stöd av 4, 5 eller 6 § denna förordning.

[S2]Innan föreskrifter om förfarandet meddelas ska vid behov Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket höras.

EG-försäkran om överensstämmelse

9 §  Konsumentverket får meddela föreskrifter om EG-försäkran om överensstämmelse för leksaker.

CE-märkning

10 §  Konsumentverket får meddela föreskrifter om CE-märkning av leksaker.

Spårbarhet

11 §  Konsumentverket får meddela föreskrifter om ekonomiska aktörers skyldigheter i fråga om

 1. information som ska följa med leksaken och som avser
  1. uppgifter för identifiering av leksaken, och
  2. uppgifter om tillverkaren och importören, och
 2. dokumentation som behövs för att spåra ursprunget till leksaker som de tillhandahåller eller har tillhandahållit.

Skadeförebyggande arbete

12 §  Konsumentverket får meddela föreskrifter om tillverkares och importörers skyldigheter att bedriva ett skadeförebyggande arbete i syfte att få kännedom om skaderisker hos leksaker som de har tillhandahållit.

Marknadskontrollmyndigheter

13 §  Konsumentverket utövar marknadskontroll enligt lagen (2011:579) om leksakers säkerhet, i den utsträckning något annat inte följer av 14 eller 15 §.

14 §  Kemikalieinspektionen utövar marknadskontroll enligt lagen (2011:579) om leksakers säkerhet när det gäller leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper.

15 §  Elsäkerhetsverket utövar marknadskontroll enligt lagen (2011:579) om leksakers säkerhet när det gäller leksakers elektriska egenskaper utom strålning.

16 §  Marknadskontrollmyndigheterna ska samordna sina åtgärder om kontrollen avser samma leksak eller om åtgärderna riktar sig mot samma ekonomiska aktör.

Marknadskontroll enligt förordning (EG) nr 765/2008

17 §  Konsumentverket är marknadskontrollmyndighet i fråga om leksaker enligt förordning (EG) nr 765/2008, i den utsträckning något annat inte följer av andra eller tredje stycket.

[S2]Kemikalieinspektionen är marknadskontrollmyndighet enligt förordning (EG) nr 765/2008 när det gäller leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper.

[S3]Elsäkerhetsverket är marknadskontrollmyndighet enligt förordning (EG) nr 765/2008 när det gäller leksakers elektriska egenskaper utom strålning.

18 §  Marknadskontrollmyndigheterna ska på sina respektive områden enligt 17 § tillämpa förordning (EG) nr 765/2008 genom att

 1. informera allmänheten om sin verksamhet enligt artikel 17.2,
 2. inrätta lämpliga förfaranden enligt artikel 18.2,
 3. utarbeta program för sin marknadskontroll, skicka underrättelser om detta och göra programmen tillgängliga för allmänheten enligt artikel 18.5,
 4. utföra de uppgifter som följer av artiklarna 20–22 och 23.2, och
 5. samarbeta med andra enligt artikel 24.4.

[S2]Marknadskontrollmyndigheterna får vidare förstöra eller på annat sätt göra leksaker obrukbara enligt artikel 29.4 samma förordning.

Ersättning

19 §  En ekonomisk aktör ska ersätta marknadskontrollmyndigheten för kostnader för provtagning och undersökning av prov, om leksaken vid kontrollen inte uppfyller säkerhetskraven enligt 9 och 10 §§ lagen (2011:579) om leksakers säkerhet och enligt föreskrifter om särskilda säkerhetskrav som har meddelats med stöd av 4, 5 eller 6 § denna förordning.

[S2]En ekonomisk aktör ska få ersättning från marknadskontrollmyndigheten för varuprover och liknande, om det finns särskilda skäl för det.

Överklagande

20 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än en marknadskontrollmyndighets beslut enligt 19 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:1062).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2011:703) om leksakers säkerhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2011, då förordningen (1993:971) om leksakers säkerhet ska upphöra att gälla.
 2. Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om leksaker som har släppts ut på marknaden före ikraftträdandet.
CELEX-nr
32009L0048
Ikraftträder
2011-07-20

Förordning (2013:912) om ändring i förordningen (2011:703) om leksakers säkerhet

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2018:1062) om ändring i förordningen (2011:703) om leksakers säkerhet

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2018-07-01