Förordning (2011:715) om certifiering av vissa naturgasföretag

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
2011-06-09
Ändring införd
SFS 2011:715
Ikraft
2011-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns bestämmelser som ansluter till lagen (2011:711) om certifiering av vissa naturgasföretag.

2 §  I denna förordning avses med transmissionsnät högtrycksledning för överföring av naturgas eller ett nät som i huvudsak består av sådan ledning med undantag för högtrycksledning som huvudsakligen används i samband med lokal distribution av naturgas.

Ansökan om certifiering

3 §  En ansökan om certifiering ska vara skriftlig och ges in till tillsynsmyndigheten.

[S2]Ansökan ska innehålla uppgifter om

 1. ledning som sökanden använder eller avser att använda för överföring av naturgas,
 2. sökandens organisation och ägarförhållanden,
 3. huruvida någon på grund av avtal, bolagsordning, stadgar eller därmed jämförbara handlingar har rätt att utöva ett bestämmande inflytande över sökanden eller att utse eller avsätta ledamöter i sökandens styrelse eller motsvarande ledningsorgan,
 4. huruvida någon annan än sökanden äger eller på annat sätt förfogar över tillgångar som används i den verksamhet som rör överföring av naturgas,
 5. företag som sökanden äger aktier eller andelar i eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över,
 6. namn och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för styrelseledamöter, verkställande direktör, firmatecknare och andra personer med liknande ställning hos sökanden,
 7. huruvida styrelseledamot, verkställande direktör, firmatecknare eller annan person med liknande ställning hos sökanden har en motsvarande ställning i ett företag som bedriver produktion av eller handel med naturgas eller el eller annars utövar inflytande över ett sådant företag, och
 8. huruvida sökanden kontrolleras av eller kan antas komma att kontrolleras av en eller flera personer från tredje land.

4 §  Till ansökan enligt 3 § ska registreringsbevis och sökandens bolagsordning eller jämförbara stadgar bifogas. Sökanden ska även ge in registreringsbevis för företag som sökanden äger aktier eller andelar i eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över.

[S2]Om sökanden inte är skyldig att upprätta en årsrapport enligt förordningen (2006:1051) om redovisning och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning, ska även balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret bifogas.

Tillsynsmyndighetens slutliga beslut

5 §  Tillsynsmyndigheten ska anmäla ett slutligt beslut om certifiering till Europeiska kommissionen. Anmälan ska innehålla en uppgift om det certifierade företagets transmissionsnät.

Certifiering i förhållande till tredje land

Anmälan till Europeiska kommissionen

6 §  Tillsynsmyndigheten ska anmäla till Europeiska kommissionen, om

 1. certifiering begärs av ett företag som kontrolleras av en eller flera personer från tredje land, om sökanden äger ett transmissionsnät eller annars ansvarar för drift och underhåll av ett sådant nät, eller
 2. myndigheten får kännedom om en omständighet som kan leda till att en eller flera personer från tredje land får kontroll över ett transmissionsnät eller en transmissionsnätsoperatör.

Yttrande från Statens energimyndighet

7 §  Tillsynsmyndigheten ska inhämta ett yttrande från Statens energimyndighet när den prövar ett ärende om certifiering enligt 4 kap. lagen (2011:711) om certifiering av vissa naturgasföretag.

Särskilda krav i fråga om en trygg energiförsörjning

8 §  När tillsynsmyndigheten prövar en fråga om certifiering enligt 4 kap. lagen (2011:711) om certifiering av vissa naturgasföretag, ska myndigheten särskilt ta hänsyn till

 1. Europeiska unionens rättigheter och skyldigheter enligt internationell rätt när det gäller berört tredje land, inbegripet avtal som unionen är part i och som rör trygg energiförsörjning, och
 2. Sveriges rättigheter och skyldigheter enligt avtal som har ingåtts med berört tredje land, i den utsträckning avtalet är förenligt med EU-rätten.

Offentliggörande av beslut

9 §  Tillsynsmyndighetens slutliga beslut i ett ärende om certifiering enligt 4 kap. lagen (2011:711) om certifiering av vissa naturgasföretag ska offentliggöras tillsammans med Europeiska kommissionens yttrande i ärendet. Tillsynsmyndigheten bestämmer hur detta ska ske.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2011:715) om certifiering av vissa naturgasföretag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.
 2. Bestämmelserna i 69 §§ tillämpas för tid från och med den 3 mars 2013.
CELEX-nr
32009L0073
Ikraftträder
2011-08-01