Lag (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister

Departement
Justitiedepartementet
Utfärdad
2011-06-22
Ändring införd
SFS 2011:860
Ikraft
2011-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Tillämpningsområde

1 §  Denna lag gäller medling i privaträttsliga tvister där förlikning om saken är tillåten.

[S2]Lagen gäller dock inte sådan medling eller förlikningsverksamhet som sker i Sverige inom ramen för ett mål eller ärende hos domstol, annan myndighet eller skiljenämnd. Lagen gäller inte heller förlikningsverksamhet i utländsk domstol.

Prop. 2010/11:128: Paragrafen anger lagens sakliga tillämpningsområde. Övervägandena finns i avsnitt 7.2. Paragrafen genomför delvis artikel 1 i medlingsdirektivet.

Av första stycket framgår att lagen är tillämplig på tvister på privaträttens område. Privaträttslig tvist är här ett autonomt begrepp. Den närmare innebörden av det begreppet bestäms alltså av EU-rätten. Det måste vidare vara fråga om en tvist där ...

2 §  Har en medlingsöverenskommelse ingåtts utomlands gäller 712 §§ endast om vid den tidpunkt medlingen inleddes

 1. samtliga parter hade sin hemvist eller vanliga vistelseort i Sverige, eller
 2. en av parterna hade sin hemvist eller vanliga vistelseort i en annan medlemsstat i Europeiska unionen än någon av de andra parterna och ingen av parterna hade sin hemvist eller vanliga vistelseort i Danmark.

[S2]Hemvist enligt första stycket fastställs i enlighet med artiklarna 59 och 60 i rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område.

Prop. 2010/11:128: Paragrafen reglerar vilka utländska medlingsöverenskommelser som kan förklaras verkställbara. Övervägandena finns i avsnitt 7.5.2. Paragrafen genomför delvis artiklarna 1 och 2 i medlingsdirektivet.

Av första stycket framgår att bestämmelserna om verkställbarhetsförklaring enligt 7–12 §§ är tillämpliga på vissa utländska medlingsöverenskommelser, närmare bestämt sådana där parterna har sin ...

Definitioner

3 §  I denna lag avses med

[S2]medling: ett strukturerat förfarande genom vilket två eller flera parter med hjälp av en tredje man (en medlare) frivilligt söker lösa en uppkommen tvist,

[S3]medlingsöverenskommelse: en skriftlig överenskommelse som är resultatet av medling och som innefattar en förpliktelse för någon eller några av dem som ingått överenskommelsen.

Prop. 2010/11:128: Paragrafen innehåller definitioner. Övervägandena finns i avsnitt 7.3. Paragrafen genomför delvis artikel 3 i medlingsdirektivet.

Av paragrafen framgår att medling är ett strukturerat förfarande genom vilket två eller flera parter med hjälp av en medlare frivilligt försöker lösa en uppkommen tvist. Att medlingsförfarandet är strukturerat innebär som regel att det finns ett avtal om medling, en inledande ...

4 §  Medling ska vid tillämpning av denna lag anses inledd när

 1. parterna har enats om medling sedan en tvist uppkommit,
 2. skyldighet att delta i medling har uppkommit enligt lag eller annan författning, eller
 3. utländsk domstol har beslutat om medling eller uppmanat parterna att delta i medling.

Prop. 2010/11:128: Paragrafen anger när medling ska anses vara inledd. Övervägandena finns i avsnitten 7.5.2 och 7.6. Paragrafen genomför delvis artikel 2 i medlingsdirektivet.

Behov av att fastställa tidpunkten för när medlingen inleddes finns vid tillämpning av 6 § vid avgörande av om en talefrist eller preskriptionstid löper när medlingen avslutats och vid tillämpning av 2 § vid fastställande av hemvist eller vanliga vistelseort när en ansökan görs om verkställbarhetsförklaring av en medlingsöverenskommelse ...

Tystnadsplikt

5 §  En medlare och ett biträde till medlaren får inte obehörigen röja eller använda vad han eller hon har fått kännedom om i samband med medling.

Prop. 2010/11:128: Paragrafen innehåller regler om tystnadsplikt. Övervägandena finns i avsnitt 7.7.4. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Av paragrafen framgår att tystnadsplikt gäller för uppgifter som medlaren och ett eventuellt biträde till honom eller henne får kännedom om i samband med medling. Med biträde avses en person som bistår medlaren i dennes uppdrag. Ett biträde kan t.ex. ...

Medlingens inverkan på talefrister och preskriptionstider

6 §  En talefrist eller en preskriptionstid som löper vid den tidpunkt medlingen inleddes och som gäller för den sak som medlingen avser löper ut tidigast en månad efter avslutad medling, om inte annat följer av Sveriges internationella åtaganden.

Prop. 2010/11:128: I paragrafen regleras medlingens inverkan på talefrister och preskriptionstider. Övervägandena finns i avsnitt 7.6. Paragrafen genomför delvis artikel 2 samt artikel 8 i medlingsdirektivet.

Av paragrafen framgår att en talefrist eller en preskriptionsfrist som löper vid den tidpunkt medlingen inleddes löper ut tidigast en månad efter avslutad medling. En part behöver således inte väcka talan under ...

Verkställbarhetsförklaring

7 §  En ansökan om att en domstol ska förklara en medlingsöverenskommelse verkställbar (verkställbarhetsförklaring) görs av de parter som ingått överenskommelsen eller av någon eller några av dem med övriga parters samtycke.

Prop. 2010/11:128: Paragrafen reglerar vem som får ansöka om verkställbarhetsförklaring. Övervägandena finns i avsnitt 7.5.5. Paragrafen genomför delvis artikel 6 i medlingsdirektivet. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Av paragrafen framgår att det krävs att alla parter i medlingsöverenskommelsen är överens om att en ansökan om verkställbarhetsförklaring görs för att den ska kunna tas ...

8 §  En ansökan om verkställbarhetsförklaring görs hos den tingsrätt inom vars domkrets någon av parterna har sin hemvist.

[S2]Om det inte finns någon behörig domstol enligt första stycket, är Värmlands tingsrätt behörig domstol.

Prop. 2010/11:128: Paragrafen innehåller regler om behörig domstol. Övervägandena finns i avsnitt 7.5.3. Paragrafen genomför delvis artikel 6 i medlingsdirektivet.

Av första stycket framgår att en ansökan om verkställbarhetsförklaring ska göras hos den tingsrätt inom vars domkrets någon av parterna har sin hemvist. Vid tolkning av hemvistbegreppet kan vägledning sökas i ...

9 §  En ansökan om verkställbarhetsförklaring ska vara skriftlig och innehålla

 1. uppgift om sökandens namn och adress samt motsvarande uppgifter för övriga parter i medlingsöverenskommelsen,
 2. uppgift om ombuds namn och adress,
 3. uppgift som visar att domstolen är behörig,
 4. uppgift om parternas hemvist eller vanliga vistelseort vid den tidpunkt medlingen inleddes, om medlingsöverenskommelsen har ingåtts utomlands, samt
 5. en beskrivning av de tvistefrågor som medlingsöverenskommelsen avser och den medling som har lett till överenskommelsen.

[S2]Till ansökan ska bifogas

 1. medlingsöverenskommelsen i original eller bestyrkt kopia,
 2. intyg från medlaren att han eller hon har medlat mellan parterna och att medlingsöverenskommelsen är resultatet av denna medling, samt
 3. intyg från de parter i medlingsöverenskommelsen som inte är sökande att de samtycker till att ansökan görs.

[S3]Ansökan och de handlingar som ska fogas till ansökan ska vara skrivna på svenska eller ges in tillsammans med en översättning till svenska, om inte tingsrätten anser att det är obehövligt.

[S4]Sökanden ska betala föreskriven ansökningsavgift.

10 §  En verkställbarhetsförklaring ska meddelas, om medlingsöverenskommelsen innehåller en förpliktelse av sådant slag att den kan medföra verkställighet i Sverige.

11 §  Domstolen ska underrätta parterna i medlingsöverenskommelsen om beslut som innebär att ärendet om verkställbarhetsförklaring avgörs.

12 §  Vid domstols handläggning av ärenden om verkställbarhetsförklaring gäller i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.
 2. Bestämmelserna i 712 §§ tillämpas inte på medlingsöverenskommelser som har ingåtts före den 21 maj 2011.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:300, Prop. 2010/11:128, Bet. 2010/11:JuU23
CELEX-nr
32008L0052
Ikraftträder
2011-08-01