Inaktuell version

Förordning (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2011-06-30
Ändring införd
SFS 2011
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Inledande bestämmelse

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om planering och framtagande av underlag för att styra el till samhällsviktiga elanvändare i en situation där överföring av el måste begränsas eller avbrytas enligt 8 kap. 2 § ellagen (1997:857).

[S2]Bestämmelser om begränsning och avbrytande av överföring av el finns i förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el.

Ansvar för planering och metod

2 §  Statens energimyndighet (Energimyndigheten) har ett övergripande ansvar för att planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare genomförs och för att sådant underlag som avses i 1 § tas fram.

[S2]Energimyndigheten ska, i samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) samt andra berörda aktörer, ansvara för att vidareutveckla och följa upp metoden för planering samt utformningen av dokument för planeringsarbetet.

3 §  Länsstyrelsen ska utifrån sitt geografiska områdesansvar för krisberedskap, inom sitt geografiska område, fullgöra de uppgifter som följer av denna förordning. Som ett led i krisberedskapsarbetet ska statliga myndigheter delta i planeringen.

Planeringsarbetet

4 §  Energimyndigheten ska vart fjärde år ta initiativ till planering och framtagande av sådant underlag som avses i 1 §. Länsstyrelsen ska vart fjärde år samordna planeringen och sammanställa underlaget från de nationella, regionala och lokala aktörer som deltar i planeringen.

5 §  Vid sammanställningen av underlaget ska följande ordning gälla mellan olika prioritetsklasser.

 1. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för liv och hälsa.
 2. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet.
 3. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för liv och hälsa.
 4. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet.
 5. Elanvändare som representerar stora ekonomiska värden.
 6. Elanvändare som har stor betydelse för miljön.
 7. Elanvändare som har stor betydelse för sociala och kulturella värden.
 8. Övriga elanvändare.

[S2]Anläggningar som är avgörande för elförsörjningens funktion ska inte ingå i underlaget.

[S3]Vid planeringen ska beaktas att områdesvis roterande frånkoppling kan användas vid långvariga begränsningar eller avbrott av överföring av el.

6 §  Länsstyrelsen får ange i underlaget att begränsning eller avbrott av överföring av el får ske med fördröjning i tiden om ett plötsligt avbrott i elleveransen riskerar att medföra synnerligen stora skador för en elanvändares verksamhet.

Överlämnande av underlag

7 §  Länsstyrelsen ska vart fjärde år överlämna det underlag som har sammanställts enligt 4–6 §§ till regionala och lokala nätkoncessionsinnehavare och till Svenska kraftnät.

[S2]Om elanvändare har tillkommit eller avflyttat efter det att underlaget har överlämnats och detta har väsentlig betydelse för en frånkopplingssituation får länsstyrelsen överlämna ett reviderat underlag till regionala och lokala nätkoncessionsinnehavare och till Svenska kraftnät.

Bemyndigande

8 §  Energimyndigheten får meddela föreskrifter om

 1. metoden för planering,
 2. hur dokument för planering ska utformas,
 3. hur underlaget som avses i 1 § ska sammanställas, och
 4. prioritetsklasser och begrepp enligt 5 §.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.
 2. Bestämmelsen i 4 § första meningen om att Energimyndigheten ska ta initiativ till planering och framtagande av underlag, ska tillämpas första gången år 2011.
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2013:282) om ändring i förordningen (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare

Omfattning
upph. 6 §; ändr. 2, 7 §§
Ikraftträder
2013-06-15