Förordning (2012:275) om trygg naturgasförsörjning

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
2012-05-16
Ändring införd
SFS 2012:275 i lydelse enligt SFS 2018:2096
Ikraft
2012-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Förordningens tillämpningsområde

1 §  I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1938 av den 25 oktober 2017 om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010 samt bestämmelser som ansluter till lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av

Behörig myndighet

2 §  Statens energimyndighet (Energimyndigheten) är behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1938. Förordning (2018:1565).

Överenskommelser mellan behöriga myndigheter

3 §  Energimyndigheten får ingå överenskommelser med behöriga myndigheter i andra medlemsstater inom ramen för samarbeten som följer av förordning (EU) 2017/1938. Förordning (2018:1565).

Solidaritet enligt artikel 13 i förordning (EU) 2017/1938

4 §  Energimyndigheten ska för Sveriges räkning begära solidaritet i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2017/1938. Förordning (2018:2096).

5 §  När Sverige har begärt att en solidaritetsåtgärd ska vidtas enligt artikel 13 i förordning (EU) 2017/1938 ska den som är systembalansansvarig enligt 7 kap.naturgaslagen (2005:403), inom ramen för systembalansansvaret, säkerställa att den mängd gas som krävs för att tillgodose behovet hos solidaritetsskyddade kunder tillförs det västsvenska naturgassystemet och kan fördelas vidare till dessa kunder i enlighet med det balansansvar som regleras i 7 kap. samma lag. Förordning (2018:2096).

5 a §  Om det uppstår dröjsmål med betalning för gas som begärs enligt artikel 13 i förordning (EU) 2017/1938, ska Energimyndigheten ombesörja betalningen på den systembalansansvariges bekostnad. Förordning (2018:2096).

Tillkännagivande av krisnivåer

6 §  Energimyndigheten får överlämna åt Affärsverket svenska kraftnät att tillkännage sådana krisnivåer som avses i artikel 11.1 i förordning (EU) 2017/1938.

[S2]När Affärsverket svenska kraftnät tillkännager en krisnivå, ska verket omedelbart informera Energimyndigheten om detta och förse myndigheten med all nödvändig information. Förordning (2018:1565).

Bemyndiganden

Företagsplaner

7 §  Energimyndigheten får meddela föreskrifter om skyldighet för naturgasföretag och företag som förbrukar naturgas att upprätta och följa en förebyggande åtgärdsplan och en krisplan för företagets verksamhet (företagsplaner).

Insamling av information

8 §  Energimyndigheten får meddela föreskrifter om skyldighet att lämna den information som behövs för att Energimyndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt förordning (EU) 2017/1938 och lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning. Förordning (2018:1565).

9 § Har upphävts genom förordning (2018:1565).

Ändringar

Förordning (2012:275) om trygg naturgasförsörjning

CELEX-nr
32010R0994
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2018:1565) om ändring i förordningen (2012:275) om trygg naturgasförsörjning

Omfattning
upph. 4, 5, 9 §§, rubr. närmast före 4, 5, 9 §§; ändr. 1, 2, 3, 6, 8 §§
Ikraftträder
2018-10-08

Förordning (2018:2096) om ändring i förordningen (2012:275) om trygg naturgasförsörjning

Omfattning
ändr. 1 §; nya 4, 5, 5 a §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder
2019-02-01