Förordning (2012:409) om statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor

Departement
Statsrådsberedningen
Utfärdad
2012-06-07
Ändring införd
SFS 2012:409 i lydelse enligt SFS 2014:77
Ikraft
2012-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för verksamhet som belyser de utmaningar som Europeiska unionen och dess medlemsländer står inför i framtiden.

2 §  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning. Förordning (2014:76)7

Syftet med statsbidraget

3 §  Syftet med statsbidraget är att ge stöd till olika aktörer för att stimulera en mångsidig debatt kring EU:s framtidsfrågor när det gäller

 1. den ekonomiska krisen och vägar till ökad tillväxt,
 2. demokrati, medborgarinflytande och grundläggande rättigheter,
 3. EU:s globala roll och utvidgning, och
 4. reformer av EU:s arbetssätt, institutioner och fördrag. Förutsättningar för statsbidrag

4 §  Statsbidrag får lämnas i mån av tillgång på medel.

5 §  Statsbidrag får lämnas till ideella föreningar som

 1. är självständiga och demokratiskt uppbyggda,
 2. bedriver verksamhet utan vinstsyfte sedan minst två år före ansökan om bidrag,
 3. bedriver verksamhet som syftar till kunskapshöjande insatser eller opinionsbildning i Sverige, och
 4. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering.

[S2]Bidrag får lämnas även till stiftelser som inte är statliga eller kommunala och som uppfyller kraven i första stycket 2?4.

6 §  Statsbidrag får inte lämnas till en förening eller stiftelse som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

7 §  Statsbidrag får lämnas endast för verksamhet vars syfte är att belysa EU:s framtidsfrågor från olika utgångspunkter och perspektiv genom att

 1. ta fram och sprida kvalificerade rapporter, studier, debattinlägg eller liknande skrivelser, eller
 2. anordna seminarier, konferenser eller liknande evenemang.

[S2]Verksamhet enligt första stycket som är inriktad på att utveckla handlingsalternativ när det gäller de utmaningar EU och dess medlemsländer står inför på kort och lång sikt ska särskilt prioriteras.

[S3]Bidraget får inte användas för administrativa kostnader i föreningens eller stiftelsens ordinarie verksamhet.

Ansökan

8 §  Ansökan om bidrag ska göras skriftligen. Ansökan får överföras elektroniskt till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Förordning (2014:77).

9 §  Ansökan ska innehålla

 1. om den sökande är en förening, den sökandes stadgar,
 2. om den sökande är en stiftelse, den sökandes stiftelseförordnande,
 3. handlingar som visar vem eller vilka som får företräda den sökande,
 4. en verksamhetsberättelse eller en annan redovisning av den verksamhet som den sökande bedrivit under det senaste verksamhetsåret,
 5. uppgifter om vilka aktiviteter som ansökan avser och vad som är målet med aktiviteterna,
 6. en budget för de aktiviteter som ansökan avser, och
 7. om den sökande är en förening, uppgift om antalet medlemmar.

[S2]Den sökande är skyldig att på begäran av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna de andra handlingar och uppgifter som myndigheten anser sig behöva för att ansökan ska kunna prövas. Förordning (2014:77).

Beslut och utbetalning

10 §  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får ge företräde till de sökande som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte som anges i 3 § och övriga förutsättningar för statsbidrag enligt denna förordning. Vid fördelningen av bidrag ska särskilt bredd när det gäller vilka aktörer som mottar bidrag och en god spridning av resultaten beaktas. Förordning (2014:77).

11 §  I ett beslut om att bevilja statsbidrag ska det anges för vilken verksamhet bidraget beviljas. Beslutet får förenas med villkor. Dessa ska framgå av beslutet. I beslutet ska det även anges vilken dag en redovisning enligt 13 § senast ska vara Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor till handa. Förordning (2014:77).

12 §  Statsbidraget betalas ut vid ett tillfälle. Om bidraget överstiger fem prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken, får det dock betalas ut vid två tillfällen.

Redovisning

13 §  En förening eller stiftelse som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är skyldig att till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna en ekonomisk redovisning och redogörelse i sak för den verksamhet som bedrivs eller har bedrivits med stöd av bidraget vid den tidpunkt som angetts i beslutet. Bidragsmottagaren ska samtidigt redovisa vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för.

[S2]En revisor ska granska redovisningen. Revisorns rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som har tagits emot uppgår till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken, ska revisorn vara auktoriserad eller godkänd. Förordning (2014:77).

14 §  En förening eller stiftelse som har tagit emot statsbidrag är skyldig att på begäran av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna det underlag som myndigheten behöver för att granska en sådan redovisning som avses i 13 §. Förordning (2014:77).

15 §  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska i sin årsredovisning redogöra för vilka som har fått statsbidrag enligt denna förordning samt med vilka belopp och för vilka ändamål. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska dessutom i årsredovisningen lämna en sammanfattande redogörelse för vad utbetalade bidrag har använts till. Förordning (2014:77).

Återbetalning och återkrav

16 §  Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
 3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har beviljats för,
 4. mottagaren inte lämnar en sådan redovisning som avses i 13 §, eller
 5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.

17 §  Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 16 §, ska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns särskilda skäl, får Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor besluta att efterge återkrav helt eller delvis. Förordning (2014:77).

Bemyndigande

18 §  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning. Förordning (2014:77).

Överklagande

19 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2012:409) om statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor

Ikraftträder
2012-08-01

Förordning (2014:77) om ändring i förordningen (2012:409) om statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor

Omfattning
ändr. 2, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18 §§
Ikraftträder
2014-04-01