Förordning (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2012-09-20
Ändring införd
SFS 2012:606 i lydelse enligt SFS 2019:1091
Ikraft
2012-11-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-12-14

1 §  Denna förordning gäller länsstyrelsernas arbete inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet (ANDT).

2 §  Vid varje länsstyrelse ska det finnas en särskild samordningsfunktion för ANDT-frågor.

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

3 §  Länsstyrelserna ska genom samordningsfunktionen stödja

  1. genomförandet av den nationella ANDT-politiken i länet,
  2. utvecklingen av ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete,
  3. utvecklingen av tvärsektoriella insatser i kommunerna och landstinget,
  4. samarbetet på lokal, regional och nationell nivå, och
  5. utbildning och kompetensutveckling i länet.

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

3 §  Länsstyrelserna ska genom samordningsfunktionen stödja

  1. genomförandet av den nationella ANDT-politiken i länet,
  2. utvecklingen av ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete,
  3. utvecklingen av tvärsektoriella insatser i kommunerna och regionen,
  4. samarbetet på lokal, regional och nationell nivå, och
  5. utbildning och kompetensutveckling i länet. Förordning (2019:1091).

4 §  Varje länsstyrelse ska samordna sitt förebyggande arbete på alkohol- och tobaksområdet med den tillsyn som länsstyrelsen ska utöva enligt 9 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622) och 7 kap. 2 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Förordning (2019:226).

5 §  Länsstyrelserna ska till Folkhälsomyndigheten årligen redovisa det arbete som samordningsfunktionen har utfört.

[S2]I denna rapport ska länsstyrelsen särskilt redovisa regionala behov av stöd på ANDT-området som samordningsfunktionen har uppmärksammat. Förordning (2013:915).

6 §  Länsstyrelserna ska också till Folkhälsomyndigheten årligen redovisa hur de har utövat sin tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. De ska uppge vilka åtgärder de har vidtagit för att övervaka och stödja den tillsyn kommunerna bedriver enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter samt resultatet av detta arbete.

[S2]Länsstyrelserna ska vidare redovisa en bedömning av kommunernas tillsyn inom det område som anges i första stycket. Förordning (2019:226).

7 §  Folkhälsomyndigheten får meddela närmare föreskrifter om redovisningens utformning. Förordning (2013:915).

Ändringar

Förordning (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.

Ikraftträder
2012-11-01

Förordning (2013:915) om ändring i förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.

Omfattning
ändr. 5, 6, 7 §§
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2019:226) om ändring i förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.

Omfattning
ändr. 4, 6 §§
Ikraftträder
2019-07-01

Förordning (2019:1091) om ändring i förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2020-01-01