Upphävd författning

Förordning (2012:772) om behöriga myndigheter för resenärers rättigheter

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
2012-11-29
Ändring införd
SFS 2012:772
Ikraft
2012-12-18
Upphäver
Förordning (2009:983) om behöriga myndigheter på järnvägstrafikområdet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Konsumentverket är behörig myndighet och utövar tillsyn över att transportörer, järnvägsföretag, biljettutfärdare, researrangörer, stationsförvaltare, resebyråer, terminaloperatörer och hamnmyndigheter fullgör sina respektive skyldigheter enligt

  1. artiklarna 4–6, 8, 9, 11, 13–20, 22.1, 22.3–24 och 27–29 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer,
  2. artiklarna 4–13, 15.4–20 och 22–24 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 av den 24 november 2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004,
  3. artiklarna 4–11, 13–15, 17.3, 19–21 och 23–27 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och
  4. artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april 2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss.

[S2]Konsumentverket får meddela närmare föreskrifter om de skyldigheter som avses i första stycket.

2 §  Transportstyrelsen är behörig myndighet och utövar tillsyn över att järnvägsföretag, biljettutfärdare, stationsförvaltare, infrastrukturförvaltare, transportörer och terminaloperatörer fullgör sina respektive skyldigheter enligt

  1. artiklarna 10.1, 10.2, 10.4, 12.1, 21 och 26 i förordning (EG) nr 1371/2007,
  2. artikel 14 i förordning (EU) nr 1177/2010 och
  3. artikel 16.1 i förordning (EU) nr 181/2011.

[S2]Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om de skyldigheter som avses i första stycket.

Ändringar

Förordning (2012:772) om behöriga myndigheter för resenärers rättigheter

CELEX-nr
32011R0181
Ikraftträder
2012-12-18

Förordning (2014:1461) om upphävande av förordningen (2012:772) om behöriga myndigheter för resenärers rättigheter

Omfattning
upph.